Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Dizertační práce

  2017

  • (bot.) Chattová Barbora: Ecology, taxonomy and biogeography of diatoms (Bacillariophyta) of Ile Amsterdam and Ile Saint-Paul (TAAF, Southern Indian Ocean).
  • (bot.) Čeplová Natálie: Diversity of European urban vegetation.
  • (bot.) Palpurina Salza : Environmental drivers of fine-scale plant species richness in Eurasian dry grasslands : a macroecological perspective.
  • (zool.) Horsáková Veronika: Geografická variabilita společenstev měkkýšů na evropských slatiništích.
  • (zool.) Konstanzová Veronika: Ultrastructural studies on diplozoid species (Diplozoidae, Monogenea) - an analysis of selected organ systems.
  • (zool.) Líznarová Eva: Predační strategie stenofágních pavouků.
  • (zool.) Michalko Radek: Spiders as bioagens of pome orchard pests.
  • (zool.) Opatová Pavlína : Genetické a environmentální faktory ovlivňující fenotyp spermie u zebřičky pestré (Taeniopygia guttata).
  • (zool.) Petráková Lenka: Populations of the ant Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) at different spatial scales.
  • (zool.) Rádkova Vanda: Vliv faktorů prostředí a migračních schopností na distribuci larev vodních bezobratlých izolovaných slatinišť
  • (zool.) Sentenská Lenka: Sexual conflict in arachnids.

  2016

  • (bot.) Dudová Lydie: Vegetation history of the Jeseníky Mts on local and regional scale.
  • (bot.) Michalcová Dana: Spatial distribution of small scale vegetation diversity in the landscape.
  • (bot.) Vild Ondřej: Tradiční management a jeho vliv na vegetaci podrostu světlých lesů nížin.
  • (zool.) Janišová Kristýna : Fylogeneze a fylogeografie rodu Libnetis (Lycidae) a světluškovitých z jihovýchodní Asie.
  • (zool.) Růžičková Sylvie: Vliv oteplených důlních vod na vybrané skupiny organismů v malém toku.

  2015

  • (bot.) Kalusová Veronika: Invaze nepůvodních druhů rostlin v biotopech: mezikontinentální srovnání.
  • (bot.) Veselý Pavel: Have the largest plant genomes evolved as an adaptation to geophytic strategy?
  • (zool.) Kristín Peter : Zdroje proměnlivosti standardního metabolismu u čolků.
  • (zool.) Kubová Nela: Životní strategie pijavic (Clitellata: Hirudinida) v podmínkách stojatých a tekoucích vod.

  2014

  • (bot.) Vymazalová Marie: The effect of phenological changes on vegetation data sampling and analyses.
  • (zool.) Lutovinovas Erikas: Biosystematic study of model taxa of the family Tachinidae (Diptera).
  • (zool.) Řežucha Radomil: Personality, reprodukční strategie a pohlavní výběr u vybraných taxonů ryb.
  • (zool.) Uddin Wasim: Genetic variation of selected pathogens in the house mouse hybrid zone.
  • (zool.) Vrtílek Milan: Evolutionary ecology of annual fishes from genus Nothobranchius.

  2013

  • (bot.) Hettenbergerová Eva: Druhová bohatost a variabilita cévnatých rostlin, mechorostů a měkkýšů na vlhkostním gradientu.
  • (bot.) Li Ching-Feng : Diversity of mountain forest vegetation in Taiwan.
  • (bot.) Merunková Kristina: Environmental control of diversity of Central European grasslands.
  • (bot.) Zedek František: Evolution of holocentric chromosomes and karyotypes.
  • (zool.) Dvořáková Jana: Srovnání ekologických vlastností společenstev suchozemských plžů a vegetace.
  • (zool.) Konvičková Hana: Bathyergid rodents of mesic tropical regions: phylogeography, kinship structure and mating systems.
  • (zool.) Myšák Jan : Variabilita druhové skladby suchozemských plžů na malých škálách: vliv stanovištní heterogenity a velikosti vzorkované plochy [rukopis].
  • (zool.) Rymešová Dana: Survival and Mate Choice in the Grey Partridge (Perdix perdix).
  • (zool.) Všetičková Lucie: Hodnocení interakcí mezi chovem ryb v rybnících a indikátory kvality vody.

