Obhájené práce

Diplomové práce: 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Diplomové práce 1999 - 1990

1999

 • (botanika) Dvořáková Olga: Ekobiologická studie ohrožených druhů: Bromus squarrosus L. a Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe
 • (botanika) Hnilo Martin: Floristická studie území mezi Hodonínem a Rohatcem
 • (botanika) Kamas Martin: Floristické poměry území severozápadně od Pržna
 • (botanika) Kuželová Ilona: Lesní vegetace Hostýnských vrchů
 • (botanika) Novosadová Jana: Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javrníků
 • (botanika) Otýpková Zdenka: Segetální vegetace Bílých Karpat
 • (botanika) Pavlíčková Petra: Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě
 • (botanika) Štechová Svatava: Bibliografie rukopisných floristických prací České republiky
 • (zoologie) Dvořáková Pavlína: Prostorová distribuce žaberních monogeneí jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.) v podmínkách enviromentálního stresu.
 • (zoologie) Fňukalová Markéta: Možnosti aplikace koncepce "teorie ostrovů" v ichthyoparazitologii.
 • (zoologie) Jarkovský Jiří: Diverzita společenstev vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus) v podmínkách enviromentálního stresu.
 • (zoologie) Klepetková Marie: Ekologická nika a její uplatnění v mikroekologii rybích cizopasníků.
 • (zoologie) Martina Gadasová: Měkkýši v severní části Moravského krasu.
 • (zoologie) Petrželková Klára: Výletová aktivita netopýra večerního (Eptesicus serotinus) a její změny vlivem predace a klimatických faktorů.
 • (zoologie) Pořízková Yvonne: Makrozoobentos říčky v Moravském krasu.
 • (zoologie) Zachrdlová Andrea: Některé aspekty antiparazitačního chování hostitele rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) vůči hnízdnímu parazitu kukačce obecné (Cuculus canorus).
 • (zoologie) Zurawski H. Tomáš: Epidemiologie modelových druhů žaberních monogeneí na kaprovi obecném (Cyprinus carpio L.) v experimentálních podmínkách.

1998

 • (botanika) Adámková Helena: Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice
 • (botanika) Chlapek Jindřich: Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd
 • (botanika) Cigánek David: Synantropní vegetace Národního parku Podyjí
 • (botanika) Ehrenbergerová Kateřina: Festuca ovina agg. v České republice. Taxonomická studie
 • (botanika) Fousková J.: Floristická studie území západně od Nového Města na Moravě
 • (botanika) Horáková Helena: Fytogeografická studie severovýchodní části Bílých Karpat
 • (botanika) Novotný Petr: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu
 • (botanika) Rafajová Marie: Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky (Natural and semi-natural vegetation of the Jevišovka river valley
 • (botanika) Synková Vladimíra: Květena Brna a okolí z hlediska alergologického
 • (zoologie) Chlebeček Marek: Vliv povrchově aktivních látek užívaných v domácnostech na životní prostředí a zdraví lidí.
 • (zoologie) Divilek Tomáš: Diverzita společenstev vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.) na modelových lokalitách v podmínkách environmentálního stresu.
 • (zoologie) Horák Václav: Rybí společenstva v obnovené vodní síti lužního lesa "Kančí obora".
 • (zoologie) Jetmar Filip: Ptactvo rybniční soustavy u Opatova a jeho ochrana.
 • (zoologie) Jirsová Pavla: Bentická fauna říčky Veverky.
 • (zoologie) Kohoutová Marcela: Společenstva čeledi Muscidae na území rozšířené BR Pálava.
 • (zoologie) Kopcová Gabriela: Prostorová a časová aktivita netopýra večerního (Eptesicus serotinus) v zemědělské krajině.
 • (zoologie) Krygel Jiří: Struktura společenstva drobných zemních savců (Rodentia) v Přírodní rezervaci Polanský les (CHKO Poodří).
 • (zoologie) Novák Josef: Bentická fauna drobných toků v jižní části Českomoravské vrchoviny.
 • (zoologie) Pokorný Martin: Prostorová a časová aktivita netopýra večermího (Eptesicus Serotinus) v zemědělské krajině.
 • (zoologie) Reichard Martin: Biologie hořavky duhové v netypických podmínkách nížinného regulovaného toku.
 • (zoologie) Rozehnal Jiří: Ověřování metod odchytu drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) v Lužním lese.
 • (zoologie) Szymonik Petr: Brouci čeledi Carabidae (Coleoptera) břehových biotopů řeky Odry v oblasti CHKO Poodří.
 • (zoologie) Víchová Jaroslava: Analýza společenstva (na úrovni infrakomunit) vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.) na modelových lokalitách.
 • (zoologie) Vysloužilová Eva: Potravní biologie vydry říční (Lutra lutra) v oblasti Staré řeky, CHKO Třeboňsko.

