Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Diplomové práce 1999 - 1990

  1999

  • (bot.) Dvořáková Olga: Ekobiologická studie ohrožených druhů: Bromus squarrosus L. a Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe
  • (bot.) Hnilo Martin: Floristická studie území mezi Hodonínem a Rohatcem
  • (bot.) Kamas Martin: Floristické poměry území severozápadně od Pržna
  • (bot.) Kuželová Ilona: Lesní vegetace Hostýnských vrchů
  • (bot.) Novosadová Jana: Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javrníků
  • (bot.) Otýpková Zdenka: Segetální vegetace Bílých Karpat
  • (bot.) Pavlíčková Petra: Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě
  • (bot.) Štechová Svatava: Bibliografie rukopisných floristických prací České republiky
  • (zool.) Dvořáková Pavlína: Prostorová distribuce žaberních monogeneí jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.) v podmínkách enviromentálního stresu.
  • (zool.) Fňukalová Markéta: Možnosti aplikace koncepce "teorie ostrovů" v ichthyoparazitologii.
  • (zool.) Jarkovský Jiří: Diverzita společenstev vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus) v podmínkách enviromentálního stresu.
  • (zool.) Klepetková Marie: Ekologická nika a její uplatnění v mikroekologii rybích cizopasníků.
  • (zool.) Martina Gadasová: Měkkýši v severní části Moravského krasu.
  • (zool.) Petrželková Klára: Výletová aktivita netopýra večerního (Eptesicus serotinus) a její změny vlivem predace a klimatických faktorů.
  • (zool.) Pořízková Yvonne: Makrozoobentos říčky v Moravském krasu.
  • (zool.) Zachrdlová Andrea: Některé aspekty antiparazitačního chování hostitele rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) vůči hnízdnímu parazitu kukačce obecné (Cuculus canorus).
  • (zool.) Zurawski H. Tomáš: Epidemiologie modelových druhů žaberních monogeneí na kaprovi obecném (Cyprinus carpio L.) v experimentálních podmínkách.

  1998

  • (bot.) Adámková Helena: Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice
  • (bot.) Chlapek Jindřich: Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd
  • (bot.) Cigánek David: Synantropní vegetace Národního parku Podyjí
  • (bot.) Ehrenbergerová Kateřina: Festuca ovina agg. v České republice. Taxonomická studie
  • (bot.) Fousková J.: Floristická studie území západně od Nového Města na Moravě
  • (bot.) Horáková Helena: Fytogeografická studie severovýchodní části Bílých Karpat
  • (bot.) Novotný Petr: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu
  • (bot.) Rafajová Marie: Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky (Natural and semi-natural vegetation of the Jevišovka river valley
  • (bot.) Synková Vladimíra: Květena Brna a okolí z hlediska alergologického
  • (zool.) Chlebeček Marek: Vliv povrchově aktivních látek užívaných v domácnostech na životní prostředí a zdraví lidí.
  • (zool.) Divilek Tomáš: Diverzita společenstev vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.) na modelových lokalitách v podmínkách environmentálního stresu.
  • (zool.) Horák Václav: Rybí společenstva v obnovené vodní síti lužního lesa "Kančí obora".
  • (zool.) Jetmar Filip: Ptactvo rybniční soustavy u Opatova a jeho ochrana.
  • (zool.) Jirsová Pavla: Bentická fauna říčky Veverky.
  • (zool.) Kohoutová Marcela: Společenstva čeledi Muscidae na území rozšířené BR Pálava.
  • (zool.) Kopcová Gabriela: Prostorová a časová aktivita netopýra večerního (Eptesicus serotinus) v zemědělské krajině.
  • (zool.) Krygel Jiří: Struktura společenstva drobných zemních savců (Rodentia) v Přírodní rezervaci Polanský les (CHKO Poodří).
  • (zool.) Novák Josef: Bentická fauna drobných toků v jižní části Českomoravské vrchoviny.
  • (zool.) Pokorný Martin: Prostorová a časová aktivita netopýra večermího (Eptesicus Serotinus) v zemědělské krajině.
  • (zool.) Reichard Martin: Biologie hořavky duhové v netypických podmínkách nížinného regulovaného toku.
  • (zool.) Rozehnal Jiří: Ověřování metod odchytu drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) v Lužním lese.
  • (zool.) Szymonik Petr: Brouci čeledi Carabidae (Coleoptera) břehových biotopů řeky Odry v oblasti CHKO Poodří.
  • (zool.) Víchová Jaroslava: Analýza společenstva (na úrovni infrakomunit) vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.) na modelových lokalitách.
  • (zool.) Vysloužilová Eva: Potravní biologie vydry říční (Lutra lutra) v oblasti Staré řeky, CHKO Třeboňsko.

