Obhájené práce

Diplomové práce: 2020 | 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Diplomové práce 2019 - 2010

2019

 • (botanika) Beneschová Jana : Makromycety olšin jižní Moravy.
 • (botanika) Brtníková Kristina : Květena území východně od Brna.
 • (botanika) Cahová Tereza : Ekologie a diverzita půdních rozsivek ostrova Nový Amsterdam a ostrova Svatého Pavla (TAAF, Jižní Indický oceán).
 • (botanika) Drozdová Kateřina : Květena území severně od Velkých Karlovic.
 • (botanika) Kubová Michaela: Evoluce karyotypu v rodu penízek (Noccaea).
 • (botanika) Kučerová Anna : Vegetace vybraných botanicky zajímavých lokalit Sedlčanska.
 • (botanika) Kučerová Martina : Květena města Adamov.
 • (zoologie) Bureš Michal : Evoluční historie a rozšíření bělozubek druhů Crocidura hirta a flavescens ve východní Africe.
 • (zoologie) Horák Kryštof : Latitudinální trendy v investici do opeření a kvality per pěvců.
 • (zoologie) Kopr David: Vliv obnovy výmladkového hospodářství ve dvou lesních porostech v NP Podyjí na vybrané čeledi saproxylických brouků.
 • (zoologie) Mařánová Michaela : Vliv etanolu na učení a paměť Drosophil.
 • (zoologie) Nečas Tadeáš : Morfologická diverzifikace afrických bezocasých obojživelníků na úrovni různých taxonomických kategorií.
 • (zoologie) Procházková Hana : Zhodnocení vybraných aspektů asistované reprodukce.
 • (zoologie) Račanský Zdeněk: Vliv obnovy výmladkového hospodářství v NPR Zahrady pod Hájem na vybrané čeledi saproxylických brouků.
 • (zoologie) Sajlerová Gabriela: Tkáňová lokalizace vybraných proteinů Eudiplozoon nipponicum (Monogenea).
 • (zoologie) Sviderská Tereza : Možnosti zlepšení biologické kontroly škůdců entomopatogenními hlísticemi.
 • (zoologie) Škrabal Ondřej : Květena území mezi Kobeřicemi a Oldřišovem na Opavsku.
 • (zoologie) Špániková Šárka: Vliv faktorů prostředí a prostorového uspořádání na diverzitu lesních plžů na malé prostorové škále.
 • (zoologie) Trávník Miroslav : Habitatová preference invazních druhů hlaváčů.
 • (zoologie) Tůmová Lenka: Kultivace kryptosporidií na buněčných a bezbuněčných kulturách.
 • (zoologie) Vašát Martin : Rozšíření slimáčků rodu Deroceras v České republice ve vztahu k faktorům prostředí.
 • (zoologie) Vágnerová Jana: Rakovina děložního čípku a možnosti prevence.
 • (zoologie) Veselý Jakub: Nejčastější zoonózy přenášené klíšťaty.
 • (zoologie) Wernerová Pavlína: Časoprostorová dynamika myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na hranici areálu rozšíření.
 • (zoologie) Winterová Barbora: Sezónní fenotypová plasticita a koexistence druhů.

