Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Bakalářské práce

  2017

  • (bot.) Bláha Vladimír: UV absorbující látky u terestrických mechů, lišejníků, řas a sinic v polárních oblastech Země.
  • (bot.) Cahová Tereza: Variabilita řasových společenstev v Růženině lomu : rozsivky jako bioindikátory ekologického stavu vod v průběhu roku.
  • (bot.) Červenková Jitka: Environmentální výchova ve školních vzdělávacích programech přírodovědných předmětů gymnázií.
  • (bot.) Drozdová Kateřina : Přírodní poměry a květena území severně od Velkých Karlovic.
  • (bot.) Kolényová Monika : Diverzita lignikolních hub na buku v NPR Žákova hora.
  • (bot.) Kudláčková Veronika: Proteiny jako dynamická zásoba dusíku v životním cyklu rostlin.
  • (bot.) Kundratová Eliška: Přírodní poměry a flóra lomů v Bílých Karpatech.
  • (bot.) Lupač Petr: Metody likvidace vybraných invazních a expanzních druhů rostlin.
  • (bot.) Petrášková Lenka : Reakce rostlin na sucho - koordinace procesů pomocí dálkových signálů.
  • (bot.) Škrabal Ondřej : Květena území mezi Kobeřicemi a Oldřišovem na Opavsku.
  • (bot.) Šulcová Iveta : Přírodní poměry a květena Havlíčkova Brodu a okolí.
  • (zool.) Devánová Alžbeta: Biologie a ekologie velkých lupenonožců v polních rozlivech.
  • (zool.) Dlapka Vojtěch: Paraziti endemických kaprovitých ryb Apeninského poloostrova.
  • (zool.) Dúhová Karolína : Genetická diverzita a fylogeneze myšic rodu Apodemus.
  • (zool.) Elblová Petra: Sestřihové izoformy transportérů auxinu - nové vlastnosti auxinových toků.
  • (zool.) Gvozdjáková Dorota : Planktonní společenstva korýšů v periodických vodách.
  • (zool.) Horák Kryštof : Analýza stresové odpovědi ptáků.
  • (zool.) Jelínková Kateřina: Plasticita fenotypu monogeneí ve světle současných poznatků.
  • (zool.) Jurečka Mořic : Prostupnost dálnice D1 pro savce v úseku Lipník nad Bečvou - Studénka.
  • (zool.) Klečková Michaela: Vliv lidských aktivit na pozemně hnízdící druhy ptáků v zemědělské krajině.
  • (zool.) Kopr David : Vybrané čeledi saproxylických brouků dvou předržených pařezin v NP Podyjí.
  • (zool.) Kulísek Lukáš : Predace hnízd hostitelů hnízdními parazity : kritické zhodnocení dosavadních hypotéz.
  • (zool.) Mařánová Michaela: Neurální mechanismy paměti a metody jejich studia.
  • (zool.) Míč Robert: Parazitičtí korýši afrických sladkovodních ryb.
  • (zool.) Nečas Tadeáš: Skrytá diverzita horských žab rodu Phrynobatrachus v Kamerunských horách.
  • (zool.) Nováková Klára: Diverzita monogeneí sladkovodních ryb střední Evropy.
  • (zool.) Palánová Hana : Nejnovější techniky a metody v oblasti reprodukčních biotechnologií - zhodnocení jejich přínosu a slabých stránek.
  • (zool.) Rusinko Martin: Vliv virální infekce na expresi imunitních genů u ryb.
  • (zool.) Skočovská Kateřina: In vitro testování účinnosti vybraných léčiv na zástupce třídy Monogenea.
  • (zool.) Šišková Kateřina: Druhová diverzita rodu Gyrodactylus parazitujících endemické druhy kaprovitých ryb ve vybraných mediteránních oblastech.
  • (zool.) Štarhová Dagmar: Prostorová aktivita kapra obecného v podmínkách rybničního chovu.
  • (zool.) Trávník Miroslav : Potravní biologie dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích.
  • (zool.) Vašát Martin : Revize rozšíření slimáčků rodu Deroceras na území České republiky.
  • (zool.) Vágnerová Jana : Nežádoucí účinky nepovinného očkování.
  • (zool.) Veselý Jakub : Anaplasma phagocytophilum a její interakce s imunitním systémem hostitele.

