Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Diplomové práce 1969 - 1960

  1969

  • (bot.) Bosák Ladislav: Rozšíření některých druhů rodu Trametes v ČSSR
  • (bot.) Cenková Eva: Studie k didaktice biologie rostlin v 7. ročníku základní devítileté školy
  • (bot.) Chadimová Hana: Floristické poměry území západně od Brna
  • (bot.) Filipová Nina: Vybrané kapitoly z taxonomického studia druhu Lunaria rediviva L.
  • (bot.) Hříbková Drahomíra: Květena území jihovýchodně od Znojma
  • (bot.) Kalabisová Jarmila: Rozšíření některých druhů rodu Phellinus v ČSSR
  • (bot.) Lukášková Marie: Vegetační poměry skupiny pahorků na východ od Židlochovic
  • (bot.) Najmrová Libuše: Mykózy některých léčivých aromat. rostlin
  • (bot.) Neuschlová Šárka: Fytogeografická studie o druzích Arabis turrita L., Armeria elongata (Moffm.) Koch., Campanula cervicaria L., Crepis praemorsa (L.) Tausch.
  • (bot.) Niklová-Smyčková Jana: Přehled květeny lužních komplexů Království U Grygova a Žebračky u Přerova
  • (bot.) Parolková Iva: Československé druhy subsekcí Austriacae a Euchamaedrys rodu Veronica L.
  • (bot.) Pazdírková Jana: Floristické poměry povodí Úsobrnky na Jevíčsku
  • (bot.) Pluháčková Hedvika: Floristické poměry okrajů Pavlovských vrchů u území mezi Mikulovem, Pavlovem a Milovicemi
  • (bot.) Schlegelová-Copová Jarmila: Mykosy některých aromatických a léčivých rostlin
  • (bot.) Staněk Václav: Příspěvek ke stanovení produktivity lučních společenstev dolního toku Dyje
  • (bot.) Vlašicová-Netíková Květuše: Floristický nástin území severně a jižně od obce Velatice
  • (bot.) Vodičková Magda: Proměnlivost morfologických znaků u vojtěšky seté (Medicago sativa L.) vegetativní orgány
  • (bot.) Volná Milada: Mykózy některých léčivých rostlin
  • (bot.) Zatloukal Oldřich: Nárys florografických a geobotanických poměrů Slezských Beskyd
  • (zool.) Beklová Miroslava: Život v údolní nádrži.
  • (zool.) Dub Miroslav: Analýza celoročního úlovku populací hraboše polního (Microtus arvalis, Pallas 1778) ze tří biotopů u Nového Bydžova a metodika zjišťování populační hustoty.
  • (zool.) Floriánová Božena: Život v neperiodické nádrži.
  • (zool.) Lacina Jan: Plankton odpadních rybníčků mlékáren v Telči.
  • (zool.) Lavická Lenka: Život v potoce pod údolní nádrží.
  • (zool.) Lorenčík Miroslav: K poznání zvířeny Křtinského potoka.
  • (zool.) Moravec Pavel: Střevní parazitózy u vybraných dětských kolektivů na Opavsku.
  • (zool.) Olejníček Jiří: K poznání druhů čeledi Dolichopodidae (Diptera) na Moravě.
  • (zool.) Pár Oldřich: Metacerkárie ryb jižního Slovenska.
  • (zool.) Ratajský František: Potrava a rozšíření bezocasých obojživelníků na jižní Moravě.
  • (zool.) Ryšánková Vlasta: Příspěvek k poznání komárů přerovského okresu.
  • (zool.) Válek Jan: K poznání benthické fauny řeky Bečvy v úseku Valašského Meziříčí s ohledem na čistotu vody.
  • (zool.) Vávrová Emílie: Hlístice (Nematoda) žijící na rostlinách v ČSSR.
  • (zool.) Vychodilová Marie: Organický drift a bentos malého typu potoka brněnského okolí.