2018

 • (botanika) Doubková Pavlína: Sezónní změny v reakci vodivosti xylému na iontové složení xylémové šťávy u vybraných dřevin.
 • (botanika) Duchoň Mário: Alpínská vegetace pohoří Smolikas v Řecku a Nemërçkë v Albánii.
 • (botanika) Findurová Anna : Variabilita listových znaků SLA a LDMC vybraných druhů rostlin České republiky.
 • (botanika) Pelikánová Šárka : Diverzita flóry města Znojma.
 • (botanika) Zezulková Monika : Původ horských holí v lesním stupni středoevropských hor: pylový záznam z Kubínské hole.
 • (zoologie) Babínková Pavla: Role JAK-STAT signálních drah v aktivaci lymfocytů.
 • (zoologie) Černochová Petra: Studium vlivu plazmochemické modifikace polymerů na cytokinetické parametry buněk.
 • (zoologie) Doležalová Nikola: Vliv antikoncepce na vybrané imunologické parametry ve slinách.
 • (zoologie) Dostálová Alena: Vliv vysychání toků na populační strukturu a fekunditu blešivce potočního (Gammarus fossarum).
 • (zoologie) Fojtů Jitka: Rozšíření a parazitofauna slunečnice pestré (Lepomis gibbosus L.) v záplavové oblasti dolní Dyje.
 • (zoologie) Havelka Jindřich: Potenciál dna vysychavých toků pro obnovu populací vodních bezobratlých po obnovení průtoku.
 • (zoologie) Hintenausová Jana: Morfologie a taxonomie larev mer čeledi Triozidae se zaměřením na nedostatečně známé druhy ve fauně střední Evropy (Hemiptera: Psylloidea).
 • (zoologie) Konrádová Blanka : Osídlení stromových dutin netopýry v lužním lese ve vegetační sezóně.
 • (zoologie) Kouřilová Zuzana: Sérologická antropologická analýza kosterního materiálu z vybraného naleziště.
 • (zoologie) Mizerovská Daniela: Evoluční historie druhového komplexu Praomys jacksoni (Rodentia: Murinae).
 • (zoologie) Němec Tomáš: Specifická poškození ulit plžů jako doklad predace.
 • (zoologie) Paterová Stela: Vývoj společenstev makrozoobentosu v revitalizovaném úseku říčky Hučiny (NP Šumava).
 • (zoologie) Petružela Jan: Paraziti rodu Pneumocystis u afrických hlodavců.
 • (zoologie) Ptáčková Olga: Analýza vztahu mezi testosteronem a ornamentací u vlaštovky obecné : role sociálního stresu.
 • (zoologie) Slamková Daniela: Morfologická a molekulární charakterizace motolic rodu Apatemon a Australapatemon (Trematoda, Strigeidae).
 • (zoologie) Smejkalová Kateřina: Variabilita a porovnání suchozemské malakofauny dvou lesních lokalit v CHKO Žďárské vrchy.
 • (zoologie) Snítilý František: Diverzita a variabilita žab rodu Arthroleptis střední Afriky.
 • (zoologie) Suchánek Milan : Disperze netopýra velkého, Myotis myotis při výletu z kolonie v Hranické propasti.
 • (zoologie) Vlčková Pavla: Flóra a vegetace povodí Bílé vody na Drahanské vrchovině.
 • (zoologie) Vozáková Ludmila: Úloha ABC C1 transportéru u embryonálních kmenových buněk.
 • (zoologie) Špániková Šárka : Modelování rozšíření vybraných suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty.

2017

 • (botanika) Dadáková Iva: Polyfázická studie sinic rodu Gloeocapsa s využitím molekulární analýzy jednotlivých buněk.
 • (botanika) Dršková Monika : Vegetace mokřadních a rašelinných luk Rožnovské Bečvy a její změny vlivem různého managementu.
 • (botanika) Havlínová Karolína : Výukové materiály pro biologický seminář zaměřený na zdravou výživu a fitness.
 • (botanika) Hruban Jaroslav: Lokální druhové bohatství přirozené vegetace hlubokých říčních údolí Českého masivu.
 • (botanika) Laštůvková Romana: Flóra severního okraje Brna mezi Řečkovicemi a Českou.
 • (botanika) Staviařová Martina: Flóra vybraného území na západním okraji Brna.
 • (botanika) Veselá Anna: Botanické exkurze do Moravského krasu pro výuku na střední škole.
 • (botanika) Zichová Kateřina: Floristická studie území severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem.
 • (zoologie) Hamplová Petra : Behaviorální a fysiologické aspekty sociální hierarchie samců myši domácí : příčiny či následky?
 • (zoologie) Havlík Tomáš : Vliv disperze na strukturu společenstev vodních brouků (Coleoptera) izolovaných slatinišť.
 • (zoologie) Jakešová Lucie: Komplexita chování zvířat v zajetí a ve volné přírodě.
 • (zoologie) Kneysová Jana : Monogenea sladkovodních a brakických ryb čeledi Tetraodontidae : prostorová distribuce na úrovni mikrohabitatu hostitele.
 • (zoologie) Kršáková Veronika: Teplota jako ekologická reprodukční bariéra.
 • (zoologie) Lorencová Erika: Vliv ekologických a geografických faktorů na diverzitu vodní malakofauny v regionálním měřítku.
 • (zoologie) Loskotová Barbora: Možnosti využití makrozoobentosu z vyschlého dna pro indikaci doby vyschnutí toku.
 • (zoologie) Matuszczyk Jakub: Aktivita netopýrů nad vybranými vodními nádržemi na Karvinsku (Česká republika).
 • (zoologie) Paclíková Hana: Diverzita, evoluce a selekce u genů kódujících toll-like receptory TLR2 a TLR9 u čeledi Equidae.
 • (zoologie) Petráková Jana: Prediktivní faktory odpovědi na neoadjuvantní chemoterapii pacientek s karcinomem prsu.
 • (zoologie) Pospíšilová Iva: Steroidní hormony a sociální struktura : využití neinvazivního přístupu stanovení hladiny hormonů při studiu myši domácí v polopřirozených podmínkách a v behaviorálních experimentech.
 • (zoologie) Pravcová Lucie: Podobnost pohybu myrmekomorfních pavouků a jejich modelů.
 • (zoologie) Snopková Miroslava : Metabolomické stanovení viability embryí - volba nejvhodnějšího prediktivního markeru.
 • (zoologie) Vašíček Martin: Vliv poloparazitických rostlin a různých způsobů obhospodařování na společenstva ploštic (Heteroptera) v druhově bohatých travních porostech.
 • (zoologie) Vyčítalová Kateřina: Diverzita mnohobuněčných parazitů kaprovitých ryb vybraných oblastí Mediteránu.
 • (zoologie) Zapletalová Eva: Srovnání lesní malakofauny střední Evropy a Jižního Uralu v kontextu holocenní sukcese.
 • (zoologie) Žilka Erik: Vliv světelného znečistění na hibernaci netopýrů.