  1997

  • (bot.) Černá Hana: Floristické poměry okolí obce Nikolčice (okres Břeclav)
  • (bot.) Demianová Viera: Synantropná vegetácia Národného parku Malá Fatra
  • (bot.) Duroňová Ida: Florografická studie území jižně od Bystřice pod Hostýnem
  • (bot.) Fialová Jana: Chorologická studie druhu Festuca altissima All., Festuca gigantea (L.) Vill. a Festuca heterophylla Lam. v České republice
  • (bot.) Hanáková Marcela: Floristická studie pramenné oblasti Jevišovky
  • (bot.) Jakubková Martina: Biologie, ekologie a rozšírení Daphne cneorum L. na Moravě
  • (bot.) Kudělová Jarmila: Rostlinná společenstva lesní vegetace Slezských Beskyd
  • (bot.) Mašatová Andrea: Rozšíření druhů Cirsium canum (L.) All. a C. helenioides (L.) Hill a jejich kříženců v České republice
  • (bot.) Michalová Pavla: Ozon, ozonová vrstva a ekologické důsledky zvýšeného ultrafialového záření na organismy
  • (bot.) Minksová Kateřina: Bílé Karpaty stepní versus lesní - fytogeografická studie
  • (bot.) Paulinyová Jana: Floristická štúdia juhozápadných výbežkov Kysuckej vrchoviny
  • (bot.) Procházková Dana: Floristické poměry území severně od Velké Bíteše
  • (bot.) Šumberová Kateřina: Botanická studie území při soutoku Moravy a Dyje
  • (bot.) Vaňková Danuše: Pilosella echioides v České republice
  • (bot.) Vlach Dušan: Floristická studie Filipovského údolí a okolí Nové Lhoty
  • (bot.) Zubková M.: Rozšíření druhů Cirsium acaule Scop., Cirsium rivulare (Jacq.) All. a jejich kříženců v České republice
  • (zool.) Bryja Josef: Struktura synuzií drobných zemních savců různých biotopech CHKRO Poodří.
  • (zool.) Grim Tomáš: Vliv mláděte kukačky obecné (Cuculus canorus) na potravní chování rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus).
  • (zool.) Hrubá Radka: Laboratorní cvičení z mikrobiologie pro střední školy.
  • (zool.) Ježek Jan: Netopýři CHKO Broumovska.
  • (zool.) Matějusová Iveta: Pseudodactylogyrus anguillae a P. bini (Dactylogyridae: Monogenea) - K poznání epidemiologie zavlečených cizopasníků úhoře říčního v podmínkách střední Evropy.
  • (zool.) Mergl Aleš: Stanovení charakteristických společenstev jepic (Ephemeroptera) v epirhithralu toků povodí Odry.
  • (zool.) Palcrová Simona: Sukcese vodních bezobratlých v zahradních nádrží.
  • (zool.) Šimková Andrea: Priebeh životného cyklu Eudiploozon nipponicum (Goto, 1891) - introdukovaného cudzopasníka kapra (Cyprinus carpio L.) v experimentálnych podmienkach.
  • (zool.) Vencl Petr: Stanovení charakteristických společenstev chrostíků (Trichoptera)v epirhithralu toků povodí Odry.
  • (zool.) Vermouzek Zdeněk: Analýza ptačích společenstev vybraných krajinných segmentů Moravského krasu.
  • (zool.) Vošlajer Zdeněk: Taxocenózy čeledi Carabidae v CHKO Poodří.
  • (zool.) Wlosoková Eva: Přídatné (B) chromozomy a mutagenní zátěž v populacích myšice lesní (Apodemus flavicollis) v severních Čechách.