  2012

  • (bot.) Axmanová Irena: The effect of productivity and other environmental factors on the forest herb-layer diversity.
  • (bot.) Jiroušek Martin: Ekologie sudetských vrchovišť.
  • (zool.) Ďureje Ľudovít: Vplyv agresívneho správania na dynamiku hybridnej zóny myši domovej.
  • (zool.) Komzáková Olga: Fylogeneze evropských rodů čeledi Anthomyiidae (Diptera) s novými údaji o identifikaci, ekologii a rozšíření středoevropských druhů.
  • (zool.) Omelková Markéta: Druhová skladba a ekologie dvoukřídlých (Diptera) na prameništních slatiništích, se zřetelem na vybrané taxonomické problémy čeledi koutulovití (Psychodidae).
  • (zool.) Smolinský Radovan: Úloha interakcí mezi predátorem a kořistí pro koadaptaci termální biologie u čolků.

  2011

  • (bot.) Rozbrojová Zuzana : Diverzita luční vegetace Západních Karpat.
  • (bot.) Sekulová Lucia : Alpine wetland vegetation of Western Carpathians and Swiss Alps
  • (zool.) Pařil Petr: Vliv extrémních hydrologických situací na strukturu vybraných skupin permanentní a temporární složky bentické fauny v tocích
  • (zool.) Poláková Radka: The effect of genetic factors on reproductive success in a socially monogamous songbird.
  • (zool.) Promerová Marta: Major histocompatibility complex genes: their variation and impact on fitness in a socially monogamous passerine.
  • (zool.) Rohlenová Karolína: Imunoekologické studium vztahů mezi reprodukcí, imunitou a parazitismem u sladkovodních ryb.
  • (zool.) Straka Michal: Prostorová a časová distribuce makrozoobentosu v drobném toku se zaměřením na výzkum mesohabitatů.
  • (zool.) Sychra Jan : Distribuce a složení společenstva vodních bezobratlých na rybnících ve vztahu k lokálním podmínkám prostředí.

  2010

  • (zool.) Korenko Stanislav: Tritrophic relationships of arboreal spiders.
  • (zool.) Muráriková Natália: Revize taxonomického postavení modelových skupin druhů čeledi Tachinidae (Diptera) a rekonstrukce jejich fylogeneze pomocí analýzy morfologických znaků a molekulárně-biologických metod.
  • (zool.) Požgayová Milica: Obranné stratégie hostiteľov kukučky obyčajnej Cuculus canorus voči hniezdnemu parazitizmu.
  • (zool.) Ryšavá Michaela : Ekologie tchoře tmavého (Mustela putorius L.).

  2009

  • (bot.) Cimalová Šárka: Segetální vegetace severní a střední Moravy.
  • (bot.) Fránková Markéta: Ecology and taxonomy of diatoms of Western Carpathian spring fens
  • (bot.) Láníková Deana: Diverzita vytrvalé ruderální a sešlapávané vegetace České republiky.
  • (bot.) Pelánková Barbora: Modern pollen deposition, vegetation and landscapes of the southern Siberian mountain ranges.
  • (zool.) Bojková Jindřiška: Variabilita makrozoobentosu podél minerálně trofického gradientu prameništních slatinišť.
  • (zool.) Michalková Veronika: A study of hosts and biological adaptations of tachinid larvae (Diptera, Tachinidae) in connection with host-parasitoid interactions.
  • (zool.) Řezníčková Pavla: Vliv vysychání na makrozoobentos malého toku.
  • (zool.) Syrovátka Vít: Spatial distribution of chironomid larvae (Diptera:Chironomidae) in mid-sized streams: the influence of environmental conditions

  2008

  • (zool.) Berková Hana: Letová aktivita netopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně - automatický monitorovací systém.
  • (zool.) Hájková Petra: Ochranářská genetika vydry říční.
  • (zool.) Malenovský Igor: Taxonomie a systematika mer čeledi Phacopteronidae (Hemiptera: Psylloidea).
  • (zool.) Polačik Matej: Vybrané aspekty ekológie pôvodných a nepôvodných populácií zástupcov rodu Neogobius v podĺžnom profile Dunaja.
  • (zool.) Polačiková Lenka: Evolúcia antiparazitických reakcií hniezdnych hostitelov kukučky jarabej Cuculus canorus.
  • (zool.) Šicha Václav: Vybrané aspekty koevoluce mezi kukačkou obecnou (Cuculus canorus) a jejími hostiteli.
  • (zool.) Vallo Peter: Molecular genetic studies in African leaf-nosed bats (Hipposideridae).
  • (zool.) Valová Zdenka: Společenstva O+ juvenilních ryb v různě upravených nížinných tocích.