1997

 • (botanika) Černá Hana: Floristické poměry okolí obce Nikolčice (okres Břeclav)
 • (botanika) Demianová Viera: Synantropná vegetácia Národného parku Malá Fatra
 • (botanika) Duroňová Ida: Florografická studie území jižně od Bystřice pod Hostýnem
 • (botanika) Fialová Jana: Chorologická studie druhu Festuca altissima All., Festuca gigantea (L.) Vill. a Festuca heterophylla Lam. v České republice
 • (botanika) Hanáková Marcela: Floristická studie pramenné oblasti Jevišovky
 • (botanika) Jakubková Martina: Biologie, ekologie a rozšírení Daphne cneorum L. na Moravě
 • (botanika) Kudělová Jarmila: Rostlinná společenstva lesní vegetace Slezských Beskyd
 • (botanika) Mašatová Andrea: Rozšíření druhů Cirsium canum (L.) All. a C. helenioides (L.) Hill a jejich kříženců v České republice
 • (botanika) Michalová Pavla: Ozon, ozonová vrstva a ekologické důsledky zvýšeného ultrafialového záření na organismy
 • (botanika) Minksová Kateřina: Bílé Karpaty stepní versus lesní - fytogeografická studie
 • (botanika) Paulinyová Jana: Floristická štúdia juhozápadných výbežkov Kysuckej vrchoviny
 • (botanika) Procházková Dana: Floristické poměry území severně od Velké Bíteše
 • (botanika) Šumberová Kateřina: Botanická studie území při soutoku Moravy a Dyje
 • (botanika) Vaňková Danuše: Pilosella echioides v České republice
 • (botanika) Vlach Dušan: Floristická studie Filipovského údolí a okolí Nové Lhoty
 • (botanika) Zubková M.: Rozšíření druhů Cirsium acaule Scop., Cirsium rivulare (Jacq.) All. a jejich kříženců v České republice
 • (zoologie) Bryja Josef: Struktura synuzií drobných zemních savců různých biotopech CHKRO Poodří.
 • (zoologie) Grim Tomáš: Vliv mláděte kukačky obecné (Cuculus canorus) na potravní chování rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus).
 • (zoologie) Hrubá Radka: Laboratorní cvičení z mikrobiologie pro střední školy.
 • (zoologie) Ježek Jan: Netopýři CHKO Broumovska.
 • (zoologie) Matějusová Iveta: Pseudodactylogyrus anguillae a P. bini (Dactylogyridae: Monogenea) - K poznání epidemiologie zavlečených cizopasníků úhoře říčního v podmínkách střední Evropy.
 • (zoologie) Mergl Aleš: Stanovení charakteristických společenstev jepic (Ephemeroptera) v epirhithralu toků povodí Odry.
 • (zoologie) Palcrová Simona: Sukcese vodních bezobratlých v zahradních nádrží.
 • (zoologie) Šimková Andrea: Priebeh životného cyklu Eudiploozon nipponicum (Goto, 1891) - introdukovaného cudzopasníka kapra (Cyprinus carpio L.) v experimentálnych podmienkach.
 • (zoologie) Vencl Petr: Stanovení charakteristických společenstev chrostíků (Trichoptera)v epirhithralu toků povodí Odry.
 • (zoologie) Vermouzek Zdeněk: Analýza ptačích společenstev vybraných krajinných segmentů Moravského krasu.
 • (zoologie) Vošlajer Zdeněk: Taxocenózy čeledi Carabidae v CHKO Poodří.
 • (zoologie) Wlosoková Eva: Přídatné (B) chromozomy a mutagenní zátěž v populacích myšice lesní (Apodemus flavicollis) v severních Čechách.