  1968

  • (bot.) Ackermannová-Dedrlová Zdenka: Rozšíření dřevokazných Basidiomycetes na meruňkách, broskvoních a mandloních na Moravě
  • (bot.) Dočekal Jaroslav: Dřevokazné Basidiomycetes na Hrotovicku
  • (bot.) Fialová Jitka: Biologické vlastnosti některých druhů společenstev svazu Agropyro-Rumicion crispi /Nordhagen 1940/
  • (bot.) Holubová Jitka: Rostlinná společenstva kopce "Hády" u Brna
  • (bot.) Jungová Brigita: Acidofilní xerothermní společenstva v širším okolí Brna
  • (bot.) Koudelová Jana: Studie o výskytu dřevokazných hub na dubu a habru
  • (bot.) Krbcová-Pufferová Marie: Taxonomická studie československých druhů rodu Scrophularia L.
  • (bot.) Kutáčová Ludmila: Floristické poměry Podradhošťské pahorkatiny jižně od města Kopřivnice
  • (bot.) Lysoňová Milada: Floristické poměry vrchu "Zelená" u Jablunkova
  • (bot.) Novotný Vítězslav: Vegetační poměry Přítlucké pahorkatiny
  • (bot.) Oulehlová-Lavická Hana: Biologické vlastnosti některých rostlinných druhů litorálu přehrad
  • (bot.) Parolková Iva: Taxonomická studie československých druhů rodu Veronika L. ze sekce Chamaedrys Griseb
  • (bot.) Zástěrová-Hanzelková Zdeňka: Taxonomická studie československých druhů rodu Arenaria L.
  • (zool.) Babička Ctibor: Příspěvek k poznání helmintofauny lysky černé (Fulica atra L.).
  • (zool.) Brýdlová - Švihálková Dagmar: K morfologii larev čsl. druhů čeledi Sciomyzidae Diptera).
  • (zool.) Čunta Rostislav: K poznání parasitofauny ryb řeky Bečvy.
  • (zool.) Daněk Augustin: K poznání parazitů ryb řeky Bečvy pod Vsetínem, Senice u Ústí a Svratky u Tišnova.
  • (zool.) Hanák Petr: Biologie našich chrostíků.
  • (zool.) Hrubá Olga: Zdravotně významné druhy Dipter v ČSSR.
  • (zool.) Hudec Vladimír: K diskusi o plži Oxyrhilus inopinatus (Uličný, 1887).
  • (zool.) Jandlová - Klímová Eva: Hlodavci v ČSSR a jejich hospodářský význam.
  • (zool.) Kubíčková Marie: Živočišní škůdci našich lesů.
  • (zool.) Malá Věra: Biologie hmyzu.
  • (zool.) Maršíková Jana: K poznání cerkarií jižní Moravy.
  • (zool.) Mátlová Naděžda: Volně žijící hlístice v ČSSR.
  • (zool.) Obrdlík Petr: Organický drift a bentos malého typu potoka brněnského okolí.
  • (zool.) Pelánková Milada: Výzkum fauny podzemních vod.
  • (zool.) Resová Marcela: Brachykephalisace na území Moravy.
  • (zool.) Rojíková Libuše: Živočišní škůdci obilnin v našich podmínkách.
  • (zool.) Simanovová-Mičulková Dana: K rozšíření a zoogeografii čsl. druhů čeledi Sciomyzidae (Diptera).
  • (zool.) Sukop Ivo: K poznání biomasy rheobenthosu Bobravy
  • (zool.) Vašinová Marta: Poznání zvířeny dvou rybníků odlišných typů v okolí Třebíče v ročním profilu.
  • (zool.) Zwyrtek Kamil: K poznání čsl.druhů čeledi Ptychopteridae (Diptera).

