Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Diplomové práce 2009 - 2000

  2009

  • (bot.) Běťák Jan: Mykofloristická a ekologická studie makromycetů v lesích západní části Chřibů.
  • (bot.) Dvořáková Jana: Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí.
  • (bot.) Gonda Marek: Variabilita rastlinných spoločenstiev s druhom Sesleria uliginosa na lokálnej a širokej geografickej mierke.
  • (bot.) Holánková Jana: Flóra území jižně od Zlína.
  • (bot.) Juříček Michal: Vliv hospodaření a podmínek prostředí na druhové složení flóry a vegetace rybníků.
  • (bot.) Kalusová Veronika: Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje.
  • (bot.) Michalcová Dana: Diverzita lesní vegetace Moravského krasu a přilehlého území.
  • (bot.) Myšková Zuzana: Prameništní vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra.
  • (bot.) Náhlíková Tereza: Vliv velikosti plochy na výskyt diagnostických druhů slatinných pramenišť.
  • (bot.) Nechojdomová Veronika: Rozrazily z okruhu Veronica anagallis-aquatica v České republice.
  • (bot.) Nejezchlebová Martina: Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí.
  • (bot.) Nová Jana: Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně.
  • (bot.) Semrádová Olga: Flóra okolí Kamenice u Jihlavy.
  • (bot.) Sůrová Vendula: Floristická studie území východně od Křtin.
  • (bot.) Thomayerová Jana : Thalictrum minus agg. v České republice.
  • (bot.) Vild Ondřej: Závislost struktury fytocenologických dat na designu jejich sběru.
  • (bot.) Vinikarova Alexandra: Vnitrodruhová karyologická variabilita: Senecio jacobaea (Asteraceae) v panonsko- karpatském prostoru.
  • (bot.) Wernerová Veronika: Vliv světla na vybrané druhy cévnatých rostlin xero- a mezofilních lesů JZ části Českého krasu.
  • (bot.) Žáková Kristýna: Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku.
  • (zool.) Bína Pavel: Můrovití (Lepidoptera:Noctuidae) CHKO Žďárské vrchy, jejich ekologie a možný bioindikační význam.
  • (zool.) Falková Lenka: Sezónní změny v noční letové aktivitě netopýra hvízdavého , Pipistrellus pipistrellus s.s.
  • (zool.) Fornůsková Alena: Population genetic structure of two cryptic species of the genus Pipistrellus in Central Europe.
  • (zool.) Guziurová Veronika: Sezónní dynamika makrozoobentosu intermitentního toku.
  • (zool.) Heczková Kateřina: Velikostní struktura makrozoobentosu štěrkonosného toku: časo-prostorová dynamika.
  • (zool.) Krajčová Jitka: Migrace makrozoobentosu v intermitentním toku.
  • (zool.) Petráková Lenka: Interakce mezi Liometopum microcephalum (Formicidae) a jinými dominantními mravenci se sympatrickým výskytem.
  • (zool.) Petrášová Ivona: Ekologie rybích společenstev národního parku Niokolo Koba v Senegalu.
  • (zool.) Švaňhalová Blanka: Prostorová variabilita hyporheosu v toku s ovlivněným průtokovým režimem.
  • (zool.) Zavadilová Jana: Životní strategie blešivce potočního (Gammarus fossarum) v podmínkách intermitentního toku.

