Obhájené práce

Diplomové práce: 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Diplomové práce 1979 - 1970

1979

 • (botanika) Nováková Jitka: Floristická studie západní části Brtnické vrchoviny
 • (botanika) Nováková Marie: Florografická studie území severozápadně od Litovle
 • (botanika) Sedláček Jan: Floristická studie jihovýchodní části Hustopečské pahorkatiny
 • (botanika) Vaculíková-Cholková Věra: Floristické poměry vymezeného území v okolí Malenovic
 • (zoologie) Andonovová Bohuslava: Dosahy horních končetin vstoje a vsedě.
 • (zoologie) Čepera Jiří: Tuky a jejich metabolismus u živočichů.
 • (zoologie) Hermanová Kristina: Vliv podchlazení na metabolismus hmyzu.
 • (zoologie) Jambor Josef: Příspěvek k poznání potravy jelce tlouště v řece Jihlavě.
 • (zoologie) Kolářová Libuše: Lipolytické enzymy a jejich funkce v trávicí soustavě živočichů.
 • (zoologie) Laštůvka Zdeněk: Biologie a taxonomie dvojníků čeledi Sesiidae (Lepidoptera).
 • (zoologie) Růžičková Ivana: Bionika smyslových orgánů.
 • (zoologie) Součková Miroslava: Hmotnost těla některých drobných savců a její proměnlivost.
 • (zoologie) Šimonová Vlasta: Návod k hydrobiologickým exkurzím.
 • (zoologie) Vlašín Mojmír: Populační dynamika a produkce drobných zemních savců v různých vegetačních stupních lesa.

1978

 • (botanika) Antonín Vladimír: Dynamika biomasy bylinného patra ve vybraných lesních společenstvech
 • (zoologie) Czimová Marie: Přírodní ohniska leptospiróz v jihozápadní části Jihlavských vrchů.
 • (zoologie) Hlaváč Alois: Příspěvek k určování věku drobných hlodavců, Rodentia.
 • (zoologie) Kavická-Čmelíková Hana: K poznání cerkarií Moravy.
 • (zoologie) Konvičný Zdeněk: Antopometrická charakteristika vysokoškolské mládeže tělo pracovníka vstoje.
 • (zoologie) Lochmanová Alexandra: K otázce imunobiologické diagnostiky glomerulonefritid vyvolaných imunitními komplexy.
 • (zoologie) Lojek Antonín: Helmintofauna vodních bezobratlých jižní Moravy.
 • (zoologie) Lošťáková Hana: Srovnávací studie biologie některých druhů želv.
 • (zoologie) Machková Věra: Antropometrická charakteristika vysokoškolské mláděže tělo pracovnice vstoje.
 • (zoologie) Řehák Zdeněk: Antopometrie v ergonomii koncepce a cíle.
 • (zoologie) Teplinec Jiří: Poměr prstů na nohou u žen v nevýrobní sféře.