1996

 • (botanika) Cilečková Dagmar: Ekologie druhů Calamagrostis arundinacea a Calamagrostis villosa v narušené krajině Moravskoslezských Beskyd
 • (botanika) Fryčková Kateřina: Agrostis canina agg. v České republice
 • (botanika) Hladíková M.: Florografická studie území na severozápadním okraji Brna
 • (botanika) Kalíšková Šárka: Změny v synantropní květeně a vegetaci NPR Děvín (Pavlovské vrchy) po redukci kmenových stavů zvěře v oboře
 • (botanika) Klementová Renata: Floristické poměry na severovýchodním okraji Brna
 • (botanika) Kočí Martin: Synantropizace vegetace podél turistických cest v CHKO Jeseníky
 • (botanika) Koňařík Jiří: Jarní dynamika fytoplanktonu Brněnské nádrže
 • (botanika) Koudelková Blažena: Řasová flóra tůní v údolní nivě Moravy u Tvrdonic
 • (botanika) Kraváčková Markéta: Rozšíření Carex pilosa Scop. v Ceské republice
 • (botanika) Kubešová Svatava: Vegetace mechorostů na suťových polích v Národním parku Podyjí
 • (botanika) Málková M.: Scorzonera humilis L., Scrophularia scopolii Hoppe in Pers. a Tretorhiza cruciata (L.) Delarbre na Moravě a ve Slezsku
 • (botanika) Moštková Ivana: Flora území severovýchodně od Vlčnova
 • (botanika) Pecenová Jana: Rozšírení druhu rodu Triglochin L. v České republice
 • (botanika) Sittová Eva: Floristické poměry území SZ od Velkého Meziříčí
 • (botanika) Škarvadová Marie: Floristické poměry východního okraje Hornosázavské pahorkatiny
 • (botanika) Štoudková Renata: Květena vybraných lokalit v okolí Boskovic
 • (botanika) Valer Jan: Výsledky makroskopických analýz rostlinných zbytků ze středověkých objektů města Brna
 • (zoologie) Borák Petr: Společenstva ptáků ve dvou typech lesních porostů CHKO Bílé Karpaty.
 • (zoologie) Bubák David: Druhová diverzita a biotopová preference ptáků osídlujících budky.
 • (zoologie) Čunta Ondřej: Stanovení chrakteristických společenstev pošvatek toků povodí Odry.
 • (zoologie) Dlouhá Miroslava: Srovnávací morfologie dvou subspécií Paradiplozoon homoion homoion a Paradiplozoon homoion gracile (Diplozoidae, Monogenea)
 • (zoologie) Fasora Libor: Využití parazitologických poznatků při výuce biologie na středních školách II.
 • (zoologie) Fránek Jaroslav: Využití parazitologických poznatků při výuce biologie na středních školách I.
 • (zoologie) Havlásková Iveta: Lokalizace modelového druhu Eudiplozoon nipponicum (Gotto, 1891) na žaberním aparátu kapra.
 • (zoologie) Hiršová Hana: Příspěvek k poznání potravy vodních skokanů (Rana esculenta komplex - synklepton) v podmínkách aluvia v delším časovém období.
 • (zoologie) Horáková Jana: Prostorová aktivita kamzíka horského (Rupicarpa rupicarpa L., 1758) v NPR Praděd.
 • (zoologie) Justová Martina: Složení populací chrostíků (Trichoptera) na řece Jihlavě po patnácti letech provozu vodního díla Dalešice - Mohelno.
 • (zoologie) Káňa Vlastislav: Rozšíření obojživelníků a plazů v kvadrátech 6661 a 6662 síťového mapování.
 • (zoologie) Lopatková Miluše: Přehled cizopasníků hospodářsky významných ryb na území České republiky.
 • (zoologie) Malečková Helga: Kultury prvoků ve výuce biologie na středních školách.
 • (zoologie) Matouš Jan: Příspěvek k poznání změn v sezonní distribuci jelena evropského (Cervus elaphus) v oblasti Hrubého Jeseníku.
 • (zoologie) Mikulincová Radmila: Etologické pozorování mandrilů v podmínkách chovu v Zoo.
 • (zoologie) Pechová Veronika: Vliv bodového znečištění na čistotu a oživení pstruhového potoka.
 • (zoologie) Ruxová Alena: Eto-ekologické vztahy motáka pochopa (Circus aeruginosus) v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny.
 • (zoologie) Scheibová Daniela: Bioindikace acidifikace drobných toků v pramenné oblasti Žďárských vrchů.
 • (zoologie) Stuchlová Radoslava: Rámová analýza vědecké literatury o monogeneích za období 1983 -1993. I. Práce nesystematického charakteru (biologie, ekologie, evoluce, fyziologie, metodika, morfologie, patologie, terapie, zeměpisné rozšíření).
 • (zoologie) Šindlerová Iva: Vícebuněční cizopasníci ryb řeky Dyje II.
 • (zoologie) Valošková Simona: Rámcová analýza vědecké literatury o monogeneích za období let 1983 - 93. II. Práce systamatického charakteru.
 • (zoologie) Vyšínská Petra: Faunistický průzkum potoků na území města Brna.

