Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Diplomové práce 1979 - 1970

  1979

  • (bot.) Nováková Jitka: Floristická studie západní části Brtnické vrchoviny
  • (bot.) Nováková Marie: Florografická studie území severozápadně od Litovle
  • (bot.) Sedláček Jan: Floristická studie jihovýchodní části Hustopečské pahorkatiny
  • (bot.) Vaculíková-Cholková Věra: Floristické poměry vymezeného území v okolí Malenovic
  • (zool.) Andonovová Bohuslava: Dosahy horních končetin vstoje a vsedě.
  • (zool.) Čepera Jiří: Tuky a jejich metabolismus u živočichů.
  • (zool.) Hermanová Kristina: Vliv podchlazení na metabolismus hmyzu.
  • (zool.) Jambor Josef: Příspěvek k poznání potravy jelce tlouště v řece Jihlavě.
  • (zool.) Kolářová Libuše: Lipolytické enzymy a jejich funkce v trávicí soustavě živočichů.
  • (zool.) Laštůvka Zdeněk: Biologie a taxonomie dvojníků čeledi Sesiidae (Lepidoptera).
  • (zool.) Růžičková Ivana: Bionika smyslových orgánů.
  • (zool.) Součková Miroslava: Hmotnost těla některých drobných savců a její proměnlivost.
  • (zool.) Šimonová Vlasta: Návod k hydrobiologickým exkurzím.
  • (zool.) Vlašín Mojmír: Populační dynamika a produkce drobných zemních savců v různých vegetačních stupních lesa.

  1978

  • (bot.) Antonín Vladimír: Dynamika biomasy bylinného patra ve vybraných lesních společenstvech
  • (zool.) Czimová Marie: Přírodní ohniska leptospiróz v jihozápadní části Jihlavských vrchů.
  • (zool.) Hlaváč Alois: Příspěvek k určování věku drobných hlodavců, Rodentia.
  • (zool.) Kavická-Čmelíková Hana: K poznání cerkarií Moravy.
  • (zool.) Konvičný Zdeněk: Antopometrická charakteristika vysokoškolské mládeže tělo pracovníka vstoje.
  • (zool.) Lochmanová Alexandra: K otázce imunobiologické diagnostiky glomerulonefritid vyvolaných imunitními komplexy.
  • (zool.) Lojek Antonín: Helmintofauna vodních bezobratlých jižní Moravy.
  • (zool.) Lošťáková Hana: Srovnávací studie biologie některých druhů želv.
  • (zool.) Machková Věra: Antropometrická charakteristika vysokoškolské mláděže tělo pracovnice vstoje.
  • (zool.) Řehák Zdeněk: Antopometrie v ergonomii koncepce a cíle.
  • (zool.) Teplinec Jiří: Poměr prstů na nohou u žen v nevýrobní sféře.