  1996

  • (bot.) Cilečková Dagmar: Ekologie druhů Calamagrostis arundinacea a Calamagrostis villosa v narušené krajině Moravskoslezských Beskyd
  • (bot.) Fryčková Kateřina: Agrostis canina agg. v České republice
  • (bot.) Hladíková M.: Florografická studie území na severozápadním okraji Brna
  • (bot.) Kalíšková Šárka: Změny v synantropní květeně a vegetaci NPR Děvín (Pavlovské vrchy) po redukci kmenových stavů zvěře v oboře
  • (bot.) Klementová Renata: Floristické poměry na severovýchodním okraji Brna
  • (bot.) Kočí Martin: Synantropizace vegetace podél turistických cest v CHKO Jeseníky
  • (bot.) Koňařík Jiří: Jarní dynamika fytoplanktonu Brněnské nádrže
  • (bot.) Koudelková Blažena: Řasová flóra tůní v údolní nivě Moravy u Tvrdonic
  • (bot.) Kraváčková Markéta: Rozšíření Carex pilosa Scop. v Ceské republice
  • (bot.) Kubešová Svatava: Vegetace mechorostů na suťových polích v Národním parku Podyjí
  • (bot.) Málková M.: Scorzonera humilis L., Scrophularia scopolii Hoppe in Pers. a Tretorhiza cruciata (L.) Delarbre na Moravě a ve Slezsku
  • (bot.) Moštková Ivana: Flora území severovýchodně od Vlčnova
  • (bot.) Pecenová Jana: Rozšírení druhu rodu Triglochin L. v České republice
  • (bot.) Sittová Eva: Floristické poměry území SZ od Velkého Meziříčí
  • (bot.) Škarvadová Marie: Floristické poměry východního okraje Hornosázavské pahorkatiny
  • (bot.) Štoudková Renata: Květena vybraných lokalit v okolí Boskovic
  • (bot.) Valer Jan: Výsledky makroskopických analýz rostlinných zbytků ze středověkých objektů města Brna
  • (zool.) Borák Petr: Společenstva ptáků ve dvou typech lesních porostů CHKO Bílé Karpaty.
  • (zool.) Bubák David: Druhová diverzita a biotopová preference ptáků osídlujících budky.
  • (zool.) Čunta Ondřej: Stanovení chrakteristických společenstev pošvatek toků povodí Odry.
  • (zool.) Dlouhá Miroslava: Srovnávací morfologie dvou subspécií Paradiplozoon homoion homoion a Paradiplozoon homoion gracile (Diplozoidae, Monogenea)
  • (zool.) Fasora Libor: Využití parazitologických poznatků při výuce biologie na středních školách II.
  • (zool.) Fránek Jaroslav: Využití parazitologických poznatků při výuce biologie na středních školách I.
  • (zool.) Havlásková Iveta: Lokalizace modelového druhu Eudiplozoon nipponicum (Gotto, 1891) na žaberním aparátu kapra.
  • (zool.) Hiršová Hana: Příspěvek k poznání potravy vodních skokanů (Rana esculenta komplex - synklepton) v podmínkách aluvia v delším časovém období.
  • (zool.) Horáková Jana: Prostorová aktivita kamzíka horského (Rupicarpa rupicarpa L., 1758) v NPR Praděd.
  • (zool.) Justová Martina: Složení populací chrostíků (Trichoptera) na řece Jihlavě po patnácti letech provozu vodního díla Dalešice - Mohelno.
  • (zool.) Káňa Vlastislav: Rozšíření obojživelníků a plazů v kvadrátech 6661 a 6662 síťového mapování.
  • (zool.) Lopatková Miluše: Přehled cizopasníků hospodářsky významných ryb na území České republiky.
  • (zool.) Malečková Helga: Kultury prvoků ve výuce biologie na středních školách.
  • (zool.) Matouš Jan: Příspěvek k poznání změn v sezonní distribuci jelena evropského (Cervus elaphus) v oblasti Hrubého Jeseníku.
  • (zool.) Mikulincová Radmila: Etologické pozorování mandrilů v podmínkách chovu v Zoo.
  • (zool.) Pechová Veronika: Vliv bodového znečištění na čistotu a oživení pstruhového potoka.
  • (zool.) Ruxová Alena: Eto-ekologické vztahy motáka pochopa (Circus aeruginosus) v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny.
  • (zool.) Scheibová Daniela: Bioindikace acidifikace drobných toků v pramenné oblasti Žďárských vrchů.
  • (zool.) Stuchlová Radoslava: Rámová analýza vědecké literatury o monogeneích za období 1983 -1993. I. Práce nesystematického charakteru (biologie, ekologie, evoluce, fyziologie, metodika, morfologie, patologie, terapie, zeměpisné rozšíření).
  • (zool.) Šindlerová Iva: Vícebuněční cizopasníci ryb řeky Dyje II.
  • (zool.) Valošková Simona: Rámcová analýza vědecké literatury o monogeneích za období let 1983 - 93. II. Práce systamatického charakteru.
  • (zool.) Vyšínská Petra: Faunistický průzkum potoků na území města Brna.