2016

 • (botanika) Kučerová Jana: Lesní vegetace západní části Strážovských vrchů.
 • (botanika) Lajkepová Ester: Genetická diverzita a hybridizace v rodu Cirsium.
 • (botanika) Slováková Nina: Rozšíření druhů Hieracium lactucella a Hieracium caespitosum v České republice.
 • (botanika) Smrčková Pavla : Botanické exkurze pro školy v okolí Pardubic.
 • (botanika) Šímová Anna: Holocenní vývoj rašeliniště Kotelnice ve Slezských Beskydech.
 • (botanika) Záškoda Jiří: Makromycety vybraných jedlin jihozápadní Moravy.
 • (zoologie) Bartošová Martina : Makrozoobentos pěnovcových potoků na Sokolovské výsypce.
 • (zoologie) Blažek Ján: Chování netopýrů na zimovištích s výskytem WNS.
 • (zoologie) Bochníčková Michaela : Volně žijící améby rodu Vannella (Amoebozoa) a jejich geny pro cytochrom c oxidázu I (COI).
 • (zoologie) Duľa Martin: Početnost, populační hustota rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Kysuce a jeho potravní ekologie v porovnání s vlkem obecným (Canis lupus).
 • (zoologie) Habarta Jiří : Potenciální využití pošvatek (Plecoptera) pro bioindikaci vysychavých toků.
 • (zoologie) Hortvíková Martina : Predačně-disturbační efekt blešivce potočního na početnost larev dvoukřídlých v pramenném biotopu.
 • (zoologie) Jarmičová Pavla : Hlavní močové proteiny v pachové komunikaci dvou poddruhů myši domácí M. m. musculus a M. m. domesticus.
 • (zoologie) Kohoutek Aleš: Zdravotní a environmentální vlivy nanomateriálů s obsahem stříbra.
 • (zoologie) Kotoučková Lucie : Časové změny v aktivitě a diverzitě netopýrů ve vchodech jeskyní.
 • (zoologie) Králová Ivana: Prostorově explicitní fylogeografie hrabošíka podzemního.
 • (zoologie) Literáková Zuzana : Květní roztoči foreticky vázaní na kolibříky - taxonomicko-faunistická studie vybraných oblastí Jižní a Střední Ameriky (Acari: Mesostigmata: Blattisociidae, Melicharidae).
 • (zoologie) Lizoňová Zuzana: Maloškálová distribuce krytenek na minerotrofních rašeliništích : vliv heterogenity prostředí a velikosti vzorku.
 • (zoologie) Malaníková Eliška: Obnova druhově bohatých travních porostů v Bílých Karpatech z hlediska fytofágního hmyzu.
 • (zoologie) Mikešková Martina: Klíště obecné jako přenašeč patogenů : průběh nemocí v dětském věku.
 • (zoologie) Raisingerová Ludmila: Složení a struktura společenstev mnohobuněčných endoparazitů vybraných hlaváčovitých ryb (Gobiidae) ze severní části Jaderského moře.
 • (zoologie) Veiserová Dana : Vliv přítomnosti otce na explorační chování potomků - model myši domácí.
 • (zoologie) Výravský David: Mikrodistribuce lasturnatek (Ostracoda) na heterogenním prameništním slatiništi.
 • (zoologie) Zajacová Jana : Druhová variabilita chrostíků (Trichoptera)na slatiništích ve vztahu ke společenstvům okolních potoků.

