Obhájené práce

Diplomové práce: 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Diplomové práce 2019 - 2010

  2018

  • (bot.) Doubková Pavlína: Sezónní změny v reakci vodivosti xylému na iontové složení xylémové šťávy u vybraných dřevin.
  • (bot.) Duchoň Mário: Alpínská vegetace pohoří Smolikas v Řecku a Nemërçkë v Albánii.
  • (bot.) Findurová Anna : Variabilita listových znaků SLA a LDMC vybraných druhů rostlin České republiky.
  • (bot.) Pelikánová Šárka : Diverzita flóry města Znojma.
  • (bot.) Zezulková Monika : Původ horských holí v lesním stupni středoevropských hor: pylový záznam z Kubínské hole.
  • (zool.) Babínková Pavla: Role JAK-STAT signálních drah v aktivaci lymfocytů.
  • (zool.) Černochová Petra: Studium vlivu plazmochemické modifikace polymerů na cytokinetické parametry buněk.
  • (zool.) Doležalová Nikola: Vliv antikoncepce na vybrané imunologické parametry ve slinách.
  • (zool.) Dostálová Alena: Vliv vysychání toků na populační strukturu a fekunditu blešivce potočního (Gammarus fossarum).
  • (zool.) Fojtů Jitka: Rozšíření a parazitofauna slunečnice pestré (Lepomis gibbosus L.) v záplavové oblasti dolní Dyje.
  • (zool.) Havelka Jindřich: Potenciál dna vysychavých toků pro obnovu populací vodních bezobratlých po obnovení průtoku.
  • (zool.) Hintenausová Jana: Morfologie a taxonomie larev mer čeledi Triozidae se zaměřením na nedostatečně známé druhy ve fauně střední Evropy (Hemiptera: Psylloidea).
  • (zool.) Konrádová Blanka : Osídlení stromových dutin netopýry v lužním lese ve vegetační sezóně.
  • (zool.) Kouřilová Zuzana: Sérologická antropologická analýza kosterního materiálu z vybraného naleziště.
  • (zool.) Mizerovská Daniela: Evoluční historie druhového komplexu Praomys jacksoni (Rodentia: Murinae).
  • (zool.) Němec Tomáš: Specifická poškození ulit plžů jako doklad predace.
  • (zool.) Paterová Stela: Vývoj společenstev makrozoobentosu v revitalizovaném úseku říčky Hučiny (NP Šumava).
  • (zool.) Petružela Jan: Paraziti rodu Pneumocystis u afrických hlodavců.
  • (zool.) Ptáčková Olga: Analýza vztahu mezi testosteronem a ornamentací u vlaštovky obecné : role sociálního stresu.
  • (zool.) Slamková Daniela: Morfologická a molekulární charakterizace motolic rodu Apatemon a Australapatemon (Trematoda, Strigeidae).
  • (zool.) Smejkalová Kateřina: Variabilita a porovnání suchozemské malakofauny dvou lesních lokalit v CHKO Žďárské vrchy.
  • (zool.) Snítilý František: Diverzita a variabilita žab rodu Arthroleptis střední Afriky.
  • (zool.) Suchánek Milan : Disperze netopýra velkého, Myotis myotis při výletu z kolonie v Hranické propasti.
  • (zool.) Vlčková Pavla: Flóra a vegetace povodí Bílé vody na Drahanské vrchovině.
  • (zool.) Vozáková Ludmila: Úloha ABC C1 transportéru u embryonálních kmenových buněk.
  • (zool.) Špániková Šárka : Modelování rozšíření vybraných suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty.

