Obhájené práce

Diplomové práce: 2020 | 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Bakalářské práce

2020

 • (botanika) Elederová Lucie: Testování nových pufrů pro průtokovou cytometrii.
 • (botanika) Faltýnková Eva: Flóra a vegetace na severním okraji Brna.
 • (botanika) Jašková Lada: Strategie šíření rostlin; ukázky plodů a semen vybraných čeledí.
 • (botanika) Kohout, Martin: Přírodní poměry a květena území severozápadně Jihlavy.
 • (botanika) Kopečná Jana: Využití rozsivek ve forenzní praxi.
 • (botanika) Sáblíková Kateřina: Přírodní poměry a květena severně Tišnova.
 • (botanika) Slachová Karolína: Vliv minulé orby na druhové složení luk v PR Hutě v Bílých Karpatech.
 • (botanika) Štaubertová Tereza: Materiály pro výuku vybraných témat z biologie na gymnáziu.
 • (botanika) Štefková Michaela: Přírodní poměry a flóra údolí Sedlnického potoka u Příbora.

2019

 • (botanika) Adensamová Marie : Přírodní podmínky a flóra dolní části údolí Rakovnického potoka v CHKO Křivoklátsko.
 • (botanika) Bartoš Marcel : Flóra a vegetace území v okolí obce Mokrá-Horákov východně od Brna.
 • (botanika) Chytrý Kryštof : Struktura expoziční lesostepi ve střední Evropě.
 • (botanika) Duroňová Sabina : Řasová a sinicová flóra přírodního koupaliště v Bohuslavicích u Kyjova.
 • (botanika) Janečková Denisa : Přírodní poměry a flóra území severozápadně od Velkého Meziříčí.
 • (botanika) Kratoš Filip : Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích ve východní části České republiky.
 • (botanika) Kuchař Vít : Velikost průduchů a odpověď druhů na experimentální sucho.
 • (botanika) Lobpreisová Andrea : Druhová bohatost vybraných vegetačních typů: srovnání modelovaného a pozorovaného počtu druhů.
 • (botanika) Lukášková Berenika : Lesní vegetace území západně od Třebíče.
 • (botanika) Maleček Ondřej : Lesní vegetace severovýchodní části Drahanské vrchoviny.
 • (botanika) Malinkovič Jaroslav : Raně středověká flóra a vegetace oblasti soutoku Moravy a Dyje.
 • (botanika) Maňáková Šárka : Přírodní poměry a květena obce Blatnička.
 • (botanika) Peřinová Kateřina : Přírodní poměry a flóra území jihozápadně obce Raduň u Opavy.
 • (botanika) Plačková Klára : Reakce rostlin na zvýšenou intenzitu UV záření v závislosti na chromosomální struktuře.
 • (botanika) Řeřuchová Eliška : Květena území přírodního parku Střední Pojihlaví.
 • (botanika) Rozehnalová Kateřina : Sezónní variabilita fytobentosu řek Moravy a Březnice.
 • (botanika) Sedláčková Barbora : Můžeme potlačit rostlinné invaze pomocí parazitických rostlin?
 • (botanika) Stodůlka Tadeáš : Recentní výskyt lošáků v České republice.
 • (botanika) Synková Klára : Diverzita sinic a řas vodních nádrží a jezírek v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 • (zoologie) Budka Tomáš : Srdce a kardiomyocyty experimentálních organismů.
 • (zoologie) Chlápková Magdaléna : Pomáhají revitalizace šumavských toků opaskovcům?
 • (zoologie) Dvořák Michal: Reakce imunitního systému na vybrané patogeny přenášené klíštětem (Babesia microti, Borrelia burgdorferi s.l.).
 • (zoologie) Fišarová Karolína: Kolonizace toků bentickými bezobratlými: procesy a dynamika.
 • (zoologie) Harca Zdeněk: Rozšíření slepýše křehkého (Anguis fragilis) a slepýše východního (A. colchica) na Moravě a ve Slezsku.
 • (zoologie) Hnilička Michal : Potrava invazní populace sumečka amerického (Ameiurus nebulosus).
 • (zoologie) Hubáček Jiří : Komunikace ocasatých obojživelníků a klimatická změna.
 • (zoologie) Kozlová Kateřina: Vážky (Odonata) vrchovištních jezírek na Šumavě.
 • (zoologie) Kropáčová Barbora : Meiofauna vázaná na mechové nárosty.
 • (zoologie) Kvapilová Terezie: Význam a mechanismus spánku - současný pohled.
 • (zoologie) Kvasničková Tereza : Lysozym - souhrn aktuálních poznatků.
 • (zoologie) Marečková Tereza : Hydrobiologické a pedobiologické hodnocení opaskovců (Clitellata) na prameništních slatiništích: srovnání dvou kvantitativních metod.
 • (zoologie) Nořinský Jiří: Úloha drosophily ve výzkumu magnetorecepce.
 • (zoologie) Pěničková Simona : Diverzita chrostíků (Trichoptera) tekoucích vod Šumavy.
 • (zoologie) Prouza Jan : Globální pohled na současný zdravotní stav včelstev.
 • (zoologie) Raidová Zuzana : Funkční odpověď predátora: netopýři a motýlí škůdci lesa.
 • (zoologie) Řádková Kristýna : Diverzita vodního hmyzu Nové Kaledonie.
 • (zoologie) Sajdáková Simona : Rozšíření parazitické hlístice Ashworthius sidemi v České republice a morfologicko-molekulární charakterizace získaných izolátů.
 • (zoologie) Seidlová Lucie : Diverzita žaberních monogeneí vybraných cichlid z povodí Amazonky.
 • (zoologie) Sokolářová Eliška : Atlas myocytů srdce.
 • (zoologie) Ševelová Soňa : Vztah mezi nákazami přenášenými klíšťaty a psychickými, psychiatrickými a neurologickými poruchami.
 • (zoologie) Šimek Jiří : Parazitózy psů a koček - riziko přenosu na člověka.
 • (zoologie) Štětková Gabriela : Faktory ovlivňující reakci hostitele vůči parazitickému vejci.
 • (zoologie) Štolfová Tereza : Biometrická charakteristika netopýrů komplexu Pipistrellus pipistrellus.
 • (zoologie) Tatíčková Martina : Krevní skupina jako zdravotní výhoda i riziko.
 • (zoologie) Tlamková Anna : Vliv vegetariánství na lidský organismus.
 • (zoologie) Uhrová Barbora : Hodnocení faktorů determinujících hranici areálu rozšíření drobných zemních savců.
 • (zoologie) Zelený Michael : Nové hypotézy o vzniku a šíření krevních skupin ABO a Rh založené na genetických důkazech.
 • (zoologie) Žákovicová Zuzana : Paraziti vybraných taxonů bezocasých obojživelníků v oblasti západního palearktu: společenstva, metody detekce, kolekce a identifikace.