2015

 • (botanika) Blahová Žaneta: Výskyt rašeliništních druhů rostlin v České republice během posledního glaciálu a Holocénu: rešerše dat o nálezech makrozbytků.
 • (botanika) Jermanová Zuzana: Holocenní vývoj kyselého rašeliniště ve vnitřních Západních Karpatech rekonstruovaný za pomoci analýzy fosilních krytenek.
 • (botanika) Koždoňová Nikol: Květena Vendryně a sousedních vsí.
 • (botanika) Kučerová Barbora: Floristická studie okolí Halenkova východně od Vsetína.
 • (botanika) Kupčík Petr: Tvorba posterů k seriálu výstav v botanických zahradách ČR.
 • (botanika) Miklíčková Olga : Efekty fungicidů na arbuskulární mykorhizní symbiózu.
 • (botanika) Salaš Jakub: Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice.
 • (botanika) Smejkalová Andrea: Optimalizace praktické výuky rostlinné anatomie na PřF MU.
 • (botanika) Šenkýř Milan: Vliv nepůvodních listnatých dřevin na diverzitu bylinného patra.
 • (botanika) Trčka Adam: Vegetace bučin Rychlebských hor – společenstva a prostředí.
 • (botanika) Vinklář Jiří : Květena Českomoravské vrchoviny severně od Humpolce.
 • (botanika) Zukal Dominik: Vliv počtu jedinců rostlin na diverzitu lesní vegetace.
 • (zoologie) Běčáková Michaela : Složení a struktura taxocenóz chrostíků (Trichoptera) permanentních a intermitentních toků.
 • (zoologie) Břečková Veronika : Rekonstrukce změn ekologických podmínek v zazemněné nádrži Hybkaňa podle pakomárovitých.
 • (zoologie) Brumovská Michaela: Přelety netopýrů podél vodních toků Krkonoš.
 • (zoologie) Daňková Kateřina: Výskyt netopýrů hvízdavých, Pipistrellus pipistrellus ve městě Brně.
 • (zoologie) Dolinay Matej: Genetická struktura populací dvou druhů sympatricky se vyskytujících luňáků (Milvus spp.).
 • (zoologie) Gottfriedová Anežka: Prostorová orientace savců a její neurofyziologická podstata.
 • (zoologie) Gregušová Katarína : Vliv potravní ponuky bezobratlých na výskyt vodních ptáků na rybnících.
 • (zoologie) Hánová Alexandra : Historie a šíření populací sysla obecného (Spermophilus citellus).
 • (zoologie) Hloušková Monika : Úloha mezidruhové kompetice v termální adaptaci.
 • (zoologie) Kmentová Nikol: Monogenea hlubinných cichlid jezera Tanganika: snížená specifita nebo skrytá diverzita?
 • (zoologie) Michálek Ondřej: Trofická nika a lovecká úspěšnost araneofágního druhu pavouka rodu Lampona.
 • (zoologie) Moutelíková Jitka : Paleomalakologická analýza sedimentů pěnovcového slatiniště holocenního stáří: vliv velikosti vzorků, členění vrstev a prostorové variability.
 • (zoologie) Pravdová Markéta: Diverzita monogeneí parazitujících na sladkovodních rybách Súdánu: současný stav a perspektivy.
 • (zoologie) Robotková Monika: Studijní materiály k terénnímu cvičení ze zoologie – bezobratlí.
 • (zoologie) Sedlmajerová Petra : Příprava konstruktů pro sledování molekul ze signální dráhy kontrolního bodu sestavení dělícího vřeténka (SAC) v savčích oocytech.
 • (zoologie) Skulinová Kateřina: Amfizoické améby rodu Naegleria: genová typizace kmenů izolovaných z žaber ryb.
 • (zoologie) Turbaková Barbora: Genetika rysa ostrovida v Západních Karpatech.
 • (zoologie) Vacl Miroslav: Antimikrobiální aktivita hemolymfy včely medonosné, Apis mellifera L.