  2016

  • (bot.) Brtníková Kristina: Přírodní poměry a květena území východně od Brna.
  • (bot.) Kubová Michaela: Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum (Asteraceae).
  • (bot.) Kučerová Martina: Přírodní poměry a flóra území v jihovýchodní části Brna.
  • (bot.) Lidmilová Justina: Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy v Brně.
  • (bot.) Matoušek Michael: Variabilita společenstev fytobentosu řeky Nitry : rozsivky jako bioindikátory pro hodnocení ekologického stavu toku v prostoru a čase.
  • (bot.) Mlíchová Katarína: Ekologie voskovek (r. Hygrocybe) a jejich diverzita v ČR.
  • (bot.) Nešetřilová Klára : Přírodní poměry a flóra území jihovýchodně od České Skalice.
  • (bot.) Pelikánová Šárka: Přírodní poměry a flóra města Znojma.
  • (bot.) Pernicová Monika: Přírodní poměry a květena území severně od Hodonína.
  • (bot.) Rozhoňová Andrea: Metody studia self-kompatibility rostlin.
  • (bot.) Vavrinec Martin: Geografické rozšírenie druhov rodu Cirsium na Slovensku.
  • (zool.) Babínková Pavla : Moderní trendy v léčbě chronických zánětů.
  • (zool.) Balková Pavla : Vliv gregarin na přežívání a vývoj potemníka moučného v laboratorních podmínkách.
  • (zool.) Blažková Naďa: Hematoencefalická bariéra a její role v onemocněních CNS.
  • (zool.) Bujáčková Hana : Kosmopolitismus u sladkovodních mikroskopických korýšů.
  • (zool.) Bureš Michal : Afrotropické bělozubky rodu Crocidura v kontextu rejskovitých hmyzožravců Konga.
  • (zool.) Černochová Petra: Role inzulinu v mozkové tkáni.
  • (zool.) Daňková Kristýna: Čichové schopnosti ptáků.
  • (zool.) Doležalová Nikola: Nežádoucí vedlejší účinky hormonální antikoncepce a informovanost o nich u studentů gymnázií.
  • (zool.) Dostálová Alena: Změny struktury populace blešivce potočního (Gammarus fossarum) po vyschnutí toku.
  • (zool.) Fikar Ondřej: Akustické defensivní strategie pavoukovců.
  • (zool.) Findurová Anna : Melanin a jeho funkce u živočichů i rostlin.
  • (zool.) Fojtů Jitka: Endoparazitická monogenea (Platyhelminthes): druhová diverzita a spektrum hostitelů.
  • (zool.) Hintenausová Jana: Morfologie a taxonomie nymf středoevropských druhů mer se zvláštním zaměřením na rod Eryngiofaga (Hemiptera: Psylloidea).
  • (zool.) Ibolyová Kateřina: Diverzita a morfologická variabilita skáloskokanů (Petropedetes) střední Afriky.
  • (zool.) Janáčková Veronika: Určování věku sov (Strigiformes) podle pelichání letek.
  • (zool.) Janča Matouš: Vliv kompetice na energetický metabolimus.
  • (zool.) Jasinský Aleš : Morfologická a molekulární identifikace anisakidních hlístic z vývržku chaluhy antarktické (Catharacta maccormicki) z ostrova Jamese Rosse, Antarktida.
  • (zool.) Kotúč Michal: Koevoluce echolokačních signálů u netopýrů a antipredačního chování u motýlů.
  • (zool.) Kouřilová Zuzana: Negativní účinky léčiv na bázi kortikoidů.
  • (zool.) Macháčová Klára : Ptáci ve městech: ekologické souvislosti a aktuální stav hnízdního rozšíření ptáků Brna.
  • (zool.) Mizerovská Daniela : Myšovití hlodavci Konga s důrazem na taxonomii rodu Praomys.
  • (zool.) Němec Tomáš: Predátoři suchozemských plžů : míra predace a mezidruhová variabilita.
  • (zool.) Paterová Stela: Revitalizace malých vodních toků v České republice.
  • (zool.) Pavlík Matěj : Změny exprese signálních molekul imunitního systému v průběhu senescence.
  • (zool.) Peterková Kristýna : Monogenea čeledi Diplozoidae Palombi, 1949 - současný stav a perspektivy.
  • (zool.) Procházková Petra : Hormonální antikoncepce : rizika a návrat fertility.
  • (zool.) Ptáčková Olga: Vliv hormonálního vyladění na míru exprese ornamentů v pohlavním výběru ptáků.
  • (zool.) Sajlerová Gabriela : Živorodá monogenea rodu Gyrodactylus von Nordmann, 1832 vybraných hlaváčovitých ryb Jaderského moře.
  • (zool.) Slamková Daniela: Využití laboratorních technik ke studiu reprodukční soustavy u monogeneí se zaměřením na čeleď Diplozoidae.
  • (zool.) Snítilý František : DNA barcoding obojživelníků na příkladové studii batrachofauny rezervace Dzanga-Sangha, Středoafrická republika.
  • (zool.) Stromková Kristína : Teplota jako klíčový faktor hibernace netopýrů.
  • (zool.) Strouhalová Soňa : Použití moderních neurozobrazovacích metod ve výzkumu a léčbě nervového systému.
  • (zool.) Šalšová Pavlína: Dynamika šíření myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na jižní Moravě.
  • (zool.) Šimková Kateřina: Ekologie a hospodářský význam plžů z čeledi Achatinidae.
  • (zool.) Špániková Šárka : Prediktory výskytu evropských lesních plžů na různých prostorových škálách.
  • (zool.) Štauda Martin: Sukcese společenstva vodních bezobratlých ve stojatých vodách.
  • (zool.) Tůmová Lenka: Kultivace kryptosporidií v podmínkach in vitro.
  • (zool.) Vašková Petra : Světlo jako faktor ovlivňujícím organismy.
  • (zool.) Vozáková Ludmila : Role ABC transportérů v neurodegenerativních onemocněních.
  • (zool.) Winterová Barbora: Vliv kompetice na behaviorální termoregulaci.
  • (zool.) Wojnarová Jana : Denní letargie u netopýrů.
  • (zool.) Zezulková Monika : Shlukování - specifické chování netopýrů během hibernace.

  2015

  • (bot.) Doubková Pavlína: Význam iontového složení xylémové šťávy pro efektivitu dálkového transportu v rostlině.
  • (bot.) Kalová Anna: Studijní materiály pro badatelsky orientované vyučování vybraných témat z botaniky na středních školách.
  • (bot.) Kulíková Anna: Vegetace vybraných botanicky zajímavých lokalit Sedlčanska.
  • (bot.) Píšťková Kateřina: Odhad biomasy bylinného patra lesních porostů bučin ve vztahu k ostatním porostům listnatých lesů.
  • (bot.) Píza Jiří : Strigolaktony.
  • (bot.) Podolanová Romana: Květena území na severním okraji Brna.
  • (bot.) Urbanec Jiří : Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řeky Odry.
  • (zool.) Bednaříková Vendula : Hereditární trombofilie - Leidenská mutace faktoru V.
  • (zool.) Dohnalová Pavla : Rozhodování z pohledu neurofyziologie.
  • (zool.) Hamplová Petra : Ontogeneze agresivity a její hormonální mechanismy se zaměřením na myš domácí.
  • (zool.) Havelka Jindřich : Problematika taxonomie a rozšíření druhu Electrogena quadrilineata (Landa 1970) v České republice.
  • (zool.) Janáčová Erika : Telomery jako ukazatel relativního stáří a stárnutí organismu u ptáků.
  • (zool.) Konrádová Blanka: Aktivita a druhové složení společenstva netopýrů v charakteristických habitatech v nivě řeky Moravy u Záhlinic.
  • (zool.) Loskotová Barbora: Odolnost vybraných skupin makrozoobentosu vůči vysychání.
  • (zool.) Matuszczyk Jakub : Výskyt netopýrů na Karvinsku se zaměřením na mokřadní biotopy.
  • (zool.) Němcová Anna : Aktivita netopýrů a diverzita jejich společenstev v Oboře Soutok (BR Dolní Morava).
  • (zool.) Niková Terézia : Mimetická podobnost u pohyblivých mimiků.
  • (zool.) Petružela Jan : Srovnávací fylogeografie hlodavců zambezijské savany.
  • (zool.) Snopková Miroslava : Ovlivňuje podávání vybraných vitamínů parametry spermiogramu?
  • (zool.) Šebová Karolína : Sladkovodní akvárium jako užitečná učební pomůcka.
  • (zool.) Špániková Šárka : Využití GIS nástrojů při modelování rozšíření vybraných druhů suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty.
  • (zool.) Vyčítalová Kateřina : Složení a struktura společenstev mnohobuněčných parazitů vybraných skupin endemických ryb (Leuciscinae, Barbinae) v jižní Evropě.
  • (zool.) Zapletalová Eva: Holocenní dynamika středoevropské lesní malakofauny.
  • (zool.) Záruba Martin : Fauna červců (Hemiptera: Coccoidea) České republiky a Slovenska - komentovaný seznam druhů.

