Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Rigorózní práce

  2017

  • (zool.) Janovská Hana: Využití znalostí o rozšíření a nárocích významných taxonů makrozoobentosu, především řádu Ephemeroptera, pro hodnocení stavu tekoucích vod.

  2016

  • (bot.) Tkáčiková Jana : Výzkum flóry cévnatých rostlin a mechorostů severovýchodní Moravy.
  • (zool.) Nezhybová Veronika: Vliv infekce motolicí Diplostomum pseudospathaceum na úmrtnost přezimující hořavky duhové.

  2011

  • (zool.) Pařil Petr: Expanze pošvatky Leuctra geniculata (Plecoptera: Leuctridae) na území ČR.

  2008

  • (bot.) Sedláček Vojtěch: Flóra a vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů rostlin v okolí Moravské Třebové.

  2007

  • (zool.) Brůna Jiří: Morfologie a myologie pouštních forem žab rodu Breviceps (Anura, Brevicipitidae) s ohledem na jejich fylogenetické vztahy.

  2006

  • (zool.) Mückstein Petr: Composition of psocid taxocenoses (Insecta: Psocoptera) independence on the level of naturalness of forest ecosystems in the Žďárské vrchy hills.
  • (zool.) Sychra Oldřich: Všenky (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) ptáků Kostariky.

  2005

  • (zool.) Tajmrová Lenka: Společenstva chrostíků (Trichoptera) obývající dva různé typy substrátu v řece Bystřici, habitatové preference a životní cykly vybraných druhů.

  2004

  • (zool.) Kučera Pavel: Vybraná témata z algologie a z biologie kmene porifera.

  2003

  • (zool.) Tóthová Andrea: Ceratopogonidae (Diptera) Českej republiky.

  2002

  • (zool.) Dragomirová Jana: Výskyt kryptosporidiózy na území okresu Nový Jičí.n
  • (zool.) Sukačová-Fajtová Kateřina: Morfologie a biologie Characiochloris apiculata (Chlamydophyceae) nového druhu pro českou mikroflóru.

  2001

  • (zool.) Horsák Michal: Současný stav poznání vodní malakofauny České republiky.
  • (zool.) Komzák Petr: Prostorová a časová rozrůzněnost společenstev chrostíků (Trichoptera, Insecta) Oslavy a Chvojnice.
  • (zool.) Němcová Jana: Macrozoobenthos in connection with modified flow and temperature regime.
  • (zool.) Pořízková Yvonne: Makrozoobentos toku Říčka v Moravském krasu.
  • (zool.) Velecká Ivona: Perspektivy bioindikačního využití vodních měkkýšů.
  • (zool.) Vojtíšková Denisa: Využití meio - a makrofauny bezobratlých jako indikátorů ovlivnění akvatických biotopů antropickou činností.

  2000

  • (zool.) Kopecký Jiří: Zooplankton inundačního území dolních částí toků Moravy a Dyje.
  • (zool.) Mergl Aleš: Jepice (Ephemeroptera) Jeseníků a Beskyd.
  • (zool.) Reichard Martin: Biometrická studie hořavky duhové (Rhodeus sericeus).
  • (zool.) Rozehnal Jiří: Testing of different trapping methods in sampling small mammal (Insectivora, Rodentia) communities in a foodplain of forest.
  • (zool.) Stehno Vladislav: Zoobenthos přirozené a zregulované části Doberského potoka.
  • (zool.) Stehno Vladislav: Vliv úprav potoka Staviště na zoobenthos.
  • (zool.) Stehno Vladislav: Ekologické důsledky úprav malých vodních toků.

  1995

  • (zool.) Čipera Jiří: Modelové skupiny epigeonu (Oniscidea, Diplopoda, Chilopada) v různých ekosystémech jižní Moravy.

  1994

  • (zool.) Vančura Roman: Využití modelových skupin bezobratlých pro bioindikaci entropického zatížení půdního systému.

  1990

  • (zool.) Ježek Pavel: Měkkýši Opavska.