  2017

  • (bot.) Dadáková Iva: Polyfázická studie sinic rodu Gloeocapsa s využitím molekulární analýzy jednotlivých buněk.
  • (bot.) Dršková Monika : Vegetace mokřadních a rašelinných luk Rožnovské Bečvy a její změny vlivem různého managementu.
  • (bot.) Havlínová Karolína : Výukové materiály pro biologický seminář zaměřený na zdravou výživu a fitness.
  • (bot.) Hruban Jaroslav: Lokální druhové bohatství přirozené vegetace hlubokých říčních údolí Českého masivu.
  • (bot.) Laštůvková Romana: Flóra severního okraje Brna mezi Řečkovicemi a Českou.
  • (bot.) Staviařová Martina: Flóra vybraného území na západním okraji Brna.
  • (bot.) Veselá Anna: Botanické exkurze do Moravského krasu pro výuku na střední škole.
  • (bot.) Zichová Kateřina: Floristická studie území severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem.
  • (zool.) Hamplová Petra : Behaviorální a fysiologické aspekty sociální hierarchie samců myši domácí : příčiny či následky?
  • (zool.) Havlík Tomáš : Vliv disperze na strukturu společenstev vodních brouků (Coleoptera) izolovaných slatinišť.
  • (zool.) Jakešová Lucie: Komplexita chování zvířat v zajetí a ve volné přírodě.
  • (zool.) Kneysová Jana : Monogenea sladkovodních a brakických ryb čeledi Tetraodontidae : prostorová distribuce na úrovni mikrohabitatu hostitele.
  • (zool.) Kršáková Veronika: Teplota jako ekologická reprodukční bariéra.
  • (zool.) Lorencová Erika: Vliv ekologických a geografických faktorů na diverzitu vodní malakofauny v regionálním měřítku.
  • (zool.) Loskotová Barbora: Možnosti využití makrozoobentosu z vyschlého dna pro indikaci doby vyschnutí toku.
  • (zool.) Matuszczyk Jakub: Aktivita netopýrů nad vybranými vodními nádržemi na Karvinsku (Česká republika).
  • (zool.) Paclíková Hana: Diverzita, evoluce a selekce u genů kódujících toll-like receptory TLR2 a TLR9 u čeledi Equidae.
  • (zool.) Petráková Jana: Prediktivní faktory odpovědi na neoadjuvantní chemoterapii pacientek s karcinomem prsu.
  • (zool.) Pospíšilová Iva: Steroidní hormony a sociální struktura : využití neinvazivního přístupu stanovení hladiny hormonů při studiu myši domácí v polopřirozených podmínkách a v behaviorálních experimentech.
  • (zool.) Pravcová Lucie: Podobnost pohybu myrmekomorfních pavouků a jejich modelů.
  • (zool.) Snopková Miroslava : Metabolomické stanovení viability embryí - volba nejvhodnějšího prediktivního markeru.
  • (zool.) Vašíček Martin: Vliv poloparazitických rostlin a různých způsobů obhospodařování na společenstva ploštic (Heteroptera) v druhově bohatých travních porostech.
  • (zool.) Vyčítalová Kateřina: Diverzita mnohobuněčných parazitů kaprovitých ryb vybraných oblastí Mediteránu.
  • (zool.) Zapletalová Eva: Srovnání lesní malakofauny střední Evropy a Jižního Uralu v kontextu holocenní sukcese.
  • (zool.) Žilka Erik: Vliv světelného znečistění na hibernaci netopýrů.