2014

 • (botanika) Čuprová Tereza: Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium oleraceum (Asteraceae).
 • (botanika) Dočekalová Petra: Výukové materiály pro téma Botanika na střední škole.
 • (botanika) Dudek David: Rozšíření rožců Cerastium brachypetalum, C. glomeratum a C. tenoreanum v České republice.
 • (botanika) Galušková Hana: Květena okolí Uherského Ostrohu.
 • (botanika) Marvanová Kristýna: Rozšíření rozrazilů Veronica dillenii, V. praecox, V. triphyllos a V. verna v České republice.
 • (botanika) Perútková Kateřina: Diverzita terestrických řas urbánních habitatů ve střední Evropě.
 • (botanika) Pilařová Barbora: Optimalizace techniky izolace chloroplastů u lišejníkových fotobiontů z rodu Trebouxia.
 • (botanika) Procházková Jana : Vliv emisního zatížení na epifytické mechorosty (Bryophyta) na dubech (Quercus spp.).
 • (botanika) Sedláková Lucie: Diverzita flóry kulturní krajiny v panonské oblasti jižní Moravy.
 • (zoologie) Baslerová Petra : Faktory ovlivňující juvenilní rozptyl rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus).
 • (zoologie) Beňo Radovan: Vliv sociálního systému a rodičovské péče hostitele na růst a reprodukční úspěšnost hnízdního parazita.
 • (zoologie) Bílková Martina: Geografická a ekologická variabilita opaskovců (Clitellata) prameništních slatinišť v Západních Karpatech.
 • (zoologie) Blažková Barbora : Environmentální determinanty funkčních charakteristik a životních strategií ptáků Severní Ameriky.
 • (zoologie) Bolcková Tereza: Faktory ovlivňující přežívání hnízd, vlastních mláďat a mláďat kukačky obecné u rákosníka velkého a obecného.
 • (zoologie) Cvrčková Michaela: Neurogeneze u dospělých obratlovců.
 • (zoologie) Doležalová Simona: Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) vybraných potoků Bílých Karpat: vliv mesohabitatu.
 • (zoologie) Hřívová Dana: Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) na prameništních slatiništích Západních Karpat.
 • (zoologie) Jančíková Lucie: Mimopárové paternity u evropské vlaštovky obecné: samičí zisky z genetické polyandrie.
 • (zoologie) Juščáková Katarína: Změny migrace blešivců v závislosti na vybraných faktorech prostředí.
 • (zoologie) Linková Hana: Testování kognitivních funkcí u Alzheimerovy choroby a jejich ovlivnění farmakologickou léčbou.
 • (zoologie) Pelechová Petra: Globiny v živočišné říši.
 • (zoologie) Prekopová Natália : Samčí rodičovské investice a přímá selekce proti samiči promiskutě u sociálně monogamního pěvce.
 • (zoologie) Stolárik Ivan: Fylogeografie, populačně-genetická struktura a potenciální hybridizace etiopských endemických hlodavců rodu Stenocephalemys.
 • (zoologie) Šupina Jan : Rozmnožovací strategie jepic (Ephemeroptera) permanentních a intermitentních toků.
 • (zoologie) Těšíková Jana: Diverzita a evoluční mechanismy arenavirů a hantavirů drobných savců ve východní Africe.

2013

 • (botanika) Blažková Dita: Morfologická variabilita druhů Viola reichenbachiana a V. riviniana ve středoveropské části jejich areálu.
 • (botanika) Bubíková Kateřina: Vegetace rybích sádek a rybníků v Jaroslavicích na Znojemsku.
 • (botanika) Burešová Michaela: Velikost genomu, genomický GC obsah a jejich vztah k fenotypovým znakům mechorostů.
 • (botanika) Chudomelová Markéta: Studium beta-diverzity podrostu listnatého lesa na střední škále.
 • (botanika) Daněk Pavel: Vliv složení stromového patra a podmínek prostředí na zmlazení dřevin v nížinném lese.
 • (botanika) Dolejší Ctibor: Sdružovací pravidla v rostlinných společenstvech zdí.
 • (botanika) Dřevojan Pavel: Diverzita vegetace polních plevelů jihovýchodního Znojemska.
 • (botanika) Fajkus Petr: Charakterizace TERT genů u zástupců čeledi Solanaceae.
 • (botanika) Fojciková Markéta: Lišejníky v polárních oblastech.
 • (botanika) Gálová Andrea: Rekonstrukce historie vegetace mokřadů v Hodonínské Dúbravě s využitím analýzy makrozbytků.
 • (botanika) Koudelková Ivana : Potenciál nových kmenů řas třídy Eustigmatophyceae v průmyslovém využití se zaměřením na zdravou výživu.
 • (botanika) Krábková Gabriela: Obsah UV-absorbujících látek a pigmentů v lišejnících z různých oblastí Země.
 • (botanika) Makovcová Petra: Role stanovištních faktorů při sukcesi světlých doubrav k dubohabřinám.
 • (botanika) Novák Pavel: Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí.
 • (botanika) Pernicová Alena: Integrovaný systém ochrany rostlin.
 • (botanika) Peterka Tomáš: Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí.
 • (botanika) Pláteníková Eva: Stresová fyziologie lišejníků jako modelových organismů pro exobiologii.
 • (botanika) Prokešová Helena: Jak prostředí a parazitace ovlivňují frekvenci samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium brachycephalum (Asteraceae)?
 • (botanika) Ustohalová Petra: Využití Lemna minor pro posouzení toxicity kadmia.
 • (zoologie) Adámková Marie: Podněty ovlivňující rozpoznání parasitického vejce v systému hostitel-parasit.
 • (zoologie) Bartáková Veronika: Genetická struktura krátkověkých ryb rodu Nothobranchius v jižním Mosambiku.
 • (zoologie) Černý Martin: Struktura domovského okrsku koroptve polní Perdix perdix.
 • (zoologie) Dudková Veronika: Evoluční a fyziologické adaptace na nedostatek kyslíku u člověka.
 • (zoologie) Hofírková Alena: Postnatální vývoj dětí koncipovaných metodami asistované reprodukce.
 • (zoologie) Hrbková Irena: Syndrom náhlého úmrtí kojence.
 • (zoologie) Jandová Markéta: Vliv migračního rozhraní rákosníků obecných na distribuci a diverzitu krevních parasitů skupiny Haemosporidia.
 • (zoologie) Janoušková Monika: Orientace a komunikace včel.
 • (zoologie) Juránková Hana: Současný vývoj v oblasti hormonální antikoncepce.
 • (zoologie) Kalousová Barbora: Gastrointestinální paraziti divokých goril nížinných (Gorilla gorilla gorilla) v Dzanga sektoru Národního Parku Dzanga-Ndoki, Středoafrická republika.
 • (zoologie) Kopperová Kristýna: Vliv speleoterapie na zimování netopýrů v Císařské jeskyni.
 • (zoologie) Krejčová Lucie: Vícečetná a ektopická gravidita.
 • (zoologie) Neumayerová Lea: Asistovaná reprodukce: současné trendy v hodnocení embryí.
 • (zoologie) Pečnerová Patrícia: Molekulární a morfologické signály speciační exploze u stromových veverek.
 • (zoologie) Skoumalová Lenka: Karcinom děložního čípku.
 • (zoologie) Tajovská Eva: Variabilita společenstev měkkýšů lesní pramenišť Bílých Karpat: vliv faktorů prostředí a okolních stanovišť.
 • (zoologie) Toufarová Eliška: Vliv termoregulačního chování samic čolků na fenotyp potomstva.
 • (zoologie) Večeřová Tereza: Metabolismus sacharidů (se zaměřením na člověka).
 • (zoologie) Voráčková Kateřina: Sérologická antropologická analýza - metody a přístupy.
 • (zoologie) Wilczková Miroslava: Současné možnosti a trendy v oblasti prenatální diagnostiky.
 • (zoologie) Zahradníčková Petra: Živorodá monogenea vybraných druhů cichlid jižní Afriky.

