Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Diplomové práce 1989 - 1980

  1989

  • (bot.) Ondráčková Zdeňka: Floristická studie území na severozápadním okraji Ždánického lesa
  • (zool.) Fiala Michal: Dynamika makrozoobentosu řeky Jihlavy u Hrubšic.
  • (zool.) Gabriel Evžen: Půdní synusie vířníků.
  • (zool.) Grycová Simona: Rozšíření, potrava a parazitofauna našich hadů.
  • (zool.) Hirtová Miroslava: Biologie hltanovky bahenní Herpobdella octoculata (Linné)
  • (zool.) Ježek Pavel: Problematika měkkýšů ve výuce na základní a střední škole
  • (zool.) Ježková Ivana: Modelování vlivu minimálních průtoků na makrozoobentos.
  • (zool.) Klodner Miloslav : Vývojové cykly motolic čeledi Echinostomatidae v ČSSR.
  • (zool.) Knápková Jana: Prvoci ve výuce na základní škole a gymnáziu.
  • (zool.) Kopún Petr: Helmintofauna měkkýšů čeledi Hydrobiidae v ČSSR.
  • (zool.) Nogolová Ivana: Parazitologický výzkum dětských pískovišť v ČSSR.
  • (zool.) Štroufová Zuzana: Příspěvek k poznání počáteční letové aktivity u netopýrů.
  • (zool.) Uhrová Yvonne: Význam mravence Monomorium pharaonis (L.) a boj proti němu.
  • (zool.) Vančura Roman: Helmintofauna vodních bezobratlých v ČSSR (mimo měkkýšů).

  1988

  • (bot.) Cesar Robert: Červené knihy a ochrana fytogenofondu
  • (bot.) Piňosová Jana: Floristické poměry povodí Trhonického potoka jihovýchodně od Jimramova
  • (bot.) Pluhař Viktor: Florografická studie okolí Střílek
  • (bot.) Strnadová Naděžda: Změny ve vegetaci a květeně vybraného území jihovýchodně od Znojma
  • (bot.) Tyl Jiří: Florografická studie povodí Jestřabického potoka území severně od Kyjova
  • (zool.) Bohatcová Blanka: Biologie blešivce potočního Gammarus fossarum (Koch).
  • (zool.) Dunčová Věra: Hydrobiologický výzkum lesního potoka na území Velké ceny ČSSR s ohledem na čistotu vody.
  • (zool.) Lopatová Magda: Rozšíření sladkovodních měkkýšů na Moravě a jejich význam jako mezihostitelů motolic.
  • (zool.) Tomášková Zuzana: Identifikace cerkarií s použitím výpočetní techniky.