2018

 • (botanika) Dohnal Jan: Rozšíření šťavelů Oxalis corniculata, O. dillenii a O. stricta v České republice podle herbářových dokladů ve vybraných veřejných sbírkách.
 • (botanika) Harásek Martin: Vegetace v okolí západní části Brněnské přehrady.
 • (botanika) Hlaváčková Anna : Druhová rozmanitost společenstev sinic a řas fytoplanktonu Lednických rybníků na Včelínku.
 • (botanika) Hůlková Zuzana : Diverzita a ekologie terestrických sinic a řas v jeskyních CHKO Moravský kras.
 • (botanika) Kohutek Petr: Cytologické a morfologické charakteristiky vybraných druhů řas a sinic polárních oblastí.
 • (botanika) Kopecký Jan : Přírodní podmínky a květena Halenkovic na Zlínsku.
 • (botanika) Popelková Monika : Sinice a řasy Bílých Karpat - literární rešerše, seznam druhů a rozšíření vybraných taxonů.
 • (botanika) Stapajová Kateřina : Přírodní poměry a květena území západně od Židlochovic.
 • (botanika) Vavrincová Petra: Mechorosty rašeliniště Opatovské zákopy a jejich distribuce ve vztahu k podmínkám prostředí.
 • (botanika) Vymazalová Iveta: Přírodní poměry a flóra území v západní části Brna.
 • (zoologie) de Donnová Selma : Krátkodobá kolonizace revitalizovaných potoků makrozoobentosem : případová studie z Vltavského luhu (NP Šumava).
 • (zoologie) Georgievová Berenika : Potravní biologie evropských blešivců (Gammaridae) a jejich vliv na ostatní bezobratlé.
 • (zoologie) Ilík Vladislav: Vnitrodruhová variabilita Platyhelminthes: rešerše dostupných technika zhodnocení možnosti využití RAD sekvenování.
 • (zoologie) Jurák Martin : Mimetický komplex členovců typu Formica: druhová diversita a fenotypová podobnost.
 • (zoologie) Michálková Kristýna : Balantidium coli u primátů.
 • (zoologie) Němcová Kateřina : Detekce DNA kořisti v případě sekundární predace u pavouků.
 • (zoologie) Palečková Lenka: Variabilita společenstev suchozemských plžů v přírodě blízkých lesních biocenózách.
 • (zoologie) Pěnčík Ondřej: Virové infekce kaprovitých druhů a jejich hybridů.
 • (zoologie) Pospíšilová Iva : Neinvazivní stanovení steroidních hormonů a jeho význam v behaviorálních experimentech.
 • (zoologie) Rajman Adam: Suchozemská malakofauna prostředí středoevropských měst.
 • (zoologie) Rosová Terezie: Společenstvo bezobratlých osidlující vyschlé toky zjištěné odchytem do zemních pastí.
 • (zoologie) Semerád Jan: Vodní toky jako koridory pro přesuny terestrických obratlovců.
 • (zoologie) Sláma Marek: Výlet z úkrytu - kritické období letové aktivity netopýrů.
 • (zoologie) Spousta Vojtěch: Opaskovci a ostatní bezobratlí podzemních vod Moravského krasu : diverzita a variabilita.
 • (zoologie) Teršová Kateřina: Párovací systémy a fenotyp spermií u netopýrů.
 • (zoologie) Vaňáčková Vendula: Změny ekologických podmínek v jezeře Santovka během mladšího Würmu na základě pakomárovitých.
 • (zoologie) Výravský David: Lasturnatky (Ostracoda) pěnovcových pramenišť v Západních Karpatech.
 • (zoologie) Špinková Tereza : Role jednotlivých stromů při formování ekologických nik pro živočišnou složku lesních ekosystémů.

2017

 • (botanika) Bláha Vladimír: UV absorbující látky u terestrických mechů, lišejníků, řas a sinic v polárních oblastech Země.
 • (botanika) Cahová Tereza: Variabilita řasových společenstev v Růženině lomu : rozsivky jako bioindikátory ekologického stavu vod v průběhu roku.
 • (botanika) Červenková Jitka: Environmentální výchova ve školních vzdělávacích programech přírodovědných předmětů gymnázií.
 • (botanika) Drozdová Kateřina : Přírodní poměry a květena území severně od Velkých Karlovic.
 • (botanika) Kolényová Monika : Diverzita lignikolních hub na buku v NPR Žákova hora.
 • (botanika) Kudláčková Veronika: Proteiny jako dynamická zásoba dusíku v životním cyklu rostlin.
 • (botanika) Kundratová Eliška: Přírodní poměry a flóra lomů v Bílých Karpatech.
 • (botanika) Lupač Petr: Metody likvidace vybraných invazních a expanzních druhů rostlin.
 • (botanika) Petrášková Lenka : Reakce rostlin na sucho - koordinace procesů pomocí dálkových signálů.
 • (botanika) Škrabal Ondřej : Květena území mezi Kobeřicemi a Oldřišovem na Opavsku.
 • (botanika) Šulcová Iveta : Přírodní poměry a květena Havlíčkova Brodu a okolí.
 • (zoologie) Devánová Alžbeta: Biologie a ekologie velkých lupenonožců v polních rozlivech.
 • (zoologie) Dlapka Vojtěch: Paraziti endemických kaprovitých ryb Apeninského poloostrova.
 • (zoologie) Dúhová Karolína : Genetická diverzita a fylogeneze myšic rodu Apodemus.
 • (zoologie) Elblová Petra: Sestřihové izoformy transportérů auxinu - nové vlastnosti auxinových toků.
 • (zoologie) Gvozdjáková Dorota : Planktonní společenstva korýšů v periodických vodách.
 • (zoologie) Horák Kryštof : Analýza stresové odpovědi ptáků.
 • (zoologie) Jelínková Kateřina: Plasticita fenotypu monogeneí ve světle současných poznatků.
 • (zoologie) Jurečka Mořic : Prostupnost dálnice D1 pro savce v úseku Lipník nad Bečvou - Studénka.
 • (zoologie) Klečková Michaela: Vliv lidských aktivit na pozemně hnízdící druhy ptáků v zemědělské krajině.
 • (zoologie) Kopr David : Vybrané čeledi saproxylických brouků dvou předržených pařezin v NP Podyjí.
 • (zoologie) Kulísek Lukáš : Predace hnízd hostitelů hnízdními parazity : kritické zhodnocení dosavadních hypotéz.
 • (zoologie) Mařánová Michaela: Neurální mechanismy paměti a metody jejich studia.
 • (zoologie) Míč Robert: Parazitičtí korýši afrických sladkovodních ryb.
 • (zoologie) Nečas Tadeáš: Skrytá diverzita horských žab rodu Phrynobatrachus v Kamerunských horách.
 • (zoologie) Nováková Klára: Diverzita monogeneí sladkovodních ryb střední Evropy.
 • (zoologie) Palánová Hana : Nejnovější techniky a metody v oblasti reprodukčních biotechnologií - zhodnocení jejich přínosu a slabých stránek.
 • (zoologie) Rusinko Martin: Vliv virální infekce na expresi imunitních genů u ryb.
 • (zoologie) Skočovská Kateřina: In vitro testování účinnosti vybraných léčiv na zástupce třídy Monogenea.
 • (zoologie) Šišková Kateřina: Druhová diverzita rodu Gyrodactylus parazitujících endemické druhy kaprovitých ryb ve vybraných mediteránních oblastech.
 • (zoologie) Štarhová Dagmar: Prostorová aktivita kapra obecného v podmínkách rybničního chovu.
 • (zoologie) Trávník Miroslav : Potravní biologie dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích.
 • (zoologie) Vašát Martin : Revize rozšíření slimáčků rodu Deroceras na území České republiky.
 • (zoologie) Vágnerová Jana : Nežádoucí účinky nepovinného očkování.
 • (zoologie) Veselý Jakub : Anaplasma phagocytophilum a její interakce s imunitním systémem hostitele.