1995

 • (botanika) Bahulová Andrea: Floristické poměry povodí potoka Okluky jižně od Slavkova
 • (botanika) Bezunková Klára: Floristické poměry lesa Purkrábka SV od Znojma
 • (botanika) Chytrá Magdalena: Studie variability Quercus petraea agg.
 • (botanika) Čomová Ludmila: Floristická studie části Bořího lesa západně od Břeclavi
 • (botanika) Filipová Světlana: Program pro editaci herbářových sched
 • (botanika) Hanušová Magda: Současný stav a možnosti záchrany halofytní květeny na Mikulovsku
 • (botanika) Jelínková Jana: Vliv změn managementu, technických zásahů a polních kultur v okolí na vegetační kryt NPR Mohelenská hadcová step
 • (botanika) Klímová Lenka: Přírodně-krajinářský park v Lednici na Moravě
 • (botanika) Kobzinková Marcela: Floristické poměry pahorkatiny mezi obcemi Želetice a Násedlovice (okres Hodonín)
 • (botanika) Mikule Václav: Floristické poměry území SZ od Poličky
 • (botanika) Pavlíková Gabriela: Přehled učebnic botaniky v českých zemích na středním stupni všeobecně vzdělávacích škol
 • (botanika) Řezaninová Gabriela: Floristická studie východního okraje Železných hor
 • (botanika) Rozmanová Irena: Floristické poměry města Moravská Třebová
 • (botanika) Rubanová Marie: Květena území na severovýchodním okraji Litenčických vrchů
 • (botanika) Sedláková Iva: Ekologická studie o vegetaci teplomilných vřesovišť v Národním parku Podyjí
 • (botanika) Skalka František: Květena Wilsonova lesa
 • (botanika) Šilhanová Věra: Floristické poměry území východne od Štěpánova nad Svratkou
 • (botanika) Štrofová L.: Ergasiolipofyty "německého původu" v oblasti Žďárských vrchů
 • (botanika) Tichý Lubomír: Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou
 • (botanika) Zeníšková Helena: Květena dolního toku Bílého potoka severozápadně od Brna
 • (zoologie) Bádr Vladimír: Fauna Lepidopter biokoridoru u Vracova na jižní Moravě a prognóza jejího vývoje.
 • (zoologie) Grulichová Helena: Srovnání polních a lesních taxocenóz čeledi Carabidae (Coleoptera) na vybraných lokalitách střední Moravy.
 • (zoologie) Hodovský Jan: Roční dynamika makrozoobentosu periodického typu toku .
 • (zoologie) Hricová Irma: Využití vybraných barvících technik při studiu taxonomicky významných struktur monogenií II.
 • (zoologie) Jakešová Markéta: Srovnání chování lamy krotké (Lama guanicoe lama) a lamy divoké (Lama guanicoe guanicoe) v podmínkách chovu v Zoo.
 • (zoologie) Kadlec Dušan: Vícebuněční ektoparaziti parmy obecné (Barbus barbus L.).
 • (zoologie) Kalousková Šárka: Reintrodukce uměle odchovaných velkých sokolů (Falconiformes) na Moravě.
 • (zoologie) Kopecký Jiří: Sezónní dynamika zooplanktonu tůní v inundačním území Moravy.
 • (zoologie) Králíková Renata: Mnohobuněnční parazité ryb řeky Dyje.
 • (zoologie) Mrkvicová Simona: Srovnávací analýza embryonálního vývoje vybraných zástupců živorodých monogenií rodu Gyrodactylus (Nordmann, 1832).
 • (zoologie) Palša Stanislav: Vnímavost genetických hybridů kapřího plůdku vůči modelovým cizopasníkům.
 • (zoologie) Ševčík Mojmír: Složení hnízdní ornitocenózy mokřadu Bašňov.
 • (zoologie) Vojtíšková Denisa: Fauna poříčních podzemních vod řeky Moravy.
 • (zoologie) Žebrák Radim: Charakterizace vybraných populací vodních skokanů na Moravě