  2016

  • (bot.) Kučerová Jana: Lesní vegetace západní části Strážovských vrchů.
  • (bot.) Lajkepová Ester: Genetická diverzita a hybridizace v rodu Cirsium.
  • (bot.) Slováková Nina: Rozšíření druhů Hieracium lactucella a Hieracium caespitosum v České republice.
  • (bot.) Smrčková Pavla : Botanické exkurze pro školy v okolí Pardubic.
  • (bot.) Šímová Anna: Holocenní vývoj rašeliniště Kotelnice ve Slezských Beskydech.
  • (bot.) Záškoda Jiří: Makromycety vybraných jedlin jihozápadní Moravy.
  • (zool.) Bartošová Martina : Makrozoobentos pěnovcových potoků na Sokolovské výsypce.
  • (zool.) Blažek Ján: Chování netopýrů na zimovištích s výskytem WNS.
  • (zool.) Bochníčková Michaela : Volně žijící améby rodu Vannella (Amoebozoa) a jejich geny pro cytochrom c oxidázu I (COI).
  • (zool.) Duľa Martin: Početnost, populační hustota rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Kysuce a jeho potravní ekologie v porovnání s vlkem obecným (Canis lupus).
  • (zool.) Habarta Jiří : Potenciální využití pošvatek (Plecoptera) pro bioindikaci vysychavých toků.
  • (zool.) Hortvíková Martina : Predačně-disturbační efekt blešivce potočního na početnost larev dvoukřídlých v pramenném biotopu.
  • (zool.) Jarmičová Pavla : Hlavní močové proteiny v pachové komunikaci dvou poddruhů myši domácí M. m. musculus a M. m. domesticus.
  • (zool.) Kohoutek Aleš: Zdravotní a environmentální vlivy nanomateriálů s obsahem stříbra.
  • (zool.) Kotoučková Lucie : Časové změny v aktivitě a diverzitě netopýrů ve vchodech jeskyní.
  • (zool.) Králová Ivana: Prostorově explicitní fylogeografie hrabošíka podzemního.
  • (zool.) Literáková Zuzana : Květní roztoči foreticky vázaní na kolibříky - taxonomicko-faunistická studie vybraných oblastí Jižní a Střední Ameriky (Acari: Mesostigmata: Blattisociidae, Melicharidae).
  • (zool.) Lizoňová Zuzana: Maloškálová distribuce krytenek na minerotrofních rašeliništích : vliv heterogenity prostředí a velikosti vzorku.
  • (zool.) Malaníková Eliška: Obnova druhově bohatých travních porostů v Bílých Karpatech z hlediska fytofágního hmyzu.
  • (zool.) Mikešková Martina: Klíště obecné jako přenašeč patogenů : průběh nemocí v dětském věku.
  • (zool.) Raisingerová Ludmila: Složení a struktura společenstev mnohobuněčných endoparazitů vybraných hlaváčovitých ryb (Gobiidae) ze severní části Jaderského moře.
  • (zool.) Veiserová Dana : Vliv přítomnosti otce na explorační chování potomků - model myši domácí.
  • (zool.) Výravský David: Mikrodistribuce lasturnatek (Ostracoda) na heterogenním prameništním slatiništi.
  • (zool.) Zajacová Jana : Druhová variabilita chrostíků (Trichoptera)na slatiništích ve vztahu ke společenstvům okolních potoků.

  2015

  • (bot.) Blahová Žaneta: Výskyt rašeliništních druhů rostlin v České republice během posledního glaciálu a Holocénu: rešerše dat o nálezech makrozbytků.
  • (bot.) Jermanová Zuzana: Holocenní vývoj kyselého rašeliniště ve vnitřních Západních Karpatech rekonstruovaný za pomoci analýzy fosilních krytenek.
  • (bot.) Koždoňová Nikol: Květena Vendryně a sousedních vsí.
  • (bot.) Kučerová Barbora: Floristická studie okolí Halenkova východně od Vsetína.
  • (bot.) Kupčík Petr: Tvorba posterů k seriálu výstav v botanických zahradách ČR.
  • (bot.) Miklíčková Olga : Efekty fungicidů na arbuskulární mykorhizní symbiózu.
  • (bot.) Salaš Jakub: Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice.
  • (bot.) Smejkalová Andrea: Optimalizace praktické výuky rostlinné anatomie na PřF MU.
  • (bot.) Šenkýř Milan: Vliv nepůvodních listnatých dřevin na diverzitu bylinného patra.
  • (bot.) Trčka Adam: Vegetace bučin Rychlebských hor – společenstva a prostředí.
  • (bot.) Vinklář Jiří : Květena Českomoravské vrchoviny severně od Humpolce.
  • (bot.) Zukal Dominik: Vliv počtu jedinců rostlin na diverzitu lesní vegetace.
  • (zool.) Běčáková Michaela : Složení a struktura taxocenóz chrostíků (Trichoptera) permanentních a intermitentních toků.
  • (zool.) Břečková Veronika : Rekonstrukce změn ekologických podmínek v zazemněné nádrži Hybkaňa podle pakomárovitých.
  • (zool.) Brumovská Michaela: Přelety netopýrů podél vodních toků Krkonoš.
  • (zool.) Daňková Kateřina: Výskyt netopýrů hvízdavých, Pipistrellus pipistrellus ve městě Brně.
  • (zool.) Dolinay Matej: Genetická struktura populací dvou druhů sympatricky se vyskytujících luňáků (Milvus spp.).
  • (zool.) Gottfriedová Anežka: Prostorová orientace savců a její neurofyziologická podstata.
  • (zool.) Gregušová Katarína : Vliv potravní ponuky bezobratlých na výskyt vodních ptáků na rybnících.
  • (zool.) Hánová Alexandra : Historie a šíření populací sysla obecného (Spermophilus citellus).
  • (zool.) Hloušková Monika : Úloha mezidruhové kompetice v termální adaptaci.
  • (zool.) Kmentová Nikol: Monogenea hlubinných cichlid jezera Tanganika: snížená specifita nebo skrytá diverzita?
  • (zool.) Michálek Ondřej: Trofická nika a lovecká úspěšnost araneofágního druhu pavouka rodu Lampona.
  • (zool.) Moutelíková Jitka : Paleomalakologická analýza sedimentů pěnovcového slatiniště holocenního stáří: vliv velikosti vzorků, členění vrstev a prostorové variability.
  • (zool.) Pravdová Markéta: Diverzita monogeneí parazitujících na sladkovodních rybách Súdánu: současný stav a perspektivy.
  • (zool.) Robotková Monika: Studijní materiály k terénnímu cvičení ze zoologie – bezobratlí.
  • (zool.) Sedlmajerová Petra : Příprava konstruktů pro sledování molekul ze signální dráhy kontrolního bodu sestavení dělícího vřeténka (SAC) v savčích oocytech.
  • (zool.) Skulinová Kateřina: Amfizoické améby rodu Naegleria: genová typizace kmenů izolovaných z žaber ryb.
  • (zool.) Turbaková Barbora: Genetika rysa ostrovida v Západních Karpatech.
  • (zool.) Vacl Miroslav: Antimikrobiální aktivita hemolymfy včely medonosné, Apis mellifera L.