1977

 • (botanika) Darebníková Jaroslava: Floristické poměry povodí Lutoninky (SV od Vizovic)
 • (botanika) Habrovanský Zdeněk: Taxonomická studie českos. druhů rodu Muscari Mill. a Leopoldia Parl.
 • (botanika) Pilátová Jaroslava: Rozšíření některých druhů rodu Sphaerotheca v ČSSR
 • (botanika) Přetáková-Pabíková Eva: Florografická studie povodí Břevnického potoka severně od Havlíčkova Brodu
 • (botanika) Staníčková-Šilhánková Miroslava: Rozšíření některých druhů Sphaerotheca v ČSSR
 • (botanika) Štefka Leoš: Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci
 • (botanika) Urbánková-Staňková: Padlí révy vinné Uncinula necator (Schwein.) Burr.
 • (zoologie) Bauerová Zdeňka: Potravní vztahy netopýrů z hlediska ekologie krajiny.
 • (zoologie) Brázdil Stanislav: Variabilita a pohlavní dimorfismus kuny skalní (Martes foina) jako model pro řešení problematiky pohlavního dimorfismu savců.
 • (zoologie) Dubový Petr: Karyotypické vlastnosti některých přírodních populací druhu Simulium argyreatum Meigen 1838 (Simuliidae, Diptera).
 • (zoologie) Dvořáková Jana: Zpracování poznatkové soustavy o nervové regulaci pro připravené nové učební pomůcky pro gymnázia.
 • (zoologie) Halouzka Jiří: Benthos poříčních tůní v oblasti vodního díla Nové Mlýny.
 • (zoologie) Helešic Jan: Ekologie a hospodářský význam hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) v městském prostředí.
 • (zoologie) Horáček František: Vliv fyzické aktivity na množství cholesterolu v séru a tkáních laboratorních zvířat.
 • (zoologie) Janeček Josef: Příspěvek k bionomii a chovu antilopy końské (Hippotragus equinus).
 • (zoologie) Kovařík Miroslav: Dynamika mikrobentosu lesní tůně v Novomlýnské oblasti na jižní Moravě.
 • (zoologie) Kozubík Alois: Vliv změněné pohybové aktivity a přerušovaného hladovění na složení těla u bílé laboratorní myši a křečka zlatého.
 • (zoologie) Kuběna Oldřich: Příspěvek k poznání parazitofauny ryb na vybraných lokalitách.
 • (zoologie) Munzarová Milada: Změny enzamatické aktivity Glykosidáz během vývoje Dysdercus koenigii (Fabr.).
 • (zoologie) Parešovská Anna: Aktivita esterás během vývoje Dysdercus koenigii (Fabr.).
 • (zoologie) Polčák Přemysl: Klíč k určování našich vodních brouků a jejich larev.
 • (zoologie) Schinzelová Zděnka: Metodické zpracování poznatkové soustavy "Původ a vývoj člověka" pro vyučování biologii v 9. roč. zvláštní školy.
 • (zoologie) Šimšálková Kateřina: K poznání potravy některých vodních bezobratlých.
 • (zoologie) Šindler Otakar: Návrhy k výběru, demonstraci a pěstování vodních bezobratlých organismů pro výuku zoologie na gymnáziu.
 • (zoologie) Tomaj Vladimír: Československé druhy čeledi Bombyliidae (Diptera).
 • (zoologie) Urban Jaroslav: Hmyzí škůdci a ostatní významní činitelé ve vrbovnách na Moravě.
 • (zoologie) Vála Miloslav: Hospodářsky významné druhy čeledi Agromyzidae (Diptera).

1976

 • (botanika) Bava-Košnárová Teodora: Vegetačné pomery v Omšenskej doline
 • (botanika) Bosák Ladislav: Rozšíření některých druhů r. Erysiphe v ČSSR se zvláštním zřetelem k slezské oblasti
 • (botanika) Gardavský Alexandr: Studie o rozšíření a variabilitě druhů rodu Cladophora Kütz
 • (botanika) Kalabisová Jarmila: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR se zvláštním zřetelem k slezské oblasti
 • (botanika) Stavělová Eva: Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka
 • (botanika) Žlebčík Jiří: Taxonomická studie českos. druhů rodu Pulmonaria L.
 • (zoologie) Cedzo Antonín: Parazitofauna plchovitých ČSSR.
 • (zoologie) Dacík Tomáš: Fyzický charakter vysokoškolských studentů UJEP v Brně.
 • (zoologie) Ditrich Oleg: K poznání helmintofauny plžů.
 • (zoologie) Homolka Miloslav: Příspěvek ke znalosti rozmnožování a populační ekologie plchovitých (Gliridae).
 • (zoologie) Nahodil Jan: K poznání potravy pstruhů z údolní nádrže Hubenov.
 • (zoologie) Přikryl Ivo: Zooplankton jihomoravských tůní u Mušova.
 • (zoologie) Vu Dinh Tai: Změny ve velikosti orgánů, v množství rezervních látek a energetickém metabolismu bílých laboratorních myší krmených dlouhodobě dietami různého složení.
 • (zoologie) Zahrádka Jiří: Produkční biologie dvou druhů jepic - Potamanthus luteus a Ephoron virgo.
 • (zoologie) Zemanová Radoslava: Vliv rané protein - kalorické malnutrice na chování látkovou přeměnu u krysích samců v ontogenezii.

