Obhájené práce

Diplomové práce: 2022-2020 | 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Diplomové práce 2022 - 2020

2022

 • (botanika) Klinkovská Klára : Vysokobylinná vegetace jihomoravské lesostepi.
 • (botanika) Kohout Martin : Květena území severozápadně Jihlavy.
 • (botanika) Kuchař Vít : Velikost buněk a odpověď rostlin na sucho.
 • (botanika) Novotná Iveta: Taxonomie příbuzenského okruhu ohroženého starčku celolistého v České republice.
 • (botanika) Plačková Klára: Velikost kinetochoru ve vztahu k velikosti chromozomů.
 • (botanika) Szokala Daniel: Alpínská a subalpínská vegetace hory Midžur, Stara planina, Bulharsko.
 • (zoologie) Dubnová Alžběta : Genetická diverzita vybraných populací velkých lupenonožců ve střední Evropě.
 • (zoologie) Hartmanová Kateřina : Aplikace cytologických a (imuno)histochemických metod při studiu přichycovacích a pohybových struktur eugregarin (Apicomplexa).
 • (zoologie) Kaštánková Petra : Úspěšnost vyvedení a chování po vylétnutí z hnízda u kukaček obecných (Cuculus canorus) vychovávaných dvěma druhy hostitelů.
 • (zoologie) Koukalová Kateřina : Vývoj lesních taxocenóz čeledi drabčíkovití (Coleoptera: Staphylinidae) po obnově výmladkového hospodaření.
 • (zoologie) Mrkvová Klára : Reprodukční bariéry mezi sympatrickými druhy halančíků.
 • (zoologie) Poláková Karolína : Vliv časné imunitní odpovědi u myší opakovaně pobodaných flebotomy na průběh kožní leishmaniózy.
 • (zoologie) Šoltysová Vladimíra : Evoluce potravní specializace u běžníkovitých pavouků (Araneae: Thomisidae).
 • (zoologie) Štětková Gabriela : Obrana hnízda rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) vůči hnízdnímu parazitismu.
 • (zoologie) Vařejka František : Interaktivní vliv teploty vody a salinity na embryonální životní historii čolků.

2021

 • (botanika) Bartoš Marcel: Flóra a vegetace údolí Říčky u Brna.
 • (botanika) Chytrý Kryštof : Fenomén expoziční lesostepi v jihovýchodní části střední Evropy.
 • (botanika) Duroňová Sabina : Sinicová a řasová flóra vybraných přírodních koupališť.
 • (botanika) Hauptová Eliška : Květena východní části přírodního parku Střední Pojihlaví.
 • (botanika) Janečková Denisa : Květena území severozápadně od Velkého Meziříčí.
 • (botanika) Kratoš Filip: Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích: vliv času, stanoviště a krajinného kontextu.
 • (botanika) Synková Klára : Sinice a řasy skleníků v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 • (zoologie) Fišarová Karolína : Vývoj makrozoobentosu Hučiny (NP Šumava) pět let po revitalizaci.
 • (zoologie) Georgievová Berenika : Predation capability of invasive Dikerogammarus villosus: comparison of two populations of different origin.
 • (zoologie) Gvozdjáková Dorota : Ekologie a biologie zooplanktonu ve vysychavých vodách polních rozlivů.
 • (zoologie) Harca Zdeněk : Kontaktní zóna slepýše křehkého (Anguis fragilis) a slepýše východního (A. colchica) napříč Evropou.
 • (zoologie) Hnilička Michal : Faktory ovlivňující populaci pstruha obecného potočního v povodí Vsetínské Bečvy.
 • (zoologie) Hubáček Jiří : Vliv hydrického stavu a tělesné teploty na pohybovou aktivitu obojživelníků.
 • (zoologie) Janatová Kateřina : Fytofágní hmyz na pěstovaných rostlinách čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae).
 • (zoologie) Jurečka Mořic : Ovlivňují pachové ohradníky chování zvěře?
 • (zoologie) Raidová Zuzana : Vliv druhově specifického modelu hibernace na krevní parametry netopýrů.
 • (zoologie) Sajdáková Simona : Molekulární detekce a determinace strongylidních hlístic gastrointestinálního traktu malých přežvýkavců.
 • (zoologie) Seidlová Lucie : Diverzita a fylogeneze monogeneí Neotropických cichlid.
 • (zoologie) Spousta Vojtěch : Makrozoobentos podzemních vod Moravského krasu: faktory ovlivňující diverzitu a variabilitu.
 • (zoologie) Štolfová Tereza : Společenstva parazitických helmintů vybraných skupin endemických ryb (Cyprinidae a Leuciscidae) západního Mediteránu.
 • (zoologie) Žákovicová Zuzana : Diverzita a distribuce parazitických motolic vodních skokanů rodu Pelophylax v Evropě.

2020

 • (botanika) Dohnal Jan: Rozšíření šťavelů Oxalis corniculata, O. dillenii a O. stricta v České republice.
 • (botanika) Harásek Martin: Změny vegetace acidofilních suchých trávníků jihozápadní Moravy po třech desetiletích.
 • (botanika) Kletečková Iveta : Botanické exkurze pro výuku na střední škole do Havlíčkova Brodu a okolí.
 • (botanika) Kolényová Monika: Diverzita lignikolních hub na tlejících kmenech v NPR Žákova hora.
 • (botanika) Kopecký Jan : Květena Halenkovic na Zlínsku.
 • (botanika) Kundratová Eliška : Květena vybraných lomů v Bílých Karpatech.
 • (botanika) Maternová Jana: Srovnávací studie poměru kořen:prýt u semenáčků.
 • (botanika) Vavrinec Martin: Geografická analýza mezidruhové hybridizace rodu Cirsium ve střední Evropě.
 • (zoologie) de Donnová Selma : Odpověď makrozoobentosu na revitalizaci toků v NP Šumava.
 • (zoologie) Devánová Alžbeta : Biologie a ekologie vybraných druhů velkých lupenonožců (Crustacea: Branchiopoda) v podmínkách polních mokřadů a chovu.
 • (zoologie) Dlapka Vojtěch : Diverzita a evoluce monogeneí parazitujících kaprovité ryby vybraných oblastí Afriky.
 • (zoologie) Dúhová Karolína : Fylogeneze a geometrická morfometrie lebek vybraných druhů rodu Apodemus (Rodentia: Murinae).
 • (zoologie) Ilík Vladislav : High-throughput sequencing as a tool for studying strongylid nematode communities in primates.
 • (zoologie) Janča Matouš : Vliv metamorfózy na chování a fyziologii obojživelníků.
 • (zoologie) Jelínková Kateřina : Fenotypová variabilita taxonu Monogenea s využitím technik morfometrické a geometricko-morfometrické analýzy: závislost na faktorech prostředí.
 • (zoologie) Michálková Kristýna : Výskyt a molekulární analýzy druhu Balantioides coli (Malmsten, 1857) u divokých bornejských orangutanů Pongo pygmaeus (Linnaeus, 1760).
 • (zoologie) Míč Robert : Diverzita parazitických korýšů u cichlid jezera Tanganika.
 • (zoologie) Pavézková Denisa : Holocenní vývoj bělokarpatské suchozemské malakofauny.
 • (zoologie) Skočovská Kateřina : Účinnost léčebných látek používaných u ryb ke tlumení infekce monogeneí rodu Gyrodactylus.
 • (zoologie) Stromková Kristína : Značkovací aktivita rysa ostrovida (Lynx Lynx) v Západních Karpatech.
 • (zoologie) Teršová Kateřina : Časový průběh probuzení netopýra velkého během hibernace.