  2014

  • (bot.) Černochová Radka: Entomopatogenní houby.
  • (bot.) Dadáková Iva: Subaerické sinice/cyanobakterie v Národním parku Slovenský ráj (Slovensko) - druhová diverzita, ekologie a taxonomie.
  • (bot.) Duchoň Mário: Vegetácia Nitrických vrchov na západnom Slovensku.
  • (bot.) Fuksová Jitka: Flóra a vegetace vybraných moravských vesnic.
  • (bot.) Gergelová Vendula: Druhového složení luk západního Slavičínska v kontextu okolních flyšových Karpat.
  • (bot.) Hašková Andrea: Diverzita ruderální vegetace Prahy.
  • (bot.) Kotová Sabina: Přírodní poměry a flóra území západně od Litovle.
  • (bot.) Kučerová Jana: Lesní vegetace vrchu Ostrá Malenica a přilehlého okolí ve Strážovských vrších.
  • (bot.) Kudrnová Monika: Rozsivky jako bioindikátory kvality tekoucí vody - fytobentos řeky Rokytná.
  • (bot.) Merglová Klára: Vybrané botanické lokality východních Čech.
  • (bot.) Pokorná Eva: Přírodní podmínky a cévnaté rostliny obce Železné na Tišnovsku.
  • (bot.) Skálová Petra: Přírodní poměry a flóra území severně od Ivančic.
  • (bot.) Slováková Nina: Vegetácia Čachtického hradného vrchu na západnom Slovensku.
  • (bot.) Staviařová Martina: Přírodní poměry a květena vybraného území na západním okraji města Brna.
  • (bot.) Vlčková Pavla: Flóra a vegetace vybraných lokalit u Sloupu a Vilémovic v Moravském krasu.
  • (bot.) Zichová Kateřina: Přírodní poměry a flóra území severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem.
  • (zool.) Bartošová Martina: Vodní bezobratlí postindustriálních stanovišť - výsypky Sokolovské uhelné pánve.
  • (zool.) Blažek Ján: Termální profil netopýrů na zimovištích s výskytem WNS.
  • (zool.) Bochníčková Michaela: Volně žijící améby: od primárního izolátu k axenické kultuře.
  • (zool.) Češková Romana: Echolokace netopýrů skupiny Pipistrellus pipistrellus v Evropě a Severní Africe.
  • (zool.) Fraňková Hedvika: Preimplantační genetická diagnostika: ovlivňuje přežívání embryí?
  • (zool.) Havlík Tomáš: Variabilita vodních brouků (Coleoptera) v prameništních systémech.
  • (zool.) Hortvíková Martina: Drtič Gammarus fossarum v roli inženýra: predační efekt blešivce potočního na společenstvo larev pakomárů.
  • (zool.) Jakešová Lucie: Genetická variabilita populací netopýrů na základě DNA sekvencí vybraných genů.
  • (zool.) Janatová Kateřina: Fauna fytofágních členovců ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU.
  • (zool.) Kneysová Jana: Monogenea parazitující na afrických rybách rodu Labeo (Cyprinidae): druhová diverzita a spektrum hostitelů.
  • (zool.) Kohoutek Aleš: Biologické vlastnosti materiálů - produktů nanotechnologií.
  • (zool.) Králová Ivana: Agresivita a její význam v populační struktuře myši domácí.
  • (zool.) Lorencová Erika: Invazní druhy vodních měkkýšů v České republice.
  • (zool.) Mikešková Martina: Zdravotní rizika repelentů se zaměřením na hematofágní členovce.
  • (zool.) Modlová Magdalena: Klíšťová encefalitida v kontextu nových vědeckých poznatků.
  • (zool.) Musilová Eliška: Diverzita a distribuce jepic (Ephemeroptera) ve vztahu k mesohabitatům podhorských potoků.
  • (zool.) Neradilová Magdalena: Trofická nika myrmekofágních pavouků.
  • (zool.) Pavézková Denisa: Životní cyklus a populační dynamika suchozemských plžů.
  • (zool.) Petráková Jana: Personalizovaná léčba nádorů prsu.
  • (zool.) Pravcová Lucie: Arachnofauna Botanické zahrady PřF MU.
  • (zool.) Suchánek Milan: Monitoring netopýrů s pomocí detektorů ultrazvuku v NPR Hůrka u Hranic na Moravě.
  • (zool.) Táborská Jana: Diverzita a fylogenetické vztahy bělozubek rodu Crocidura v Etiopii.
  • (zool.) Trávníčková Lucie: Výběr vhodné metody pro kryokonzervaci embryí.
  • (zool.) Veiserová Dana: Vliv rodičovského prostředí na chování myší domácích.
  • (zool.) Volecová Veronika: Syndrom polycystických vaječníků - mechanismy vzniku.
  • (zool.) Zajacová Jana: Diverzita a ekologie chrostíků (Trichoptera) pramenných stružek slatinišť Západních Karpat.
  • (zool.) Žilka Erik: Osvětlení přístupných jeskyní a hibernace netopýrů.