  1987

  • (bot.) Burešová Jana: Ohrožené druhy cévnatých rostlin v Brtnické pahorkatině /mezi Radonínem, Stonařovem a Heralticemi/, jejich biologie a ochrana
  • (bot.) Černá Helena: Floristická studie území poblíž obce Drietoma
  • (bot.) Čvandová Petra: Florografická studie území západně od Vírské přehrady
  • (bot.) Holubová Jitka: Florografická studie území JV od Chrudimi
  • (bot.) Kalhousová Kateřina: Florografická studie povodí Ozničky /JZ od Valaškého Meziříčí/
  • (bot.) Kalousová Zdeňka: Floristická studie povodí Libochovky a Haldy západně od Tišnova
  • (bot.) Konířová Iva: Vývoj poznatkové soustavy a pojmů ve výuce biologie kapradin, přesliček a plavuní
  • (bot.) Nováková Miroslava: Floristická studie Valašského Meziříčí a okolí
  • (bot.) Purketová Alena: Florografická studie povodí Opatovického potoka
  • (bot.) Roušová Jitka: Erysiphe martii Léveillé
  • (bot.) Skýpalová Zdeňka: Florografická studie povodí potoka Kateřinka /SZ od Vsetína/
  • (bot.) Zehnulová Hana: Florografická studie některých lokalit na západním a jihozápadním obvodu Brna
  • (bot.) Žáková Jarmila: Studie o některých druzích rodu Uncinula
  • (zool.) Bartošová Iveta: Problematika helmintů a její využití ve výuce na základní škole a gymnáziu.
  • (zool.) Botková Alena: Rozšíření, potrava a parazitofauna našich ocasatých obojživelníků.
  • (zool.) Burianová Daniela: Parazité trávicí soustavy člověka.
  • (zool.) Hlobilová Vlasta: Příspěvek k poznání potravy sovy pálené (Tyto alba) ve střední Evropě.
  • (zool.) Jedlička Ivo: Helmintofauna a potrava u zástupců řádu ciconiiformes.
  • (zool.) Krpal Jaroslav: Statistické zhodnocení rozšíření makrozoobentosu v povodí Vltavy.
  • (zool.) Matulová Hana: Chov papoušíka růžohrdlého(Agapornis roseicollis) a jeho kulturně výchovné využití v Zoologické zahradě města Brna.
  • (zool.) Nepraš Roman: Početní vývoj populace vrápence malého (Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800) v Jihomoravském kraji.
  • (zool.) Surý Karel: Úloha sladkovodních měkkýšů ve vývojových cyklech motolic.
  • (zool.) Vaněrková Šárka: Příspěvek k poznání potravy sovy pálené (Tyto alba) v Severním Alžírsku ve srovnání s poměry ve střední Evropě.
  • (zool.) Viklická Jitka: Kvalita vody malého potoka v městské aglomeraci.
  • (zool.) Vlčková Jana: Biologie berušky vodní - Asellus aquaticus (L.) a její význam ve vodních ekosystémech.
  • (zool.) Vyorálková Zuzana: Helmintofauna a potrava ptáků řádu Anseriformes v ČSSR.

  1986

  • (bot.) Baroušková Hana: Florigrafická studie horního toku říčky Kyjovky ve Chřibech
  • (bot.) Bureš Petr: Floristická studie území jihovýchodně od Hlinska v Čechách
  • (bot.) Crlíková Věra: Floristická studie části území v okolí Znojma
  • (bot.) Čermák Jiří: Floristická studie území mezi obcemi Lánov a Černý Důl v podkrkonoší
  • (bot.) Frühaufová Renata: Floristický průzkum jižní části klidové oblasti Podkomorské lesy
  • (bot.) Hetešová Zuzana: Floristické poměry území jihozápadně od Ivančic
  • (bot.) Hyclová Milada: Floristická studie údolí Bobravy mezi Tetčicemi a Anenským mlýnem
  • (bot.) Janoušková Jitka: Erysiphe aquilegiae de candolle ex mérat A E. hyperici (Walroth) Blumer
  • (bot.) Javorský Jiří: Floristická studie území severovýchodně od Skutče
  • (bot.) Kočí Karel: Dynamika tvorby a rozkladu organické hmoty ve vybraných společenstvech chko Jeseníky
  • (bot.) Koláčková Lenka: Pozorování a pokusy ve vyučování přírodopisu (botanice) 5. ročníku zš
  • (bot.) Křivánková Naďa: Současný stav ovlivnění vegetace Pavlovských vrchů chovem koz bezoárových a muflonů
  • (bot.) Luňáčková Jana: Erysiphe polygoni de candolle ex saint-amans
  • (bot.) Navrátilová-Bartoníková Jana: Floristické poměry Rosošného potoka a horního toku Bystřičky v Hostýnských vrších
  • (bot.) Palatka Stanislav: Floristická studie části území v okolí Znojma
  • (bot.) Podhorská Jana: Floristická studie povodí Hodonínky u Štěpánova nad Svitavou
  • (bot.) Sedlářová Dana: Floristická studie chráněné přírodní památky "Biskoupský kopec" a přilehlého území
  • (bot.) Virgovičová Kamila: Erysiphe convolvuli de candolle ex st.-amans a Erysiphe eruchetiana Blumer
  • (bot.) Zachoval František: Floristické poměry ve státní přírodní rezervaci Moravský kras-střed
  • (zool.) Dominik Pavel: Základní chemické a biologické poměry rybníka s kaprokachním hospodářstvím.
  • (zool.) Gruna Otto: Vývojové cykly motolic ve výuce na střední škole.
  • (zool.) Herrmann Rostislav: Příspěvek k etologii daňka evropského (Dama dama L., 1758) v oborovém chovu.
  • (zool.) Horák Jaroslav: Biologie a ekologie dřevokazných mravenců.
  • (zool.) Kučera Karel: Struktura a dynamika makrozoobentosu úseku řeky Jihlavy u Hrubšic.
  • (zool.) Lustig Roman: Kvalita vody Jedovnického potoka v Moravském krasu.
  • (zool.) Mášová Hana: Krevní cizopasníci člověka ve výuce na základní škole a střední škole.
  • (zool.) Nádeníčková Eva: Střevní cizopasníci člověka ve výuce na základní škole a střední škole.
  • (zool.) Nytrová Iva: Hlodavci (Rodentia) - výzkum v ČSSR a materiál na katedře.
  • (zool.) Sečkařová Darina: Parazitofauna ryb jižní Moravy.
  • (zool.) Spitzer Tomáš: Metacerkarie bezobratlých jižní Moravy.
  • (zool.) Šimůnková Helena: Rozšíření, potrava a parazitofauna ještěrek Moravy.
  • (zool.) Šmeralová Zdeňka: Vývoj larev řádu Strigeidida ve druhém mezihostiteli.
  • (zool.) Vlach Ivo: Ryby ve vodách brněnské aglomerace.