2012

 • (botanika) Chytilová Pavla: Výukové materiály pro téma Biologie člověka na střední škole.
 • (botanika) Ingrová Zlata: Testování sekvenčně aplikovaných fungicidů na rozvoj orchideoidní mykorhizní symbiózy.
 • (botanika) Kalníková Veronika: Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří.
 • (botanika) Kočková Lenka: Velikost genomu a poměr bazí v genomu čeledi Ranunculaceae.
 • (botanika) Krausová Zuzana: Vliv fenofáze orchidejí na úspěšnost izolace jejich mykorhizních hub.
 • (botanika) Kůrová Jana: Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí.
 • (botanika) Laburdová Jitka: Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí.
 • (botanika) Majerová Adéla: Využití Lemna minor pro posouzení toxicity fluoranthenu.
 • (botanika) Obstová Barbora: Pylová spektra v ovzduší různých typů městské zástavby: sezonní dynamika a význam pro alergologii.
 • (botanika) Pastrnková Alžběta: Školní vzdělávací programy a rozvoj kompetencí (se zaměřením na biologii).
 • (botanika) Schwarzová Jana: Obsah DNA a AT/GC genomový poměr v čeledi Apiaceae.
 • (botanika) Šteslová Michaela: Testování směsných nebo sekvenčně aplikovaných fungicidů na růst orchideoidních mykorhizních hub in vitro.
 • (botanika) Štrynclová Barbora: Účinky látek analogických strigolaktonům na větvení klíčních hyf arbuskulárních mykorhizních hub in vitro.
 • (botanika) Táborská Markéta: Biogeografické a ekologické determinanty složení společenstev mechorostů ostrovních biotopů v Hrubém Jeseníku.
 • (zoologie) Davidová Petra: Analýza genových změn u chronické lymfocytární leukémie.
 • (zoologie) Hanáková Eva: Změny prostorové distribuce makro- a meiobentosu v dnových sedimentech vysychavého toku.
 • (zoologie) Havlátová Lucie: Rozšíření žaberních parazitů u introdukovaných populací slunečnice pestré /Lepomis gibbosus, Centrarchidae/ v Evropě.
 • (zoologie) Holasová Barbora: Fyziologické otázky migrací hmyzu.
 • (zoologie) Hubáčková Lenka: Genetická struktura populací blešivce potočního (Gammarus fossarum) v pramenných úsecích toků.
 • (zoologie) Ilgová Jana: Studium hostitelsko-parazitických interakcí u žaludečního parazita Cryptosporidium muris.
 • (zoologie) Koudela Michal: Emoce a jejich fyziologický význam.
 • (zoologie) Králová Tereza: Struktura a variabilita genů hlavního histokompatibilního komplexu u koroptve polní a jejich vliv na fitness.
 • (zoologie) Kropáčková Lucie: Elektrorecepce a elektrogeneze u vodních obratlovců.
 • (zoologie) Michalko Radek: Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus.
 • (zoologie) Michálková Veronika: Vliv infekce Diplostomum pseudospathaceum (Digenea) na reprodukci hořavky duhové Rhodeus amarus.
 • (zoologie) Miketová Martina: Eikosanoidy ve fyziologii a imunologii živočichů.
 • (zoologie) Ošlejšková Marie: Taxonomická struktura a početnost skupiny „Oligochaeta“ v dnových sedimentech a litorálním pásmu rybničního ekosystému v závislosti na faktorech prostředí.
 • (zoologie) Rezková Veronika: Migrace netopýrů podél řeky Svratky.
 • (zoologie) Růžičková Lucie: Štěnice Cimex pipistrelli - její hostitelská specifita a rychlost rekolonizace netopýřích úkrytů.
 • (zoologie) Schenková Veronika: Variabilita společenstev měkkýšů bazických slatinišť Polska a jižní Skandinávie.
 • (zoologie) Slováčková Iveta: Vnímavost hlaváčovitých ryb k parazitární infekci v oblasti introdukce hostitele.
 • (zoologie) Strakošová Jana: Studie populací pijavky lékařské (Hirudo medicinalis) – habitatové preference a variabilita zbarvení břišní strany těla.
 • (zoologie) Stuchlíková Petra: Tvorba metodické příručky pro výuku vybraných kapitol genetiky na gymnáziích.
 • (zoologie) Svobodová Eva: Srovnání vztahů druhové bohatosti suchozemských plžů a velikosti vzorkovací plochy mezi lesními a slatiništními ekosystémy.
 • (zoologie) Šedivá Monika: Funkce a význam vomeronasálního orgánu živočichů.
 • (zoologie) Šlapanský Luděk: Drift hlaváčovitých ryb.
 • (zoologie) Švábová Veronika: Barva očí brněnských vysokoškoláků.
 • (zoologie) Švehlík Petr: Hraboši (Microtus spp.) v hospodářských lesích: početnost, distribuce, biotopy.
 • (zoologie) Visner Radek: Imunokompetence a parazitismus u lína obecného (Tinca tinca) s různou úrovní ploidie.
 • (zoologie) Vlčková Klára: Charakterizace mikroflóry trávicího traktu volně žijících goril nížíných (Gorilla gorilla gorilla).