2016

 • (botanika) Brtníková Kristina: Přírodní poměry a květena území východně od Brna.
 • (botanika) Kubová Michaela: Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum (Asteraceae).
 • (botanika) Kučerová Martina: Přírodní poměry a flóra území v jihovýchodní části Brna.
 • (botanika) Lidmilová Justina: Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy v Brně.
 • (botanika) Matoušek Michael: Variabilita společenstev fytobentosu řeky Nitry : rozsivky jako bioindikátory pro hodnocení ekologického stavu toku v prostoru a čase.
 • (botanika) Mlíchová Katarína: Ekologie voskovek (r. Hygrocybe) a jejich diverzita v ČR.
 • (botanika) Nešetřilová Klára : Přírodní poměry a flóra území jihovýchodně od České Skalice.
 • (botanika) Pelikánová Šárka: Přírodní poměry a flóra města Znojma.
 • (botanika) Pernicová Monika: Přírodní poměry a květena území severně od Hodonína.
 • (botanika) Rozhoňová Andrea: Metody studia self-kompatibility rostlin.
 • (botanika) Vavrinec Martin: Geografické rozšírenie druhov rodu Cirsium na Slovensku.
 • (zoologie) Babínková Pavla : Moderní trendy v léčbě chronických zánětů.
 • (zoologie) Balková Pavla : Vliv gregarin na přežívání a vývoj potemníka moučného v laboratorních podmínkách.
 • (zoologie) Blažková Naďa: Hematoencefalická bariéra a její role v onemocněních CNS.
 • (zoologie) Bujáčková Hana : Kosmopolitismus u sladkovodních mikroskopických korýšů.
 • (zoologie) Bureš Michal : Afrotropické bělozubky rodu Crocidura v kontextu rejskovitých hmyzožravců Konga.
 • (zoologie) Černochová Petra: Role inzulinu v mozkové tkáni.
 • (zoologie) Daňková Kristýna: Čichové schopnosti ptáků.
 • (zoologie) Doležalová Nikola: Nežádoucí vedlejší účinky hormonální antikoncepce a informovanost o nich u studentů gymnázií.
 • (zoologie) Dostálová Alena: Změny struktury populace blešivce potočního (Gammarus fossarum) po vyschnutí toku.
 • (zoologie) Fikar Ondřej: Akustické defensivní strategie pavoukovců.
 • (zoologie) Findurová Anna : Melanin a jeho funkce u živočichů i rostlin.
 • (zoologie) Fojtů Jitka: Endoparazitická monogenea (Platyhelminthes): druhová diverzita a spektrum hostitelů.
 • (zoologie) Hintenausová Jana: Morfologie a taxonomie nymf středoevropských druhů mer se zvláštním zaměřením na rod Eryngiofaga (Hemiptera: Psylloidea).
 • (zoologie) Ibolyová Kateřina: Diverzita a morfologická variabilita skáloskokanů (Petropedetes) střední Afriky.
 • (zoologie) Janáčková Veronika: Určování věku sov (Strigiformes) podle pelichání letek.
 • (zoologie) Janča Matouš: Vliv kompetice na energetický metabolimus.
 • (zoologie) Jasinský Aleš : Morfologická a molekulární identifikace anisakidních hlístic z vývržku chaluhy antarktické (Catharacta maccormicki) z ostrova Jamese Rosse, Antarktida.
 • (zoologie) Kotúč Michal: Koevoluce echolokačních signálů u netopýrů a antipredačního chování u motýlů.
 • (zoologie) Kouřilová Zuzana: Negativní účinky léčiv na bázi kortikoidů.
 • (zoologie) Macháčová Klára : Ptáci ve městech: ekologické souvislosti a aktuální stav hnízdního rozšíření ptáků Brna.
 • (zoologie) Mizerovská Daniela : Myšovití hlodavci Konga s důrazem na taxonomii rodu Praomys.
 • (zoologie) Němec Tomáš: Predátoři suchozemských plžů : míra predace a mezidruhová variabilita.
 • (zoologie) Paterová Stela: Revitalizace malých vodních toků v České republice.
 • (zoologie) Pavlík Matěj : Změny exprese signálních molekul imunitního systému v průběhu senescence.
 • (zoologie) Peterková Kristýna : Monogenea čeledi Diplozoidae Palombi, 1949 - současný stav a perspektivy.
 • (zoologie) Procházková Petra : Hormonální antikoncepce : rizika a návrat fertility.
 • (zoologie) Ptáčková Olga: Vliv hormonálního vyladění na míru exprese ornamentů v pohlavním výběru ptáků.
 • (zoologie) Sajlerová Gabriela : Živorodá monogenea rodu Gyrodactylus von Nordmann, 1832 vybraných hlaváčovitých ryb Jaderského moře.
 • (zoologie) Slamková Daniela: Využití laboratorních technik ke studiu reprodukční soustavy u monogeneí se zaměřením na čeleď Diplozoidae.
 • (zoologie) Snítilý František : DNA barcoding obojživelníků na příkladové studii batrachofauny rezervace Dzanga-Sangha, Středoafrická republika.
 • (zoologie) Stromková Kristína : Teplota jako klíčový faktor hibernace netopýrů.
 • (zoologie) Strouhalová Soňa : Použití moderních neurozobrazovacích metod ve výzkumu a léčbě nervového systému.
 • (zoologie) Šalšová Pavlína: Dynamika šíření myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na jižní Moravě.
 • (zoologie) Šimková Kateřina: Ekologie a hospodářský význam plžů z čeledi Achatinidae.
 • (zoologie) Špániková Šárka : Prediktory výskytu evropských lesních plžů na různých prostorových škálách.
 • (zoologie) Štauda Martin: Sukcese společenstva vodních bezobratlých ve stojatých vodách.
 • (zoologie) Tůmová Lenka: Kultivace kryptosporidií v podmínkach in vitro.
 • (zoologie) Vašková Petra : Světlo jako faktor ovlivňujícím organismy.
 • (zoologie) Vozáková Ludmila : Role ABC transportérů v neurodegenerativních onemocněních.
 • (zoologie) Winterová Barbora: Vliv kompetice na behaviorální termoregulaci.
 • (zoologie) Wojnarová Jana : Denní letargie u netopýrů.
 • (zoologie) Zezulková Monika : Shlukování - specifické chování netopýrů během hibernace.

2015

 • (botanika) Doubková Pavlína: Význam iontového složení xylémové šťávy pro efektivitu dálkového transportu v rostlině.
 • (botanika) Kalová Anna: Studijní materiály pro badatelsky orientované vyučování vybraných témat z botaniky na středních školách.
 • (botanika) Kulíková Anna: Vegetace vybraných botanicky zajímavých lokalit Sedlčanska.
 • (botanika) Píšťková Kateřina: Odhad biomasy bylinného patra lesních porostů bučin ve vztahu k ostatním porostům listnatých lesů.
 • (botanika) Píza Jiří : Strigolaktony.
 • (botanika) Podolanová Romana: Květena území na severním okraji Brna.
 • (botanika) Urbanec Jiří : Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řeky Odry.
 • (zoologie) Bednaříková Vendula : Hereditární trombofilie - Leidenská mutace faktoru V.
 • (zoologie) Dohnalová Pavla : Rozhodování z pohledu neurofyziologie.
 • (zoologie) Hamplová Petra : Ontogeneze agresivity a její hormonální mechanismy se zaměřením na myš domácí.
 • (zoologie) Havelka Jindřich : Problematika taxonomie a rozšíření druhu Electrogena quadrilineata (Landa 1970) v České republice.
 • (zoologie) Janáčová Erika : Telomery jako ukazatel relativního stáří a stárnutí organismu u ptáků.
 • (zoologie) Konrádová Blanka: Aktivita a druhové složení společenstva netopýrů v charakteristických habitatech v nivě řeky Moravy u Záhlinic.
 • (zoologie) Loskotová Barbora: Odolnost vybraných skupin makrozoobentosu vůči vysychání.
 • (zoologie) Matuszczyk Jakub : Výskyt netopýrů na Karvinsku se zaměřením na mokřadní biotopy.
 • (zoologie) Němcová Anna : Aktivita netopýrů a diverzita jejich společenstev v Oboře Soutok (BR Dolní Morava).
 • (zoologie) Niková Terézia : Mimetická podobnost u pohyblivých mimiků.
 • (zoologie) Petružela Jan : Srovnávací fylogeografie hlodavců zambezijské savany.
 • (zoologie) Snopková Miroslava : Ovlivňuje podávání vybraných vitamínů parametry spermiogramu?
 • (zoologie) Šebová Karolína : Sladkovodní akvárium jako užitečná učební pomůcka.
 • (zoologie) Špániková Šárka : Využití GIS nástrojů při modelování rozšíření vybraných druhů suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty.
 • (zoologie) Vyčítalová Kateřina : Složení a struktura společenstev mnohobuněčných parazitů vybraných skupin endemických ryb (Leuciscinae, Barbinae) v jižní Evropě.
 • (zoologie) Zapletalová Eva: Holocenní dynamika středoevropské lesní malakofauny.
 • (zoologie) Záruba Martin : Fauna červců (Hemiptera: Coccoidea) České republiky a Slovenska - komentovaný seznam druhů.