  1977

  • (bot.) Darebníková Jaroslava: Floristické poměry povodí Lutoninky (SV od Vizovic)
  • (bot.) Habrovanský Zdeněk: Taxonomická studie českos. druhů rodu Muscari Mill. a Leopoldia Parl.
  • (bot.) Pilátová Jaroslava: Rozšíření některých druhů rodu Sphaerotheca v ČSSR
  • (bot.) Přetáková-Pabíková Eva: Florografická studie povodí Břevnického potoka severně od Havlíčkova Brodu
  • (bot.) Staníčková-Šilhánková Miroslava: Rozšíření některých druhů Sphaerotheca v ČSSR
  • (bot.) Štefka Leoš: Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci
  • (bot.) Urbánková-Staňková: Padlí révy vinné Uncinula necator (Schwein.) Burr.
  • (zool.) Bauerová Zdeňka: Potravní vztahy netopýrů z hlediska ekologie krajiny.
  • (zool.) Brázdil Stanislav: Variabilita a pohlavní dimorfismus kuny skalní (Martes foina) jako model pro řešení problematiky pohlavního dimorfismu savců.
  • (zool.) Dubový Petr: Karyotypické vlastnosti některých přírodních populací druhu Simulium argyreatum Meigen 1838 (Simuliidae, Diptera).
  • (zool.) Dvořáková Jana: Zpracování poznatkové soustavy o nervové regulaci pro připravené nové učební pomůcky pro gymnázia.
  • (zool.) Halouzka Jiří: Benthos poříčních tůní v oblasti vodního díla Nové Mlýny.
  • (zool.) Helešic Jan: Ekologie a hospodářský význam hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) v městském prostředí.
  • (zool.) Horáček František: Vliv fyzické aktivity na množství cholesterolu v séru a tkáních laboratorních zvířat.
  • (zool.) Janeček Josef: Příspěvek k bionomii a chovu antilopy końské (Hippotragus equinus).
  • (zool.) Kovařík Miroslav: Dynamika mikrobentosu lesní tůně v Novomlýnské oblasti na jižní Moravě.
  • (zool.) Kozubík Alois: Vliv změněné pohybové aktivity a přerušovaného hladovění na složení těla u bílé laboratorní myši a křečka zlatého.
  • (zool.) Kuběna Oldřich: Příspěvek k poznání parazitofauny ryb na vybraných lokalitách.
  • (zool.) Munzarová Milada: Změny enzamatické aktivity Glykosidáz během vývoje Dysdercus koenigii (Fabr.).
  • (zool.) Parešovská Anna: Aktivita esterás během vývoje Dysdercus koenigii (Fabr.).
  • (zool.) Polčák Přemysl: Klíč k určování našich vodních brouků a jejich larev.
  • (zool.) Schinzelová Zděnka: Metodické zpracování poznatkové soustavy "Původ a vývoj člověka" pro vyučování biologii v 9. roč. zvláštní školy.
  • (zool.) Šimšálková Kateřina: K poznání potravy některých vodních bezobratlých.
  • (zool.) Šindler Otakar: Návrhy k výběru, demonstraci a pěstování vodních bezobratlých organismů pro výuku zoologie na gymnáziu.
  • (zool.) Tomaj Vladimír: Československé druhy čeledi Bombyliidae (Diptera).
  • (zool.) Urban Jaroslav: Hmyzí škůdci a ostatní významní činitelé ve vrbovnách na Moravě.
  • (zool.) Vála Miloslav: Hospodářsky významné druhy čeledi Agromyzidae (Diptera).

  1976

  • (bot.) Bava-Košnárová Teodora: Vegetačné pomery v Omšenskej doline
  • (bot.) Bosák Ladislav: Rozšíření některých druhů r. Erysiphe v ČSSR se zvláštním zřetelem k slezské oblasti
  • (bot.) Gardavský Alexandr: Studie o rozšíření a variabilitě druhů rodu Cladophora Kütz
  • (bot.) Kalabisová Jarmila: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR se zvláštním zřetelem k slezské oblasti
  • (bot.) Stavělová Eva: Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka
  • (bot.) Žlebčík Jiří: Taxonomická studie českos. druhů rodu Pulmonaria L.
  • (zool.) Cedzo Antonín: Parazitofauna plchovitých ČSSR.
  • (zool.) Dacík Tomáš: Fyzický charakter vysokoškolských studentů UJEP v Brně.
  • (zool.) Ditrich Oleg: K poznání helmintofauny plžů.
  • (zool.) Homolka Miloslav: Příspěvek ke znalosti rozmnožování a populační ekologie plchovitých (Gliridae).
  • (zool.) Nahodil Jan: K poznání potravy pstruhů z údolní nádrže Hubenov.
  • (zool.) Přikryl Ivo: Zooplankton jihomoravských tůní u Mušova.
  • (zool.) Vu Dinh Tai: Změny ve velikosti orgánů, v množství rezervních látek a energetickém metabolismu bílých laboratorních myší krmených dlouhodobě dietami různého složení.
  • (zool.) Zahrádka Jiří: Produkční biologie dvou druhů jepic - Potamanthus luteus a Ephoron virgo.
  • (zool.) Zemanová Radoslava: Vliv rané protein - kalorické malnutrice na chování látkovou přeměnu u krysích samců v ontogenezii.