2011

 • (botanika) Adamíková Veronika: Tvorba nových výukových materiálů fyziologie rostlin pro základní a střední školy.
 • (botanika) Balarinová Kateřina: Glutation jako marker radiačního a nutričního stresu u vyšších rostlin.
 • (botanika) Buchtová Hana: Lokální ekologické změny na vrchovišti Vozka v posledních 5.000 letech.
 • (botanika) Kollárovičová Markéta: Rozšíření druhů [rozrazilů] Veronica austriaca, V. prostrata a V. teucrium v České republice.
 • (botanika) Malinová Martina: Role askorbátu v resistenci rostlin proti inhibici PS II indukované zářením.
 • (botanika) Mazák Michal: Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří.
 • (botanika) Scharfová Ilona: Dřeviny areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 • (botanika) Sekerková Hana: Procesy ovlivňující druhovou bohatost izolovaných ostrůvků acidofilních trávníků v zemědělské krajině.
 • (botanika) Sojneková Martina: Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy.
 • (botanika) Válová Petra: Tvorba nových výukových materiálů anatomie rostlin pro základní a střední školy.
 • (botanika) Veselá Barbora: Efekt simulované eutrofizace na růst a mykorhizní symbiózu vybraných taxonů evropských orchidejí.
 • (zoologie) Schovancová Kateřina: Vliv změny krmné dávky na populace střevních nálevníků u šimpanzů v zajetí.
 • (zoologie) Hadamová Markéta: Sezónní plasticita termoregulačního chování u čolka horského.
 • (zoologie) Kašpar Jan: Potravní biologie mravence Liometopum microcephalum Panzer, 1798.
 • (zoologie) Líznarová Eva: Funkční odpověď typu 4.
 • (zoologie) Mapua Mwanahamisi Issa: Genetic analysis of chimpanzees from Czech and Slovak ZOOs.
 • (zoologie) Martincová Iva: Klasifikace říčních taxocenóz larev pakomárovitých : specifické charakteristiky taxocenóz a jejich vztah k parametrům prostředí.
 • (zoologie) Mikulová Lucie: Koexistence netopýrů a jejich ektoparazitů : morfologické adaptace.
 • (zoologie) Pecková Radka: Distribuce hrabošů na lesních pasekách ve vztahu ke struktuře biotopu.
 • (zoologie) Procházka Jiří: Srovnání taxocenóz a vertikální stratifikace letové aktivity kůrovců (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v tvrdém luhu a horských jedlobučinách.
 • (zoologie) Rádková Vanda: Makrozoobentos pramenných stružek slatinišť moravsko-slovenského pomezí.
 • (zoologie) Schrommová Vendula: Vliv úrody semen dřevin na populace semenožravých hlodavců.
 • (zoologie) Sentenská Lenka: Faktory ovlivňující výskyt reversního sexuálního kanibalismu u Micaria sociabilis.
 • (zoologie) Smetanová Zuzana: Kraniometrická charakteristika populácií tchora tmavého (Mustela putorius) v Českej republike.
 • (zoologie) Šamajová Pavlína: Termální aklimace maximální pohybové výkonnosti u čolka horského (Triturus alpestris).
 • (zoologie) Šebek Pavel: Ke kole[o]pterofauně stromových dutin ve Vojkovické vrbovně a populaci páchníka hnědého (Osmoderma eremita) na této lokalitě.
 • (zoologie) Škodová Jana: Rozšíření, ekologie a konchometrie mokřadních zrnovek Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) a P. pratensis (Clessin, 1871) v České republice a Západních Karpatech.
 • (zoologie) Šmardová Veronika: Vliv vybraných ekologických faktorů na parazitární infekci sumatránského orangutana (Pongo abelii) na dvou odlišných lokalitách jeho přirozeného výskytu.
 • (zoologie) Švaříčková Jana: Výběr úkrytů netopýry na základě akustických a olfaktorických projevů: experimentální studie.
 • (zoologie) Tkoč Michal: Čeledi Opetiidae a Platypezidae (Diptera) [rukopis] : studium fylogeneze, biosystematika a vývoj.
 • (zoologie) Tříska Petr: Assessing human history by investigating phylogeography of Plasmodium parasites.
 • (zoologie) Vlašínová Jana: Problematika lidské reprodukce se zaměřením na imunologické aspekty.
 • (zoologie) Volková Veronika: Aktivita vrápence malého, Rhinolophus hipposideros na zimovišti.
 • (zoologie) Vybíralová Markéta: Adaptace živočichů na život v aridních oblastech.
 • (zoologie) Žáček Filip: Chování kolonie Myotis emarginatus v úkrytu během denní klidové fáze.