2014

 • (botanika) Černochová Radka: Entomopatogenní houby.
 • (botanika) Dadáková Iva: Subaerické sinice/cyanobakterie v Národním parku Slovenský ráj (Slovensko) - druhová diverzita, ekologie a taxonomie.
 • (botanika) Duchoň Mário: Vegetácia Nitrických vrchov na západnom Slovensku.
 • (botanika) Fuksová Jitka: Flóra a vegetace vybraných moravských vesnic.
 • (botanika) Gergelová Vendula: Druhového složení luk západního Slavičínska v kontextu okolních flyšových Karpat.
 • (botanika) Hašková Andrea: Diverzita ruderální vegetace Prahy.
 • (botanika) Kotová Sabina: Přírodní poměry a flóra území západně od Litovle.
 • (botanika) Kučerová Jana: Lesní vegetace vrchu Ostrá Malenica a přilehlého okolí ve Strážovských vrších.
 • (botanika) Kudrnová Monika: Rozsivky jako bioindikátory kvality tekoucí vody - fytobentos řeky Rokytná.
 • (botanika) Merglová Klára: Vybrané botanické lokality východních Čech.
 • (botanika) Pokorná Eva: Přírodní podmínky a cévnaté rostliny obce Železné na Tišnovsku.
 • (botanika) Skálová Petra: Přírodní poměry a flóra území severně od Ivančic.
 • (botanika) Slováková Nina: Vegetácia Čachtického hradného vrchu na západnom Slovensku.
 • (botanika) Staviařová Martina: Přírodní poměry a květena vybraného území na západním okraji města Brna.
 • (botanika) Vlčková Pavla: Flóra a vegetace vybraných lokalit u Sloupu a Vilémovic v Moravském krasu.
 • (botanika) Zichová Kateřina: Přírodní poměry a flóra území severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem.
 • (zoologie) Bartošová Martina: Vodní bezobratlí postindustriálních stanovišť - výsypky Sokolovské uhelné pánve.
 • (zoologie) Blažek Ján: Termální profil netopýrů na zimovištích s výskytem WNS.
 • (zoologie) Bochníčková Michaela: Volně žijící améby: od primárního izolátu k axenické kultuře.
 • (zoologie) Češková Romana: Echolokace netopýrů skupiny Pipistrellus pipistrellus v Evropě a Severní Africe.
 • (zoologie) Fraňková Hedvika: Preimplantační genetická diagnostika: ovlivňuje přežívání embryí?
 • (zoologie) Havlík Tomáš: Variabilita vodních brouků (Coleoptera) v prameništních systémech.
 • (zoologie) Hortvíková Martina: Drtič Gammarus fossarum v roli inženýra: predační efekt blešivce potočního na společenstvo larev pakomárů.
 • (zoologie) Jakešová Lucie: Genetická variabilita populací netopýrů na základě DNA sekvencí vybraných genů.
 • (zoologie) Janatová Kateřina: Fauna fytofágních členovců ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU.
 • (zoologie) Kneysová Jana: Monogenea parazitující na afrických rybách rodu Labeo (Cyprinidae): druhová diverzita a spektrum hostitelů.
 • (zoologie) Kohoutek Aleš: Biologické vlastnosti materiálů - produktů nanotechnologií.
 • (zoologie) Králová Ivana: Agresivita a její význam v populační struktuře myši domácí.
 • (zoologie) Lorencová Erika: Invazní druhy vodních měkkýšů v České republice.
 • (zoologie) Mikešková Martina: Zdravotní rizika repelentů se zaměřením na hematofágní členovce.
 • (zoologie) Modlová Magdalena: Klíšťová encefalitida v kontextu nových vědeckých poznatků.
 • (zoologie) Musilová Eliška: Diverzita a distribuce jepic (Ephemeroptera) ve vztahu k mesohabitatům podhorských potoků.
 • (zoologie) Neradilová Magdalena: Trofická nika myrmekofágních pavouků.
 • (zoologie) Pavézková Denisa: Životní cyklus a populační dynamika suchozemských plžů.
 • (zoologie) Petráková Jana: Personalizovaná léčba nádorů prsu.
 • (zoologie) Pravcová Lucie: Arachnofauna Botanické zahrady PřF MU.
 • (zoologie) Suchánek Milan: Monitoring netopýrů s pomocí detektorů ultrazvuku v NPR Hůrka u Hranic na Moravě.
 • (zoologie) Táborská Jana: Diverzita a fylogenetické vztahy bělozubek rodu Crocidura v Etiopii.
 • (zoologie) Trávníčková Lucie: Výběr vhodné metody pro kryokonzervaci embryí.
 • (zoologie) Veiserová Dana: Vliv rodičovského prostředí na chování myší domácích.
 • (zoologie) Volecová Veronika: Syndrom polycystických vaječníků - mechanismy vzniku.
 • (zoologie) Zajacová Jana: Diverzita a ekologie chrostíků (Trichoptera) pramenných stružek slatinišť Západních Karpat.
 • (zoologie) Žilka Erik: Osvětlení přístupných jeskyní a hibernace netopýrů.

2013

 • (botanika) Blahová Žaneta: Rešerše datovaných fosilních nálezů druhů specializovaných na rašeliniště na Českomoravské vrchovině.
 • (botanika) Dršková Monika: Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012).
 • (botanika) Fuksová Jitka: Flóra a vegetace vybraných moravských vesnic.
 • (botanika) Galda Jiří: Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny.
 • (botanika) Hruban Jaroslav: Studium diverzity lesní vegetace na transektech napříč hlubokým říčním údolím.
 • (botanika) Jermanová Zuzana: Gynodioecie u Cirsium palustre (Asteraceae).
 • (botanika) Koždoňová Nikol: Květena Vendryně a jejího okolí.
 • (botanika) Krhovská Aneta: Interaktivní atlas hub.
 • (botanika) Kučerová Alžběta: Interaktivní atlas hub.
 • (botanika) Kučerová Barbora: Květena okolí Nového Hrozenkova východně od Vsetína.
 • (botanika) Kupčík Petr : Scénář k seriálu výstav v botanických zahradách ČR.
 • (botanika) Lajkepová Ester: Detekce mezidruhového genového toku v rodu Cirsium.
 • (botanika) Miklíčková Olga: Metody in vitro kultivace arbuskulárních mykorhizních hub.
 • (botanika) Smejkalová Andrea: Hledání objektů vhodných pro praktickou výuku rostlinné anatomie.
 • (botanika) Smrčková Pavla: Vybrané botanické lokality na Pardubicku.
 • (botanika) Šafářová Magdaléna: Změny společenstev fytobentosu řeky Dřevnice - hodnocení ekologického stavu v prostoru a čase.
 • (botanika) Šímová Anna: Vztah druhového složení krytenek k faktorům prostředí na rašeliništích v západních Karpatech.
 • (botanika) Záškoda Jiří: Houby botanické zahrady a přilehlého areálu Přírodovědecké fakulty MU.
 • (botanika) Zukal Dominik: Vegetační charakteristika geograficky významných prvků lesní květeny Vsetínska.
 • (zoologie) Břečková Veronika: Možnosti rekonstrukce postglaciálního vývoje klimatu podle pakomárovitých v sedimentech zazemněných jezer.
 • (zoologie) Brumovská Michaela: Management lesních porostů a jeho vliv na netopýry.
 • (zoologie) Dolinay Matej: Fylogenetická reprezentace syndromu bílého nosu u netopýrů.
 • (zoologie) Duľa Martin: Automobilová doprava a mortalita drobných obratlovců.
 • (zoologie) Firlová Veronika: Karas stříbřitý (Carassius gibelio) a jeho vliv na ekosystémy stojatých vod v nepůvodním areálu.
 • (zoologie) Habarta Jiří: Typy životních cyklů pošvatek (Plecoptera) ve vysychavém toku.
 • (zoologie) Hánová Alexandra: Adaptace obojživelníků na extrémní teploty prostředí.
 • (zoologie) Hlubková Veronika: Asistovaná reprodukce - etika a legislativa.
 • (zoologie) Jarmičová Pavla: Regulace reprodukční fyziologie myši domácí pachovými signály.
 • (zoologie) Jindrová Monika: Populační a reprodukční parametry populace nepůvodní slunečnice pestré (Lepomis gibbosus,L.).
 • (zoologie) Kmentová Nikol: Diagnostika malárie u lidoopů.
 • (zoologie) Kopeček Lukáš: Aktuální rozšíření hlaváčovitých ryb v ČR.
 • (zoologie) Kotoučková Lucie: Aktivita netopýrů v blízkosti úkrytů se zaměřením na období podzimních přeletů.
 • (zoologie) Kousalová Anna: Skladba rybího společenstva jezera Turkana (Keňa).
 • (zoologie) Kršáková Veronika: Teplota prostředí a hybridizace čolků.
 • (zoologie) Literáková Zuzana: Taxonomie a biologie roztočů přenášených mezi květy kolibříky v neotropické oblasti (Acari: Mesostigmata: Ascidae/Melicharidae).
 • (zoologie) Lizoňová Zuzana: Krytenky rašelinišť a slatinišť: druhová skladba, ekologie a jejich využití.
 • (zoologie) Malaníková Eliška: Společenstva křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha) na plochách zatravněných regionální druhově bohatou směsí v jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty.
 • (zoologie) Michálek Ondřej: Trofická nika araneofágních pavouků.
 • (zoologie) Patočková Martina: Využití telemetrie ve výzkumu prostorového chování rysa ostrovida v Beskydech.
 • (zoologie) Pravdová Markéta: Monogenea parazitující na afrických rybách rodu Barbus (Cyprinidae): druhová diverzita a spektrum hostitelů.
 • (zoologie) Přibylová Jana: Bakteriální endocytobionti volně žijících améb: synopse druhů determinovaných s podporou molekulárních markerů.
 • (zoologie) Procházková Petra: Vliv krevních skupin AB0 na náchylnost organismu k onemocněním.
 • (zoologie) Raisingerová Ludmila: Využití fluorescenčních metod při studiu parazitických hlístic.
 • (zoologie) Sedlmajerová Petra: Vývojová rizika in vitro fertilizace – teorie a praxe.
 • (zoologie) Skulinová Kateřina: Paraziti gastrointestinálního traktu volně žijících gibonů (Hylobates albibarbis) z Kalimantanu.
 • (zoologie) Strouhalová Soňa: Dráhy ovlivňující rychlost proliferace nádorových buněk a jejich vliv na expresi ABC transportérů.
 • (zoologie) Turbaková Barbora: Metody monitoringu velkých šelem.
 • (zoologie) Vacl Miroslav: Antimikrobiální peptidy živočichů.
 • (zoologie) Vašíček Martin: Potravní biologie ploštic čeledi pozemkovití (Heteroptera: Rhyparochromidae).
 • (zoologie) Winklerová Karolína: Strategie příjmu potravy u parazitických platyhelmintů s důrazem na Monogenea.
 • (zoologie) Zatloukalová Eva: Svalová soustava u parazitických platyhelmintů s důrazem na Monogenea.

