Obhájené práce

Diplomové práce: 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Dizertační práce

2019

 • (botanika) Peterka Tomáš : Variabilita slatiništní vegetace na evropském měřítku.
 • (zoologie) Polášek Marek: Studium západopalearktických druhů jepic čeledi Heptageniidae s důrazem na problematické taxony; jejich identifikace, biologie a ekologie.
 • (zoologie) Šlapanský Luděk : Pohybová aktivita nepůvodních hlaváčovitých ryb.

2018

 • (botanika) Táborská Markéta: Diverzita a ekologie společenstev epifytických mechorostů na mrtvém dřevě v lesních rezervacích.
 • (zoologie) Abraham Marek Mihai: Hostitelsko-parazitická interakce jako extrémní forma konfliktu rodič - potomek.
 • (zoologie) Aghová Tatiana: Comparative phylogeography of the Somali-Maasai region in eastern Africa using selected rodent species as a model.
 • (zoologie) Bartáková Veronika: Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži.
 • (zoologie) Burgunder Jade: Complexity in behavioural organization : a novel approach to assessing parasite infection.
 • (zoologie) Martišová Martina: Ekologie a etologie solifug (Arachnida: Solifugae).
 • (zoologie) Mikl Libor: Nepůvodní hlaváčovité ryby (Gobiidae) v potravních řetězcích dolního toku Dyje.
 • (zoologie) Mikula Ondřej: Změny vývojové stability u domácích myší v důsledku hybridizace.
 • (zoologie) Pecková Radka: Biologicky aktivní látky s potencionálním antiparazitárním účinkem a jejich působení na průběh vybraných parazitóz.
 • (zoologie) Procházka Jiří: Letová aktivita a stanovištní preference saproxylických brouků v evropských lesích mírného pásma.

2017

 • (botanika) Chattová Barbora: Ecology, taxonomy and biogeography of diatoms (Bacillariophyta) of Ile Amsterdam and Ile Saint-Paul (TAAF, Southern Indian Ocean).
 • (botanika) Čeplová Natálie: Diversity of European urban vegetation.
 • (botanika) Palpurina Salza : Environmental drivers of fine-scale plant species richness in Eurasian dry grasslands : a macroecological perspective.
 • (zoologie) Horsáková Veronika: Geografická variabilita společenstev měkkýšů na evropských slatiništích.
 • (zoologie) Konstanzová Veronika: Ultrastructural studies on diplozoid species (Diplozoidae, Monogenea) - an analysis of selected organ systems.
 • (zoologie) Líznarová Eva: Predační strategie stenofágních pavouků.
 • (zoologie) Michalko Radek: Spiders as bioagens of pome orchard pests.
 • (zoologie) Opatová Pavlína : Genetické a environmentální faktory ovlivňující fenotyp spermie u zebřičky pestré (Taeniopygia guttata).
 • (zoologie) Petráková Lenka: Populations of the ant Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) at different spatial scales.
 • (zoologie) Rádkova Vanda: Vliv faktorů prostředí a migračních schopností na distribuci larev vodních bezobratlých izolovaných slatinišť
 • (zoologie) Sentenská Lenka: Sexual conflict in arachnids.

2016

 • (botanika) Dudová Lydie: Vegetation history of the Jeseníky Mts on local and regional scale.
 • (botanika) Michalcová Dana: Spatial distribution of small scale vegetation diversity in the landscape.
 • (botanika) Vild Ondřej: Tradiční management a jeho vliv na vegetaci podrostu světlých lesů nížin.
 • (zoologie) Janišová Kristýna : Fylogeneze a fylogeografie rodu Libnetis (Lycidae) a světluškovitých z jihovýchodní Asie.
 • (zoologie) Růžičková Sylvie: Vliv oteplených důlních vod na vybrané skupiny organismů v malém toku.

2015

 • (botanika) Kalusová Veronika: Invaze nepůvodních druhů rostlin v biotopech: mezikontinentální srovnání.
 • (botanika) Veselý Pavel: Have the largest plant genomes evolved as an adaptation to geophytic strategy?
 • (zoologie) Kristín Peter : Zdroje proměnlivosti standardního metabolismu u čolků.
 • (zoologie) Kubová Nela: Životní strategie pijavic (Clitellata: Hirudinida) v podmínkách stojatých a tekoucích vod.

2014

 • (botanika) Vymazalová Marie: The effect of phenological changes on vegetation data sampling and analyses.
 • (zoologie) Lutovinovas Erikas: Biosystematic study of model taxa of the family Tachinidae (Diptera).
 • (zoologie) Řežucha Radomil: Personality, reprodukční strategie a pohlavní výběr u vybraných taxonů ryb.
 • (zoologie) Uddin Wasim: Genetic variation of selected pathogens in the house mouse hybrid zone.
 • (zoologie) Vrtílek Milan: Evolutionary ecology of annual fishes from genus Nothobranchius.