  2014

  • (bot.) Čuprová Tereza: Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium oleraceum (Asteraceae).
  • (bot.) Dočekalová Petra: Výukové materiály pro téma Botanika na střední škole.
  • (bot.) Dudek David: Rozšíření rožců Cerastium brachypetalum, C. glomeratum a C. tenoreanum v České republice.
  • (bot.) Galušková Hana: Květena okolí Uherského Ostrohu.
  • (bot.) Marvanová Kristýna: Rozšíření rozrazilů Veronica dillenii, V. praecox, V. triphyllos a V. verna v České republice.
  • (bot.) Perútková Kateřina: Diverzita terestrických řas urbánních habitatů ve střední Evropě.
  • (bot.) Pilařová Barbora: Optimalizace techniky izolace chloroplastů u lišejníkových fotobiontů z rodu Trebouxia.
  • (bot.) Procházková Jana : Vliv emisního zatížení na epifytické mechorosty (Bryophyta) na dubech (Quercus spp.).
  • (bot.) Sedláková Lucie: Diverzita flóry kulturní krajiny v panonské oblasti jižní Moravy.
  • (zool.) Baslerová Petra : Faktory ovlivňující juvenilní rozptyl rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus).
  • (zool.) Beňo Radovan: Vliv sociálního systému a rodičovské péče hostitele na růst a reprodukční úspěšnost hnízdního parazita.
  • (zool.) Bílková Martina: Geografická a ekologická variabilita opaskovců (Clitellata) prameništních slatinišť v Západních Karpatech.
  • (zool.) Blažková Barbora : Environmentální determinanty funkčních charakteristik a životních strategií ptáků Severní Ameriky.
  • (zool.) Bolcková Tereza: Faktory ovlivňující přežívání hnízd, vlastních mláďat a mláďat kukačky obecné u rákosníka velkého a obecného.
  • (zool.) Cvrčková Michaela: Neurogeneze u dospělých obratlovců.
  • (zool.) Doležalová Simona: Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) vybraných potoků Bílých Karpat: vliv mesohabitatu.
  • (zool.) Hřívová Dana: Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) na prameništních slatiništích Západních Karpat.
  • (zool.) Jančíková Lucie: Mimopárové paternity u evropské vlaštovky obecné: samičí zisky z genetické polyandrie.
  • (zool.) Juščáková Katarína: Změny migrace blešivců v závislosti na vybraných faktorech prostředí.
  • (zool.) Linková Hana: Testování kognitivních funkcí u Alzheimerovy choroby a jejich ovlivnění farmakologickou léčbou.
  • (zool.) Pelechová Petra: Globiny v živočišné říši.
  • (zool.) Prekopová Natália : Samčí rodičovské investice a přímá selekce proti samiči promiskutě u sociálně monogamního pěvce.
  • (zool.) Stolárik Ivan: Fylogeografie, populačně-genetická struktura a potenciální hybridizace etiopských endemických hlodavců rodu Stenocephalemys.
  • (zool.) Šupina Jan : Rozmnožovací strategie jepic (Ephemeroptera) permanentních a intermitentních toků.
  • (zool.) Těšíková Jana: Diverzita a evoluční mechanismy arenavirů a hantavirů drobných savců ve východní Africe.