2012

 • (botanika) Dudek David: Rozšíření rožců Cerastium brachypetalum, C. glomeratum a C. tenoreanum v České republice.
 • (botanika) Galušková Hana: Přírodní poměry a flóra území západně od Uherského Ostrohu.
 • (botanika) Indrová Romana: Orchideoidní mykorhizní houby: taxonomická a fyziologická diverzita.
 • (botanika) Knápek Ondřej: Evoluce velikost genomu a obsahu DNA bazí v rodě Nepethes.
 • (botanika) Marvanová Kristýna: Rozšíření některých jednoletých sveřepů (Bromus) v České republice.
 • (botanika) Mužíková Bronislava: Variabilita vegetace města Brna.
 • (botanika) Procházková Jana: Struktura epifytické bryoflóry v údolí Černé Ostravice (CHKO Beskydy).
 • (botanika) Růžičková Tereza: Studium beta diverzity travinné vegetace na různě velkých plochách.
 • (botanika) Salaš Jakub: Houby teplomilných doubrav v České republice se speciálním zřetelem k oblasti Bořího lesa u Valtic.
 • (botanika) Sochorová Kateřina: Aktualizace a analýza sbírky semen na Botanickém ústavu AV ČR.
 • (botanika) Šenkýř Milan: Fytocenologická charakteristika jihomoravských akátin
 • (botanika) Trčka Adam: Vegetace horských bučin východních Sudet.
 • (botanika) Vinklář Jiří: Přírodní poměry a květena území severně od Humpolce.
 • (botanika) Ziegler Radek: Rozšíření kozlíčků (Valerianella) v České republice.
 • (zoologie) Baslerová Petra: Věrnost hnízdišti a rodišti u ptáků.
 • (zoologie) Běčáková Michaela: Biologie a ekologie chrostíků (Trichoptera) České republiky.
 • (zoologie) Bílková Martina: Variabilita vodních bezobratlých prameništních slatinišť v regionu Kysuce.
 • (zoologie) Budka Jan: Koleopterofauna trouchových dutin v dubech na Pohansku.
 • (zoologie) Cvrčková Michaela: Terapeutické možnosti mesenchymálních a jim blízkých kmenových buněk v medicíně.
 • (zoologie) Černická Eva: Termoregulační chování larev čolků.
 • (zoologie) Daňková Kateřina: Netopýři v urbánním prostředí.
 • (zoologie) Doležalová Simona: Habitatové preference plazivek (Copepoda: Harpacticoida) na vybraných prameništních slatiništích Bílých Karpat.
 • (zoologie) Gregušová Katarína: Vodní bezobratlí jako potrava vodních ptáků v ekosystémech stojatých vod.
 • (zoologie) Halová Lucie: Proximátní faktory ovlivňující žadonění u mláďat pěvců a jejich hnízdních parazitů.
 • (zoologie) Juščáková Katarína : Migrace bezobratlých v odlišných typech habitatů toku.
 • (zoologie) Lavičková Ivana: Vliv výživy matky na vývoj plodu.
 • (zoologie) Linková Hana: Vývoj a úloha jater v průběhu ontogeneze savců.
 • (zoologie) Matoušková Tereza: Koevoluce akustických systémů u netopýrů a motýlů Lepidoptera.
 • (zoologie) Málková Alžběta: Dárcovství gamet a embryí.
 • (zoologie) Moutelíková Jitka: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích.
 • (zoologie) Paclíková Hana: Vliv polymorfismu genů vrozené imunity na prozánětlivá onemocnění u savců.
 • (zoologie) Pelechová Petra: Chemická podstata regulace svalové činnosti.
 • (zoologie) Polčák Daniel: Termální citlivost antipredačního chování čolků.
 • (zoologie) Růža Jan: Úkrytové strategie letních kolonií netopýra velkého v Evropě.
 • (zoologie) Siegelová Eva: Ekologie společenstev plžů temperátních lesů se zřetelem na oblast panonského termofytika.
 • (zoologie) Šupina Jan: Parthenogeneze jako rozmnožovací strategie u jepic.
 • (zoologie) Těšíková Jana: Arenaviry a hantaviry afrických drobných savců.
 • (zoologie) Uřičářová Martina: Vliv vitamínu D na imunitní systém člověka.
 • (zoologie) Vaverková Monika: Studijní materiály k terénnímu cvičení ze zoologie - část I.