  1967

  • (bot.) Bojková Libuše: Studie o výskytu dřevokazných hub Basidiomycetes v polesí žleby, Lesní závod Lomnice
  • (bot.) Galousková Marie: Rozšíření druhů Pleurotus dryinus, P. ostreatus, P. rudis, Lentinus tigrinus, Collybia velutipes v ČSSR
  • (bot.) Klímová Libuše: Rozšíření druhů Stereum hirsutum, S. rugosum, S. spadiceum, S. purpureum v ČSSR
  • (bot.) Kynčl Milan: Studium variability anatomické stavby nadzemních částí vybraných sort Dactylis glomerata L. v závislosti na jejich morfologii
  • (bot.) Masná Alena: Charakteristika dominant lučních fytocenos v zaplaveném území jižní Moravy z hlediska produkční ekologie
  • (bot.) Musilová Emilie: Rozšíření druhů Gloeophyllum abietinum, G. sepiarium, G. trabeum, Fomes marginatus v ČSSR
  • (bot.) Otáhalová Alexandra: Studie o mykózách růže a šeříku
  • (bot.) Pavlasová Jana: Ontogenetický vývoj některých jednoletých psamofytů
  • (bot.) Pilát Arnošt: K produkční ekologii vybraných lučních společenstev dolního Podyjí
  • (bot.) Pipalová Alena: Floristické poměry pramenné oblasti Stupavy
  • (bot.) Rosíková Stanislava: Rozšíření druhů Grifola sulphurea, Polyrorellus squamosus, Gloeoporus adustus, Gloeoporus fumosus v ČSSR
  • (bot.) Smolaková Helena: Rozšíření druhů Pholiota aurivella, Pholiota squarrosa, Pluteus cervinus, Mycena galericulata v ČSSR
  • (bot.) Trnka Pavel: Taxonomická studie českosloven. druhů rodu Tragopogon L.
  • (bot.) Uhlířová Vladimíra: Vybrané kapitoly ze studia Arabis glabra (L.) Bernh.
  • (bot.) Zdražilová Hana: Rozdíly v anatomické stavbě kořenů vybraných druhů psamofytů se zřetelem na jejich mech. vlastnosti
  • (zool.) Baltus Jan: Laboratorní pokusy s pěstováním fauny z vysychajících tůní.
  • (zool.) Blahová Marie: Fauna periodické návesní tůně v Mušově.
  • (zool.) Brücknerová Marta: K poznání zvířeny Bobravy a jejich přítoků.
  • (zool.) Čápová - Frankotová Olga: K problematice fasciolózy v ČSSR.
  • (zool.) Doležil Zdeněk: Moravské druhy podčeledi Eristalinae (Syrphidae, Diptera).
  • (zool.) Dvořáková Krista: Škůdci našich obilnin a kukuřice z řad členovců.
  • (zool.) Gajdůšek Josef: Zoobenthos poříčních tůní u Mušova.
  • (zool.) Nesvadbová Miluše: Prvoci trávicí soustavy člověka.
  • (zool.) Pelzlová Božena: K problematice lidských helminthos v ČSSR.
  • (zool.) Pospíšilová Dagmar: Parasitofauna žab v okolí Vranovic s ohledem na změny během postembryonálního vývoje.
  • (zool.) Procházková Marie: Parazitofauna ryb zámeckého rybníka v Lednici.
  • (zool.) Randýsková Věra: Parasitofauna žab v okolí Lednice s ohledem na změny během postembryonálního vývoje.
  • (zool.) Sobotková Blanka: Zooplankton návesní tůně v Mušově.
  • (zool.) Stejskalová Jana: Škůdci našich obilnin a kukuřice z řad členovců.
  • (zool.) Tuša Ivan: Potravní biologie pstruha obecného (Salmo trutta m. fario) v řece Loučce během roku.

  1966

  • (bot.) Dohnálková Marie: Mykosy některých okrasných rostlin
  • (bot.) Dokoupilová Ludmila: Revize české morfologické terminologie listu
  • (bot.) Doubek Miloš: Floristický nástin Santonu u Tvarožné
  • (bot.) Dvořák Zdeněk: Nárys vegetačních a květenných poměrů území dolního toku říčky Obravy
  • (bot.) Koráb Jaroslav: Rostlinná společenstva rašelinných a slatinných luk Svitavska
  • (bot.) Marek Petr: Mykosy některých okrasných rostlin
  • (bot.) Melichárek Ladislav: Stanovení počtu živých semen a plodů některých psamofytů v půdě a na jejím povrchu
  • (bot.) Sochací Magdalena: Mykosy některých okrasných rostlin
  • (bot.) Ševčíková Ivanka: Taxonomická studie českosl. druhů Conspecies valeriana officinalis L.
  • (bot.) Šimíková Marcela: Zarůstání vodní nádrže u Žermanic
  • (bot.) Šuhájková-Uhlířová Jarmila: Floristické poměry pramenné oblasti moravské Dyje
  • (bot.) Tomandlová Miluše: Floristiclé poměry rezervace Zaječí Skok a přilehlého údolí řeky Jihlavy u Jihlavy
  • (zool.) Batek Jiří: Zooplankton sedimentačních nádrží brněnských vodáren.
  • (zool.) Butulová Jana: K poznání parasitů ryb tůní jižní Moravy.
  • (zool.) Pazdziora Erich: Morfologie genitálií čeledi Tabanidae (Diptera) a její taxonomický význam.
  • (zool.) Pejčoch Milan: Příspěvek k systematice rodu Diplozoon, Nordmann 1832 (Monogenoidea).
  • (zool.) Šír Václav: Vyučování zoologii bezobratlých na ZDŠ a SVVŠ.