  2013

  • (bot.) Blažková Dita: Morfologická variabilita druhů Viola reichenbachiana a V. riviniana ve středoveropské části jejich areálu.
  • (bot.) Bubíková Kateřina: Vegetace rybích sádek a rybníků v Jaroslavicích na Znojemsku.
  • (bot.) Burešová Michaela: Velikost genomu, genomický GC obsah a jejich vztah k fenotypovým znakům mechorostů.
  • (bot.) Chudomelová Markéta: Studium beta-diverzity podrostu listnatého lesa na střední škále.
  • (bot.) Daněk Pavel: Vliv složení stromového patra a podmínek prostředí na zmlazení dřevin v nížinném lese.
  • (bot.) Dolejší Ctibor: Sdružovací pravidla v rostlinných společenstvech zdí.
  • (bot.) Dřevojan Pavel: Diverzita vegetace polních plevelů jihovýchodního Znojemska.
  • (bot.) Fajkus Petr: Charakterizace TERT genů u zástupců čeledi Solanaceae.
  • (bot.) Fojciková Markéta: Lišejníky v polárních oblastech.
  • (bot.) Gálová Andrea: Rekonstrukce historie vegetace mokřadů v Hodonínské Dúbravě s využitím analýzy makrozbytků.
  • (bot.) Koudelková Ivana : Potenciál nových kmenů řas třídy Eustigmatophyceae v průmyslovém využití se zaměřením na zdravou výživu.
  • (bot.) Krábková Gabriela: Obsah UV-absorbujících látek a pigmentů v lišejnících z různých oblastí Země.
  • (bot.) Makovcová Petra: Role stanovištních faktorů při sukcesi světlých doubrav k dubohabřinám.
  • (bot.) Novák Pavel: Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí.
  • (bot.) Pernicová Alena: Integrovaný systém ochrany rostlin.
  • (bot.) Peterka Tomáš: Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí.
  • (bot.) Pláteníková Eva: Stresová fyziologie lišejníků jako modelových organismů pro exobiologii.
  • (bot.) Prokešová Helena: Jak prostředí a parazitace ovlivňují frekvenci samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium brachycephalum (Asteraceae)?
  • (bot.) Ustohalová Petra: Využití Lemna minor pro posouzení toxicity kadmia.
  • (zool.) Adámková Marie: Podněty ovlivňující rozpoznání parasitického vejce v systému hostitel-parasit.
  • (zool.) Bartáková Veronika: Genetická struktura krátkověkých ryb rodu Nothobranchius v jižním Mosambiku.
  • (zool.) Černý Martin: Struktura domovského okrsku koroptve polní Perdix perdix.
  • (zool.) Dudková Veronika: Evoluční a fyziologické adaptace na nedostatek kyslíku u člověka.
  • (zool.) Hofírková Alena: Postnatální vývoj dětí koncipovaných metodami asistované reprodukce.
  • (zool.) Hrbková Irena: Syndrom náhlého úmrtí kojence.
  • (zool.) Jandová Markéta: Vliv migračního rozhraní rákosníků obecných na distribuci a diverzitu krevních parasitů skupiny Haemosporidia.
  • (zool.) Janoušková Monika: Orientace a komunikace včel.
  • (zool.) Juránková Hana: Současný vývoj v oblasti hormonální antikoncepce.
  • (zool.) Kalousová Barbora: Gastrointestinální paraziti divokých goril nížinných (Gorilla gorilla gorilla) v Dzanga sektoru Národního Parku Dzanga-Ndoki, Středoafrická republika.
  • (zool.) Kopperová Kristýna: Vliv speleoterapie na zimování netopýrů v Císařské jeskyni.
  • (zool.) Krejčová Lucie: Vícečetná a ektopická gravidita.
  • (zool.) Neumayerová Lea: Asistovaná reprodukce: současné trendy v hodnocení embryí.
  • (zool.) Pečnerová Patrícia: Molekulární a morfologické signály speciační exploze u stromových veverek.
  • (zool.) Skoumalová Lenka: Karcinom děložního čípku.
  • (zool.) Tajovská Eva: Variabilita společenstev měkkýšů lesní pramenišť Bílých Karpat: vliv faktorů prostředí a okolních stanovišť.
  • (zool.) Toufarová Eliška: Vliv termoregulačního chování samic čolků na fenotyp potomstva.
  • (zool.) Večeřová Tereza: Metabolismus sacharidů (se zaměřením na člověka).
  • (zool.) Voráčková Kateřina: Sérologická antropologická analýza - metody a přístupy.
  • (zool.) Wilczková Miroslava: Současné možnosti a trendy v oblasti prenatální diagnostiky.
  • (zool.) Zahradníčková Petra: Živorodá monogenea vybraných druhů cichlid jižní Afriky.