  1985

  • (bot.) Freislerová Taťána: Floristické poměry povodí potoka Porubky západně od Poruby
  • (bot.) Frendlovská Alena: Floristické poměry povodí potoka Vápovky severně od Nové Říše
  • (bot.) Kutá-Podgorská Hana: Rozšíření druhů Aruncus vulgaris Rafin. a Geum rivale L. v ČSSR
  • (bot.) Lachmanová Lenka: Synantropní vegetace železničních těles
  • (bot.) Schovancová Jitka: Floristická studie luční vegetace klidové oblasti rakoveckého údolí záchranný výzkum
  • (bot.) Stesková Dana: Florografická studie území severovýchodně od Hodonína
  • (bot.) Šimčíková Lenka: Floristická studie vybraného území v okolí Valašského Meziříčí
  • (bot.) Zemanová Vladimíra: Rozšíření druhů Parnassia palustris L. a Dictamnus albus v ČSSR
  • (zool.) Berková Nataša: Problematika nematod a její využití ve výuce na základní škole a gymnáziu.
  • (zool.) Chromcová Alena: Návaznost obecně biologického závěru na výuku přírodopisu v 5.- 7. ročníku ZŠ.
  • (zool.) Danielová Eva: Problematika cizopasných prvoků ve výuce na střední škole.
  • (zool.) Demlová Hana: Makrozoobentos řeky Opavy před vtokem do Odry.
  • (zool.) Hečová Miroslava: Cizopasní členovci ve výuce na základní a střední škole.
  • (zool.) Horáková Dagmar: Ověření účinnosti výchovně vzdělávacího procesu ve výuce biologie člověka na ZŠ.
  • (zool.) Hromada Jaroslav: Úloha listožravých živočichů ve vodních ekosystémech na příkladu berušky vodní - Asellus aquaticus (L.).
  • (zool.) Kraus Zdeněk: Využití druhů čeledi Carabidae pro bioindikaci kvality přírodního prostředí.
  • (zool.) Křen Josef: Potravně ekologické vztahy a jejich vliv na helmintofaunu sojky obecné (Garrulus glandarius L.).
  • (zool.) Mašková Eva: Úloha sladkovodních měkkýšů ve vývojových cyklech motolic.
  • (zool.) Nedbal Pavel: Ekologický význam a funkce malého typu toku v městské aglomeraci.
  • (zool.) Pavelka Oldřich: Rozšíření vranek v horní části povodí Vsetínské Bečvy.
  • (zool.) Skývová Dana: Složení potravy a helmintofauna mláďat racka chechtavého (Larus ridibundus L.).
  • (zool.) Tuček Petr: Hlavní škůdci ovoce v ČSSR.
  • (zool.) Vavřač Antonín: Makrozoobentos a jeho vztah k čistotě vody v lesním potoce.
  • (zool.) Žáčková Eva: Úloha bezobratlých jako druhých mezihostitelů motolic.