  2013

  • (bot.) Blahová Žaneta: Rešerše datovaných fosilních nálezů druhů specializovaných na rašeliniště na Českomoravské vrchovině.
  • (bot.) Dršková Monika: Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012).
  • (bot.) Fuksová Jitka: Flóra a vegetace vybraných moravských vesnic.
  • (bot.) Galda Jiří: Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny.
  • (bot.) Hruban Jaroslav: Studium diverzity lesní vegetace na transektech napříč hlubokým říčním údolím.
  • (bot.) Jermanová Zuzana: Gynodioecie u Cirsium palustre (Asteraceae).
  • (bot.) Koždoňová Nikol: Květena Vendryně a jejího okolí.
  • (bot.) Krhovská Aneta: Interaktivní atlas hub.
  • (bot.) Kučerová Alžběta: Interaktivní atlas hub.
  • (bot.) Kučerová Barbora: Květena okolí Nového Hrozenkova východně od Vsetína.
  • (bot.) Kupčík Petr : Scénář k seriálu výstav v botanických zahradách ČR.
  • (bot.) Lajkepová Ester: Detekce mezidruhového genového toku v rodu Cirsium.
  • (bot.) Miklíčková Olga: Metody in vitro kultivace arbuskulárních mykorhizních hub.
  • (bot.) Smejkalová Andrea: Hledání objektů vhodných pro praktickou výuku rostlinné anatomie.
  • (bot.) Smrčková Pavla: Vybrané botanické lokality na Pardubicku.
  • (bot.) Šafářová Magdaléna: Změny společenstev fytobentosu řeky Dřevnice - hodnocení ekologického stavu v prostoru a čase.
  • (bot.) Šímová Anna: Vztah druhového složení krytenek k faktorům prostředí na rašeliništích v západních Karpatech.
  • (bot.) Záškoda Jiří: Houby botanické zahrady a přilehlého areálu Přírodovědecké fakulty MU.
  • (bot.) Zukal Dominik: Vegetační charakteristika geograficky významných prvků lesní květeny Vsetínska.
  • (zool.) Břečková Veronika: Možnosti rekonstrukce postglaciálního vývoje klimatu podle pakomárovitých v sedimentech zazemněných jezer.
  • (zool.) Brumovská Michaela: Management lesních porostů a jeho vliv na netopýry.
  • (zool.) Dolinay Matej: Fylogenetická reprezentace syndromu bílého nosu u netopýrů.
  • (zool.) Duľa Martin: Automobilová doprava a mortalita drobných obratlovců.
  • (zool.) Firlová Veronika: Karas stříbřitý (Carassius gibelio) a jeho vliv na ekosystémy stojatých vod v nepůvodním areálu.
  • (zool.) Habarta Jiří: Typy životních cyklů pošvatek (Plecoptera) ve vysychavém toku.
  • (zool.) Hánová Alexandra: Adaptace obojživelníků na extrémní teploty prostředí.
  • (zool.) Hlubková Veronika: Asistovaná reprodukce - etika a legislativa.
  • (zool.) Jarmičová Pavla: Regulace reprodukční fyziologie myši domácí pachovými signály.
  • (zool.) Jindrová Monika: Populační a reprodukční parametry populace nepůvodní slunečnice pestré (Lepomis gibbosus,L.).
  • (zool.) Kmentová Nikol: Diagnostika malárie u lidoopů.
  • (zool.) Kopeček Lukáš: Aktuální rozšíření hlaváčovitých ryb v ČR.
  • (zool.) Kotoučková Lucie: Aktivita netopýrů v blízkosti úkrytů se zaměřením na období podzimních přeletů.
  • (zool.) Kousalová Anna: Skladba rybího společenstva jezera Turkana (Keňa).
  • (zool.) Kršáková Veronika: Teplota prostředí a hybridizace čolků.
  • (zool.) Literáková Zuzana: Taxonomie a biologie roztočů přenášených mezi květy kolibříky v neotropické oblasti (Acari: Mesostigmata: Ascidae/Melicharidae).
  • (zool.) Lizoňová Zuzana: Krytenky rašelinišť a slatinišť: druhová skladba, ekologie a jejich využití.
  • (zool.) Malaníková Eliška: Společenstva křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha) na plochách zatravněných regionální druhově bohatou směsí v jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty.
  • (zool.) Michálek Ondřej: Trofická nika araneofágních pavouků.
  • (zool.) Patočková Martina: Využití telemetrie ve výzkumu prostorového chování rysa ostrovida v Beskydech.
  • (zool.) Pravdová Markéta: Monogenea parazitující na afrických rybách rodu Barbus (Cyprinidae): druhová diverzita a spektrum hostitelů.
  • (zool.) Přibylová Jana: Bakteriální endocytobionti volně žijících améb: synopse druhů determinovaných s podporou molekulárních markerů.
  • (zool.) Procházková Petra: Vliv krevních skupin AB0 na náchylnost organismu k onemocněním.
  • (zool.) Raisingerová Ludmila: Využití fluorescenčních metod při studiu parazitických hlístic.
  • (zool.) Sedlmajerová Petra: Vývojová rizika in vitro fertilizace – teorie a praxe.
  • (zool.) Skulinová Kateřina: Paraziti gastrointestinálního traktu volně žijících gibonů (Hylobates albibarbis) z Kalimantanu.
  • (zool.) Strouhalová Soňa: Dráhy ovlivňující rychlost proliferace nádorových buněk a jejich vliv na expresi ABC transportérů.
  • (zool.) Turbaková Barbora: Metody monitoringu velkých šelem.
  • (zool.) Vacl Miroslav: Antimikrobiální peptidy živočichů.
  • (zool.) Vašíček Martin: Potravní biologie ploštic čeledi pozemkovití (Heteroptera: Rhyparochromidae).
  • (zool.) Winklerová Karolína: Strategie příjmu potravy u parazitických platyhelmintů s důrazem na Monogenea.
  • (zool.) Zatloukalová Eva: Svalová soustava u parazitických platyhelmintů s důrazem na Monogenea.

  2012

  • (bot.) Dudek David: Rozšíření rožců Cerastium brachypetalum, C. glomeratum a C. tenoreanum v České republice.
  • (bot.) Galušková Hana: Přírodní poměry a flóra území západně od Uherského Ostrohu.
  • (bot.) Indrová Romana: Orchideoidní mykorhizní houby: taxonomická a fyziologická diverzita.
  • (bot.) Knápek Ondřej: Evoluce velikost genomu a obsahu DNA bazí v rodě Nepethes.
  • (bot.) Marvanová Kristýna: Rozšíření některých jednoletých sveřepů (Bromus) v České republice.
  • (bot.) Mužíková Bronislava: Variabilita vegetace města Brna.
  • (bot.) Procházková Jana: Struktura epifytické bryoflóry v údolí Černé Ostravice (CHKO Beskydy).
  • (bot.) Růžičková Tereza: Studium beta diverzity travinné vegetace na různě velkých plochách.
  • (bot.) Salaš Jakub: Houby teplomilných doubrav v České republice se speciálním zřetelem k oblasti Bořího lesa u Valtic.
  • (bot.) Sochorová Kateřina: Aktualizace a analýza sbírky semen na Botanickém ústavu AV ČR.
  • (bot.) Šenkýř Milan: Fytocenologická charakteristika jihomoravských akátin
  • (bot.) Trčka Adam: Vegetace horských bučin východních Sudet.
  • (bot.) Vinklář Jiří: Přírodní poměry a květena území severně od Humpolce.
  • (bot.) Ziegler Radek: Rozšíření kozlíčků (Valerianella) v České republice.
  • (zool.) Baslerová Petra: Věrnost hnízdišti a rodišti u ptáků.
  • (zool.) Běčáková Michaela: Biologie a ekologie chrostíků (Trichoptera) České republiky.
  • (zool.) Bílková Martina: Variabilita vodních bezobratlých prameništních slatinišť v regionu Kysuce.
  • (zool.) Budka Jan: Koleopterofauna trouchových dutin v dubech na Pohansku.
  • (zool.) Cvrčková Michaela: Terapeutické možnosti mesenchymálních a jim blízkých kmenových buněk v medicíně.
  • (zool.) Černická Eva: Termoregulační chování larev čolků.
  • (zool.) Daňková Kateřina: Netopýři v urbánním prostředí.
  • (zool.) Doležalová Simona: Habitatové preference plazivek (Copepoda: Harpacticoida) na vybraných prameništních slatiništích Bílých Karpat.
  • (zool.) Gregušová Katarína: Vodní bezobratlí jako potrava vodních ptáků v ekosystémech stojatých vod.
  • (zool.) Halová Lucie: Proximátní faktory ovlivňující žadonění u mláďat pěvců a jejich hnízdních parazitů.
  • (zool.) Juščáková Katarína : Migrace bezobratlých v odlišných typech habitatů toku.
  • (zool.) Lavičková Ivana: Vliv výživy matky na vývoj plodu.
  • (zool.) Linková Hana: Vývoj a úloha jater v průběhu ontogeneze savců.
  • (zool.) Matoušková Tereza: Koevoluce akustických systémů u netopýrů a motýlů Lepidoptera.
  • (zool.) Málková Alžběta: Dárcovství gamet a embryí.
  • (zool.) Moutelíková Jitka: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích.
  • (zool.) Paclíková Hana: Vliv polymorfismu genů vrozené imunity na prozánětlivá onemocnění u savců.
  • (zool.) Pelechová Petra: Chemická podstata regulace svalové činnosti.
  • (zool.) Polčák Daniel: Termální citlivost antipredačního chování čolků.
  • (zool.) Růža Jan: Úkrytové strategie letních kolonií netopýra velkého v Evropě.
  • (zool.) Siegelová Eva: Ekologie společenstev plžů temperátních lesů se zřetelem na oblast panonského termofytika.
  • (zool.) Šupina Jan: Parthenogeneze jako rozmnožovací strategie u jepic.
  • (zool.) Těšíková Jana: Arenaviry a hantaviry afrických drobných savců.
  • (zool.) Uřičářová Martina: Vliv vitamínu D na imunitní systém člověka.
  • (zool.) Vaverková Monika: Studijní materiály k terénnímu cvičení ze zoologie - část I.