  1975

  • (bot.) Chlupová Jaroslava: Nárys floristických a vegetačních poměrů území severně Okříšek
  • (bot.) Chmelař Jindřich: K problematice infragenerických taxonů rodu Salix L.
  • (bot.) Čulíková Věra: Taxonomická studie českosl. druhů rodu Leontodon L.
  • (bot.) Drobilič Josef: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR
  • (bot.) Kincl Lubomír: Floristické poměry vrcholové části Drahanské vrchoviny
  • (bot.) Ligmajerová Blanka: Studie o xenofytech Žďárských vrchů
  • (bot.) Nováčková Jitka: Floristická studie území v severovýchodní části třebíčského okresu
  • (bot.) Palík Josef: Floristické poměry území jižně od Třebíče
  • (bot.) Šteflová Svatava: Morfologie nadzemních a podzemních orgánů Corynephorus canescens sledovaná během veg. obd. r. 1969
  • (bot.) Židová Jaroslava: Floristické poměry území jihozápadně od Pelhřimova
  • (zool.) Holas Vladimír: Příspěvek k ekologii plchovitých (Gliridae ) na severní Moravě.
  • (zool.) Macháček Petr: K poznání ektoparazitů vrabce domácího (Passer domesticus) a vrabce polního (Passer montanus).
  • (zool.) Nguyen Anh: Vliv vysokobílkovinné diety a jednorázového vystavení teplotám 10 a 30°C na energetický metabolismus bílé laboratorní myši.
  • (zool.) Pelikánová Eva: K problematice epidemiologie enterobiozy.
  • (zool.) Pokorný Pavel: Limoniinae (Tipulidae, Diptera) Moravského krasu se zvláštním zřetelem na jejich vodní larvy.
  • (zool.) Rabušicová Eva: Karbohydrázy a jejich funkce v trávicí soustavě živočichů.
  • (zool.) Říčný Jan: Změny metabolismu glycidů ve tkáních Dysdereus koenigii (Fabr.) během vývoje.
  • (zool.) Roháček Jindřich: Československé druhy čeledi Sphaeroceridae (Diptera).
  • (zool.) Tran Ba Long: K poznání potravy pstruha a lipana v řece Svratce.
  • (zool.) Truong Minh Hoat: Stáří a růst nejpočetnějších druhů ryb v pískovišti u Uherského Hradiště.
  • (zool.) Vejsada Rudolf: Změny metabolismu bílkovin ve tkáních Dysdercus koenigii během vývoje.