1975

 • (botanika) Chlupová Jaroslava: Nárys floristických a vegetačních poměrů území severně Okříšek
 • (botanika) Chmelař Jindřich: K problematice infragenerických taxonů rodu Salix L.
 • (botanika) Čulíková Věra: Taxonomická studie českosl. druhů rodu Leontodon L.
 • (botanika) Drobilič Josef: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR
 • (botanika) Kincl Lubomír: Floristické poměry vrcholové části Drahanské vrchoviny
 • (botanika) Ligmajerová Blanka: Studie o xenofytech Žďárských vrchů
 • (botanika) Nováčková Jitka: Floristická studie území v severovýchodní části třebíčského okresu
 • (botanika) Palík Josef: Floristické poměry území jižně od Třebíče
 • (botanika) Šteflová Svatava: Morfologie nadzemních a podzemních orgánů Corynephorus canescens sledovaná během veg. obd. r. 1969
 • (botanika) Židová Jaroslava: Floristické poměry území jihozápadně od Pelhřimova
 • (zoologie) Holas Vladimír: Příspěvek k ekologii plchovitých (Gliridae ) na severní Moravě.
 • (zoologie) Macháček Petr: K poznání ektoparazitů vrabce domácího (Passer domesticus) a vrabce polního (Passer montanus).
 • (zoologie) Nguyen Anh: Vliv vysokobílkovinné diety a jednorázového vystavení teplotám 10 a 30°C na energetický metabolismus bílé laboratorní myši.
 • (zoologie) Pelikánová Eva: K problematice epidemiologie enterobiozy.
 • (zoologie) Pokorný Pavel: Limoniinae (Tipulidae, Diptera) Moravského krasu se zvláštním zřetelem na jejich vodní larvy.
 • (zoologie) Rabušicová Eva: Karbohydrázy a jejich funkce v trávicí soustavě živočichů.
 • (zoologie) Říčný Jan: Změny metabolismu glycidů ve tkáních Dysdereus koenigii (Fabr.) během vývoje.
 • (zoologie) Roháček Jindřich: Československé druhy čeledi Sphaeroceridae (Diptera).
 • (zoologie) Tran Ba Long: K poznání potravy pstruha a lipana v řece Svratce.
 • (zoologie) Truong Minh Hoat: Stáří a růst nejpočetnějších druhů ryb v pískovišti u Uherského Hradiště.
 • (zoologie) Vejsada Rudolf: Změny metabolismu bílkovin ve tkáních Dysdercus koenigii během vývoje.

