Obhájené práce

Diplomové práce: 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Rigorózní práce

2017

 • (zoologie) Janovská Hana: Využití znalostí o rozšíření a nárocích významných taxonů makrozoobentosu, především řádu Ephemeroptera, pro hodnocení stavu tekoucích vod.

2016

 • (botanika) Tkáčiková Jana : Výzkum flóry cévnatých rostlin a mechorostů severovýchodní Moravy.
 • (zoologie) Nezhybová Veronika: Vliv infekce motolicí Diplostomum pseudospathaceum na úmrtnost přezimující hořavky duhové.

2011

 • (zoologie) Pařil Petr: Expanze pošvatky Leuctra geniculata (Plecoptera: Leuctridae) na území ČR.

2008

 • (botanika) Sedláček Vojtěch: Flóra a vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů rostlin v okolí Moravské Třebové.

2007

 • (zoologie) Brůna Jiří: Morfologie a myologie pouštních forem žab rodu Breviceps (Anura, Brevicipitidae) s ohledem na jejich fylogenetické vztahy.

2006

 • (zoologie) Mückstein Petr: Composition of psocid taxocenoses (Insecta: Psocoptera) independence on the level of naturalness of forest ecosystems in the Žďárské vrchy hills.
 • (zoologie) Sychra Oldřich: Všenky (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) ptáků Kostariky.

2005

 • (zoologie) Tajmrová Lenka: Společenstva chrostíků (Trichoptera) obývající dva různé typy substrátu v řece Bystřici, habitatové preference a životní cykly vybraných druhů.

2004

 • (zoologie) Kučera Pavel: Vybraná témata z algologie a z biologie kmene porifera.

2003

 • (zoologie) Tóthová Andrea: Ceratopogonidae (Diptera) Českej republiky.

2002

 • (zoologie) Dragomirová Jana: Výskyt kryptosporidiózy na území okresu Nový Jičí.n
 • (zoologie) Sukačová-Fajtová Kateřina: Morfologie a biologie Characiochloris apiculata (Chlamydophyceae) nového druhu pro českou mikroflóru.

2001

 • (zoologie) Horsák Michal: Současný stav poznání vodní malakofauny České republiky.
 • (zoologie) Komzák Petr: Prostorová a časová rozrůzněnost společenstev chrostíků (Trichoptera, Insecta) Oslavy a Chvojnice.
 • (zoologie) Němcová Jana: Macrozoobenthos in connection with modified flow and temperature regime.
 • (zoologie) Pořízková Yvonne: Makrozoobentos toku Říčka v Moravském krasu.
 • (zoologie) Velecká Ivona: Perspektivy bioindikačního využití vodních měkkýšů.
 • (zoologie) Vojtíšková Denisa: Využití meio - a makrofauny bezobratlých jako indikátorů ovlivnění akvatických biotopů antropickou činností.

2000

 • (zoologie) Kopecký Jiří: Zooplankton inundačního území dolních částí toků Moravy a Dyje.
 • (zoologie) Mergl Aleš: Jepice (Ephemeroptera) Jeseníků a Beskyd.
 • (zoologie) Reichard Martin: Biometrická studie hořavky duhové (Rhodeus sericeus).
 • (zoologie) Rozehnal Jiří: Testing of different trapping methods in sampling small mammal (Insectivora, Rodentia) communities in a foodplain of forest.
 • (zoologie) Stehno Vladislav: Zoobenthos přirozené a zregulované části Doberského potoka.
 • (zoologie) Stehno Vladislav: Vliv úprav potoka Staviště na zoobenthos.
 • (zoologie) Stehno Vladislav: Ekologické důsledky úprav malých vodních toků.

1995

 • (zoologie) Čipera Jiří: Modelové skupiny epigeonu (Oniscidea, Diplopoda, Chilopada) v různých ekosystémech jižní Moravy.

1994

 • (zoologie) Vančura Roman: Využití modelových skupin bezobratlých pro bioindikaci entropického zatížení půdního systému.

1990

 • (zoologie) Ježek Pavel: Měkkýši Opavska.