  1974

  • (bot.) Absolonová Helena: Životní formy psamofytů okolí Hodonína
  • (bot.) Balcarová Hana: Elektronově mikroskopická studie endodermálních buněk kořenů Eorynephorus canescens během vegetač. období
  • (bot.) Berciková Milena: Rostlinná společenstva s účastí Molinia coerulea (L.) Moench v alpinské oblasti Krkonoš
  • (bot.) Berciková Milena: Rostlinná společenstva s účastí Molinia coerulea v subalpinském stupni Krkonoš
  • (bot.) Holcmanová Eva: Trifolium spadiceum L. a jeho rozšíření v Českoslov.
  • (bot.) Knoppová Svatava: Rozšíření některých druhů rodu Sphaerotheca v ČSSR
  • (bot.) Lajdolfová-Jarecká Milena: Floristické poměry středního toku říčky Stonávky a jeho povodí
  • (bot.) Saňová Jana: Studie k vnitrorodové klasifikaci rodu Matthiola Br. R. in Aiton
  • (bot.) Sedláčková-Lundová Karla: Synantropní květena na vybraných lokalitách velké Ostravy
  • (bot.) Sládková-Hynková Hana: Paleogeobotanická studie rašeliniště u Vracova
  • (bot.) Šponar Dušan: Periodicita výskytu makrofyt vodní vegetace lednických rybníků
  • (bot.) Vondráková Božena: Floristické poměry pramenné oblasti rožnovské (Dolní) Bečvy
  • (bot.) Vrbová-Tůmová Marcela: Návaznost vysokoškolské poznatkové soustavy z květní morfologie na poznatkovou soustavu gymnasiální
  • (bot.) Všetička Lubomír: Houby na rodech Phragmites (Trin.) a Typha (L.)
  • (bot.) Vystavělová-Bartošová Marie: Nárys floristických poměrů údolí Dřevnice v Hostýnských vrších
  • (bot.) Zouharová Anna: Rozšíření druhů Saxifraga bulbifera L., Saxifraga granulata L. A Digitalis purpurea L. v Československu
  • (zool.) Adámek Zdeněk: Vliv oteplených odpadních vod na biologii dolního toku řeky Oslavy.
  • (zool.) Adámková Helena: Driff dvou troficky rozdílných potoků.
  • (zool.) Bartošová Danuše: Vliv různého složení a časového rozdělení příjmu na spotřebu kyslíku bílé myši kmene H měřenou v teplotách 10° a 30°.
  • (zool.) Čech Svatopluk: Srovnávací mikroskopická studie o vegetativní inervaci intrapulmonálních tepen funkčního oběhu plic některých savců.
  • (zool.) Dočekalová Miroslava: Vliv sítěstavějících larev chrostíků na unášené organismy.
  • (zool.) Dungel Jan: Srovnávací studie o rozmnožování netopýra rezavého (Nyctalus noctula Schreber, 1774).
  • (zool.) Habashy Amir Philisteen: Some biochemical analyses and biological studies in Cyprinidae Representatives from Egypt and Czechoslovakia.
  • (zool.) Havlena František: K poznání vodních larev Dipter tekoucích vod.
  • (zool.) Kajnarová Jana: K poznání helmintofauny pijavek.
  • (zool.) Křivanec Karel: Adiaspiromykóza divoce žijících savců se zvláštním zřetelem na problematiku této nákazy u šelem.
  • (zool.) Mazura Václav: Potrava ryb Bílého potoka.
  • (zool.) Mocek Bohuslav: Československé druhy čeledi Phoridae (Diptera).
  • (zool.) Peroutková Alena: Vliv výživy a fyzického pohybu na množství tuku v těle u živočichů a člověka.
  • (zool.) Prouza Antonín: Helmintofauna netopýrů (Microchiroptera) v ČSSR.
  • (zool.) Rumler Zdeněk: Příspěvek k poznání ekologie a etologie netopýra pozdního Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) se zvláštním zřetelem k letové aktivitě.
  • (zool.) Šebela Miroslav: Ekologická studie populací drobných savců Moravského krasu.
  • (zool.) Urban Raimund: Srovnávací studie o proteolytické funkci trávící soustavy živočichů.
  • (zool.) Voborník Milan: Změny ve složení rybí fauny v povodí Labe v letech 1859-1973.