2013

 • (botanika) Hettenbergerová Eva: Druhová bohatost a variabilita cévnatých rostlin, mechorostů a měkkýšů na vlhkostním gradientu.
 • (botanika) Li Ching-Feng : Diversity of mountain forest vegetation in Taiwan.
 • (botanika) Merunková Kristina: Environmental control of diversity of Central European grasslands.
 • (botanika) Zedek František: Evolution of holocentric chromosomes and karyotypes.
 • (zoologie) Dvořáková Jana: Srovnání ekologických vlastností společenstev suchozemských plžů a vegetace.
 • (zoologie) Konvičková Hana: Bathyergid rodents of mesic tropical regions: phylogeography, kinship structure and mating systems.
 • (zoologie) Myšák Jan : Variabilita druhové skladby suchozemských plžů na malých škálách: vliv stanovištní heterogenity a velikosti vzorkované plochy [rukopis].
 • (zoologie) Rymešová Dana: Survival and Mate Choice in the Grey Partridge (Perdix perdix).
 • (zoologie) Všetičková Lucie: Hodnocení interakcí mezi chovem ryb v rybnících a indikátory kvality vody.

2012

 • (botanika) Axmanová Irena: The effect of productivity and other environmental factors on the forest herb-layer diversity.
 • (botanika) Jiroušek Martin: Ekologie sudetských vrchovišť.
 • (zoologie) Ďureje Ľudovít: Vplyv agresívneho správania na dynamiku hybridnej zóny myši domovej.
 • (zoologie) Komzáková Olga: Fylogeneze evropských rodů čeledi Anthomyiidae (Diptera) s novými údaji o identifikaci, ekologii a rozšíření středoevropských druhů.
 • (zoologie) Omelková Markéta: Druhová skladba a ekologie dvoukřídlých (Diptera) na prameništních slatiništích, se zřetelem na vybrané taxonomické problémy čeledi koutulovití (Psychodidae).
 • (zoologie) Smolinský Radovan: Úloha interakcí mezi predátorem a kořistí pro koadaptaci termální biologie u čolků.

2011

 • (botanika) Rozbrojová Zuzana : Diverzita luční vegetace Západních Karpat.
 • (botanika) Sekulová Lucia : Alpine wetland vegetation of Western Carpathians and Swiss Alps
 • (zoologie) Pařil Petr: Vliv extrémních hydrologických situací na strukturu vybraných skupin permanentní a temporární složky bentické fauny v tocích
 • (zoologie) Poláková Radka: The effect of genetic factors on reproductive success in a socially monogamous songbird.
 • (zoologie) Promerová Marta: Major histocompatibility complex genes: their variation and impact on fitness in a socially monogamous passerine.
 • (zoologie) Rohlenová Karolína: Imunoekologické studium vztahů mezi reprodukcí, imunitou a parazitismem u sladkovodních ryb.
 • (zoologie) Straka Michal: Prostorová a časová distribuce makrozoobentosu v drobném toku se zaměřením na výzkum mesohabitatů.
 • (zoologie) Sychra Jan : Distribuce a složení společenstva vodních bezobratlých na rybnících ve vztahu k lokálním podmínkám prostředí.

2010

 • (zoologie) Korenko Stanislav: Tritrophic relationships of arboreal spiders.
 • (zoologie) Muráriková Natália: Revize taxonomického postavení modelových skupin druhů čeledi Tachinidae (Diptera) a rekonstrukce jejich fylogeneze pomocí analýzy morfologických znaků a molekulárně-biologických metod.
 • (zoologie) Požgayová Milica: Obranné stratégie hostiteľov kukučky obyčajnej Cuculus canorus voči hniezdnemu parazitizmu.
 • (zoologie) Ryšavá Michaela : Ekologie tchoře tmavého (Mustela putorius L.).

2009

 • (botanika) Cimalová Šárka: Segetální vegetace severní a střední Moravy.
 • (botanika) Fránková Markéta: Ecology and taxonomy of diatoms of Western Carpathian spring fens
 • (botanika) Láníková Deana: Diverzita vytrvalé ruderální a sešlapávané vegetace České republiky.
 • (botanika) Pelánková Barbora: Modern pollen deposition, vegetation and landscapes of the southern Siberian mountain ranges.
 • (zoologie) Bojková Jindřiška: Variabilita makrozoobentosu podél minerálně trofického gradientu prameništních slatinišť.
 • (zoologie) Michalková Veronika: A study of hosts and biological adaptations of tachinid larvae (Diptera, Tachinidae) in connection with host-parasitoid interactions.
 • (zoologie) Řezníčková Pavla: Vliv vysychání na makrozoobentos malého toku.
 • (zoologie) Syrovátka Vít: Spatial distribution of chironomid larvae (Diptera:Chironomidae) in mid-sized streams: the influence of environmental conditions