  2011

  • (bot.) Beneschová Jana: Floristická studie stepních enkláv v okolí Hostěradic.
  • (bot.) Bubíková Kateřina: Flóra a vegetace rybích sádek a rybníků a jejich vztah k půdní semenné bance a šíření diaspor.
  • (bot.) Burešová Michaela: Korelace velikosti průduchů s genomickými parametry kapraďorostů.
  • (bot.) Chudomelová Markéta: Které procesy ovlivňují prostorovou variabilitu bylinného patra v lesích na jemné škále?
  • (bot.) Čuprová Tereza: Diverzita acidofilních suchých trávníků na Brněnsku ve vztahu k produktivitě a pH půdy.
  • (bot.) Daněk Pavel: Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Zlínska.
  • (bot.) Fojciková Markéta: Analýzy fyziologických procesů v lišejnících a jejich aplikace pro monitoring životního prostředí.
  • (bot.) Jahnová Lucie: Rezistence symbiotických lišejníkových řas rodu Trebouxia vůči mrazovým teplotám.
  • (bot.) Koudelková Ivana: Kultivace řas a jejich využití v zemědelství.
  • (bot.) Perútková Kateřina: Ontogeneze a fylogeneze vláknitých řas z čeledi Klebsormidiaceae roztoucích v městských biotopech.
  • (bot.) Prokešová Helena: Gynodioecie u Cirsium brachycephalum.
  • (bot.) Sedláková Lucie: Lokální diverzita flóry kulturní krajiny v okolí Mikulova.
  • (zool.) Adámková Marie: Riziko predace a predační ztráty koroptve polní (Perdix perdix).
  • (zool.) Blažková Barbora: Vliv migrace na životní strategie pěvců temperátní zóny: komparativní studie.
  • (zool.) Černý Martin: Biotopové preference koroptve polní (Perdix perdix).
  • (zool.) Hloušková Monika: Přehled dosavadních poznatků o afrických hlodavcích rodu Aethomys.
  • (zool.) Hřívová Dana: Životní strategie a vývoj plazivek (Copepoda: Harpacticoida): studie modelového druhu z čel. Canthocamptidae.
  • (zool.) Jančaříková Marie: Úloha hormonů a vitamínů při léčbě neplodnosti.
  • (zool.) Jandová Markéta: Optimalizace setu mikrosatelitů pro tři kryptické druhy netopýrů rodu Myotis.
  • (zool.) Kopperová Kristýna: Olfaktorická komunikace netopýrů.
  • (zool.) Kubačka Jakub: Prostorová distribuce a taxonomická struktura společenstva pakomárů (Chironomidae) v rybnících v závislosti na faktorech prostředí.
  • (zool.) Kužela Miroslav: Monitoring letové aktivity netopýrů na různých lokalitách v ČR pomocí detektorů ultrazvuku.
  • (zool.) Opatová Pavlína: Geny vrozené imunity a jejich vliv na fitness u ptáků.
  • (zool.) Pečnerová Patrícia: Phylogeny of squirrels (Sciurus, Rodentia) based on supertrees reconstruction.
  • (zool.) Větrovcová Hana: Využití mikrosatelitů v ochranářské genetice velkých šelem.
  • (zool.) Zahradníčková Petra: Diverzita živorodých monogeneí rodu Gyrodactylus Nordmann, 1832: řešení taxonomických otázek stále aktuální téma.
  • (zool.) Zouhar Petr: Morfometrie zažívacího traktu myšice malooké (Apodemus uralensis).