1974

 • (botanika) Absolonová Helena: Životní formy psamofytů okolí Hodonína
 • (botanika) Balcarová Hana: Elektronově mikroskopická studie endodermálních buněk kořenů Eorynephorus canescens během vegetač. období
 • (botanika) Berciková Milena: Rostlinná společenstva s účastí Molinia coerulea (L.) Moench v alpinské oblasti Krkonoš
 • (botanika) Berciková Milena: Rostlinná společenstva s účastí Molinia coerulea v subalpinském stupni Krkonoš
 • (botanika) Holcmanová Eva: Trifolium spadiceum L. a jeho rozšíření v Českoslov.
 • (botanika) Knoppová Svatava: Rozšíření některých druhů rodu Sphaerotheca v ČSSR
 • (botanika) Lajdolfová-Jarecká Milena: Floristické poměry středního toku říčky Stonávky a jeho povodí
 • (botanika) Saňová Jana: Studie k vnitrorodové klasifikaci rodu Matthiola Br. R. in Aiton
 • (botanika) Sedláčková-Lundová Karla: Synantropní květena na vybraných lokalitách velké Ostravy
 • (botanika) Sládková-Hynková Hana: Paleogeobotanická studie rašeliniště u Vracova
 • (botanika) Šponar Dušan: Periodicita výskytu makrofyt vodní vegetace lednických rybníků
 • (botanika) Vondráková Božena: Floristické poměry pramenné oblasti rožnovské (Dolní) Bečvy
 • (botanika) Vrbová-Tůmová Marcela: Návaznost vysokoškolské poznatkové soustavy z květní morfologie na poznatkovou soustavu gymnasiální
 • (botanika) Všetička Lubomír: Houby na rodech Phragmites (Trin.) a Typha (L.)
 • (botanika) Vystavělová-Bartošová Marie: Nárys floristických poměrů údolí Dřevnice v Hostýnských vrších
 • (botanika) Zouharová Anna: Rozšíření druhů Saxifraga bulbifera L., Saxifraga granulata L. A Digitalis purpurea L. v Československu
 • (zoologie) Adámek Zdeněk: Vliv oteplených odpadních vod na biologii dolního toku řeky Oslavy.
 • (zoologie) Adámková Helena: Driff dvou troficky rozdílných potoků.
 • (zoologie) Bartošová Danuše: Vliv různého složení a časového rozdělení příjmu na spotřebu kyslíku bílé myši kmene H měřenou v teplotách 10° a 30°.
 • (zoologie) Čech Svatopluk: Srovnávací mikroskopická studie o vegetativní inervaci intrapulmonálních tepen funkčního oběhu plic některých savců.
 • (zoologie) Dočekalová Miroslava: Vliv sítěstavějících larev chrostíků na unášené organismy.
 • (zoologie) Dungel Jan: Srovnávací studie o rozmnožování netopýra rezavého (Nyctalus noctula Schreber, 1774).
 • (zoologie) Habashy Amir Philisteen: Some biochemical analyses and biological studies in Cyprinidae Representatives from Egypt and Czechoslovakia.
 • (zoologie) Havlena František: K poznání vodních larev Dipter tekoucích vod.
 • (zoologie) Kajnarová Jana: K poznání helmintofauny pijavek.
 • (zoologie) Křivanec Karel: Adiaspiromykóza divoce žijících savců se zvláštním zřetelem na problematiku této nákazy u šelem.
 • (zoologie) Mazura Václav: Potrava ryb Bílého potoka.
 • (zoologie) Mocek Bohuslav: Československé druhy čeledi Phoridae (Diptera).
 • (zoologie) Peroutková Alena: Vliv výživy a fyzického pohybu na množství tuku v těle u živočichů a člověka.
 • (zoologie) Prouza Antonín: Helmintofauna netopýrů (Microchiroptera) v ČSSR.
 • (zoologie) Rumler Zdeněk: Příspěvek k poznání ekologie a etologie netopýra pozdního Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) se zvláštním zřetelem k letové aktivitě.
 • (zoologie) Šebela Miroslav: Ekologická studie populací drobných savců Moravského krasu.
 • (zoologie) Urban Raimund: Srovnávací studie o proteolytické funkci trávící soustavy živočichů.
 • (zoologie) Voborník Milan: Změny ve složení rybí fauny v povodí Labe v letech 1859-1973.