2011

 • (botanika) Beneschová Jana: Floristická studie stepních enkláv v okolí Hostěradic.
 • (botanika) Bubíková Kateřina: Flóra a vegetace rybích sádek a rybníků a jejich vztah k půdní semenné bance a šíření diaspor.
 • (botanika) Burešová Michaela: Korelace velikosti průduchů s genomickými parametry kapraďorostů.
 • (botanika) Chudomelová Markéta: Které procesy ovlivňují prostorovou variabilitu bylinného patra v lesích na jemné škále?
 • (botanika) Čuprová Tereza: Diverzita acidofilních suchých trávníků na Brněnsku ve vztahu k produktivitě a pH půdy.
 • (botanika) Daněk Pavel: Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Zlínska.
 • (botanika) Fojciková Markéta: Analýzy fyziologických procesů v lišejnících a jejich aplikace pro monitoring životního prostředí.
 • (botanika) Jahnová Lucie: Rezistence symbiotických lišejníkových řas rodu Trebouxia vůči mrazovým teplotám.
 • (botanika) Koudelková Ivana: Kultivace řas a jejich využití v zemědelství.
 • (botanika) Perútková Kateřina: Ontogeneze a fylogeneze vláknitých řas z čeledi Klebsormidiaceae roztoucích v městských biotopech.
 • (botanika) Prokešová Helena: Gynodioecie u Cirsium brachycephalum.
 • (botanika) Sedláková Lucie: Lokální diverzita flóry kulturní krajiny v okolí Mikulova.
 • (zoologie) Adámková Marie: Riziko predace a predační ztráty koroptve polní (Perdix perdix).
 • (zoologie) Blažková Barbora: Vliv migrace na životní strategie pěvců temperátní zóny: komparativní studie.
 • (zoologie) Černý Martin: Biotopové preference koroptve polní (Perdix perdix).
 • (zoologie) Hloušková Monika: Přehled dosavadních poznatků o afrických hlodavcích rodu Aethomys.
 • (zoologie) Hřívová Dana: Životní strategie a vývoj plazivek (Copepoda: Harpacticoida): studie modelového druhu z čel. Canthocamptidae.
 • (zoologie) Jančaříková Marie: Úloha hormonů a vitamínů při léčbě neplodnosti.
 • (zoologie) Jandová Markéta: Optimalizace setu mikrosatelitů pro tři kryptické druhy netopýrů rodu Myotis.
 • (zoologie) Kopperová Kristýna: Olfaktorická komunikace netopýrů.
 • (zoologie) Kubačka Jakub: Prostorová distribuce a taxonomická struktura společenstva pakomárů (Chironomidae) v rybnících v závislosti na faktorech prostředí.
 • (zoologie) Kužela Miroslav: Monitoring letové aktivity netopýrů na různých lokalitách v ČR pomocí detektorů ultrazvuku.
 • (zoologie) Opatová Pavlína: Geny vrozené imunity a jejich vliv na fitness u ptáků.
 • (zoologie) Pečnerová Patrícia: Phylogeny of squirrels (Sciurus, Rodentia) based on supertrees reconstruction.
 • (zoologie) Větrovcová Hana: Využití mikrosatelitů v ochranářské genetice velkých šelem.
 • (zoologie) Zahradníčková Petra: Diverzita živorodých monogeneí rodu Gyrodactylus Nordmann, 1832: řešení taxonomických otázek stále aktuální téma.
 • (zoologie) Zouhar Petr: Morfometrie zažívacího traktu myšice malooké (Apodemus uralensis).

2010

 • (botanika) Chytilová Kateřina: Pracovní listy pro volitelný předmět Seminář z Biologie na gymnáziu.
 • (botanika) Dřevojan Pavel: Xerotermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou – Vrbovce.
 • (botanika) Hradilová Lucie: Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra.
 • (botanika) Kraus Jan: Vegetace lesních pramenišť Bílých Karpat a její vztah k druhovému složení okolí.
 • (botanika) Mydlářová Libuše: Ruderální vegetace vybraných obcí na Opavsku.
 • (botanika) Novák Pavel: Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Litomyšlska.
 • (botanika) Peterka Tomáš: Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku.
 • (botanika) Rys, Jan: Rozšíření rosičky lysé (Digitaria ischaemum) a r. krvavé (D. sanguinalis) v České republice.
 • (botanika) Šilarová Petra: Rozšíření rozrazilů Veronica dillenii, V. praecox, V. triphyllos a V. verna v České republice.
 • (zoologie) Bolcková Tereza: Žadonění jako manipulační signál v systému hostitel-hnízdní parazit.
 • (zoologie) Bureš Lukáš: Společenstvo saproxylických brouků Národní přírodní památky Rendezvous zjištěné odchytem do nárazových pastí.
 • (zoologie) Dočekalová Petra: Reprodukce ryb ve vodní nádrži během extrémní manipulace.
 • (zoologie) Hrobařová Pavlína: Společenstva vodních brouků (Coleoptera), vodních ploštic (Heteroptera) a vážek (Odonata) vrchovištních tůní: případová studie z Rolavských vrchovišť (Krušné hory).
 • (zoologie) Kalousová Barbora: Ecology and parasite fauna of chimpanzees of dry habitats with emphasis to chimpanzees of Ugalla-Tongwe Forest Reserve, Tanzania.
 • (zoologie) Králová Tereza: MHC geny u ptáků - srovnání modelových a volně žijících druhů.
 • (zoologie) Marek Vojtěch: Náklady a zisky termoregulačního chování u čolka horského.
 • (zoologie) Maršálková Kateřina: Dálniční stavby a jejich vliv na migraci savců.
 • (zoologie) Rezková Veronika: Vhodnost území ČR pro výstavbu větrných elektráren s ohledem na ochranu netopýrů.
 • (zoologie) Schenková Veronika: Společenstva měkkýšů na slatiništích jižní Skandinávie.
 • (zoologie) Slováčková Iveta: Parazitofauna jehly černopruhé Syngnathus abaster v dolním toku Dunaje.
 • (zoologie) Sommerová Kateřina: Biogeografická analýza distribuce vybraných hlodavců východní Afriky.
 • (zoologie) Strakošová Jana: Hirudo medicinalis (pijavka lékařská) - hledání příčin jeho kritického ohrožení v ČR.
 • (zoologie) Šlapanský Luděk: Hlaváčovité ryby v České republice.
 • (zoologie) Štěpina Jan: Porovnání denních a nočních odlovů v rámci biomanipulace rybí obsádkou ve vodárenské nádrži.
 • (zoologie) Tajovská Eva: Bělokarpatská lesní prameniště - potenciální refugia lesní malakofauny?
 • (zoologie) Toufarová Eliška: Výskyt raků (Astacidae) ve vodních recipientech Moravského krasu a okolí.
 • (zoologie) Vlčková Klára: Description of microflora of gastrointestinal tract of western lowland gorillas (Gorilla gorilla gorilla).