  2010

  • (bot.) Chytilová Kateřina: Pracovní listy pro volitelný předmět Seminář z Biologie na gymnáziu.
  • (bot.) Dřevojan Pavel: Xerotermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou – Vrbovce.
  • (bot.) Hradilová Lucie: Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra.
  • (bot.) Kraus Jan: Vegetace lesních pramenišť Bílých Karpat a její vztah k druhovému složení okolí.
  • (bot.) Mydlářová Libuše: Ruderální vegetace vybraných obcí na Opavsku.
  • (bot.) Novák Pavel: Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Litomyšlska.
  • (bot.) Peterka Tomáš: Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku.
  • (bot.) Rys, Jan: Rozšíření rosičky lysé (Digitaria ischaemum) a r. krvavé (D. sanguinalis) v České republice.
  • (bot.) Šilarová Petra: Rozšíření rozrazilů Veronica dillenii, V. praecox, V. triphyllos a V. verna v České republice.
  • (zool.) Bolcková Tereza: Žadonění jako manipulační signál v systému hostitel-hnízdní parazit.
  • (zool.) Bureš Lukáš: Společenstvo saproxylických brouků Národní přírodní památky Rendezvous zjištěné odchytem do nárazových pastí.
  • (zool.) Dočekalová Petra: Reprodukce ryb ve vodní nádrži během extrémní manipulace.
  • (zool.) Hrobařová Pavlína: Společenstva vodních brouků (Coleoptera), vodních ploštic (Heteroptera) a vážek (Odonata) vrchovištních tůní: případová studie z Rolavských vrchovišť (Krušné hory).
  • (zool.) Kalousová Barbora: Ecology and parasite fauna of chimpanzees of dry habitats with emphasis to chimpanzees of Ugalla-Tongwe Forest Reserve, Tanzania.
  • (zool.) Králová Tereza: MHC geny u ptáků - srovnání modelových a volně žijících druhů.
  • (zool.) Marek Vojtěch: Náklady a zisky termoregulačního chování u čolka horského.
  • (zool.) Maršálková Kateřina: Dálniční stavby a jejich vliv na migraci savců.
  • (zool.) Rezková Veronika: Vhodnost území ČR pro výstavbu větrných elektráren s ohledem na ochranu netopýrů.
  • (zool.) Schenková Veronika: Společenstva měkkýšů na slatiništích jižní Skandinávie.
  • (zool.) Slováčková Iveta: Parazitofauna jehly černopruhé Syngnathus abaster v dolním toku Dunaje.
  • (zool.) Sommerová Kateřina: Biogeografická analýza distribuce vybraných hlodavců východní Afriky.
  • (zool.) Strakošová Jana: Hirudo medicinalis (pijavka lékařská) - hledání příčin jeho kritického ohrožení v ČR.
  • (zool.) Šlapanský Luděk: Hlaváčovité ryby v České republice.
  • (zool.) Štěpina Jan: Porovnání denních a nočních odlovů v rámci biomanipulace rybí obsádkou ve vodárenské nádrži.
  • (zool.) Tajovská Eva: Bělokarpatská lesní prameniště - potenciální refugia lesní malakofauny?
  • (zool.) Toufarová Eliška: Výskyt raků (Astacidae) ve vodních recipientech Moravského krasu a okolí.
  • (zool.) Vlčková Klára: Description of microflora of gastrointestinal tract of western lowland gorillas (Gorilla gorilla gorilla).

  2009

  • (bot.) Blažková Dita: Viola reichenbachiana a Viola riviniana : morfologická a karyologická charakteristika.
  • (bot.) Dolejší Ctibor: Variabilita vegetace zdí jižně od Karlových Varů.
  • (bot.) Galiová Petra: Ruderální vegetace ve vybraných částech města Brna.
  • (bot.) Kalníková Veronika: Rozšíření invazních neofytů podél řek Ostravice a Morávky.
  • (bot.) Kočková Lenka: Obsah DNA a AT/GC genomový poměr v čeledi Ranunculaceae.
  • (bot.) Kollárovičová Markéta: Rozšíření druhů Veronica austriaca, V. prostrata a V. teucrium v České republice.
  • (bot.) Kristová Eva: Rozsivková flóra pěnovcových pramenišť přírodní rezervace Bílé potoky.
  • (bot.) Lukšíková Hana: Ruderální vegetace vybraných obcí jižně od Brna.
  • (bot.) Mazák Michal: Teplomilné doubravy v Českém středohoří.
  • (bot.) Melichar Ondřej: Výskyt hub rodu Hydnum (lišák) v České republice.
  • (bot.) Obstová Barbora: Srovnání flóry v různých typech zástavby v městě Humpolci a blízkém okolí.
  • (bot.) Scharfová Ilona: Dřeviny areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na ulici Kotlářská 2.
  • (bot.) Sekerková Hana: Ostrůvky vegetace acidofilních trávníků: jaký vliv má velikost ostrůvku na druhovou bohatost mikrostanovišt?
  • (bot.) Táborská Markéta: Proměnlivost vegetace mechorostů skalních a suťových stanovišť na výškovém gradientu v jižní části hlavního hřebene Hrubého Jeseníku.
  • (zool.) Švaříčková Jana: Výběr úkrytů netopýry s přihlédnutím k olfaktorickým signálům.
  • (zool.) Hanáková Eva: Vertikální distribuce makrozoobentosu vysychavého toku.
  • (zool.) Havlátová Lucie: Zpracování a archivování trvalých preparátů monogeneí rodu Dactylogyrus, checklist monogeneí sladkovodních ryb na základě výzkumné činnosti oddělení parazitologie v Brně.
  • (zool.) Ilgová Jana: Využitie experimentálnych a morfologických metód pri štúdiu interakcií medzi hostiteľom a jednobunkovým parazitom.
  • (zool.) Klíma Ondřej: Význam prostupnosti migračních bariér pro rybí společenstva vodních toků.
  • (zool.) Krestýnová Michala: Přímé ohrožení netopýrů lidskou činností.
  • (zool.) Líznarová Eva: Funkční odpověď v lovu kořisti u myrmekofágních pavouků.
  • (zool.) Michalko Radek: Ekofyziologická adaptace pavouků rodu Selamia k myrmekofágii.
  • (zool.) Morongová Klára: Koevoluce mezi hnízdními parazity a jejich hostiteli se zřetelem k rozpoznávání parazitického vejce.
  • (zool.) Ošlejšková Marie: Vliv ekologických faktorů na složení společenstva máloštětinatců ("Oligochaeta") v rybničním ekosystému.
  • (zool.) Procházka Jiří: Vertikální stratifikace letové aktivity kůrovců a jádrohlodovitých (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae, Platypodinae) v lužních lesích jižní Moravy.
  • (zool.) Rádková Vanda: Diverzita a variabilita taxocenóz jepic, pošvatek a chrostíků v pramenných stružkách vápnitých slatinišť.
  • (zool.) Růžičková Lucie: Interakce mezi netopýry a jejich úkrytovými ektoparazity.
  • (zool.) Schovancová Kateřina: Vliv změny krmné dávky na populaci nálevníku Tryglodytella abrassarti u šimpanzů (Pan troglodytes) v zajetí.
  • (zool.) Schrommová Vendula: Význam semen dřevin v potravě lesních hlodavců.
  • (zool.) Sentenská Lenka: Reversní sexuální kanibalismus u pavouků Micaria sociabilis.
  • (zool.) Škodová Jana: Rozšíření a konchometrie zrnovky alpské (Pupilla alpicola) v Západních Karpatech.
  • (zool.) Šmardová Veronika: Paraziti gastrointestinálního traktu orangutanů (Pongo abelii).
  • (zool.) Tichá Gabriela: Zpracování a archivování trvalých preparátů monogeneí rodu Gyrodactylus, checklist monogeneí sladkovodních ryb na základě výzkumné činnosti oddělení parazitologie v Brně.
  • (zool.) Tříska Petr: Mammalian glacial refugia in Europe.
  • (zool.) Visner Radek: Imunokompetence a parazitizmus u ryb s různou úrovní ploidie v akvakulturách a přírodních podmínkách.