1994

 • (botanika) Čechová Jana: Vliv rozvoje stromového a keřového patra na xerotermní bylinnou vegetaci Mohelenské hadcové stepi
 • (botanika) Čumíčková Petra: Floristická studie území při dolní Jihlavě jižně od Pohořelic
 • (botanika) Gruna Bronislav: Současný stav lišejníkové flóry Národního parku Podyjí
 • (botanika) Lišková Kateřina: Erechtites hieraciifolia (L.) Rafin., Helichrysum arenarium (L.) Moench a Senecio vernalis Waldst. et Kit. v České republice
 • (botanika) Odstrčilíková Andrea: Ověření možností různých metod a postupů při hodnocení bohatosti rostlinných populací
 • (botanika) Otáhalová-Sedláčková Markéta: Dynamika stepní vegetace Hustopečské pahorkatiny při různých typech managementu
 • (botanika) Šalomounová Pavla: Příspěvek k poznání dějin botanického ústavu Přírodovědecké fakulty MU v Brně
 • (botanika) Štrymplová Kamila: Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí
 • (zoologie) Andrýsek Petr: Struktura rybí obsádky v podélném profilu potoka Brtnice.
 • (zoologie) Brabec Karel: Vliv údolní nádrže na zoobentos toku pod ní.
 • (zoologie) Eliáš František: Sledování obojživelníků ve vybraných oblastech okresu Žďár nad Sázavou.
 • (zoologie) Gajdošík Martin: Potrava a potravní aktivita netopýra večerního.
 • (zoologie) Grossmannová Jana: Sezónní změny zooplanktonu a litorálního zoobentosu rybníka u Břeclavi.
 • (zoologie) Hohausová Eva: Rozvoj epigeonu v nově vysázených biokoridorech.
 • (zoologie) Holušová Beata: Kvalitativní a kvantitativní složení ornitocenóz lesních porostů v okolí Brna.
 • (zoologie) Koníček Libor: Vícebuněční parazité jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.).
 • (zoologie) Kultová Milana: Sezónní dynamika společenstva prvoků v biosystému tůně (zahradní bazény).
 • (zoologie) Lukáčová Lenka: Karyotypové rasy piskora obyčajného Sorex araneus L. na území Českej republiky.
 • (zoologie) Marošová Šárka: Vývoj početnosti populací vybraných druhů vodních ptáků v ČR.
 • (zoologie) Míková Jana: Příspěvky k poznání složení a aktivity epigeonu.
 • (zoologie) Petz Antonín: Využití vybraných barvících technik při studiu taxonomicky významných struktur monogenií.
 • (zoologie) Procházková Ivona: K poznání dynamiky populace a biologie plže Bithlynia tentaculata (Linné, 1758).
 • (zoologie) Vrtílek Lubomír: Collembola lužního lesa na jižní Moravě.