2009

 • (botanika) Blažková Dita: Viola reichenbachiana a Viola riviniana : morfologická a karyologická charakteristika.
 • (botanika) Dolejší Ctibor: Variabilita vegetace zdí jižně od Karlových Varů.
 • (botanika) Galiová Petra: Ruderální vegetace ve vybraných částech města Brna.
 • (botanika) Kalníková Veronika: Rozšíření invazních neofytů podél řek Ostravice a Morávky.
 • (botanika) Kočková Lenka: Obsah DNA a AT/GC genomový poměr v čeledi Ranunculaceae.
 • (botanika) Kollárovičová Markéta: Rozšíření druhů Veronica austriaca, V. prostrata a V. teucrium v České republice.
 • (botanika) Kristová Eva: Rozsivková flóra pěnovcových pramenišť přírodní rezervace Bílé potoky.
 • (botanika) Lukšíková Hana: Ruderální vegetace vybraných obcí jižně od Brna.
 • (botanika) Mazák Michal: Teplomilné doubravy v Českém středohoří.
 • (botanika) Melichar Ondřej: Výskyt hub rodu Hydnum (lišák) v České republice.
 • (botanika) Obstová Barbora: Srovnání flóry v různých typech zástavby v městě Humpolci a blízkém okolí.
 • (botanika) Scharfová Ilona: Dřeviny areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na ulici Kotlářská 2.
 • (botanika) Sekerková Hana: Ostrůvky vegetace acidofilních trávníků: jaký vliv má velikost ostrůvku na druhovou bohatost mikrostanovišt?
 • (botanika) Táborská Markéta: Proměnlivost vegetace mechorostů skalních a suťových stanovišť na výškovém gradientu v jižní části hlavního hřebene Hrubého Jeseníku.
 • (zoologie) Švaříčková Jana: Výběr úkrytů netopýry s přihlédnutím k olfaktorickým signálům.
 • (zoologie) Hanáková Eva: Vertikální distribuce makrozoobentosu vysychavého toku.
 • (zoologie) Havlátová Lucie: Zpracování a archivování trvalých preparátů monogeneí rodu Dactylogyrus, checklist monogeneí sladkovodních ryb na základě výzkumné činnosti oddělení parazitologie v Brně.
 • (zoologie) Ilgová Jana: Využitie experimentálnych a morfologických metód pri štúdiu interakcií medzi hostiteľom a jednobunkovým parazitom.
 • (zoologie) Klíma Ondřej: Význam prostupnosti migračních bariér pro rybí společenstva vodních toků.
 • (zoologie) Krestýnová Michala: Přímé ohrožení netopýrů lidskou činností.
 • (zoologie) Líznarová Eva: Funkční odpověď v lovu kořisti u myrmekofágních pavouků.
 • (zoologie) Michalko Radek: Ekofyziologická adaptace pavouků rodu Selamia k myrmekofágii.
 • (zoologie) Morongová Klára: Koevoluce mezi hnízdními parazity a jejich hostiteli se zřetelem k rozpoznávání parazitického vejce.
 • (zoologie) Ošlejšková Marie: Vliv ekologických faktorů na složení společenstva máloštětinatců ("Oligochaeta") v rybničním ekosystému.
 • (zoologie) Procházka Jiří: Vertikální stratifikace letové aktivity kůrovců a jádrohlodovitých (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae, Platypodinae) v lužních lesích jižní Moravy.
 • (zoologie) Rádková Vanda: Diverzita a variabilita taxocenóz jepic, pošvatek a chrostíků v pramenných stružkách vápnitých slatinišť.
 • (zoologie) Růžičková Lucie: Interakce mezi netopýry a jejich úkrytovými ektoparazity.
 • (zoologie) Schovancová Kateřina: Vliv změny krmné dávky na populaci nálevníku Tryglodytella abrassarti u šimpanzů (Pan troglodytes) v zajetí.
 • (zoologie) Schrommová Vendula: Význam semen dřevin v potravě lesních hlodavců.
 • (zoologie) Sentenská Lenka: Reversní sexuální kanibalismus u pavouků Micaria sociabilis.
 • (zoologie) Škodová Jana: Rozšíření a konchometrie zrnovky alpské (Pupilla alpicola) v Západních Karpatech.
 • (zoologie) Šmardová Veronika: Paraziti gastrointestinálního traktu orangutanů (Pongo abelii).
 • (zoologie) Tichá Gabriela: Zpracování a archivování trvalých preparátů monogeneí rodu Gyrodactylus, checklist monogeneí sladkovodních ryb na základě výzkumné činnosti oddělení parazitologie v Brně.
 • (zoologie) Tříska Petr: Mammalian glacial refugia in Europe.
 • (zoologie) Visner Radek: Imunokompetence a parazitizmus u ryb s různou úrovní ploidie v akvakulturách a přírodních podmínkách.

2008

 • (botanika) Hejdová Monika: Srovnání bylinného patra listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech.
 • (botanika) Krajcarová Lucie: Pylová sbírka vybraných pylových typů flóry Altaje.
 • (botanika) Lipner Tomáš: Vegetace lesů NPR Kútky u Radějova: vliv pastvy daňků.
 • (botanika) Makovcová Petra: Relativní význam světla jako determinanty druhového složení dubových lesů.
 • (botanika) Mušálková Jana: Pylová sbírka vybraných pylových typů květeny České republiky.
 • (botanika) Parmová Šárka: Vegetace štěrkových náplavů toků v severních Beskydech a jejich podhůří.
 • (botanika) Sojneková Martina: Sekundární sukcese na opuštěných polích pod Děvínem v Pavlovských vrších.
 • (botanika) Veleba Adam: Rašelinné louky na Žďársku: vegetace a vliv kosení po roce 1993.
 • (botanika) Veselá Barbora: Moderní metody v záchranných programech orchidejí.
 • (zoologie) Budiš Tomáš: Predační adaptace šestioček rodu Dysdera (Araneae: Dysderidae) k lovu stínkovitých stejnonožců.
 • (zoologie) Kašpar Jan: Trofobiosa jako součást potravní biologie mravence Liometopum microcephalum.
 • (zoologie) Nečasová Lucie: Přehled ektoparazitických členovců našich netopýrů.
 • (zoologie) Nohavicová Veronika: Zvuková komunikace velkých druhů terestrických savců.
 • (zoologie) Pecková Radka: Distribuce a denzita hrabošů v procesu sukcese na lesních pasekách.
 • (zoologie) Polášek Marek: Kvalitativní a kvantitativní determinační znaky lerev druhů rodu Electrogena (Ephemeroptera: Heptageniidae) v České republice.
 • (zoologie) Řežucha Radomil: Reprodukční chování a pohlavní výběr u hořavek (Acheilognathinae) a důrazem na hořavku duhovou (Rhodeus amarus).
 • (zoologie) Smetanová Zuzana: Nutria riečna (Myocastor coypus) na južnej Morave – rozšírenie a ekológia.
 • (zoologie) Šamajová Pavlína: Teplotní aklimace pohybové performance u čolka horského.
 • (zoologie) Šebek Pavel: Význam hlavatých vrb na lokalitě Vojkovická vrbovna pro páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a další brouky (Coleoptera) stromových dutin.
 • (zoologie) Volková Veronika: Aktivita vrápence malého, Rhinolophus hipposideros v průběhu hibernace.
 • (zoologie) Vrtílek Milan: Koevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae).
 • (zoologie) Žáček Filip: Chování netopýrů v úkrytech během denní klidové fáze.

2007

 • (botanika) Bártová Dittrichová Daniela: Velikost genomu rostlin a nadmořská výška.
 • (botanika) Blizňáková Petra: Rozšíření druhů Cirsium arvense a Cirsium vulgare v České republice.
 • (botanika) Buchtová Hana: Vývoj vegetace pěnovcového prameniště v Považském Inovci na základě analýzy makrozbytků.
 • (botanika) Chattová Barbora: Algologická studie rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve.
 • (botanika) Chlubná Veronika: Vegetace luk Bílých Karpat a povrchové odvápnění.
 • (botanika) Hájková Jana: Přírodní poměry a flóra území jižně od Zlína.
 • (botanika) Hralová Ivana: Obsah DNA a AT/GC genomový poměr u druhů rodu Carex.
 • (botanika) Járová Iveta: Lesní vegetace území severovýchodně od Vizovic.
 • (botanika) Nechojdomová Veronika: Rozrazily z okruhu Veronica anagallis-aquatica v České republice.
 • (botanika) Plesková Zuzana: Lesy a kroviny bývalého bezlesia Bielych Karpát na gradiente sever-juh.
 • (botanika) Wernerová Veronika: Vliv světla na druhové složení podrostu na příkladu Milovického lesa.
 • (zoologie) Dvořáková Jana: Společenstva měkkýšů lučních stanovišť CHKO Bílé Karpaty.
 • (zoologie) Falková Lenka: Noční aktivita netopýra hvízdavého, Pipistrellus pipistrellus.
 • (zoologie) Fornůsková Alena: Mikrosatelity a jejich využití při studiu genetické struktury populací netopýrů.
 • (zoologie) Guziurová Veronika: Makrozoobentos intermitentního toku - průběh rekolonizace po vyschnutí.
 • (zoologie) Heczková Kateřina: Parazitární infekce kočkodanů v izolovaném ostrovním ekosystému.
 • (zoologie) Holcová Markéta: Druhová diverzita a letová aktivita společenstev netopýrů v aluviálních ekosystémech.
 • (zoologie) Krajčová Jitka: Driftová aktivita makrozoobentosu intermitentního toku.
 • (zoologie) Křížová Pavla: Demografický vývoj populace kamzíka horského tatranského a jeho vliv na genetickou variabilitu.
 • (zoologie) Kusková Zuzana: Rozšíření vydry říční (Lutra lutra) v povodí řeky Bečvy.
 • (zoologie) Lacina Adam: Vliv lesnatého okolí na skladbu společenstev měkkýšů otevřených slatinišť.
 • (zoologie) Martincová Iva: Teplota vody jako faktor ovlivňující životní strategie pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) v tekoucích vodách.
 • (zoologie) Nováček Ondřej: Vliv environmentálních faktorů na složení společenstev lasturnatek (Ostracoda) se zaměřením na prameništní biotopy.
 • (zoologie) Petrášová Ivona: Rybí společenstva řek západní Afriky.
 • (zoologie) Svobodová Eva: Závislost mezi velikostí vzorkovací plochy a počtem druhů/kusů suchozemských plžů v lesních ekosystémech.
 • (zoologie) Tkoč Michal: Čeledi Opetiidae a Platypezidae (Diptera): biosystematika, vývoj a fylogeneze.
 • (zoologie) Zavadilová Jana: Změny habitatových preferencí druhu Gammarus fossarum v průběhu vysychání toku.