  1965

  • (bot.) Fikáčková-Tomšejová Jitka: Taxonomická studie českosl. druhů rodu Symphytum L.
  • (bot.) Kyjánková Libuše: Mykosy některých okrasných rostlin
  • (bot.) Losová Jana: K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomor. vrchoviny
  • (bot.) Macků Josef: Mykosy některých okrasných rostlin
  • (bot.) Martínek Jan: Studie o mykosách některých okrasných rostlin ČSSR
  • (bot.) Rokosová Věra: Hádecká planina /Příspěvek k výzkumu státní přír. reservace/
  • (bot.) Slanec Miroslav: Vybrané léčivé rostliny Jihočes. kraje, jejich rozšíření a využití
  • (bot.) Wohlgemuth Ladislav: Metodické poznámky k výuce botaniky v i. ročníku všeobecně vzdělávací školy
  • (zool.) Brabec Lubomír: Jepice zátopového území na jižní Moravě v okolí Mušova.
  • (zool.) Dvořáková Květoslava: Perloočky Brna a okolí.
  • (zool.) Ošmera Stanislav: Zooplankton zátopového území na jižní Moravě v okolí Mušova.
  • (zool.) Paquetová Maria: Copepoda Brna a okolí.
  • (zool.) Simanov Lubor: K poznání chrostíků (Trichoptera) jižní Moravy.
  • (zool.) Sitko Jiljí : Příspěvek k poznání helmintofauny racka chechtavého.
  • (zool.) Starý Jaroslav: K poznání bahnomilkovitých (Limonidae, Diptera) jižní Moravy.

  1964

  • (bot.) Borovka Zbyněk: Floristický nástin Velatických kopců
  • (bot.) Fiala Karel: Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy řeky Dyje
  • (bot.) Friedecká Věra: Rozšíření českosl. druhů rodu Primula L.
  • (bot.) Hobzová Eva: Fenologická pozorování na Pouzdřanských kopcích
  • (bot.) Kalová Jana: Taxonomická studie československých druhů rodu Lythrum L.
  • (bot.) Najmrová Jana: Mykósy některých okrasných rostlin
  • (bot.) Ráčilová Marta: Rostlinná společenstva hadcové stepi u Mohelna
  • (bot.) Vondráčková Marie: Mykosy některých okrasných rostlin
  • (bot.) Zichová Eva: Taxonomická studie českosl. rozrazilů ze sekce Beccabunga Griseb
  • (zool.) Hilbert Hubert: K poznání parazitů ryb Bystřičky u Bystřice nad Pernštejnem.
  • (zool.) Šilhan Roman: Vliv fyzikálních, netoxických insekticidů na ektoparazita drůbeže čmelíka kuřího - Dermanyssus gallinae.

  1963

  • (bot.) Bártová B.: Studie o přezimování některých vodních rostlin
  • (bot.) Kolářová Ludmila: Některé léčivé rostliny Jihomor. kraje, jejich rozšíření a využití
  • (bot.) Remlová Helena: Vegetační poměry jižní části Moravského Krasu
  • (zool.) Buš Miroslav: K poznání zvířeny Ponávky a jejich přítoků.
  • (zool.) Jagošová Jana: K poznání vývojového cyklu očních motolic u ryb.
  • (zool.) Křístková Vlastimila: Drátovci v půdě smrkových porostů napadených ploskohřbetkou Cephalcia abietis (L).
  • (zool.) Kummer Jaromír: Příspěvek k poznání zooplanktonu v tůních u Brněnských Ivanovic.
  • (zool.) Palička Pavel: K poznání komárů bodavých (Culicinae, Diptera) jižní Moravy se zvláštním zřetelem k hospodářsky nejdůležitějším druhům.