1993

 • (botanika) Kailer Pavel: Dokumentace vlivu obory na vegetaci SPR Děvín, Soutěska a Kotelná v Pavlovských vrších
 • (botanika) Mašková Monika: Floristické poměry Balinského údolí jihozápadně od Velkého Meziříčí
 • (botanika) Podmanická Věra: Květena území severozápadně od Zašové (okres Vsetín)
 • (botanika) Porazilová Iva: Floristické poměry horního toku Bílého potoka východně od Velké Bíteše
 • (botanika) Procházková Ivana: Množení vybraných ohrožených druhů květeny Bílých Karpat v kultuře
 • (botanika) Procházková Lenka: Florografická studie okolí Rusavy
 • (botanika) Roček Radim: Květena stepních pahorků jihozápadně Miroslavi
 • (botanika) Vafková Petra: Květena území jihovýchodně od Luk nad Jihlavou
 • (zoologie) Beránková Věra: Změny ve struktuře makrozoobentosu v podélném profilu malého toku.
 • (zoologie) Klozová Ivana: Příspěvek k poznání fauny suťových polí.
 • (zoologie) Krška Arnošt: Populace myšic rodu Apodemus v oblasti Národního parku Podyjí.
 • (zoologie) Pláňková Hana: Mnohobuněční cizopasníci ryb řeky Moravy.
 • (zoologie) Rychtecká Eva: Oživení hyporhealu malého toku při různě velkém průtoku (Qa a Q330d).
 • (zoologie) Vlk Robert: Příspěvek k poznání aranoentomocenózy rákosin z hlediska potravní ekologie některých rákosinových pěvců.

1992

 • (botanika) Brabencová Lenka: Florografická studie okolí obce Lipník u Jaroměřic nad Rokytnou
 • (botanika) Gerišová Zoja: Vegetační a floristické poměry údolí Svitavy mezi Brnem a Bílovicemi
 • (botanika) Hrubý Aleš: Floristická studie území jihovýchodně od Rosic u Brna (oblast Bučín)
 • (botanika) Komárek C.: Ekofyziologická studie druhu Desmococcus vulgaris
 • (botanika) Shánělová Alena: Floristická studie území severovýchodně od Luže
 • (botanika) Sobotíková Renata: Floristické poměry území jihozápadně od Frenštátu pod Radhoštěm
 • (botanika) Vocílková Blanka: Florografická studie území mezi Hlubokými Mašůvkami a Kravskem /Znojemsko/
 • (zoologie) Humlíček Hynek: Současný stav rozšířené perlorodky říční (Margiritifera margiritifera L.) v Československu a její ochrana.
 • (zoologie) Klímová Martina: Morfogeneze a morfometrická variabilita taxonomicky významných znaků Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891) - žaberního cizopasníka kapra.
 • (zoologie) Mervartová Jana: Změny ve složení driftujících organismů za určitých podmínek.
 • (zoologie) Pařil Petr: Saprobiologická studie malého vodního toku.
 • (zoologie) Špičková Markéta: Návrh výukového programu na téma "naše ryby".
 • (zoologie) Tobolková Jitka: Samočištění malého toku v městské aglomeraci.
 • (zoologie) Veselá Šárka: Etologické pozorování v tlupě paviánů anubi (Papio anubis Fischer, 1829) v podmínkách chovu v zoo.