  1984

  • (bot.) Brázdilová Miroslava: Floristická studie části území Českomoravské vrchoviny mezi obcemi Bystřice nad Pernštejnem, Vír, Štěpánov nad Svratkou
  • (bot.) Faltýsek Pavel: Rozšíření druhů rodu Boletinus a Suillus v ČSSR
  • (bot.) Hartl Pavel: Floristické poměry území severně od Moravské Třebové
  • (bot.) Hermanová Marcela: Floristická studie části území u Břeclavě
  • (bot.) Hüblová Marcela: Záchranný botanický výzkum na trase budoucí dálnice v úseku Tučapy-Brankovice
  • (bot.) Kasalová Ludmila: Rozšíření druhů rodu Gomphidus v ČSSR
  • (bot.) Kesslerová Vendulka: Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic
  • (bot.) Krásenská Marcela: Rozšíření některých druhů rodu Incinula
  • (bot.) Malý František: Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry
  • (bot.) Mrázková Hana: Florografická studie území JZ od Letovic
  • (bot.) Pazourová Zdeňka: Floristické poměry státní přír. rezervace Staré Ransko, okolí školy a jejich využití v hodinách přírodopisu na zákl. škole
  • (bot.) Pernicová Lenka: Rozšíření Erysiphe heraclei v ČSSR
  • (bot.) Pešáková Dana: Srovnání výstrusů některých druhů muchomůrek
  • (bot.) Štětkářová Bronislava: Erysiphe graminis
  • (bot.) Trávníček Jiří: Floristické studie jižní části Veřovických vrchů
  • (bot.) Zatloukalová Hana: Floristický výzkum lesních louček na polesí Deštné v Orlických horách
  • (bot.) Zouharová Dáša: Floristické poměry okolí Protivanova ve vrcholové části Drahanské vrchoviny
  • (zool.) Brázdil Jan: Význam skokana zeleného (Rana esculenta) v ČSSR jako hostitele motolic.
  • (zool.) Houšková Lea: Vliv bentických živočichů na destrukci allochtonní organické hmoty v malém lesním toku. Část II. Fyzikálně-chemické faktory a dynamika makrozoobentosu.
  • (zool.) Janyš Miroslav: Význam kuněk jako hostitelů cizopasníků.
  • (zool.) Klementová Jana: Vliv mateřeské školy na rozvíjení poznání u dítěte předškolního věku.
  • (zool.) Kubišta Zdeněk: Vliv bentických živočichů na destrukci allochtonní organické hmoty v malém lesním toku. I. Chemismus vody a dynamika listožravých skupin.
  • (zool.) Kuczman Oto: Periodické tůně jižní Moravy, minulost a současný stav některých lokalit.
  • (zool.) Kuczmanová Dana: Význam některých druhů vodních členovců na destrukci listové hmoty
  • (zool.) Musil Zdeněk: Hlavní škůdci jabloní v ČSSR.
  • (zool.) Obadálková Šárka: Vliv odpadních vod města Třince na zvířenu v řece Olši.
  • (zool.) Pilátová Anna: Motolice a tasemnice cizopasící u člověka.
  • (zool.) Plesnerová Zdenka: Cizopasné hlístice člověka.
  • (zool.) Přívětivá Lenka: Ověření účinnosti výuky vybraných biologických pojmů v učivu přírodopisu v 6. ročníku ZŠ.
  • (zool.) Saitzová Hana: Ověření účinnosti výuky vybraných biologických pojmů v přírodopisu 5. ročníku ZDŠ.
  • (zool.) Šimčíková Drahomíra: Dorostový věk.
  • (zool.) Zemanová Galina: Charakteristika přírodních poměrů státní přírodní rezervace Pouzdřanská step.