  1973

  • (bot.) Habrovcová Ludmila: Vývojové vztahy rodu Bunias L.
  • (bot.) Hrstka Miroslav: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR
  • (bot.) Ivanová Anna: Nárys floristických a vegetačních poměrů území severně Hodonína
  • (bot.) Janečková Věra: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR
  • (bot.) Kynclová Zdeňka: Užitkovost hub
  • (bot.) Liberdová Zdeňka: Floristické poměry horního a části středního toku říčky Stonávky
  • (bot.) Milka Dušan: Rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje mezi Novými Mlýny a Podivínem
  • (bot.) Ondráček Jiří: Nárys floristických poměrů území severně Kyjova
  • (bot.) Pokorná-Plačková Danuše: Floristické poměry okolí obce Únanov (SV Znojma)
  • (bot.) Skotalová-Havlíčková Anežka: Floristické poměry údolí Rakovce severozápadně od Lulče
  • (bot.) Skryja Josef: Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí
  • (bot.) Šlechtová Jana: Ochrana přírody v učivu biologie roslin na zdš a gymnasiích
  • (bot.) Štolbová-Wewerková Hana: Rozšíření druhů Draba nemorosa L., Sedum villosum L. a Orthanta lutea (L.) Kern. v Českos.
  • (bot.) Vlček Petr: Charakteristika vegetace údolí řeky Jihlavy v prostoru ovlivněném budovanou Dalešickou přehradou
  • (bot.) Zlámalík Josef: Studie o květeně údolí řeky Jihlavy mezi Jihlavou a Bransouzemi
  • (zool.) Hiemer František: Přítomnost lysozymu v játrech obratlovců.
  • (zool.) Holubová Eva: Změny metabolismu v průběhu ontogenetického vývoje savců.
  • (zool.) Konvalinková Jarmila: Parazitofauna vážek (Odonata) Československa.
  • (zool.) Kristek František: Antigenní vlastnosti některých zástupců členovců.
  • (zool.) Nguyen Yna: Vliv složení vysokotuké diety na množství tuku v těle a jednotlivých orgánech myší různého stří.
  • (zool.) Přívratský Vladimír: Vliv vysokotukové diety a adrealinu na uvolňování neesterifikovaných mastných kyselin z tukové tkáně bílých myší různého stáří.
  • (zool.) Řehulka Jaroslav: Metabolismus dusíkatých látek během metamorfozy Galleria mellonella.
  • (zool.) Rychnovský Boris: Vliv larev rodu Lipara Meigen (Chloropidae, Diptera) na produkci rákosu.
  • (zool.) Smolová Helena: Změny obsahu bílkovin v těle, jednotlivých orgánech a séru u bílých myší v průběhu adaptace na přerušované hladovění.
  • (zool.) Sršňová Alice: Srovnávací anatomie nervové soustavy hmyzu.
  • (zool.) Strnadová-Jandová Dagmar: Metabolocké změny v těle hmyzu v souvislosti s tvorbou kutikuly.
  • (zool.) Šipulová Pavla: Parazitofauna vodních bezobratlých v Československu mimo Mollusca.
  • (zool.) Škrabánková Jana: Helmintofauna vodních bezobratlých II. Arthropoda.
  • (zool.) Švejdová-Němcová Radka: Helmintofauna plžů jižní Moravy.
  • (zool.) Urbanová Vítezslava: Teorie o původu života na zemi
  • (zool.) Valchář Zdeněk: Housenky jako součást epigeonu Lužního lesa.

  1972

  • (bot.) Brázdilová Helena: Morfologie kořenového systému Cynodon dactylon, sledováno během jednoho vegetačního období (67/68)
  • (bot.) Dostálová Květoslava: Floristické poměry části Moravského mezihoří jižně a jihovýchodně od Moravské Třebové
  • (bot.) Halmová-Peřinová Jitka: Florografická studie jihovýchodní části Polenska
  • (bot.) Hálková-Knechtová Zdeňka: Rozšíření některých Basidiomycetes v ČSSR
  • (bot.) Hrnčíř Ladislav: Rozšíření některých druhů dřevokazných Basidiomycetes v ČSSR
  • (bot.) Hynčicová Hana: Užitkovost hub
  • (bot.) Lednická Pavla: Florografická studie povodí říčky Pozděchůvky východně Vizovic
  • (bot.) Odstrčil Jaroslav: Floristická studie severní části Hustopečské pahorkatiny
  • (bot.) Padalíková Eva: Variabilita a rozšíření Picris hieracioides L. na území Československa
  • (bot.) Robotka Jaroslav: Rozšíření některých druhů Uredinales v ČSSR
  • (bot.) Tlusták Vlastimil: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat
  • (bot.) Tučová Věra: Morfologie kořenového systému Dianthus serotinus /sledováno během jednoho veget. období 1968-69/
  • (zool.) Adámek Zdeněk: Vliv teplých odpadních vod na zoobentos řeky Oslavy.
  • (zool.) Balůsek Jiří: K poznání cerkarií Moravy (kromě furkocerkarií).
  • (zool.) Bílková-Danielová Jana: Metacerkarie vodních plžů Moravy.
  • (zool.) Dinh Thi Canh: Střevní parazitózy u vybraných dětských kolektivů v Ostravě.
  • (zool.) Hoang Minh Tuyet: Morfologické změny zažívacího ústrojí a zvýšená hladina glykocénu v játrech jako projev přerušovaného hladovění u laboratorní bílé myši.
  • (zool.) Koubek Petr: Cizopasní červi havranovitých (Corvidae) v ČSSR .
  • (zool.) Oliva Zdeněk: Příspěvek ke znalosti avifauny Fryštácké kotliny a Vizovické pahorkatiny.
  • (zool.) Pospíšilová Milada: Dynamika změn obsahu tuku v těle a jednotlivých orgánech bílé myši v průběhu adaptace na infrekventní krmení.
  • (zool.) Procházková Zdeňka: K poznání kvantitativních poměrů zoobentosu malých toků.
  • (zool.) Vlková Gabriela: Respirační výměna a aktivita akonitázy u myší během prvních šesti měsíců.