  2007

  • (bot.) Roleček Jan: Vegetace subkontinentálních doubrav ve střední a východní Evropě.
  • (zool.) Omesová Marie: Fauna dnových sedimentů štěrkovitého toku se zaměřením na společenstvo plazivek (Harpacticoida).
  • (zool.) Pečínková Martina: Fluktuační asymetrie vybraných struktur monogeneí čeledi Diplozoidae v podmínkách enviromentálního stresu.
  • (zool.) Vařecha Daniel: Vířníci (Rotifera) vybraných tůní v CHKO Poodří.

  2006

  • (bot.) Knollová Ilona: Lokální a velkoplošné datové soubory a jejich využití pro klasifikaci vegetace.
  • (bot.) Kučera Pavel: Molekulárně taxonomická a morfologická studie rodu Lemanea (Rhodophyta) v České republice.
  • (bot.) Navrátilová Jana: Ekologie vegetace rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve.
  • (bot.) Otýpková Zdenka: Vliv velikosti ploch pro sběr dat na fytocenologickou klasifikaci vegetace.
  • (bot.) Řezníčková Marcela: Variabilita luk svazu Molinion v České a Slovenské republice.
  • (bot.) Šmarda Petr: Biosystematická studie středoevropských kostřav Festuca ser. Psammophilae Pawlus.
  • (bot.) Šumberová Kateřina: Rostlinná společenstva dočasně zaplavovaného eulitorálu stojatých a tekoucích vod v ČR.
  • (zool.) Chytil Josef: Dynamika průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR Lednické rybníky).
  • (zool.) Jánová Eva: Proměnlivost demografické struktury populací hraboše polního v zemědělské krajině.
  • (zool.) Kubík Štěpán: Zelenuškovití (Diptera, Chloropidae) jako bioindikátoři antropogenní zátěže. prostředí
  • (zool.) Němečková Iva: Hnízdní strategie motáka pochopa (Circus aeruginosus) v extenzivně obhospodařované krajině CHKO Poodří.
  • (zool.) Nerudová Jana: Nové poznatky o biologii a vývoji druhů čeledi Stratiomyidae a Sciomyzidae (Diptera).
  • (zool.) Prášek Václav: Biologie hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus), nového druhu ichthyofauny České republiky.
  • (zool.) Tóthová Andrea: Štúdium biosystematiky a fylozenéze stredoeurópskych druhov čeľade Ceratopogonidae (Diptera) s využitím morfologických i molekulárno-biologických znakov.

  2005

  • (zool.) Barančeková Miroslava: Potravná ekológia srnca horneho v oblasti lužného lesa vo vzťahu k obnove porastov drevín.
  • (zool.) Horák Václav: Vliv revitalizací na rybí společenstva v aluviálním území "Soutok".
  • (zool.) Ottová Eva: Vztah parazitismu a genetické diverzity MHC třídy IIβ genů u evropských kaprovitých ryb.
  • (zool.) Prokešová Jarmila: Trofické podmienky jeleňa lesného v lužnom lese a jeho kompetícia potravné zdroje.
  • (zool.) Řehulková Eva: Mnohobuněční cizopasníci sladkovodních akvarijních ryb v České republice, současný stav a perspektivy.

  2004

  • (zool.) Bartonička Tomáš: Letová aktivita a echolokační chování druhu Pipistrellus pygmaeus s přihlédnutím k P. pipistrellus.
  • (zool.) Horsák Michal: Klasifikace a ekologie společenstev měkkýšů (Mollusca) na prameništních slatiništích Západních Karpat.
  • (zool.) Ondračková Markéta: The Role of Posthodiplostomum cuticola (v. Nordmann, 1832) in the biology of fish intermediate host.
  • (zool.) Špaček Jan: Jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera) a chrostíci (Trichoptera) Krkonoš - diverzita, rekonstrukce společenstev, bioindikace acidifikace.