  2012

  • (bot.) Chytilová Pavla: Výukové materiály pro téma Biologie člověka na střední škole.
  • (bot.) Ingrová Zlata: Testování sekvenčně aplikovaných fungicidů na rozvoj orchideoidní mykorhizní symbiózy.
  • (bot.) Kalníková Veronika: Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří.
  • (bot.) Kočková Lenka: Velikost genomu a poměr bazí v genomu čeledi Ranunculaceae.
  • (bot.) Krausová Zuzana: Vliv fenofáze orchidejí na úspěšnost izolace jejich mykorhizních hub.
  • (bot.) Kůrová Jana: Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí.
  • (bot.) Laburdová Jitka: Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí.
  • (bot.) Majerová Adéla: Využití Lemna minor pro posouzení toxicity fluoranthenu.
  • (bot.) Obstová Barbora: Pylová spektra v ovzduší různých typů městské zástavby: sezonní dynamika a význam pro alergologii.
  • (bot.) Pastrnková Alžběta: Školní vzdělávací programy a rozvoj kompetencí (se zaměřením na biologii).
  • (bot.) Schwarzová Jana: Obsah DNA a AT/GC genomový poměr v čeledi Apiaceae.
  • (bot.) Šteslová Michaela: Testování směsných nebo sekvenčně aplikovaných fungicidů na růst orchideoidních mykorhizních hub in vitro.
  • (bot.) Štrynclová Barbora: Účinky látek analogických strigolaktonům na větvení klíčních hyf arbuskulárních mykorhizních hub in vitro.
  • (bot.) Táborská Markéta: Biogeografické a ekologické determinanty složení společenstev mechorostů ostrovních biotopů v Hrubém Jeseníku.
  • (zool.) Davidová Petra: Analýza genových změn u chronické lymfocytární leukémie.
  • (zool.) Hanáková Eva: Změny prostorové distribuce makro- a meiobentosu v dnových sedimentech vysychavého toku.
  • (zool.) Havlátová Lucie: Rozšíření žaberních parazitů u introdukovaných populací slunečnice pestré /Lepomis gibbosus, Centrarchidae/ v Evropě.
  • (zool.) Holasová Barbora: Fyziologické otázky migrací hmyzu.
  • (zool.) Hubáčková Lenka: Genetická struktura populací blešivce potočního (Gammarus fossarum) v pramenných úsecích toků.
  • (zool.) Ilgová Jana: Studium hostitelsko-parazitických interakcí u žaludečního parazita Cryptosporidium muris.
  • (zool.) Koudela Michal: Emoce a jejich fyziologický význam.
  • (zool.) Králová Tereza: Struktura a variabilita genů hlavního histokompatibilního komplexu u koroptve polní a jejich vliv na fitness.
  • (zool.) Kropáčková Lucie: Elektrorecepce a elektrogeneze u vodních obratlovců.
  • (zool.) Michalko Radek: Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus.
  • (zool.) Michálková Veronika: Vliv infekce Diplostomum pseudospathaceum (Digenea) na reprodukci hořavky duhové Rhodeus amarus.
  • (zool.) Miketová Martina: Eikosanoidy ve fyziologii a imunologii živočichů.
  • (zool.) Ošlejšková Marie: Taxonomická struktura a početnost skupiny „Oligochaeta“ v dnových sedimentech a litorálním pásmu rybničního ekosystému v závislosti na faktorech prostředí.
  • (zool.) Rezková Veronika: Migrace netopýrů podél řeky Svratky.
  • (zool.) Růžičková Lucie: Štěnice Cimex pipistrelli - její hostitelská specifita a rychlost rekolonizace netopýřích úkrytů.
  • (zool.) Schenková Veronika: Variabilita společenstev měkkýšů bazických slatinišť Polska a jižní Skandinávie.
  • (zool.) Slováčková Iveta: Vnímavost hlaváčovitých ryb k parazitární infekci v oblasti introdukce hostitele.
  • (zool.) Strakošová Jana: Studie populací pijavky lékařské (Hirudo medicinalis) – habitatové preference a variabilita zbarvení břišní strany těla.
  • (zool.) Stuchlíková Petra: Tvorba metodické příručky pro výuku vybraných kapitol genetiky na gymnáziích.
  • (zool.) Svobodová Eva: Srovnání vztahů druhové bohatosti suchozemských plžů a velikosti vzorkovací plochy mezi lesními a slatiništními ekosystémy.
  • (zool.) Šedivá Monika: Funkce a význam vomeronasálního orgánu živočichů.
  • (zool.) Šlapanský Luděk: Drift hlaváčovitých ryb.
  • (zool.) Švábová Veronika: Barva očí brněnských vysokoškoláků.
  • (zool.) Švehlík Petr: Hraboši (Microtus spp.) v hospodářských lesích: početnost, distribuce, biotopy.
  • (zool.) Visner Radek: Imunokompetence a parazitismus u lína obecného (Tinca tinca) s různou úrovní ploidie.
  • (zool.) Vlčková Klára: Charakterizace mikroflóry trávicího traktu volně žijících goril nížíných (Gorilla gorilla gorilla).