1980

 • (zoologie) Bělín Vladimír: Rozšíření čeledi Noctuidae (Trifinae) na Moravě.
 • (zoologie) Gajdůšek Josef: Biometrie cejna velkého abramis brama (Linnaeus, 1758).
 • (zoologie) Halouzka Jiří: Makrozoobentos mušovské přehradní nádrže druhým rokem po jejím napuštění a přehled hydrobiologických výzkumů s důrazem na zoobentos v oblasti Vodního díla Nové Mlýny.
 • (zoologie) Helešic Jan: Ekologická studie o hrdličce zahradní (Streptopelia decaocto decaocto Friv.) v antropogenním prostředí.
 • (zoologie) Vála Miloslav: K poznání rodu Agromyza (Agomyzidae, Diptera) na území ČSSR.

1979

 • (zoologie) Dočekalová Miroslava: Příspěvek ke studiu hemogramů samců nutrií v závislosti na věku.
 • (zoologie) Dubový Petr: Studium morfologie polytenních chromozomů některých populací druhu simulium argyreatum meigen 1838.
 • (zoologie) Homolka Miloslav: Příspěvek k poznání morfologie rejska obecného Sorex areneus linnaeus, 1758.
 • (zoologie) Hubcej Václav: K problematike biologického oživenia na vodnom zdroji Nové Zámky.
 • (zoologie) Kovařík Miroslav: Dynamika společenstva nálevníků mikrobentosu v přirozených a simulovaných podmínkách.
 • (zoologie) Laštůvka Zdeněk: Sesiidae - systematika a morfologie (Lepidoptera).
 • (zoologie) Mazura Václav: Potravní spektrum síha peledě s ohledem na potravní konkurenci s kaprem obecným.
 • (zoologie) Mullerová Darina: Vplyv znečistených a odpadových vod na oživenie Malého Dunaja a Čiernej Vody.
 • (zoologie) Wohlgemuth Evžen: Ichtyofauna řeky Jihlavy v zájmové oblasti JE Dukovany a její radiochemické pozadí.

1978

 • (zoologie) Bauerová Zdeňka: Členovci v potravě drobných savců.
 • (zoologie) Hlaváč Alois: Příspěvek k poznání věkové struktury populací drobných hlodavců.
 • (zoologie) Kajnarová Jana: Nálezy střevních parazitů a Trichomonas vaginalis v materiálu parazitologického oddělení MěHS Ostrava v letech 1974-1976.
 • (zoologie) Lošťáková Hana: Srovnávací studie biologie některých druhů želv.
 • (zoologie) Pospěch Lubomír: Antopogenní vliv na některé brouky lesních biotopů.
 • (zoologie) Roháček Jindřich: Československé druhy rodu Limosina Macq. a Kimosina gen. n. (Diptera, Sphaeroceridae). Část 1. a 2. část.
 • (zoologie) Zahrádka Jiří: Absundance, biomasa a produkce larev jepic druhů potamanthus luteus (Linné, 1767) a ephoron virgo (Olivier, 1791).

1977

 • (zoologie) Ardó Jan: Súbor z technickej hydrobiologie.
 • (zoologie) Babička Ctibor: Problematika humánní parazitologie v okrese Šumperk.
 • (zoologie) Beklová Miroslava: Věková struktura hemisynantropních ptačích druhů v ČSSR.
 • (zoologie) Kondělka Drahomír: Rozšíření, početnost a bionomie některých ptačích druhů v Severomoravském kraji.
 • (zoologie) Pár Oldřich: Botriocefalóza kaprů.
 • (zoologie) Prouza Antonín: Vývojový cyklus tasemnice Proteocephalus neglectus La Rue, 1911.
 • (zoologie) Šebela Miroslav: Abundance, diverzita a populační hustota drobných zemních savců ve třech lesních ekosystémech.
 • (zoologie) Šikula Josef: Epidemiologické sledování urogenitální trichomonózy v okresu Vsetín.
 • (zoologie) Urban Jaroslav: Příspěvek k poznání některých salicikolních brouků (coleoptera) ve vybraných vrbovnách na Moravě.