  2008

  • (bot.) Hejdová Monika: Srovnání bylinného patra listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech.
  • (bot.) Krajcarová Lucie: Pylová sbírka vybraných pylových typů flóry Altaje.
  • (bot.) Lipner Tomáš: Vegetace lesů NPR Kútky u Radějova: vliv pastvy daňků.
  • (bot.) Makovcová Petra: Relativní význam světla jako determinanty druhového složení dubových lesů.
  • (bot.) Mušálková Jana: Pylová sbírka vybraných pylových typů květeny České republiky.
  • (bot.) Parmová Šárka: Vegetace štěrkových náplavů toků v severních Beskydech a jejich podhůří.
  • (bot.) Sojneková Martina: Sekundární sukcese na opuštěných polích pod Děvínem v Pavlovských vrších.
  • (bot.) Veleba Adam: Rašelinné louky na Žďársku: vegetace a vliv kosení po roce 1993.
  • (bot.) Veselá Barbora: Moderní metody v záchranných programech orchidejí.
  • (zool.) Budiš Tomáš: Predační adaptace šestioček rodu Dysdera (Araneae: Dysderidae) k lovu stínkovitých stejnonožců.
  • (zool.) Kašpar Jan: Trofobiosa jako součást potravní biologie mravence Liometopum microcephalum.
  • (zool.) Nečasová Lucie: Přehled ektoparazitických členovců našich netopýrů.
  • (zool.) Nohavicová Veronika: Zvuková komunikace velkých druhů terestrických savců.
  • (zool.) Pecková Radka: Distribuce a denzita hrabošů v procesu sukcese na lesních pasekách.
  • (zool.) Polášek Marek: Kvalitativní a kvantitativní determinační znaky lerev druhů rodu Electrogena (Ephemeroptera: Heptageniidae) v České republice.
  • (zool.) Řežucha Radomil: Reprodukční chování a pohlavní výběr u hořavek (Acheilognathinae) a důrazem na hořavku duhovou (Rhodeus amarus).
  • (zool.) Smetanová Zuzana: Nutria riečna (Myocastor coypus) na južnej Morave – rozšírenie a ekológia.
  • (zool.) Šamajová Pavlína: Teplotní aklimace pohybové performance u čolka horského.
  • (zool.) Šebek Pavel: Význam hlavatých vrb na lokalitě Vojkovická vrbovna pro páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a další brouky (Coleoptera) stromových dutin.
  • (zool.) Volková Veronika: Aktivita vrápence malého, Rhinolophus hipposideros v průběhu hibernace.
  • (zool.) Vrtílek Milan: Koevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae).
  • (zool.) Žáček Filip: Chování netopýrů v úkrytech během denní klidové fáze.

  2007

  • (bot.) Bártová Dittrichová Daniela: Velikost genomu rostlin a nadmořská výška.
  • (bot.) Blizňáková Petra: Rozšíření druhů Cirsium arvense a Cirsium vulgare v České republice.
  • (bot.) Buchtová Hana: Vývoj vegetace pěnovcového prameniště v Považském Inovci na základě analýzy makrozbytků.
  • (bot.) Chattová Barbora: Algologická studie rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve.
  • (bot.) Chlubná Veronika: Vegetace luk Bílých Karpat a povrchové odvápnění.
  • (bot.) Hájková Jana: Přírodní poměry a flóra území jižně od Zlína.
  • (bot.) Hralová Ivana: Obsah DNA a AT/GC genomový poměr u druhů rodu Carex.
  • (bot.) Járová Iveta: Lesní vegetace území severovýchodně od Vizovic.
  • (bot.) Nechojdomová Veronika: Rozrazily z okruhu Veronica anagallis-aquatica v České republice.
  • (bot.) Plesková Zuzana: Lesy a kroviny bývalého bezlesia Bielych Karpát na gradiente sever-juh.
  • (bot.) Wernerová Veronika: Vliv světla na druhové složení podrostu na příkladu Milovického lesa.
  • (zool.) Dvořáková Jana: Společenstva měkkýšů lučních stanovišť CHKO Bílé Karpaty.
  • (zool.) Falková Lenka: Noční aktivita netopýra hvízdavého, Pipistrellus pipistrellus.
  • (zool.) Fornůsková Alena: Mikrosatelity a jejich využití při studiu genetické struktury populací netopýrů.
  • (zool.) Guziurová Veronika: Makrozoobentos intermitentního toku - průběh rekolonizace po vyschnutí.
  • (zool.) Heczková Kateřina: Parazitární infekce kočkodanů v izolovaném ostrovním ekosystému.
  • (zool.) Holcová Markéta: Druhová diverzita a letová aktivita společenstev netopýrů v aluviálních ekosystémech.
  • (zool.) Krajčová Jitka: Driftová aktivita makrozoobentosu intermitentního toku.
  • (zool.) Křížová Pavla: Demografický vývoj populace kamzíka horského tatranského a jeho vliv na genetickou variabilitu.
  • (zool.) Kusková Zuzana: Rozšíření vydry říční (Lutra lutra) v povodí řeky Bečvy.
  • (zool.) Lacina Adam: Vliv lesnatého okolí na skladbu společenstev měkkýšů otevřených slatinišť.
  • (zool.) Martincová Iva: Teplota vody jako faktor ovlivňující životní strategie pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) v tekoucích vodách.
  • (zool.) Nováček Ondřej: Vliv environmentálních faktorů na složení společenstev lasturnatek (Ostracoda) se zaměřením na prameništní biotopy.
  • (zool.) Petrášová Ivona: Rybí společenstva řek západní Afriky.
  • (zool.) Svobodová Eva: Závislost mezi velikostí vzorkovací plochy a počtem druhů/kusů suchozemských plžů v lesních ekosystémech.
  • (zool.) Tkoč Michal: Čeledi Opetiidae a Platypezidae (Diptera): biosystematika, vývoj a fylogeneze.
  • (zool.) Zavadilová Jana: Změny habitatových preferencí druhu Gammarus fossarum v průběhu vysychání toku.