2006

 • (botanika) Gloserová Libuše: Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky.
 • (botanika) Gonda Marek: Rastlinné spoločenstvá slatín Turčianskej kotliny a priľahlých území.
 • (botanika) Jiroušek Martin: Flóra a vegetace rašelinišť Králického Sněžníku.
 • (botanika) Kalusová Veronika: Stanovištní vazba invazních druhů rostlin v nivě dolní Moravy.
 • (botanika) Maixnerová Daniela: Komplex Festuca pratensis-arundinacea v České republice - morfologická a karyologická variabilita.
 • (botanika) Michalcová Dana: Lesní vegetace Moravského krasu.
 • (botanika) Myšková Zuzana: Vegetace pramenišť Orlických hor.
 • (botanika) Náhlíková Tereza: Vztah mezi počtem druhů a velikostí plochy na slatinách : srovnání tří taxonomických skupin.
 • (botanika) Nová Jana: Flóra a vegetace chráněných území Lopata, Hádky a Zvoníčkovna jihovýchodně od Plzně.
 • (botanika) Nováková, Eva: Přírodní poměry a flóra okolí Mořkova.
 • (botanika) Runkasová Jana: Flóra dolního toku Želetavky.
 • (botanika) Thomayerová Jana: Thalictrum simplex agg. v České republice.
 • (botanika) Veselý Pavel: Herbarium vivae icones : elektronický výukový herbář.
 • (botanika) Vinikarová Alexandra: Cytotypy Senecio jacobaea na jižní Moravě.
 • (zoologie) Černohorská Nicole: Vztahy mezi počtem druhů měkkýšů (Mollusca) a vzorkovací plochou na příkladu prameništních slatinišť.
 • (zoologie) Džingozovová Žaneta: Rozdíly ve využívání různých lesních typů společenstvem netopýrů.
 • (zoologie) Habrovanská Jitka: Vliv mravence Liometopum microcephalum na epigeon.
 • (zoologie) Ketmanová Kristina: Faktory ovlivňující vertikální distribuci hlístic (Nematoda) v hyporheálu tekoucích vod.
 • (zoologie) Konečná Gabriela: Hodnocení metodiky opakovaných odlovů ryb.
 • (zoologie) Křoupalová Vendula: Distribuce makrozoobentosu a stanovištní preference na pěnovcových prameništích.
 • (zoologie) Kubová Nela: Mapování výskytu pijavic (Hirudinea) v ČR se zaměřením na tekoucí vody.
 • (zoologie) Mašová Šárka: Hlístice sladkovodních ryb Afriky.
 • (zoologie) Ondrouchová Hana: Příspěvek k řešení vybraných taxonomických problémů u druhů rodu Tachina (Tachinidae, Diptera).
 • (zoologie) Petráková Lenka: Interakce mezi mravenci druhů Liometopum microcephalum a Lasius fuliginosus.
 • (zoologie) Růžičková Sylvie: Společenstva měkkýšů lesních lokalit v různých sukcesních stádiích na úzamí CHKO Bílé Karpaty.
 • (zoologie) Rymešová Dana: Složení potravy a hnízdní úspěšnosti sýce rousného, Aegolius funereus (L., 1758), v CHKO Žďárské vrchy.
 • (zoologie) Simprová Petra: Časové změny v letové aktivitě společenstva netopýrů v lesním prostředí.
 • (zoologie) Švaňhalová Blanka: Biologie hlubenky skryté- Aphelocheirus aestivalis (Heteroptera, Nepomorpha) a aktuální stav rozšíření v České republice.
 • (zoologie) Uhrová Iva: Akustická komunikace drobných zemních savců.

2005

 • (botanika) Navrátilová Lydie: Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku.
 • (zoologie) Bučánková Alena: Vývoj a biologie larev čeledi Stratiomyidae (Diptera).
 • (zoologie) Francová Kateřina: Diverzita cizopasníků invazního druhu ryby Neogobius melanostomus v podmínkách střední Evropy.
 • (zoologie) Košař Martin: Vztah genetické diverzity MHC (major histocompatibility complex) sladkovodních ryb a parazitismu.
 • (zoologie) Košková Eva: Jelec tloušť jako modelový hostitel pro bioindikaci environmentálního stresu.
 • (zoologie) Kunc Jiří: Metodika pro zpracování vzorků máloštětinatců (Oligochaeta) z hyporeických vrtev.
 • (zoologie) Patzenhauerová Hana: Párovací systémy myšic rodu Apodemus.
 • (zoologie) Ruprechtová Monika: Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně.
 • (zoologie) Satková Zuzana: Cizopasníci ryb jako potencionální bioindikátoři antropogenní zátěže vodního prostředí.
 • (zoologie) Slavíková Kateřina: Zvuková komunikace u netopýrů.
 • (zoologie) Švanyga Jan: Metodiky odběru a zpracování vzorků živočichů z mělkých povrchových vod - literární rešerše.

2004

 • (zoologie) Dařenová Eva: Inter- a intraspecifická variabilita hlavních močových proteinů u myšic rodu Apodemus.
 • (zoologie) Konečná Markéta: Změny ve využití úkrytů netopýra v mimohibernačním období.
 • (zoologie) Lenc David: Determinace druhů čeledi Arvicolidae na základě jejich skeletu.
 • (zoologie) Maňák Vítězslav: Saproxyličtí brouci jihomoravského lužního lesa na lokalitě Dlouhý hrůd.
 • (zoologie) Pátková Monika: Sezónní dynamika a distribuce mnohobuněčných parazitů hrouzka obecného (Gobio gobio L.).
 • (zoologie) Vaňhara Petr: Morfometrická analýza populací Zodarion rubidum, Simon, 1914 (Zodariidae, Araneae).

2003

 • (zoologie) Bobert Rastislav: Morfologické malformace raných vývojových stádií ryb jako důsledek znečištění vodních toků.
 • (zoologie) Marsová Kateřina: Entomologický výzkum v Národním parku Podyjí.

2002

 • (zoologie) Kobetičová Klára: K metodě mokré extrakce roupic (Enchytraeidae) z půdy: Ověření účinnosti základní metody podle Oćonnora a některých jejích adaptací na vybraných lokalitách.

1998

 • (zoologie) Feikusová Kateřina: Ekologie velkých herbovirů v lesním prostředí.
 • (zoologie) Šugerková Monika: Prostorová aktivita drobných savců.

1997

 • (zoologie) Dvořáková Pavlína: Infrakomunity parazitů ryb.
 • (zoologie) Jarkovský Jiří: Tvorba struktury infrakomunit, component community a compound community parazitů ryb.

1996

 • (zoologie) Divilek Tomáš: Populace sýčka obecného (Athene noctua) na jižní Moravě.
 • (zoologie) Horák Václav: Formování rybích společenstev v obnovené vodní síti lužního lesa Kančí obora.
 • (zoologie) Pokorný Martin: Přehled výskytu netopýrů rodu Nyctalus v České republice.

1995

 • (zoologie) Kopcová Gabriela: Drobní savci Moravského krasu.