1973

 • (botanika) Habrovcová Ludmila: Vývojové vztahy rodu Bunias L.
 • (botanika) Hrstka Miroslav: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR
 • (botanika) Ivanová Anna: Nárys floristických a vegetačních poměrů území severně Hodonína
 • (botanika) Janečková Věra: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR
 • (botanika) Kynclová Zdeňka: Užitkovost hub
 • (botanika) Liberdová Zdeňka: Floristické poměry horního a části středního toku říčky Stonávky
 • (botanika) Milka Dušan: Rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje mezi Novými Mlýny a Podivínem
 • (botanika) Ondráček Jiří: Nárys floristických poměrů území severně Kyjova
 • (botanika) Pokorná-Plačková Danuše: Floristické poměry okolí obce Únanov (SV Znojma)
 • (botanika) Skotalová-Havlíčková Anežka: Floristické poměry údolí Rakovce severozápadně od Lulče
 • (botanika) Skryja Josef: Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí
 • (botanika) Šlechtová Jana: Ochrana přírody v učivu biologie roslin na zdš a gymnasiích
 • (botanika) Štolbová-Wewerková Hana: Rozšíření druhů Draba nemorosa L., Sedum villosum L. a Orthanta lutea (L.) Kern. v Českos.
 • (botanika) Vlček Petr: Charakteristika vegetace údolí řeky Jihlavy v prostoru ovlivněném budovanou Dalešickou přehradou
 • (botanika) Zlámalík Josef: Studie o květeně údolí řeky Jihlavy mezi Jihlavou a Bransouzemi
 • (zoologie) Hiemer František: Přítomnost lysozymu v játrech obratlovců.
 • (zoologie) Holubová Eva: Změny metabolismu v průběhu ontogenetického vývoje savců.
 • (zoologie) Konvalinková Jarmila: Parazitofauna vážek (Odonata) Československa.
 • (zoologie) Kristek František: Antigenní vlastnosti některých zástupců členovců.
 • (zoologie) Nguyen Yna: Vliv složení vysokotuké diety na množství tuku v těle a jednotlivých orgánech myší různého stří.
 • (zoologie) Přívratský Vladimír: Vliv vysokotukové diety a adrealinu na uvolňování neesterifikovaných mastných kyselin z tukové tkáně bílých myší různého stáří.
 • (zoologie) Řehulka Jaroslav: Metabolismus dusíkatých látek během metamorfozy Galleria mellonella.
 • (zoologie) Rychnovský Boris: Vliv larev rodu Lipara Meigen (Chloropidae, Diptera) na produkci rákosu.
 • (zoologie) Smolová Helena: Změny obsahu bílkovin v těle, jednotlivých orgánech a séru u bílých myší v průběhu adaptace na přerušované hladovění.
 • (zoologie) Sršňová Alice: Srovnávací anatomie nervové soustavy hmyzu.
 • (zoologie) Strnadová-Jandová Dagmar: Metabolocké změny v těle hmyzu v souvislosti s tvorbou kutikuly.
 • (zoologie) Šipulová Pavla: Parazitofauna vodních bezobratlých v Československu mimo Mollusca.
 • (zoologie) Škrabánková Jana: Helmintofauna vodních bezobratlých II. Arthropoda.
 • (zoologie) Švejdová-Němcová Radka: Helmintofauna plžů jižní Moravy.
 • (zoologie) Urbanová Vítezslava: Teorie o původu života na zemi
 • (zoologie) Valchář Zdeněk: Housenky jako součást epigeonu Lužního lesa.