  1971

  • (bot.) Gogela Jaromír: Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů
  • (bot.) Hluštíková Marie: Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem
  • (bot.) Husák Štěpán: Produktivita a struktura neporušených a sečených invazních porostů Phragmites communis (Trin.) a Typha angustifolia (L.) na rybníku Nesytu
  • (bot.) Komenderová Aziza: Floristické poměry strání mezi Čejkovicemi a Kobylím
  • (bot.) Křížek Jiří: Floristické poměry okolí Dačic
  • (bot.) Páčová Alena: Buňka v biologii rostlin v 7.ročníku základní devítileté školy
  • (bot.) Pospíšilová-Vašíková Alena: Rozšíření druhů Stellaria diffusa Willd., Silene conica L. a Salvia glutinosa L. v Československu
  • (bot.) Rozkošná Zdeňka: Houby na druzích rodu Medicago L. v ČSSR
  • (bot.) Zelená Věra: Využití některých hygrofytů v hydro- a pedo- indikaci
  • (bot.) Židková Jana: Vývoj kořenového systému Festuca dominii během vegetač. období /sledování vývoj. fází kořen. systému pomocí morfolog. a anatom. metod/
  • (bot.) Žurková Eva: Floristické poměry lužní doubravy Zámeček u Kroměříže
  • (zool.) Bartáková Olga: Zoobentos Vranovské přehrady podle sběrů prof. Hraběte.
  • (zool.) Hanák František: Helmintofauna drobného ptactva brněnského okolí.
  • (zool.) Handl Josef: Historický vývoj rybího bohatství v povodí řeky Moravy.
  • (zool.) Hartman Petr: Bentos potoka Říčky pod údolní nádrží v Líšni.
  • (zool.) Klenová Helena: Vliv hladovění na aktivitu proteas ve středním střevě Galleria mellonella v různých obdobích vývoje.
  • (zool.) Kotolanová Miroslava: Vodní měkkýši jižní Moravy.
  • (zool.) Krampl František: Příspěvek k poznání čeledi Geometridae (Lepidoptera) jižních Čech.
  • (zool.) Mayer Jan: Ekologické vztahy rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus L.) a rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus Herm.) k biocenoze v období hnízdění.
  • (zool.) Mikeska Jan: Denní a sezonní variace hodnot některých metabolických parametrů v séru u tzv. bílé krysy.
  • (zool.) Olšbauer Jiří: Základní antropoloická charakteristika kosterního materiálu z Plumlova
  • (zool.) Pščolková Suliko: Parazitofauna larválních stadií obojživelníků v ČSSR.
  • (zool.) Salajková Božena: Rozšíření našich pijavek a jejich helmintofauna.
  • (zool.) Šmolíková Milada: Vliv hladovění na aktivitu střevní amylasy během vývoje larev Galleria.
  • (zool.) Toušková Ivana: Složení ptačích hnízd v rostl. společenstvu svazu Phragmition.
  • (zool.) Trnková Jana: Stanovení velikosti represent.vzorku bentosu na třech typech toků.