2008

 • (zoologie) Berková Hana: Letová aktivita netopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně - automatický monitorovací systém.
 • (zoologie) Hájková Petra: Ochranářská genetika vydry říční.
 • (zoologie) Malenovský Igor: Taxonomie a systematika mer čeledi Phacopteronidae (Hemiptera: Psylloidea).
 • (zoologie) Polačik Matej: Vybrané aspekty ekológie pôvodných a nepôvodných populácií zástupcov rodu Neogobius v podĺžnom profile Dunaja.
 • (zoologie) Polačiková Lenka: Evolúcia antiparazitických reakcií hniezdnych hostitelov kukučky jarabej Cuculus canorus.
 • (zoologie) Šicha Václav: Vybrané aspekty koevoluce mezi kukačkou obecnou (Cuculus canorus) a jejími hostiteli.
 • (zoologie) Vallo Peter: Molecular genetic studies in African leaf-nosed bats (Hipposideridae).
 • (zoologie) Valová Zdenka: Společenstva O+ juvenilních ryb v různě upravených nížinných tocích.

2007

 • (botanika) Roleček Jan: Vegetace subkontinentálních doubrav ve střední a východní Evropě.
 • (zoologie) Omesová Marie: Fauna dnových sedimentů štěrkovitého toku se zaměřením na společenstvo plazivek (Harpacticoida).
 • (zoologie) Pečínková Martina: Fluktuační asymetrie vybraných struktur monogeneí čeledi Diplozoidae v podmínkách enviromentálního stresu.
 • (zoologie) Vařecha Daniel: Vířníci (Rotifera) vybraných tůní v CHKO Poodří.

2006

 • (botanika) Knollová Ilona: Lokální a velkoplošné datové soubory a jejich využití pro klasifikaci vegetace.
 • (botanika) Kučera Pavel: Molekulárně taxonomická a morfologická studie rodu Lemanea (Rhodophyta) v České republice.
 • (botanika) Navrátilová Jana: Ekologie vegetace rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve.
 • (botanika) Otýpková Zdenka: Vliv velikosti ploch pro sběr dat na fytocenologickou klasifikaci vegetace.
 • (botanika) Řezníčková Marcela: Variabilita luk svazu Molinion v České a Slovenské republice.
 • (botanika) Šmarda Petr: Biosystematická studie středoevropských kostřav Festuca ser. Psammophilae Pawlus.
 • (botanika) Šumberová Kateřina: Rostlinná společenstva dočasně zaplavovaného eulitorálu stojatých a tekoucích vod v ČR.
 • (zoologie) Chytil Josef: Dynamika průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR Lednické rybníky).
 • (zoologie) Jánová Eva: Proměnlivost demografické struktury populací hraboše polního v zemědělské krajině.
 • (zoologie) Kubík Štěpán: Zelenuškovití (Diptera, Chloropidae) jako bioindikátoři antropogenní zátěže. prostředí
 • (zoologie) Němečková Iva: Hnízdní strategie motáka pochopa (Circus aeruginosus) v extenzivně obhospodařované krajině CHKO Poodří.
 • (zoologie) Nerudová Jana: Nové poznatky o biologii a vývoji druhů čeledi Stratiomyidae a Sciomyzidae (Diptera).
 • (zoologie) Prášek Václav: Biologie hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus), nového druhu ichthyofauny České republiky.
 • (zoologie) Tóthová Andrea: Štúdium biosystematiky a fylozenéze stredoeurópskych druhov čeľade Ceratopogonidae (Diptera) s využitím morfologických i molekulárno-biologických znakov.

2005

 • (zoologie) Barančeková Miroslava: Potravná ekológia srnca horneho v oblasti lužného lesa vo vzťahu k obnove porastov drevín.
 • (zoologie) Horák Václav: Vliv revitalizací na rybí společenstva v aluviálním území "Soutok".
 • (zoologie) Ottová Eva: Vztah parazitismu a genetické diverzity MHC třídy IIβ genů u evropských kaprovitých ryb.
 • (zoologie) Prokešová Jarmila: Trofické podmienky jeleňa lesného v lužnom lese a jeho kompetícia potravné zdroje.
 • (zoologie) Řehulková Eva: Mnohobuněční cizopasníci sladkovodních akvarijních ryb v České republice, současný stav a perspektivy.