  1980

  • (zool.) Bělín Vladimír: Rozšíření čeledi Noctuidae (Trifinae) na Moravě.
  • (zool.) Gajdůšek Josef: Biometrie cejna velkého abramis brama (Linnaeus, 1758).
  • (zool.) Halouzka Jiří: Makrozoobentos mušovské přehradní nádrže druhým rokem po jejím napuštění a přehled hydrobiologických výzkumů s důrazem na zoobentos v oblasti Vodního díla Nové Mlýny.
  • (zool.) Helešic Jan: Ekologická studie o hrdličce zahradní (Streptopelia decaocto decaocto Friv.) v antropogenním prostředí.
  • (zool.) Vála Miloslav: K poznání rodu Agromyza (Agomyzidae, Diptera) na území ČSSR.

  1979

  • (zool.) Dočekalová Miroslava: Příspěvek ke studiu hemogramů samců nutrií v závislosti na věku.
  • (zool.) Dubový Petr: Studium morfologie polytenních chromozomů některých populací druhu simulium argyreatum meigen 1838.
  • (zool.) Homolka Miloslav: Příspěvek k poznání morfologie rejska obecného Sorex areneus linnaeus, 1758.
  • (zool.) Hubcej Václav: K problematike biologického oživenia na vodnom zdroji Nové Zámky.
  • (zool.) Kovařík Miroslav: Dynamika společenstva nálevníků mikrobentosu v přirozených a simulovaných podmínkách.
  • (zool.) Laštůvka Zdeněk: Sesiidae - systematika a morfologie (Lepidoptera).
  • (zool.) Mazura Václav: Potravní spektrum síha peledě s ohledem na potravní konkurenci s kaprem obecným.
  • (zool.) Mullerová Darina: Vplyv znečistených a odpadových vod na oživenie Malého Dunaja a Čiernej Vody.
  • (zool.) Wohlgemuth Evžen: Ichtyofauna řeky Jihlavy v zájmové oblasti JE Dukovany a její radiochemické pozadí.

  1978

  • (zool.) Bauerová Zdeňka: Členovci v potravě drobných savců.
  • (zool.) Hlaváč Alois: Příspěvek k poznání věkové struktury populací drobných hlodavců.
  • (zool.) Kajnarová Jana: Nálezy střevních parazitů a Trichomonas vaginalis v materiálu parazitologického oddělení MěHS Ostrava v letech 1974-1976.
  • (zool.) Lošťáková Hana: Srovnávací studie biologie některých druhů želv.
  • (zool.) Pospěch Lubomír: Antopogenní vliv na některé brouky lesních biotopů.
  • (zool.) Roháček Jindřich: Československé druhy rodu Limosina Macq. a Kimosina gen. n. (Diptera, Sphaeroceridae). Část 1. a 2. část.
  • (zool.) Zahrádka Jiří: Absundance, biomasa a produkce larev jepic druhů potamanthus luteus (Linné, 1767) a ephoron virgo (Olivier, 1791).

  1977

  • (zool.) Ardó Jan: Súbor z technickej hydrobiologie.
  • (zool.) Babička Ctibor: Problematika humánní parazitologie v okrese Šumperk.
  • (zool.) Beklová Miroslava: Věková struktura hemisynantropních ptačích druhů v ČSSR.
  • (zool.) Kondělka Drahomír: Rozšíření, početnost a bionomie některých ptačích druhů v Severomoravském kraji.
  • (zool.) Pár Oldřich: Botriocefalóza kaprů.
  • (zool.) Prouza Antonín: Vývojový cyklus tasemnice Proteocephalus neglectus La Rue, 1911.
  • (zool.) Šebela Miroslav: Abundance, diverzita a populační hustota drobných zemních savců ve třech lesních ekosystémech.
  • (zool.) Šikula Josef: Epidemiologické sledování urogenitální trichomonózy v okresu Vsetín.
  • (zool.) Urban Jaroslav: Příspěvek k poznání některých salicikolních brouků (coleoptera) ve vybraných vrbovnách na Moravě.