  1970

  • (bot.) Ambrozová Jitka: Rozšíření některých druhů Basidiomycetes v ČSSR
  • (bot.) Bittner Karel: Vegetační poměry území mezi Dyjí a Želetavkou
  • (bot.) Dadáková Božena: Křižitelnost vybraných druhů z čeledi Brassicaceae
  • (bot.) Dyková Alexandra: Rzi na ovocných plodinách
  • (bot.) Grimová Jitka: Proměnlivost morf. znaků u vojtěšky seté /generativní orgány/
  • (bot.) Koňaříková Věra: Morfologická studie některých druhů rodu Malcolmia R. Br.
  • (bot.) Kozlovská Marta: Floristické poměry povodí Svitavy v úseku Skalice nad Svitavou - Doubravice nad Svitavou
  • (bot.) Král Jiří: Chrakteristika vegetace v úseku aluviální nivy řeky Moravy mezi Mikulčicemi a Tvrdonicemi, se zvláštním zřetelem na společenstva lužní a luční
  • (bot.) Moravcová Jana: Vliv herbicidů na změny floristického složení lučních společenstev
  • (bot.) Najbrtová-Zemanová Marta: Rozšíření některých druhů Basidiomycetes v ČSSR
  • (bot.) Sutorý Karel: Taxonomická studie českos. druhů rodu Sagina L. Emend. Presl.
  • (bot.) Ševčíková Eva: Nárys květenných a vegetačních poměrů území jihovýchodně od Znojma
  • (bot.) Šíma: Floristické poměry východní části Dunajovických kopců
  • (bot.) Wagnerová Zuzana: Rostlinná společenstva kotelných jam a jižního svahu Krkonoše
  • (bot.) Žůrková Jana: Rozšíření některých druhů Basidiomycetes a jejich ekologie
  • (zool.) Blahák Pavel: Potrava pstruhů a lipanů. Potrava pstruha a lipana v řece Svratce u Nedvědic v porovnání se složením zoobenthosu.
  • (zool.) Dolná Ivana: Střevní parazitózy dětí a dětských kolektivů v Severomoravském kraji.
  • (zool.) Janečková Hana: Střevní parazitózy v uzavřených dětských kolektivech města Brna.
  • (zool.) Kokeš Jiří: Pošvatky dvou potoků v Beskydech.
  • (zool.) Králíčková Jitka: K poznání druhů čeledi Syrphidae (Diptera) na jižní Moravě.
  • (zool.) Křivanec Karel: K poznání helmintofauny žab v ČSSR.
  • (zool.) Mlýnková Hana: K problematice toxoplasmózy v Severomoravském kraji.
  • (zool.) Olšbauer Jiří: Příspěvek k teoriím a hypotésám o vzniku a vývoji člověka.
  • (zool.) Orság Leopold: Příspěvek k poznání potravy našich vranek.
  • (zool.) Orság Leopold: Příspěvek k poznání potravy našich vranek.
  • (zool.) Rosol Jaroslav: K poznání fauny podzemních vod na Moravě.
  • (zool.) Rosol Jaroslav: Mapy.
  • (zool.) Šikula Josef: Příspěvek k poznání Aphanipteriofauny drobných zemních savců na Klec, Mionší, Lednice, Veverská Bitýška.
  • (zool.) Vaňhara Jaromír: Rody Sialis Latr. (Megaloptera) a Atherix Meig. (Ragionidae, Diptera) na Moravě a Slovensku.
  • (zool.) Wohlgemuth Evžen: Cévní soustava nitěnek. (Tubificidae).