2004

 • (zoologie) Bartonička Tomáš: Letová aktivita a echolokační chování druhu Pipistrellus pygmaeus s přihlédnutím k P. pipistrellus.
 • (zoologie) Horsák Michal: Klasifikace a ekologie společenstev měkkýšů (Mollusca) na prameništních slatiništích Západních Karpat.
 • (zoologie) Ondračková Markéta: The Role of Posthodiplostomum cuticola (v. Nordmann, 1832) in the biology of fish intermediate host.
 • (zoologie) Špaček Jan: Jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera) a chrostíci (Trichoptera) Krkonoš - diverzita, rekonstrukce společenstev, bioindikace acidifikace.

2003

 • (zoologie) Gajdošík Martin: Srovnání potravy dvou druhů netopýrů rodu Eptesicus.
 • (zoologie) Kubátová-Hiršová Hana: Shore flies (Diptera: Ephydridae) of the Czech Republic and Slovakia.
 • (zoologie) Petrželková Klára: Impact of predation on bats.
 • (zoologie) Schenková Jana: Oligochaeta: druhová diverzita, prostorová distribuce a habitatové preference v kolinním typu toku.

2002

 • (zoologie) Kotlánová Eva: Vliv znečištění a narušení prostředí na populace myšice lesní (Apodemus flavicollis) v Krušných horách.
 • (zoologie) Reichard Martin: Downstream drift of young-of-the-year cyprinid fishes in lowland rivers.
 • (zoologie) Ševčík Mojmír: Morfometrická variabilita vybraných středoevropských populací rodu Plecotus (Chiroptera, Vespertilionidae).

2001

 • (zoologie) Matějusová Iveta: Molecular and organismal diversity of monogenean parasites of the genus Gyrodactylus Nordmann, 1932.
 • (zoologie) Velecká Ivona: Životní strategie modelových druhů vodních měkkýšů a jejich modifikace.

2000

 • (zoologie) Bryja, Josef: Demografická chakakteristika populace hraboše polního (Microtus arvalis) na jižní Moravě.
 • (zoologie) Vlk Robert: Výskyt a škodlivost vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v České republice v období 1994-1998.

1999

 • (zoologie) Brabec Karel: Struktura a dynamika říčního zoobenthosu vystaveného vlivu údolních nádrží - podrobné vyhodnocení modelové taxocenózy pakomárovitých - (Diptera: Chironomidae).
 • (zoologie) Koudelková Blažena: Vliv špičkování vodní elektrárny na distribuci perifytonu v příčném profilu regulovaného toku.
 • (zoologie) Schlaghamerský Jiří: The Saproxylic Beetles (Coleoptera) and Ants (Formicidae) of South Moravian Floodplain Forests.
 • (zoologie) Zahrádková Světlana: Referenční taxocenózy jepic (Ephemeroptera) epiritrálů toků povodí Moravy.

1998

 • (zoologie) Krška Arnošt: Variabilita epigenetických znaků u norníka rudého (Clethrionomys glareolus).

1997

 • (zoologie) Uvíra Vladimír: Sezónní a prostorová distribuce bentických organismů a environmentálních faktorů v říčních dnových sedimentech epipotamalu řeky Moravy.

1996

 • (zoologie) Komárek Ondřej: Ovlivnění perifytonu toku přehradních nádrží.

1995

 • (zoologie) Helešic Jan: Pošvatky (Plecoptera) jako medelová skupina biologického monitoringu v tocích.
 • (zoologie) Řehák Zdeněk: Letová aktivita netopýrů v Moravském krasu.

1994

 • (zoologie) Jurajda Pavel: Přirozená reprodukce ryb v regulovaném úseku řeky Moravy.
 • (zoologie) Kučera Jaroslav: Ekologie savců osidlujících stohy na jižní Moravě.
 • (zoologie) Zukal Jan: Aktivita, echolokace a lovecké chování Myotis emarginatus.

1990

 • (zoologie) Roháček Jindřich: Monografické zpracování rodu Leptocera Olivier (Diptera, Sphaeroceridae) západopalearktické oblasti.

1985

 • (zoologie) Rosol Jaroslav: Bioindikace průmyslového znečištění podzemních vod vyššími organismy (Metazoa).

1971

 • (zoologie) Doležil Zdeněk: Československé druhy tribu Eristalini (Syrphidae, Diptera).
 • (zoologie) Zitek Kamil: K poznání čsl. druhů čeledi Ptychopteridae (Diptera).

1970

 • (zoologie) Pazdziora Erich: K poznání morfologie genitálií některých československých druhů čeledi Tabanidae (Diptera) z hlediska taxonomického významu.
 • (zoologie) Verešíková Marta: Hydrobiológia obtokového ramena Váhu.

1969

 • (zoologie) Gajdůšek Josef: Zoobentos poříčních tůní u Mušova.

1966

 • (zoologie) Janeček Václav: Využití minerálních dusíkatých a fosforečných hnojiv ke zvýšení přirozené produkce ryb.

1961

 • (zoologie) Kubíček František: K poznání hydrobiologických poměrů Kníničské přehrady, zejména zooplankt.