  2003

  • (zool.) Gajdošík Martin: Srovnání potravy dvou druhů netopýrů rodu Eptesicus.
  • (zool.) Kubátová-Hiršová Hana: Shore flies (Diptera: Ephydridae) of the Czech Republic and Slovakia.
  • (zool.) Petrželková Klára: Impact of predation on bats.
  • (zool.) Schenková Jana: Oligochaeta: druhová diverzita, prostorová distribuce a habitatové preference v kolinním typu toku.

  2002

  • (zool.) Kotlánová Eva: Vliv znečištění a narušení prostředí na populace myšice lesní (Apodemus flavicollis) v Krušných horách.
  • (zool.) Reichard Martin: Downstream drift of young-of-the-year cyprinid fishes in lowland rivers.
  • (zool.) Ševčík Mojmír: Morfometrická variabilita vybraných středoevropských populací rodu Plecotus (Chiroptera, Vespertilionidae).

  2001

  • (zool.) Matějusová Iveta: Molecular and organismal diversity of monogenean parasites of the genus Gyrodactylus Nordmann, 1932.
  • (zool.) Velecká Ivona: Životní strategie modelových druhů vodních měkkýšů a jejich modifikace.

  2000

  • (zool.) Bryja, Josef: Demografická chakakteristika populace hraboše polního (Microtus arvalis) na jižní Moravě.
  • (zool.) Vlk Robert: Výskyt a škodlivost vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v České republice v období 1994-1998.

  1999

  • (zool.) Brabec Karel: Struktura a dynamika říčního zoobenthosu vystaveného vlivu údolních nádrží - podrobné vyhodnocení modelové taxocenózy pakomárovitých - (Diptera: Chironomidae).
  • (zool.) Koudelková Blažena: Vliv špičkování vodní elektrárny na distribuci perifytonu v příčném profilu regulovaného toku.
  • (zool.) Schlaghamerský Jiří: The Saproxylic Beetles (Coleoptera) and Ants (Formicidae) of South Moravian Floodplain Forests.
  • (zool.) Zahrádková Světlana: Referenční taxocenózy jepic (Ephemeroptera) epiritrálů toků povodí Moravy.

  1998

  • (zool.) Krška Arnošt: Variabilita epigenetických znaků u norníka rudého (Clethrionomys glareolus).

  1997

  • (zool.) Uvíra Vladimír: Sezónní a prostorová distribuce bentických organismů a environmentálních faktorů v říčních dnových sedimentech epipotamalu řeky Moravy.

  1996

  • (zool.) Komárek Ondřej: Ovlivnění perifytonu toku přehradních nádrží.

  1995

  • (zool.) Helešic Jan: Pošvatky (Plecoptera) jako medelová skupina biologického monitoringu v tocích.
  • (zool.) Řehák Zdeněk: Letová aktivita netopýrů v Moravském krasu.

  1994

  • (zool.) Jurajda Pavel: Přirozená reprodukce ryb v regulovaném úseku řeky Moravy.
  • (zool.) Kučera Jaroslav: Ekologie savců osidlujících stohy na jižní Moravě.
  • (zool.) Zukal Jan: Aktivita, echolokace a lovecké chování Myotis emarginatus.

  1990

  • (zool.) Roháček Jindřich: Monografické zpracování rodu Leptocera Olivier (Diptera, Sphaeroceridae) západopalearktické oblasti.

  1985

  • (zool.) Rosol Jaroslav: Bioindikace průmyslového znečištění podzemních vod vyššími organismy (Metazoa).

  1971

  • (zool.) Doležil Zdeněk: Československé druhy tribu Eristalini (Syrphidae, Diptera).
  • (zool.) Zitek Kamil: K poznání čsl. druhů čeledi Ptychopteridae (Diptera).

  1970

  • (zool.) Pazdziora Erich: K poznání morfologie genitálií některých československých druhů čeledi Tabanidae (Diptera) z hlediska taxonomického významu.
  • (zool.) Verešíková Marta: Hydrobiológia obtokového ramena Váhu.

  1969

  • (zool.) Gajdůšek Josef: Zoobentos poříčních tůní u Mušova.

  1966

  • (zool.) Janeček Václav: Využití minerálních dusíkatých a fosforečných hnojiv ke zvýšení přirozené produkce ryb.

  1961

  • (zool.) Kubíček František: K poznání hydrobiologických poměrů Kníničské přehrady, zejména zooplankt.