  1983

  • (bot.) Andrejchová Hana: Floristické poměry okolí Kunžaku, Strmilova a Studené
  • (bot.) Bartoňová Vladimíra: Florografická studie území severně od Nového Města na Moravě
  • (bot.) Carbová Monika: Florografická studie území západně od České Třebové
  • (bot.) Čížek Vladimír: Problematika infragenerických taxonů rodu Salix L. z hlediska chemotaxonomických metod
  • (bot.) Dittrichová Alena: Floristické poměry povodí potoka protétajícího rybníky Horní a Dolní Mrzatec
  • (bot.) Dolníčková Jiřina: Floristická studie území na dolním toku Malé Bečvy
  • (bot.) Dvořáková Hana: Floristická studie části území mezi severním okrajem Vírské přehrady a Trhonicemi
  • (bot.) Ebergényiová Milena: Erysiphe graminis v ČSSR
  • (bot.) Hálková Jana: Floristické poměry okolí Strážnice
  • (bot.) Horníčková Ivana: Floristická studie části území mezi Moravským Pískem, Bzencem,Strážnicí, Přípozem a Veselím nad Moravou
  • (bot.) Jelínková Kristina: Floristické poměry okolí Brna-Žebětína
  • (bot.) Kabát Libor: Floristická studie povodí potoka Besénku severně od Lomničky u Tišnova
  • (bot.) Kobelková Marta: Floristická studie části území u Letovic
  • (bot.) Kotasová Dana: Spojení teorie s praxí ve výuce botaniky a pěstitelských prací v 5. ročníku zákl. školy
  • (bot.) Kravalová-Hrubcová Eva: Floristická studie jižních svahů Hostýnských vrchů
  • (bot.) Lukáš Petr: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR
  • (bot.) Mazancová Alena: Přírodovědecká výchovně vzdělávací činnost mimo vyuč. na zákl. škole
  • (bot.) Pospíšilová Dagmar: Microsphaera na dubech
  • (bot.) Slavíčková Jaroslava: Floristická studie části území mezi silnicí Bystřice nad Pernštejnem - Dolní Rožínka a říčkou Nedvědičkou
  • (bot.) Staněk Drahomír: Floristická studie části území Nenkovice, Stavěšice, Strážovice, Dražůvky a Želetice
  • (bot.) Tovaryšová Jitka: Rozšíření některých druhů rodu Incinula v ČSSR
  • (bot.) Václavek František: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR
  • (bot.) Veselý Zdeněk: Botanické a geologické práce v okolí Val. Meziříčí se zaměřením k výuce na zákl.škole
  • (bot.) Vývoda Lubomír: Rozšíření druhů rodu Phyllactnia v ČSSR
  • (zool.) Bakalíková Blanka: Laboratorní chov a etologie pískomila mongolského (Meriones unguiculatus).
  • (zool.) Chrobáková Zlata: Změny ve složení kutikuly v souvislosti s růstem metamorfosou hmyzu.
  • (zool.) Cibulková Kateřina: Přírodní poměry a společenstva Holého kopce u Buchlovic.
  • (zool.) Faruzel Tomáš: Potrava vranky pruhoploutvé v Černé Opavě.
  • (zool.) Janíková Marcela: Statistické zhodnocení některých ekologických vztahů v tekoucích vodách.II. Konzumenti (Makrozoobentos).
  • (zool.) Klaška Karel: Zoologické exkurze ve výuce biologie na střední škole.
  • (zool.) Kopecká Zuzana: Období involučních změn u ženy z hlediska antropologického.
  • (zool.) Löwyová Danuše: Toxikománie a duševní hygiena.
  • (zool.) Matuška Jiří: Změny v obsahu a skladbě tkáňových lipidů během vývoje Dysdercus Koenigii (F.).
  • (zool.) Mužíková Milada: Aktivita některých tkáňových enzymů během vývoje hmyzu.
  • (zool.) Nováková Vanda: První člověk ve světle afrických nálezů.
  • (zool.) Olejníček Ivan: Saprobiologická studie malého toku.
  • (zool.) Robertová Jana: Změny látkového složení hmyzu v závislosti na některých faktorech.
  • (zool.) Rýdelová-Hatalová Milada: Význam vodních bezobratlých pro vývoj helmintů.
  • (zool.) Steska H.: Tesaříci (Cerambycidae) Gottwaldovska.
  • (zool.) Sýkorová Marie: Statistické zhodnocení některých ekologických vztahů v tekoucích vodách I. Producenti.
  • (zool.) Vondrušková Lenka: ABO (H) systém.
  • (zool.) Žídek Radomír: Metabolismus bílkovin ve tkáních hmyzu.