2010

 • (botanika) Bártová Dittrichová Daniela : Velikost genomu rostlin a nadmořská výška.
 • (botanika) Blizňáková Petra: Rozšíření druhů rodu Cirsium v České republice srovnávací studie.
 • (botanika) Chattová Barbora: Taxonomy and ecology of freshwater diatoms of IIe Amsterdam (TAAF, South Indian Ocean).
 • (botanika) Hejdová Monika: Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech.
 • (botanika) Hrálová Ivana: Obsah DNA a AT/GC genomový poměr u druhů rodu Carex.
 • (botanika) Járová Iveta: Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina.
 • (botanika) Jírů Blanka: Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry.
 • (botanika) Kratochvílová Lucie: Vegetace rašelinišť a pH: vliv metody měření.
 • (botanika) Mušálková Jana: Paleoekologická studie rašeliniště Škřítek.
 • (botanika) Plesková Zuzana: Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát.
 • (botanika) Vávrová Zdeňka: Mykofloristická studie vybraných lesních celků jihozápadní části Bílých Karpat.
 • (botanika) Veleba Adam: Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších.
 • (zoologie) Budiš Tomáš: Hodnota stínkovitých jako kořisti pro stenofágní a euryfágní pavouky.
 • (zoologie) Lacina Adam: Okrajový efekt jako fenomén určující skladbu malakofauny otevřených vápnitých slatinišť na kontaktu s lesními stanovišti.
 • (zoologie) Nováček Ondřej: Struktura a složení taxocenóz lasturnatek (Ostracoda) podél gradientu minerální bohatosti prameništních slatinišť.
 • (zoologie) Polášek Marek: Kvalitativní a kvantitativní determinační znaky larev druhů rodu Electrogena Zurwerra and Tomka, 1985 (Ephemeroptera: Heptageniidae)v České republice.
 • (zoologie) Řežucha Radomil: Vztah mezi osobnostními charakteristikami a reprodukčními strategiemi samců hořavky duhové (Rhodeus amarus).
 • (zoologie) Šafarčíková Lucie: Diverzita monogeneí (Monopisthocotylea: Dactylogyridae) sladkovodních ryb jezera Turkana, Keňa : současný stav a perspektivy.
 • (zoologie) Šamajová Pavlína: Termální aklimace maximální pohybové výkonnosti u čolka horského (Triturus alpestris).
 • (zoologie) Vrtílek Milan: Vliv nepůvodních mlžů na populační parametry hořavky duhové (Rhodeus amarus).