1972

 • (botanika) Brázdilová Helena: Morfologie kořenového systému Cynodon dactylon, sledováno během jednoho vegetačního období (67/68)
 • (botanika) Dostálová Květoslava: Floristické poměry části Moravského mezihoří jižně a jihovýchodně od Moravské Třebové
 • (botanika) Halmová-Peřinová Jitka: Florografická studie jihovýchodní části Polenska
 • (botanika) Hálková-Knechtová Zdeňka: Rozšíření některých Basidiomycetes v ČSSR
 • (botanika) Hrnčíř Ladislav: Rozšíření některých druhů dřevokazných Basidiomycetes v ČSSR
 • (botanika) Hynčicová Hana: Užitkovost hub
 • (botanika) Lednická Pavla: Florografická studie povodí říčky Pozděchůvky východně Vizovic
 • (botanika) Odstrčil Jaroslav: Floristická studie severní části Hustopečské pahorkatiny
 • (botanika) Padalíková Eva: Variabilita a rozšíření Picris hieracioides L. na území Československa
 • (botanika) Robotka Jaroslav: Rozšíření některých druhů Uredinales v ČSSR
 • (botanika) Tlusták Vlastimil: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat
 • (botanika) Tučová Věra: Morfologie kořenového systému Dianthus serotinus /sledováno během jednoho veget. období 1968-69/
 • (zoologie) Adámek Zdeněk: Vliv teplých odpadních vod na zoobentos řeky Oslavy.
 • (zoologie) Balůsek Jiří: K poznání cerkarií Moravy (kromě furkocerkarií).
 • (zoologie) Bílková-Danielová Jana: Metacerkarie vodních plžů Moravy.
 • (zoologie) Dinh Thi Canh: Střevní parazitózy u vybraných dětských kolektivů v Ostravě.
 • (zoologie) Hoang Minh Tuyet: Morfologické změny zažívacího ústrojí a zvýšená hladina glykocénu v játrech jako projev přerušovaného hladovění u laboratorní bílé myši.
 • (zoologie) Koubek Petr: Cizopasní červi havranovitých (Corvidae) v ČSSR .
 • (zoologie) Oliva Zdeněk: Příspěvek ke znalosti avifauny Fryštácké kotliny a Vizovické pahorkatiny.
 • (zoologie) Pospíšilová Milada: Dynamika změn obsahu tuku v těle a jednotlivých orgánech bílé myši v průběhu adaptace na infrekventní krmení.
 • (zoologie) Procházková Zdeňka: K poznání kvantitativních poměrů zoobentosu malých toků.
 • (zoologie) Vlková Gabriela: Respirační výměna a aktivita akonitázy u myší během prvních šesti měsíců.

1971

 • (botanika) Gogela Jaromír: Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů
 • (botanika) Hluštíková Marie: Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem
 • (botanika) Husák Štěpán: Produktivita a struktura neporušených a sečených invazních porostů Phragmites communis (Trin.) a Typha angustifolia (L.) na rybníku Nesytu
 • (botanika) Komenderová Aziza: Floristické poměry strání mezi Čejkovicemi a Kobylím
 • (botanika) Křížek Jiří: Floristické poměry okolí Dačic
 • (botanika) Páčová Alena: Buňka v biologii rostlin v 7.ročníku základní devítileté školy
 • (botanika) Pospíšilová-Vašíková Alena: Rozšíření druhů Stellaria diffusa Willd., Silene conica L. a Salvia glutinosa L. v Československu
 • (botanika) Rozkošná Zdeňka: Houby na druzích rodu Medicago L. v ČSSR
 • (botanika) Zelená Věra: Využití některých hygrofytů v hydro- a pedo- indikaci
 • (botanika) Židková Jana: Vývoj kořenového systému Festuca dominii během vegetač. období /sledování vývoj. fází kořen. systému pomocí morfolog. a anatom. metod/
 • (botanika) Žurková Eva: Floristické poměry lužní doubravy Zámeček u Kroměříže
 • (zoologie) Bartáková Olga: Zoobentos Vranovské přehrady podle sběrů prof. Hraběte.
 • (zoologie) Hanák František: Helmintofauna drobného ptactva brněnského okolí.
 • (zoologie) Handl Josef: Historický vývoj rybího bohatství v povodí řeky Moravy.
 • (zoologie) Hartman Petr: Bentos potoka Říčky pod údolní nádrží v Líšni.
 • (zoologie) Klenová Helena: Vliv hladovění na aktivitu proteas ve středním střevě Galleria mellonella v různých obdobích vývoje.
 • (zoologie) Kotolanová Miroslava: Vodní měkkýši jižní Moravy.
 • (zoologie) Krampl František: Příspěvek k poznání čeledi Geometridae (Lepidoptera) jižních Čech.
 • (zoologie) Mayer Jan: Ekologické vztahy rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus L.) a rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus Herm.) k biocenoze v období hnízdění.
 • (zoologie) Mikeska Jan: Denní a sezonní variace hodnot některých metabolických parametrů v séru u tzv. bílé krysy.
 • (zoologie) Olšbauer Jiří: Základní antropoloická charakteristika kosterního materiálu z Plumlova
 • (zoologie) Pščolková Suliko: Parazitofauna larválních stadií obojživelníků v ČSSR.
 • (zoologie) Salajková Božena: Rozšíření našich pijavek a jejich helmintofauna.
 • (zoologie) Šmolíková Milada: Vliv hladovění na aktivitu střevní amylasy během vývoje larev Galleria.
 • (zoologie) Toušková Ivana: Složení ptačích hnízd v rostl. společenstvu svazu Phragmition.
 • (zoologie) Trnková Jana: Stanovení velikosti represent.vzorku bentosu na třech typech toků.