  2011

  • (bot.) Adamíková Veronika: Tvorba nových výukových materiálů fyziologie rostlin pro základní a střední školy.
  • (bot.) Balarinová Kateřina: Glutation jako marker radiačního a nutričního stresu u vyšších rostlin.
  • (bot.) Buchtová Hana: Lokální ekologické změny na vrchovišti Vozka v posledních 5.000 letech.
  • (bot.) Kollárovičová Markéta: Rozšíření druhů [rozrazilů] Veronica austriaca, V. prostrata a V. teucrium v České republice.
  • (bot.) Malinová Martina: Role askorbátu v resistenci rostlin proti inhibici PS II indukované zářením.
  • (bot.) Mazák Michal: Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří.
  • (bot.) Scharfová Ilona: Dřeviny areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
  • (bot.) Sekerková Hana: Procesy ovlivňující druhovou bohatost izolovaných ostrůvků acidofilních trávníků v zemědělské krajině.
  • (bot.) Sojneková Martina: Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy.
  • (bot.) Válová Petra: Tvorba nových výukových materiálů anatomie rostlin pro základní a střední školy.
  • (bot.) Veselá Barbora: Efekt simulované eutrofizace na růst a mykorhizní symbiózu vybraných taxonů evropských orchidejí.
  • (zool.) Schovancová Kateřina: Vliv změny krmné dávky na populace střevních nálevníků u šimpanzů v zajetí.
  • (zool.) Hadamová Markéta: Sezónní plasticita termoregulačního chování u čolka horského.
  • (zool.) Kašpar Jan: Potravní biologie mravence Liometopum microcephalum Panzer, 1798.
  • (zool.) Líznarová Eva: Funkční odpověď typu 4.
  • (zool.) Mapua Mwanahamisi Issa: Genetic analysis of chimpanzees from Czech and Slovak ZOOs.
  • (zool.) Martincová Iva: Klasifikace říčních taxocenóz larev pakomárovitých : specifické charakteristiky taxocenóz a jejich vztah k parametrům prostředí.
  • (zool.) Mikulová Lucie: Koexistence netopýrů a jejich ektoparazitů : morfologické adaptace.
  • (zool.) Pecková Radka: Distribuce hrabošů na lesních pasekách ve vztahu ke struktuře biotopu.
  • (zool.) Procházka Jiří: Srovnání taxocenóz a vertikální stratifikace letové aktivity kůrovců (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v tvrdém luhu a horských jedlobučinách.
  • (zool.) Rádková Vanda: Makrozoobentos pramenných stružek slatinišť moravsko-slovenského pomezí.
  • (zool.) Schrommová Vendula: Vliv úrody semen dřevin na populace semenožravých hlodavců.
  • (zool.) Sentenská Lenka: Faktory ovlivňující výskyt reversního sexuálního kanibalismu u Micaria sociabilis.
  • (zool.) Smetanová Zuzana: Kraniometrická charakteristika populácií tchora tmavého (Mustela putorius) v Českej republike.
  • (zool.) Šamajová Pavlína: Termální aklimace maximální pohybové výkonnosti u čolka horského (Triturus alpestris).
  • (zool.) Šebek Pavel: Ke kole[o]pterofauně stromových dutin ve Vojkovické vrbovně a populaci páchníka hnědého (Osmoderma eremita) na této lokalitě.
  • (zool.) Škodová Jana: Rozšíření, ekologie a konchometrie mokřadních zrnovek Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) a P. pratensis (Clessin, 1871) v České republice a Západních Karpatech.
  • (zool.) Šmardová Veronika: Vliv vybraných ekologických faktorů na parazitární infekci sumatránského orangutana (Pongo abelii) na dvou odlišných lokalitách jeho přirozeného výskytu.
  • (zool.) Švaříčková Jana: Výběr úkrytů netopýry na základě akustických a olfaktorických projevů: experimentální studie.
  • (zool.) Tkoč Michal: Čeledi Opetiidae a Platypezidae (Diptera) [rukopis] : studium fylogeneze, biosystematika a vývoj.
  • (zool.) Tříska Petr: Assessing human history by investigating phylogeography of Plasmodium parasites.
  • (zool.) Vlašínová Jana: Problematika lidské reprodukce se zaměřením na imunologické aspekty.
  • (zool.) Volková Veronika: Aktivita vrápence malého, Rhinolophus hipposideros na zimovišti.
  • (zool.) Vybíralová Markéta: Adaptace živočichů na život v aridních oblastech.
  • (zool.) Žáček Filip: Chování kolonie Myotis emarginatus v úkrytu během denní klidové fáze.