1991

 • (botanika) Duda Martin: Florografická studie Bohumína a okolí
 • (botanika) Fuchsová Edita: Geologické a geobotanické mapování v údolí Křtinského potoka
 • (botanika) Jozová Hana: Velikost výtrusů - Amanita citrina, A. gemmata, A. porphyria
 • (botanika) Mahelová Hana: Floristická studie povodí Boršického potoka
 • (zoologie) Balcárek Lubomír: Inventarizační přehled ichtyofauny Jihomoravského kraje.
 • (zoologie) Burešová Jitka: Délkováhové vztahy v čerstvé hmotnosti a v sušině nejběžnějších hydrobiontů.
 • (zoologie) Bušek Jiří: K poznání potravy a parazitofauny ryb v povodí Oslavy.
 • (zoologie) Coufalová Ivana: Měkkýši lednických rybníků.
 • (zoologie) Geriš Rodan: Monitorování kvality vody horního toku Bílé Opavy.
 • (zoologie) Kosek Roman: Parazité historických populací člověka.
 • (zoologie) Musilová Eva: Helmintofauna vodních ptáků v Československu.
 • (zoologie) Nečasová Ivana: Výskyt pijavic rodu Herpobdella a jejich závislost na kvalitě prostředí a potravní nabídce.
 • (zoologie) Papežík Pavel: Biologie raka říčního (Astacus astacus).
 • (zoologie) Papežíková Milada: Morfologie a vývoj larev chrostíka Rhyacophila nubila (Zett.).
 • (zoologie) Petrášková Hana: Populační dynamika Ancylus fluviatilis Müller, 1774 ve vztahu k jeho substrátu.
 • (zoologie) Vácha Martin: Masařky československých krasů.
 • (zoologie) Větříček Stanislav: Biologie a výskyt bioregulátorů žížal z čeledi Calliphoridae (Diptera).
 • (zoologie) Zábojník Miloslav: Početní vývoj populací zajíce polního (Lepus europaeus Pallas, 1778) a bažanta obecného (Phasianus colchicus L., 1758) v okresech Břeclav, Jihlava, Zlín a Znojmo.
 • (zoologie) Zámečníková Renata: Stav výzkumu motolic savců v Československu.
 • (zoologie) Žaitlíková Petra: Synusie volně žijících hlístic ve vztahu k čistotě vody.

1990

 • (botanika) Chytrý Milan: Acidofilní vegetace xerothermního bezlesí na jihovýchodním okraji Českého masívu
 • (botanika) Dvořáková Šárka: Rozšíření některých druhů rodu Suillus v ČSFR.
 • (botanika) Kmošek Jan: Floristické poměry v povodí Kopanského, Roudnického a Ponikelského potoka
 • (botanika) Kochová Petra: Vliv chovu spárkaté zvěře na vegetační kryt Pavlovských vrchů
 • (botanika) Krajíčková Daniela: Rozšíření některých druhů rodu Suillus
 • (botanika) Palová Meda: Vegetace západomoravských serpentinitů se zvláštním zaměřením na mohelenskou hadcovou step
 • (botanika) Pořízková Jana: Floristické poměry území západně od Prostějova
 • (botanika) Preisnerová Jiřina: Negativní faktory ovlivňující mohelenskou hadcovou step a důsledky jejich působení
 • (botanika) Rotreklová Olga: Floristická studie území na severním okraji Ždánického lesa
 • (botanika) Varga Tomáš: Důsledky chovu muflonů a koz bezoárových v oboře na Pavlovských vrších
 • (botanika) Žujová Eliška: Florografická studie okolí Valašských Klobouk
 • (zoologie) Farkačová Jana: Úloha střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae)ve vybraných ekosystémech zemědělské krajiny.
 • (zoologie) Formánek Rudolf: Potrava ryb řeky Jihlavy u Hrubšic.
 • (zoologie) Hudek František: Užití analýzy časových řad při popisu vývoje populací srnce obecného a prasete divokého.
 • (zoologie) Kaňuch Pavel: Ornitocenózy vybraných biotopov poľnohospodárskej krajiny južnej Moravy.
 • (zoologie) Klodnerová Hana: Znečištění říčky Bobravy hodnocené podle biologických indikátorů.
 • (zoologie) Kostková Dagmar: Změny struktury zoobentosu malých potoků a korelační vztahy mezi různými ekologickými typy.
 • (zoologie) Kučera Jaroslav: Zemní savci modelových agrocenóz jižní Moravy.
 • (zoologie) Mazánek Michal: K poznání parazitofauny ryb Moravy.
 • (zoologie) Míková Karla: Fauna periodické tůně.
 • (zoologie) Smoleňáková Jiřina: Výzkum žábrohlístů ryb na jižní Moravě.
 • (zoologie) Šedrlová -Kökényová Lenka: Výzkum měkkýšů oddělení parazitologie za léta 1960-1985.
 • (zoologie) Ševčíková Jana: K poznání furkocerkálií Československa.
 • (zoologie) Šrámková Barbora: Chrostíci malých vodních toků.
 • (zoologie) Večeřová-Halvoníková Renata: Výzkum měkkýšů oddělení parazitologie.
 • (zoologie) Zukal Jan: Ověření nové metody odchytu drobných zemních savců v různém prostředí.