  1962

  • (bot.) Danielová-Grimmová Naděžda: Taxonomická studie českosl. druhů rodu Asperula L.
  • (bot.) Dostálová Věra: Rozšíření druhů Chrysosplenium oppositifolium L., Gladiolus imbricatus L., Gladiolus paluster Gaud., Tofieldia calyculata L. na území ČSSR
  • (bot.) Dvořáková Marie: Taxomonická studie českosl. druhů rodu Lamium L. a Galeobdolon Adans.
  • (bot.) Horníčková-Kameníková Zdeňka: Příspěvek k poznání expanze některých adventivních rostlin v ČSSR
  • (bot.) Jatiová Matylda: Nástin vegetačních poměrů povodí Šlapanky
  • (bot.) Neveselá B.: Studie o přezimování některých vodních rostlin
  • (bot.) Reiterová-Fieberová Stanislava: Květní biologie některých medonosných rostlin, se zvláštním zřetelem k nektariím
  • (bot.) Španěl Petr: Floristické poměry Kojetínských luk
  • (bot.) Tetter Miroslav: Nárys vegetačních poměrů jihových. části Moravskoslezských Beskyd
  • (bot.) Urbancová Marta: Androeceum a pyl našich zástupců čeledi Caryophyllaceae
  • (bot.) Veselá Ludmila: Biologická a morfolog. pozorování na některých plevelných rostlinách
  • (bot.) Výborová-Hrbková Anna: Výskyt a šíření některých adventivních rostlin na území ČSSR
  • (zool.) Benýšek Karel: Vývoj druhu Cloëon Dipterum.
  • (zool.) Heliová Alena: Růst těla a spotřeba potravy během vývoje housenek martináče dubového.
  • (zool.) Kondělka Drahomír: Crustaceoplankton tří Ostravsko-Karvinských rybníků.
  • (zool.) Lisoňková Eva: K determinaci a cyklomorfóze některých druhů perlooček rodu Daphnia O. F. Müller.
  • (zool.) Moravec František: Příspěvek k poznání helmintofauny našich plazů.
  • (zool.) Nábělková Ludmila: Příspěvek k poznání helmintifauny našich žab.
  • (zool.) Vašátko Jaroslav: K poznání pilatek okolí Žďáru nad Sázavou se zvláštním zřetelem k hospodářsky důležitým druhům.
  • (zool.) Vejražka Jan: K poznání vodních Coleopter okolí Vranovic.

  1961

  • (bot.) Chlumská Libuše: Rostlinná společenstva Čebínky
  • (bot.) Děkanovská-Boudová Marta: Taxonomická studie českosl. druhů rodu Valerianella Mill.
  • (bot.) Jasparová Jitka: Taxonomická studie československých druhů rodu Linum L.
  • (bot.) Kristová Olga: Československé druhy čeledi Vacciniaceae
  • (bot.) Mlejnková-Zemanová Jarmila: Kořenové systémy některých druhů pobřežních rostlin
  • (bot.) Růžička Ivan: Příspěvek k morfologii a taxonomii českosl. druhů čeledi Aulacomniaceae
  • (bot.) Svobodová-Vostradovská Věra: Srovnávací anatomie kořenu a oddenku některých pobřežních rostlin
  • (bot.) Unar Jiří: Rostlinná společenstva Javorové doliny v Záp. Tatrách
  • (bot.) Vladařová-Dvořáková Věra: Květena Staré Hory u Sokolnic
  • (zool.) Beneš Jan: K poznání žížal ČSSR.
  • (zool.) Chmela Josef: Růst a metabolismus larev pakomára Chironomus thummi.
  • (zool.) Himmel Jan: Zooplankton rybníka Olšovce a Budkovanu u Jedovnic na Moravě.
  • (zool.) Rusek Josef: K poznání Apterygot Moravského krasu.
  • (zool.) Sedlák Edmund: K poznání chrostíků Moravského krasu.
  • (zool.) Vaněk Karel: Fysiologie krevního oběhu.

  1960

  • (bot.) Lišková Marie: Rostlinná splečenstva Tomanovy doliny v Záp. Tatrách
  • (bot.) Novotná Marie: Rychlost infiltrace v některých porostech v závislosti na momentní vlhkosti ve Vys. Tatrách
  • (bot.) Sedláčková Hana: Floristické poměry Tomanovy doliny v Západních Tatrách
  • (bot.) Večerek Jaroslav: Regulativní vlastnosti některých tatranských rostlin
  • (bot.) Vrtková Jarmila: Nitrofilní společenstva Tomanovy doliny v Západ. Tatrách
  • (zool.) Borovička Jiří: Pisivky Vsetínska.
  • (zool.) Gillar Jiří: Vliv kyanidů na některé zástupce zvířeny našich vod.
  • (zool.) Hrabě Vít: K poznání fauny litorální zóny Kníničské údolní nádrže.
  • (zool.) Kowalski Vladimír: Promořenost synanthropních hlodavců leptospirami v okolí Žamberka.
  • (zool.) Rozkošný Rudolf: K poznání biocenóz Dipter zaplavených luk na jižní Moravě.
  • (zool.) Sehnal František: Růst, látkové složení těla, celková látková přeměna a biologie několika druhů chrostíků.
  • (zool.) Škvrnová Irena: Střevní cizopasníci a potrava ryb řeky Svratky a Svitavy.