  1982

  • (bot.) Augustinová Marie: Florografická studie území východně od Havlíčkova Brodu
  • (bot.) Bulva Ivan: Floristická studie okolí Lubné u Litomyšle
  • (bot.) David Karel: Rozšíření některých druhů rodu Microsphaera v ČSSR
  • (bot.) Gebauerová Blažena: Floristické poměry povodí potoka Opusta západně od Hlučína
  • (bot.) Heroldová Marta: Biologie a fytocenologicko-ekologická charakteristika vybraných druhů z čeledi Orchidaceaeve Žďárských vrších
  • (bot.) Horňanský Jaroslav: Florografická studie povodí říčky Libochovky západně od Tišnova
  • (bot.) Houšková Ilona: Rozšíření některých druhů rodu Microsphaera v ČSSR
  • (bot.) Nedělník Jan: Rozšíření některých druhů rodu Podosphaera v ČSSR
  • (bot.) Pelnářová Olga: Rozšíření některých druhů rodu Podosphaera v ČSSR
  • (bot.) Pittnerová Zdeňka: Vliv minerálních živin na růst rostlin ve vztahu k organické půdní hmotě
  • (bot.) Pokorný Přemysl: Rozšíření některých druhů rodu Mickrosphaera v ČSSR
  • (bot.) Suchý Jiří: Floristické poměry okolí Sněžného ve Žďárských vrších
  • (bot.) Suk Miroslav: Bryologická studie pramenné oblasti řeky Oslavy
  • (bot.) Wünschová Jaroslava: Florografická studie území východně od Ivančic
  • (zool.) Foltýnová Libuše: Problematika helmintos a její využití ve výuce na gymnáziu.
  • (zool.) Kočka Miroslav: Dynamika oživení málo vydatných pramenů a pramenných stružek.
  • (zool.) Koubek Pavel: Plankton malého typu nádrže se zřetelem jejího využití.
  • (zool.) Kučerová Libuše: Příspěvek k etologii a chovu přímorožců jihoafrických (Oryx gazella gazella) a pakoňů modrých (Connchaetes taurinus taurinus).
  • (zool.) Rolencová Gabriela: Vertikální návaznost v tematickém celku prvoci.
  • (zool.) Seďa Jaroslav: Bentos malého typu nádrže se zřetelem jejího využití.
  • (zool.) Sedlák Ladislav: Motýli Moravského krasu s ohledem na využití materiálu ve výuce biologie.
  • (zool.) Smištíková-Žádníková Daniela: Plankton a kvalita vody štěrkovišť Ostrožská Nová Ves z hlediska hygienického.
  • (zool.) Soldán Přemysl: Toxicita odpadních vod závodu Farmakon Olomouc na vodní živočichy.
  • (zool.) Suchá Zdeňka: Entomofauna Žďárských vrchů s ohledem na školskou praxi.
  • (zool.) Štěrbová Hana: Populační rozdíly v počtu papilárních linií mezi glyfogenními triradii a-b.
  • (zool.) Tajovský Karel: K poznání kovaříkovitých (Elateridae, Coeloptera) jižní Moravy.