  2006

  • (bot.) Gloserová Libuše: Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky.
  • (bot.) Gonda Marek: Rastlinné spoločenstvá slatín Turčianskej kotliny a priľahlých území.
  • (bot.) Jiroušek Martin: Flóra a vegetace rašelinišť Králického Sněžníku.
  • (bot.) Kalusová Veronika: Stanovištní vazba invazních druhů rostlin v nivě dolní Moravy.
  • (bot.) Maixnerová Daniela: Komplex Festuca pratensis-arundinacea v České republice - morfologická a karyologická variabilita.
  • (bot.) Michalcová Dana: Lesní vegetace Moravského krasu.
  • (bot.) Myšková Zuzana: Vegetace pramenišť Orlických hor.
  • (bot.) Náhlíková Tereza: Vztah mezi počtem druhů a velikostí plochy na slatinách : srovnání tří taxonomických skupin.
  • (bot.) Nová Jana: Flóra a vegetace chráněných území Lopata, Hádky a Zvoníčkovna jihovýchodně od Plzně.
  • (bot.) Nováková, Eva: Přírodní poměry a flóra okolí Mořkova.
  • (bot.) Runkasová Jana: Flóra dolního toku Želetavky.
  • (bot.) Thomayerová Jana: Thalictrum simplex agg. v České republice.
  • (bot.) Veselý Pavel: Herbarium vivae icones : elektronický výukový herbář.
  • (bot.) Vinikarová Alexandra: Cytotypy Senecio jacobaea na jižní Moravě.
  • (zool.) Černohorská Nicole: Vztahy mezi počtem druhů měkkýšů (Mollusca) a vzorkovací plochou na příkladu prameništních slatinišť.
  • (zool.) Džingozovová Žaneta: Rozdíly ve využívání různých lesních typů společenstvem netopýrů.
  • (zool.) Habrovanská Jitka: Vliv mravence Liometopum microcephalum na epigeon.
  • (zool.) Ketmanová Kristina: Faktory ovlivňující vertikální distribuci hlístic (Nematoda) v hyporheálu tekoucích vod.
  • (zool.) Konečná Gabriela: Hodnocení metodiky opakovaných odlovů ryb.
  • (zool.) Křoupalová Vendula: Distribuce makrozoobentosu a stanovištní preference na pěnovcových prameništích.
  • (zool.) Kubová Nela: Mapování výskytu pijavic (Hirudinea) v ČR se zaměřením na tekoucí vody.
  • (zool.) Mašová Šárka: Hlístice sladkovodních ryb Afriky.
  • (zool.) Ondrouchová Hana: Příspěvek k řešení vybraných taxonomických problémů u druhů rodu Tachina (Tachinidae, Diptera).
  • (zool.) Petráková Lenka: Interakce mezi mravenci druhů Liometopum microcephalum a Lasius fuliginosus.
  • (zool.) Růžičková Sylvie: Společenstva měkkýšů lesních lokalit v různých sukcesních stádiích na úzamí CHKO Bílé Karpaty.
  • (zool.) Rymešová Dana: Složení potravy a hnízdní úspěšnosti sýce rousného, Aegolius funereus (L., 1758), v CHKO Žďárské vrchy.
  • (zool.) Simprová Petra: Časové změny v letové aktivitě společenstva netopýrů v lesním prostředí.
  • (zool.) Švaňhalová Blanka: Biologie hlubenky skryté- Aphelocheirus aestivalis (Heteroptera, Nepomorpha) a aktuální stav rozšíření v České republice.
  • (zool.) Uhrová Iva: Akustická komunikace drobných zemních savců.

  2005

  • (bot.) Navrátilová Lydie: Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku.
  • (zool.) Bučánková Alena: Vývoj a biologie larev čeledi Stratiomyidae (Diptera).
  • (zool.) Francová Kateřina: Diverzita cizopasníků invazního druhu ryby Neogobius melanostomus v podmínkách střední Evropy.
  • (zool.) Košař Martin: Vztah genetické diverzity MHC (major histocompatibility complex) sladkovodních ryb a parazitismu.
  • (zool.) Košková Eva: Jelec tloušť jako modelový hostitel pro bioindikaci environmentálního stresu.
  • (zool.) Kunc Jiří: Metodika pro zpracování vzorků máloštětinatců (Oligochaeta) z hyporeických vrtev.
  • (zool.) Patzenhauerová Hana: Párovací systémy myšic rodu Apodemus.
  • (zool.) Ruprechtová Monika: Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně.
  • (zool.) Satková Zuzana: Cizopasníci ryb jako potencionální bioindikátoři antropogenní zátěže vodního prostředí.
  • (zool.) Slavíková Kateřina: Zvuková komunikace u netopýrů.
  • (zool.) Švanyga Jan: Metodiky odběru a zpracování vzorků živočichů z mělkých povrchových vod - literární rešerše.

  2004

  • (zool.) Dařenová Eva: Inter- a intraspecifická variabilita hlavních močových proteinů u myšic rodu Apodemus.
  • (zool.) Konečná Markéta: Změny ve využití úkrytů netopýra v mimohibernačním období.
  • (zool.) Lenc David: Determinace druhů čeledi Arvicolidae na základě jejich skeletu.
  • (zool.) Maňák Vítězslav: Saproxyličtí brouci jihomoravského lužního lesa na lokalitě Dlouhý hrůd.
  • (zool.) Pátková Monika: Sezónní dynamika a distribuce mnohobuněčných parazitů hrouzka obecného (Gobio gobio L.).
  • (zool.) Vaňhara Petr: Morfometrická analýza populací Zodarion rubidum, Simon, 1914 (Zodariidae, Araneae).

  2003

  • (zool.) Bobert Rastislav: Morfologické malformace raných vývojových stádií ryb jako důsledek znečištění vodních toků.
  • (zool.) Marsová Kateřina: Entomologický výzkum v Národním parku Podyjí.

  2002

  • (zool.) Kobetičová Klára: K metodě mokré extrakce roupic (Enchytraeidae) z půdy: Ověření účinnosti základní metody podle Oćonnora a některých jejích adaptací na vybraných lokalitách.

  1998

  • (zool.) Feikusová Kateřina: Ekologie velkých herbovirů v lesním prostředí.
  • (zool.) Šugerková Monika: Prostorová aktivita drobných savců.

  1997

  • (zool.) Dvořáková Pavlína: Infrakomunity parazitů ryb.
  • (zool.) Jarkovský Jiří: Tvorba struktury infrakomunit, component community a compound community parazitů ryb.

  1996

  • (zool.) Divilek Tomáš: Populace sýčka obecného (Athene noctua) na jižní Moravě.
  • (zool.) Horák Václav: Formování rybích společenstev v obnovené vodní síti lužního lesa Kančí obora.
  • (zool.) Pokorný Martin: Přehled výskytu netopýrů rodu Nyctalus v České republice.

  1995

  • (zool.) Kopcová Gabriela: Drobní savci Moravského krasu.