  1995

  • (bot.) Bahulová Andrea: Floristické poměry povodí potoka Okluky jižně od Slavkova
  • (bot.) Bezunková Klára: Floristické poměry lesa Purkrábka SV od Znojma
  • (bot.) Chytrá Magdalena: Studie variability Quercus petraea agg.
  • (bot.) Čomová Ludmila: Floristická studie části Bořího lesa západně od Břeclavi
  • (bot.) Filipová Světlana: Program pro editaci herbářových sched
  • (bot.) Hanušová Magda: Současný stav a možnosti záchrany halofytní květeny na Mikulovsku
  • (bot.) Jelínková Jana: Vliv změn managementu, technických zásahů a polních kultur v okolí na vegetační kryt NPR Mohelenská hadcová step
  • (bot.) Klímová Lenka: Přírodně-krajinářský park v Lednici na Moravě
  • (bot.) Kobzinková Marcela: Floristické poměry pahorkatiny mezi obcemi Želetice a Násedlovice (okres Hodonín)
  • (bot.) Mikule Václav: Floristické poměry území SZ od Poličky
  • (bot.) Pavlíková Gabriela: Přehled učebnic botaniky v českých zemích na středním stupni všeobecně vzdělávacích škol
  • (bot.) Řezaninová Gabriela: Floristická studie východního okraje Železných hor
  • (bot.) Rozmanová Irena: Floristické poměry města Moravská Třebová
  • (bot.) Rubanová Marie: Květena území na severovýchodním okraji Litenčických vrchů
  • (bot.) Sedláková Iva: Ekologická studie o vegetaci teplomilných vřesovišť v Národním parku Podyjí
  • (bot.) Skalka František: Květena Wilsonova lesa
  • (bot.) Šilhanová Věra: Floristické poměry území východne od Štěpánova nad Svratkou
  • (bot.) Štrofová L.: Ergasiolipofyty "německého původu" v oblasti Žďárských vrchů
  • (bot.) Tichý Lubomír: Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou
  • (bot.) Zeníšková Helena: Květena dolního toku Bílého potoka severozápadně od Brna
  • (zool.) Bádr Vladimír: Fauna Lepidopter biokoridoru u Vracova na jižní Moravě a prognóza jejího vývoje.
  • (zool.) Grulichová Helena: Srovnání polních a lesních taxocenóz čeledi Carabidae (Coleoptera) na vybraných lokalitách střední Moravy.
  • (zool.) Hodovský Jan: Roční dynamika makrozoobentosu periodického typu toku .
  • (zool.) Hricová Irma: Využití vybraných barvících technik při studiu taxonomicky významných struktur monogenií II.
  • (zool.) Jakešová Markéta: Srovnání chování lamy krotké (Lama guanicoe lama) a lamy divoké (Lama guanicoe guanicoe) v podmínkách chovu v Zoo.
  • (zool.) Kadlec Dušan: Vícebuněční ektoparaziti parmy obecné (Barbus barbus L.).
  • (zool.) Kalousková Šárka: Reintrodukce uměle odchovaných velkých sokolů (Falconiformes) na Moravě.
  • (zool.) Kopecký Jiří: Sezónní dynamika zooplanktonu tůní v inundačním území Moravy.
  • (zool.) Králíková Renata: Mnohobuněnční parazité ryb řeky Dyje.
  • (zool.) Mrkvicová Simona: Srovnávací analýza embryonálního vývoje vybraných zástupců živorodých monogenií rodu Gyrodactylus (Nordmann, 1832).
  • (zool.) Palša Stanislav: Vnímavost genetických hybridů kapřího plůdku vůči modelovým cizopasníkům.
  • (zool.) Ševčík Mojmír: Složení hnízdní ornitocenózy mokřadu Bašňov.
  • (zool.) Vojtíšková Denisa: Fauna poříčních podzemních vod řeky Moravy.
  • (zool.) Žebrák Radim: Charakterizace vybraných populací vodních skokanů na Moravě