  1981

  • (bot.) Bleho Štefan: Florografická štúdium vymedzenéhoúzemia v južnej časti Tribečského pohoria
  • (bot.) Dosedělová Milada: Floristická studie podhůří Drahanské vrchoviny západně od Náměště na Hané
  • (bot.) Drápalová Pavla: Vegetační a floristické poměry povodí na levém břehu horního toku Bystřice
  • (bot.) Eliášová Danuše: Jedovaté houby SSSR
  • (bot.) Gazárková Jaroslava: Jedlé houby SSSR
  • (bot.) Hanuláková Dana: Padlí na rodu Trifolium L.
  • (bot.) Macků Dana: Příměstské lesy města Brna
  • (bot.) Mlejnková Marie: Plasmopara viticola
  • (bot.) Schusterová Zdeňka: Floristická studie části fytogeografického okresu "moravské podhůří vrchoviny" západně a jihozápadně od Zastávky
  • (bot.) Slunský František: Vegetace aluvia horního toku Bystřice
  • (bot.) Urc Alan: Společenstva hygrofytů v povodí Ratibořky
  • (bot.) Zatloukalová Hana: Floristický výzkum leních louček na polesí Deštné
  • (zool.) Balík Vladimír: Potrava plotice obecné (Rutilus rutilus L.) v nově napuštěné Mušovské nádrži.
  • (zool.) Chytil Josef: Srovnání produkce ptáků a savců v Lužním lese.
  • (zool.) Drápala Miloš: Vliv různých průtoků na dynamiku makrozoobentosu ve Svratce (Dalečín).
  • (zool.) Gavorová Anna: Klidový a pracovní metabolismus sledované skupiny žen pracujících ve storjírenském provoze.
  • (zool.) Hoddad George: Změny aktivity trávicích proteáz během vývoje Dysdercus cingulatus (Fabr.).
  • (zool.) Kerndlová Jana: Chování čápa bílého (Ciconia ciconia) v době hnízdění.
  • (zool.) Lédlová Marie: Vliv podání specificky účinných látek na změnu kvality spermatu kanců.
  • (zool.) Martinovský Jaroslav: Československé druhy rodu Nephrotoma Meigen, 1803 (Diptera, Tipulidae).
  • (zool.) Mates Josef: vize saprobních valencí makrozoobentosu tekoucích vod.
  • (zool.) Pavlíček Vítězslav: Původ a domestikace domácích zvířat.
  • (zool.) Uvíra Vladimír: Dynamika populací makrozoobentosu v tůních inundační oblasti Moravy u Záhlinic.
  • (zool.) Vaňková Marie: Měření rozlišovací schopnosti zraku dětí v různých podmínkách osvětlení.

  1980

  • (bot.) Blehová Mária: Florografická studie masivu K."460" v Tribečském pohoří
  • (bot.) Foralová Alena: Floristická studie jihovýchodní části fytogeograf. okresu "moravské podhůří vrchoviny" (jižně od Rosic)
  • (bot.) Grulich Vít: Taxonomická studie čs. druhů rodu Hylotelephium
  • (bot.) Hanousek Jindřich: Vegetační poměry jižního okraje Drahanské vrchoviny
  • (bot.) Jančík Josef: Floristické poměry území jihozápadně od Prostějova
  • (bot.) Křivánková Hana: Floristická studie části území mezi horním tokem Bílé vody a Bobravy
  • (bot.) Mašková Dana: Floristické poměry území severně od Vranova nad Dyjí
  • (bot.) Pisarská Jarmila: Floristické poměry velké Ostravy
  • (zool.) Bělín Vladimír: Můrovití (Noctuidae) oblasti budovaných vodních nádrží u Nových Mlýnů.
  • (zool.) Burešová Jana: Biologie, morfologie a vývoj přírodních populací čeledi Simulidae z okolí Lednice.
  • (zool.) Gelnar Milan: Taxonomie a morfologie vývojových stadií motolic.
  • (zool.) Havelka Miroslav: Biologie a možnosti laboratorních chovů některých druhů rodu Bombus (Hymenoptera, Apoidea).
  • (zool.) Kuzdasová Hana: Základní antropometrická charakteristika pracujících pro vymezení pohybového prostoru.
  • (zool.) Pavelka Karel: Helmintofauna mláďat racka chechtavého (Larus ridibundus L.) na jižní Moravě.
  • (zool.) Skácel Alexandr: K poznání zoobentosu malé údolní nádrže.
  • (zool.) Skácelová-Bauerová Olga: K poznání planktonu malé údolní nádrže.
  • (zool.) Trnová-Kolářová Eva: Základní antropometrická charakteristika pracujících pro vymezení pohybového prostoru. Pracovní prostor pro horní končetiny žen.
  • (zool.) Zahrádková Světlana: Saprobiologické poměry toků v aglomeraci města Brna.
  • (zool.) Zámečníková Anna: Antropometrická charakteristika pracujúcich pre vymädzenie pohybového priestoru pre dolné končatiny mužov.