  2010

  • (bot.) Bártová Dittrichová Daniela : Velikost genomu rostlin a nadmořská výška.
  • (bot.) Blizňáková Petra: Rozšíření druhů rodu Cirsium v České republice srovnávací studie.
  • (bot.) Chattová Barbora: Taxonomy and ecology of freshwater diatoms of IIe Amsterdam (TAAF, South Indian Ocean).
  • (bot.) Hejdová Monika: Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech.
  • (bot.) Hrálová Ivana: Obsah DNA a AT/GC genomový poměr u druhů rodu Carex.
  • (bot.) Járová Iveta: Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina.
  • (bot.) Jírů Blanka: Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry.
  • (bot.) Kratochvílová Lucie: Vegetace rašelinišť a pH: vliv metody měření.
  • (bot.) Mušálková Jana: Paleoekologická studie rašeliniště Škřítek.
  • (bot.) Plesková Zuzana: Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát.
  • (bot.) Vávrová Zdeňka: Mykofloristická studie vybraných lesních celků jihozápadní části Bílých Karpat.
  • (bot.) Veleba Adam: Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších.
  • (zool.) Budiš Tomáš: Hodnota stínkovitých jako kořisti pro stenofágní a euryfágní pavouky.
  • (zool.) Lacina Adam: Okrajový efekt jako fenomén určující skladbu malakofauny otevřených vápnitých slatinišť na kontaktu s lesními stanovišti.
  • (zool.) Nováček Ondřej: Struktura a složení taxocenóz lasturnatek (Ostracoda) podél gradientu minerální bohatosti prameništních slatinišť.
  • (zool.) Polášek Marek: Kvalitativní a kvantitativní determinační znaky larev druhů rodu Electrogena Zurwerra and Tomka, 1985 (Ephemeroptera: Heptageniidae)v České republice.
  • (zool.) Řežucha Radomil: Vztah mezi osobnostními charakteristikami a reprodukčními strategiemi samců hořavky duhové (Rhodeus amarus).
  • (zool.) Šafarčíková Lucie: Diverzita monogeneí (Monopisthocotylea: Dactylogyridae) sladkovodních ryb jezera Turkana, Keňa : současný stav a perspektivy.
  • (zool.) Šamajová Pavlína: Termální aklimace maximální pohybové výkonnosti u čolka horského (Triturus alpestris).
  • (zool.) Vrtílek Milan: Vliv nepůvodních mlžů na populační parametry hořavky duhové (Rhodeus amarus).