  1994

  • (bot.) Čechová Jana: Vliv rozvoje stromového a keřového patra na xerotermní bylinnou vegetaci Mohelenské hadcové stepi
  • (bot.) Čumíčková Petra: Floristická studie území při dolní Jihlavě jižně od Pohořelic
  • (bot.) Gruna Bronislav: Současný stav lišejníkové flóry Národního parku Podyjí
  • (bot.) Lišková Kateřina: Erechtites hieraciifolia (L.) Rafin., Helichrysum arenarium (L.) Moench a Senecio vernalis Waldst. et Kit. v České republice
  • (bot.) Odstrčilíková Andrea: Ověření možností různých metod a postupů při hodnocení bohatosti rostlinných populací
  • (bot.) Otáhalová-Sedláčková Markéta: Dynamika stepní vegetace Hustopečské pahorkatiny při různých typech managementu
  • (bot.) Šalomounová Pavla: Příspěvek k poznání dějin botanického ústavu Přírodovědecké fakulty MU v Brně
  • (bot.) Štrymplová Kamila: Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí
  • (zool.) Andrýsek Petr: Struktura rybí obsádky v podélném profilu potoka Brtnice.
  • (zool.) Brabec Karel: Vliv údolní nádrže na zoobentos toku pod ní.
  • (zool.) Eliáš František: Sledování obojživelníků ve vybraných oblastech okresu Žďár nad Sázavou.
  • (zool.) Gajdošík Martin: Potrava a potravní aktivita netopýra večerního.
  • (zool.) Grossmannová Jana: Sezónní změny zooplanktonu a litorálního zoobentosu rybníka u Břeclavi.
  • (zool.) Hohausová Eva: Rozvoj epigeonu v nově vysázených biokoridorech.
  • (zool.) Holušová Beata: Kvalitativní a kvantitativní složení ornitocenóz lesních porostů v okolí Brna.
  • (zool.) Koníček Libor: Vícebuněční parazité jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.).
  • (zool.) Kultová Milana: Sezónní dynamika společenstva prvoků v biosystému tůně (zahradní bazény).
  • (zool.) Lukáčová Lenka: Karyotypové rasy piskora obyčajného Sorex araneus L. na území Českej republiky.
  • (zool.) Marošová Šárka: Vývoj početnosti populací vybraných druhů vodních ptáků v ČR.
  • (zool.) Míková Jana: Příspěvky k poznání složení a aktivity epigeonu.
  • (zool.) Petz Antonín: Využití vybraných barvících technik při studiu taxonomicky významných struktur monogenií.
  • (zool.) Procházková Ivona: K poznání dynamiky populace a biologie plže Bithlynia tentaculata (Linné, 1758).
  • (zool.) Vrtílek Lubomír: Collembola lužního lesa na jižní Moravě.