1970

 • (botanika) Ambrozová Jitka: Rozšíření některých druhů Basidiomycetes v ČSSR
 • (botanika) Bittner Karel: Vegetační poměry území mezi Dyjí a Želetavkou
 • (botanika) Dadáková Božena: Křižitelnost vybraných druhů z čeledi Brassicaceae
 • (botanika) Dyková Alexandra: Rzi na ovocných plodinách
 • (botanika) Grimová Jitka: Proměnlivost morf. znaků u vojtěšky seté /generativní orgány/
 • (botanika) Koňaříková Věra: Morfologická studie některých druhů rodu Malcolmia R. Br.
 • (botanika) Kozlovská Marta: Floristické poměry povodí Svitavy v úseku Skalice nad Svitavou - Doubravice nad Svitavou
 • (botanika) Král Jiří: Chrakteristika vegetace v úseku aluviální nivy řeky Moravy mezi Mikulčicemi a Tvrdonicemi, se zvláštním zřetelem na společenstva lužní a luční
 • (botanika) Moravcová Jana: Vliv herbicidů na změny floristického složení lučních společenstev
 • (botanika) Najbrtová-Zemanová Marta: Rozšíření některých druhů Basidiomycetes v ČSSR
 • (botanika) Sutorý Karel: Taxonomická studie českos. druhů rodu Sagina L. Emend. Presl.
 • (botanika) Ševčíková Eva: Nárys květenných a vegetačních poměrů území jihovýchodně od Znojma
 • (botanika) Šíma: Floristické poměry východní části Dunajovických kopců
 • (botanika) Wagnerová Zuzana: Rostlinná společenstva kotelných jam a jižního svahu Krkonoše
 • (botanika) Žůrková Jana: Rozšíření některých druhů Basidiomycetes a jejich ekologie
 • (zoologie) Blahák Pavel: Potrava pstruhů a lipanů. Potrava pstruha a lipana v řece Svratce u Nedvědic v porovnání se složením zoobenthosu.
 • (zoologie) Dolná Ivana: Střevní parazitózy dětí a dětských kolektivů v Severomoravském kraji.
 • (zoologie) Janečková Hana: Střevní parazitózy v uzavřených dětských kolektivech města Brna.
 • (zoologie) Kokeš Jiří: Pošvatky dvou potoků v Beskydech.
 • (zoologie) Králíčková Jitka: K poznání druhů čeledi Syrphidae (Diptera) na jižní Moravě.
 • (zoologie) Křivanec Karel: K poznání helmintofauny žab v ČSSR.
 • (zoologie) Mlýnková Hana: K problematice toxoplasmózy v Severomoravském kraji.
 • (zoologie) Olšbauer Jiří: Příspěvek k teoriím a hypotésám o vzniku a vývoji člověka.
 • (zoologie) Orság Leopold: Příspěvek k poznání potravy našich vranek.
 • (zoologie) Orság Leopold: Příspěvek k poznání potravy našich vranek.
 • (zoologie) Rosol Jaroslav: K poznání fauny podzemních vod na Moravě.
 • (zoologie) Rosol Jaroslav: Mapy.
 • (zoologie) Šikula Josef: Příspěvek k poznání Aphanipteriofauny drobných zemních savců na Klec, Mionší, Lednice, Veverská Bitýška.
 • (zoologie) Vaňhara Jaromír: Rody Sialis Latr. (Megaloptera) a Atherix Meig. (Ragionidae, Diptera) na Moravě a Slovensku.
 • (zoologie) Wohlgemuth Evžen: Cévní soustava nitěnek. (Tubificidae).