  1976

  • (zool.) Ďurkovičová Olga: Biologické hodnotenie obtokového ramena Dunaja a infiltrovaných vod z ostrova Sihoť v Bratislave.
  • (zool.) Hartman Petr: Bentos a drift potoka Říčky pod údolní nádrží v Líšni se zvláštním zřetelem k larvám rodu Hydropsyche.
  • (zool.) Holasová - Pelikánová Eva: K epidemiologické problematice enterbiozy u dětí v předškolních kolektivech.
  • (zool.) Macháček Petr: K poznání fauny hnízd vrabce domácího (passer domesticus) a vrabce polního (passer montanus).
  • (zool.) Mayer Jan: Kvalitativní a kvantitativní analýza potravy mláďat rákosníka velkého.

  1975

  • (zool.) Batěk Jiří: Vliv některých technologických parametrů aktivačního čistění na složení biocenózy aktivovaného kalu.
  • (zool.) Holobradá Mária: Makrozoobentos rybníka v rezervácii Jurský šúr pri Bratislave.
  • (zool.) Oliva Zdeněk: Kvalitativní a kvantitativní poměry ptactva okresu Gottwaldov.
  • (zool.) Simanov Lubor: K poznání saprobiologicko vodohospodářských poměrů dvou rybníků na Bruntálsku.
  • (zool.) Stanovská Ingrid: Hydrobilologické problémy pri zachytávaní a prevádzkovom využívání krasových vod pre vodárenské účely v západoslovenskom kraji.

  1974

  • (zool.) Adámek Zdeněk: Vliv oteplených odpadních vod na biologii dolního toku řeky Oslavy.
  • (zool.) Čech Svatopluk: Inervace cév plicního oběhu některých savců.
  • (zool.) Gelbič Ivan: Působení analogů juvenilního hormonu na larvy Chironomus annularis meig. a na různá vývojová stádia Laspeyresia pomonelia (L.).
  • (zool.) Kantorek Jan: Lasturnatky (Ostracoda Crustocea) několika typů stojatých vod Severomoravského kraje.
  • (zool.) Moravec Pavel: Prevelance a výskyt střevních parazitóz v populaci okresu Opava, efektivnost protiepidemických opatření v ohniscích.
  • (zool.) Olejníček Jiří: Československé druhy rodu Dolichopus latrielle, 1796.

  1973

  • (zool.) Hanák František: Volně žijící ptactvo brněnské zoologické zahrady.
  • (zool.) Koubek Petr: Helmintofauna některých volně žijících ptáků v ČSSR.
  • (zool.) Krampl, František: Příspěvek k poznání čeledi Geometridae (Lepidoptera) jižních Čech.
  • (zool.) Ratajský František: K poznání potravy žab jižní Moravy a Slovenska.
  • (zool.) Vaňhara Jaromír: Rody Sialis Latr. /Megaloptera/ a Atherix Meig. /Rhagionidae, Diptera/ v Československu.
  • (zool.) Vychodilova Marie: Denní organický drift dvou pstruhových potoků v Beskydech.

  1972

  • (zool.) Jiroutková Anděla: K poznání zoobentosu nížinného potoka v Polabí.
  • (zool.) Trnková Jana: Stanovení velikosti reprsentativního vzorku bentosu na běžných typech našich toků.

  1971

  • (zool.) Blahák Pavel: Příspěvek k poznání vztahu zoobenthosu k potravě pstruha a lipana.
  • (zool.) Dub Miroslav: Příspěvek k poznání některých atributů populace hraboše polního, Mictrotus arvalis (Pallas) 1779.
  • (zool.) Obrdlík Petr: Populace Rivulogammarus fossarum Koch malého typu.

  1970

  • (zool.) Adamová - Sobotková Blanka: K poznání zooplanktonu návesní tůně (Mušov - jižní Morava).
  • (zool.) Sukop Ivo: Roční cyklus rheobenthosu říčky Dobravy.
  • (zool.) Vašátko Jaroslav: O měkkýši složce geobiocenos lužního lesa u Dolních Věstonic.

  1969

  • (zool.) Terek Jozef: Sieťový zooplanktón rybníkov Svätojurského šúru. Poznámky k cyklomorfóze Bosmina longirostris (O. F. Müller, 1776).

  1968

  • (zool.) Ošmera Stanislav: Roční cyklus zooplanktonu v tůních inundačního území Dyje.