1976

 • (zoologie) Ďurkovičová Olga: Biologické hodnotenie obtokového ramena Dunaja a infiltrovaných vod z ostrova Sihoť v Bratislave.
 • (zoologie) Hartman Petr: Bentos a drift potoka Říčky pod údolní nádrží v Líšni se zvláštním zřetelem k larvám rodu Hydropsyche.
 • (zoologie) Holasová - Pelikánová Eva: K epidemiologické problematice enterbiozy u dětí v předškolních kolektivech.
 • (zoologie) Macháček Petr: K poznání fauny hnízd vrabce domácího (passer domesticus) a vrabce polního (passer montanus).
 • (zoologie) Mayer Jan: Kvalitativní a kvantitativní analýza potravy mláďat rákosníka velkého.

1975

 • (zoologie) Batěk Jiří: Vliv některých technologických parametrů aktivačního čistění na složení biocenózy aktivovaného kalu.
 • (zoologie) Holobradá Mária: Makrozoobentos rybníka v rezervácii Jurský šúr pri Bratislave.
 • (zoologie) Oliva Zdeněk: Kvalitativní a kvantitativní poměry ptactva okresu Gottwaldov.
 • (zoologie) Simanov Lubor: K poznání saprobiologicko vodohospodářských poměrů dvou rybníků na Bruntálsku.
 • (zoologie) Stanovská Ingrid: Hydrobilologické problémy pri zachytávaní a prevádzkovom využívání krasových vod pre vodárenské účely v západoslovenskom kraji.

1974

 • (zoologie) Adámek Zdeněk: Vliv oteplených odpadních vod na biologii dolního toku řeky Oslavy.
 • (zoologie) Čech Svatopluk: Inervace cév plicního oběhu některých savců.
 • (zoologie) Gelbič Ivan: Působení analogů juvenilního hormonu na larvy Chironomus annularis meig. a na různá vývojová stádia Laspeyresia pomonelia (L.).
 • (zoologie) Kantorek Jan: Lasturnatky (Ostracoda Crustocea) několika typů stojatých vod Severomoravského kraje.
 • (zoologie) Moravec Pavel: Prevelance a výskyt střevních parazitóz v populaci okresu Opava, efektivnost protiepidemických opatření v ohniscích.
 • (zoologie) Olejníček Jiří: Československé druhy rodu Dolichopus latrielle, 1796.

1973

 • (zoologie) Hanák František: Volně žijící ptactvo brněnské zoologické zahrady.
 • (zoologie) Koubek Petr: Helmintofauna některých volně žijících ptáků v ČSSR.
 • (zoologie) Krampl, František: Příspěvek k poznání čeledi Geometridae (Lepidoptera) jižních Čech.
 • (zoologie) Ratajský František: K poznání potravy žab jižní Moravy a Slovenska.
 • (zoologie) Vaňhara Jaromír: Rody Sialis Latr. /Megaloptera/ a Atherix Meig. /Rhagionidae, Diptera/ v Československu.
 • (zoologie) Vychodilova Marie: Denní organický drift dvou pstruhových potoků v Beskydech.

1972

 • (zoologie) Jiroutková Anděla: K poznání zoobentosu nížinného potoka v Polabí.
 • (zoologie) Trnková Jana: Stanovení velikosti reprsentativního vzorku bentosu na běžných typech našich toků.

1971

 • (zoologie) Blahák Pavel: Příspěvek k poznání vztahu zoobenthosu k potravě pstruha a lipana.
 • (zoologie) Dub Miroslav: Příspěvek k poznání některých atributů populace hraboše polního, Mictrotus arvalis (Pallas) 1779.
 • (zoologie) Obrdlík Petr: Populace Rivulogammarus fossarum Koch malého typu.

1970

 • (zoologie) Adamová - Sobotková Blanka: K poznání zooplanktonu návesní tůně (Mušov - jižní Morava).
 • (zoologie) Sukop Ivo: Roční cyklus rheobenthosu říčky Dobravy.
 • (zoologie) Vašátko Jaroslav: O měkkýši složce geobiocenos lužního lesa u Dolních Věstonic.

1969

 • (zoologie) Terek Jozef: Sieťový zooplanktón rybníkov Svätojurského šúru. Poznámky k cyklomorfóze Bosmina longirostris (O. F. Müller, 1776).

1968

 • (zoologie) Ošmera Stanislav: Roční cyklus zooplanktonu v tůních inundačního území Dyje.