  1993

  • (bot.) Kailer Pavel: Dokumentace vlivu obory na vegetaci SPR Děvín, Soutěska a Kotelná v Pavlovských vrších
  • (bot.) Mašková Monika: Floristické poměry Balinského údolí jihozápadně od Velkého Meziříčí
  • (bot.) Podmanická Věra: Květena území severozápadně od Zašové (okres Vsetín)
  • (bot.) Porazilová Iva: Floristické poměry horního toku Bílého potoka východně od Velké Bíteše
  • (bot.) Procházková Ivana: Množení vybraných ohrožených druhů květeny Bílých Karpat v kultuře
  • (bot.) Procházková Lenka: Florografická studie okolí Rusavy
  • (bot.) Roček Radim: Květena stepních pahorků jihozápadně Miroslavi
  • (bot.) Vafková Petra: Květena území jihovýchodně od Luk nad Jihlavou
  • (zool.) Beránková Věra: Změny ve struktuře makrozoobentosu v podélném profilu malého toku.
  • (zool.) Klozová Ivana: Příspěvek k poznání fauny suťových polí.
  • (zool.) Krška Arnošt: Populace myšic rodu Apodemus v oblasti Národního parku Podyjí.
  • (zool.) Pláňková Hana: Mnohobuněční cizopasníci ryb řeky Moravy.
  • (zool.) Rychtecká Eva: Oživení hyporhealu malého toku při různě velkém průtoku (Qa a Q330d).
  • (zool.) Vlk Robert: Příspěvek k poznání aranoentomocenózy rákosin z hlediska potravní ekologie některých rákosinových pěvců.

  1992

  • (bot.) Brabencová Lenka: Florografická studie okolí obce Lipník u Jaroměřic nad Rokytnou
  • (bot.) Gerišová Zoja: Vegetační a floristické poměry údolí Svitavy mezi Brnem a Bílovicemi
  • (bot.) Hrubý Aleš: Floristická studie území jihovýchodně od Rosic u Brna (oblast Bučín)
  • (bot.) Komárek C.: Ekofyziologická studie druhu Desmococcus vulgaris
  • (bot.) Shánělová Alena: Floristická studie území severovýchodně od Luže
  • (bot.) Sobotíková Renata: Floristické poměry území jihozápadně od Frenštátu pod Radhoštěm
  • (bot.) Vocílková Blanka: Florografická studie území mezi Hlubokými Mašůvkami a Kravskem /Znojemsko/
  • (zool.) Humlíček Hynek: Současný stav rozšířené perlorodky říční (Margiritifera margiritifera L.) v Československu a její ochrana.
  • (zool.) Klímová Martina: Morfogeneze a morfometrická variabilita taxonomicky významných znaků Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891) - žaberního cizopasníka kapra.
  • (zool.) Mervartová Jana: Změny ve složení driftujících organismů za určitých podmínek.
  • (zool.) Pařil Petr: Saprobiologická studie malého vodního toku.
  • (zool.) Špičková Markéta: Návrh výukového programu na téma "naše ryby".
  • (zool.) Tobolková Jitka: Samočištění malého toku v městské aglomeraci.
  • (zool.) Veselá Šárka: Etologické pozorování v tlupě paviánů anubi (Papio anubis Fischer, 1829) v podmínkách chovu v zoo.

  1991

  • (bot.) Duda Martin: Florografická studie Bohumína a okolí
  • (bot.) Fuchsová Edita: Geologické a geobotanické mapování v údolí Křtinského potoka
  • (bot.) Jozová Hana: Velikost výtrusů - Amanita citrina, A. gemmata, A. porphyria
  • (bot.) Mahelová Hana: Floristická studie povodí Boršického potoka
  • (zool.) Balcárek Lubomír: Inventarizační přehled ichtyofauny Jihomoravského kraje.
  • (zool.) Burešová Jitka: Délkováhové vztahy v čerstvé hmotnosti a v sušině nejběžnějších hydrobiontů.
  • (zool.) Bušek Jiří: K poznání potravy a parazitofauny ryb v povodí Oslavy.
  • (zool.) Coufalová Ivana: Měkkýši lednických rybníků.
  • (zool.) Geriš Rodan: Monitorování kvality vody horního toku Bílé Opavy.
  • (zool.) Kosek Roman: Parazité historických populací člověka.
  • (zool.) Musilová Eva: Helmintofauna vodních ptáků v Československu.
  • (zool.) Nečasová Ivana: Výskyt pijavic rodu Herpobdella a jejich závislost na kvalitě prostředí a potravní nabídce.
  • (zool.) Papežík Pavel: Biologie raka říčního (Astacus astacus).
  • (zool.) Papežíková Milada: Morfologie a vývoj larev chrostíka Rhyacophila nubila (Zett.).
  • (zool.) Petrášková Hana: Populační dynamika Ancylus fluviatilis Müller, 1774 ve vztahu k jeho substrátu.
  • (zool.) Vácha Martin: Masařky československých krasů.
  • (zool.) Větříček Stanislav: Biologie a výskyt bioregulátorů žížal z čeledi Calliphoridae (Diptera).
  • (zool.) Zábojník Miloslav: Početní vývoj populací zajíce polního (Lepus europaeus Pallas, 1778) a bažanta obecného (Phasianus colchicus L., 1758) v okresech Břeclav, Jihlava, Zlín a Znojmo.
  • (zool.) Zámečníková Renata: Stav výzkumu motolic savců v Československu.
  • (zool.) Žaitlíková Petra: Synusie volně žijících hlístic ve vztahu k čistotě vody.

  1990

  • (bot.) Chytrý Milan: Acidofilní vegetace xerothermního bezlesí na jihovýchodním okraji Českého masívu
  • (bot.) Dvořáková Šárka: Rozšíření některých druhů rodu Suillus v ČSFR.
  • (bot.) Kmošek Jan: Floristické poměry v povodí Kopanského, Roudnického a Ponikelského potoka
  • (bot.) Kochová Petra: Vliv chovu spárkaté zvěře na vegetační kryt Pavlovských vrchů
  • (bot.) Krajíčková Daniela: Rozšíření některých druhů rodu Suillus
  • (bot.) Palová Meda: Vegetace západomoravských serpentinitů se zvláštním zaměřením na mohelenskou hadcovou step
  • (bot.) Pořízková Jana: Floristické poměry území západně od Prostějova
  • (bot.) Preisnerová Jiřina: Negativní faktory ovlivňující mohelenskou hadcovou step a důsledky jejich působení
  • (bot.) Rotreklová Olga: Floristická studie území na severním okraji Ždánického lesa
  • (bot.) Varga Tomáš: Důsledky chovu muflonů a koz bezoárových v oboře na Pavlovských vrších
  • (bot.) Žujová Eliška: Florografická studie okolí Valašských Klobouk
  • (zool.) Farkačová Jana: Úloha střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae)ve vybraných ekosystémech zemědělské krajiny.
  • (zool.) Formánek Rudolf: Potrava ryb řeky Jihlavy u Hrubšic.
  • (zool.) Hudek František: Užití analýzy časových řad při popisu vývoje populací srnce obecného a prasete divokého.
  • (zool.) Kaňuch Pavel: Ornitocenózy vybraných biotopov poľnohospodárskej krajiny južnej Moravy.
  • (zool.) Klodnerová Hana: Znečištění říčky Bobravy hodnocené podle biologických indikátorů.
  • (zool.) Kostková Dagmar: Změny struktury zoobentosu malých potoků a korelační vztahy mezi různými ekologickými typy.
  • (zool.) Kučera Jaroslav: Zemní savci modelových agrocenóz jižní Moravy.
  • (zool.) Mazánek Michal: K poznání parazitofauny ryb Moravy.
  • (zool.) Míková Karla: Fauna periodické tůně.
  • (zool.) Smoleňáková Jiřina: Výzkum žábrohlístů ryb na jižní Moravě.
  • (zool.) Šedrlová -Kökényová Lenka: Výzkum měkkýšů oddělení parazitologie za léta 1960-1985.
  • (zool.) Ševčíková Jana: K poznání furkocerkálií Československa.
  • (zool.) Šrámková Barbora: Chrostíci malých vodních toků.
  • (zool.) Večeřová-Halvoníková Renata: Výzkum měkkýšů oddělení parazitologie.
  • (zool.) Zukal Jan: Ověření nové metody odchytu drobných zemních savců v různém prostředí.