  2008

  • (bot.) Jiroušek Martin: Koncentrace živin v hlavičkách vrchovištních rašeliníků ve vztahu k hlavním vegetačním gradientům.
  • (bot.) Kutková Hana: Floristická studie květeny území severně od Brna mezi obcemi Bílovice nad Svitavou, Adamov a Lelekovice.
  • (bot.) Nováková Eva: Flóra okolí Mořkova.
  • (bot.) Runkasová Jana: Flóra dolního toku Želetavky.
  • (bot.) Šalanská Hana: Botanická exkurze pro střední školy v Brně a blízkém okolí.
  • (bot.) Veselý Pavel: Herbarium vivae icones: elektronický výukový herbář.
  • (zool.) Bejdák Petr: Variabilita a využití DNA markerů při studiu fylogeneze dvoukřídlých (Diptera) na různých taxonomických úrovních.
  • (zool.) Černohorská Nicole: Analýza vztahu druhové bohatosti měkkýšů (Mollusca) a velikosti vzorkovací plochy na minerotrofních slatiništních.
  • (zool.) Džingozová Žaneta: Aktivita a druhová diverzita společenstev netopýrů v lesních biotopech: vliv fragmentace lesních porostů.
  • (zool.) Horák Petr: Epigeičtí střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) vybraných stanovišť v horní části údolí Rakovce.
  • (zool.) Konečná Gabriela: Metoda opakovaných odlovů pro hodnocení rybích společenstev.
  • (zool.) Křoupalová Vendula: Prostorová variabilita makrozoobentosu: srovnání dvou minerálně odlišných pramenišť.
  • (zool.) Kubová Nela: Habitatové preference pijavic (Hirudinida) ve stojatých vodách.
  • (zool.) Maňák Vítězslav: Společenstvo saproxylických brouků tvrdého luhu na lokalitě Dlouhý hrúd zjištěné odchytem do nárazových pastí.
  • (zool.) Mašová Šárka: Hlístice vybraných druhů studenokrevných obratlovců západní Afriky.
  • (zool.) Měráková Eva: Vývojová plasticita termálně fyziologických znaků u čolka horského.
  • (zool.) Novotná Hana: Fylogeneze druhů rodu Tachina (Tachinidae, Diptera) západu palearktické oblasti - srovnání analýzy morfologických a molekulárně-genetických znaků.
  • (zool.) Puharičová Helena: Změny v diverzitě společenstev drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) na základě analýzy vývržků sovy pálené (Tyto alba) v závislosti na charakteru zemědělské krajiny.
  • (zool.) Růžičková Sylvie: Faktory ovlivňující sukcesi lesních malakocenóz na území CHKO Bílé Karpaty.
  • (zool.) Rymešová Dana: Genetická analýza vybraných populací sýce rousného (Aegolius funereus).
  • (zool.) Simprová Petra: Letová aktivita společenstva netopýrů v rozdílných typech lesního prostředí.
  • (zool.) Slavíková Kateřina: Nízkofrekvenční hlasy netopýra druhu Plecotus Auritus a jejich ekologický význam.
  • (zool.) Švanyga Jan: Struktura plůdkovitého společenstva ryb v podélném profilu řeky Labe.

  2007

  • (bot.) Cieslarová Jaroslava: Travinobylinná vegetace Jablunkovska.
  • (bot.) Dvořáková Soňa: Rozšíření druhu Hieracium umbellatum v České republice.
  • (bot.) Effmertová Jitka: Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice.
  • (bot.) Kneřová Jana: Variabilita velikosti genomu Eleocharis uniglumis subsp. sterneri.
  • (bot.) Konečný Jiří: Pylová viabilita u středoevropských druhů rodu Cirsium a jejich kříženců.
  • (bot.) Koubková Tereza: Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích.
  • (bot.) Moltašová Helena: Rozšíření druhu Hieracium racemosum v České republice.
  • (bot.) Navrátilová Lydie: Paleoekologická studie okolí Malého mechového jezírka na Rejvízu.
  • (bot.) Smetana Martin: Diverzita poloprirodzenej a prírode blízkej vegetácie v Podhradskej doline v Strážovských vrchoch.
  • (bot.) Strnadová Petra: Rozšíření druhu Hieracium sabaudum v České republice.
  • (bot.) Vala Josef: Floristická studie okolí Třebelovic.
  • (bot.) Veselá Irena: Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny.
  • (bot.) Vymazalová Marie: Fenologická studie CHKO Moravský kras.
  • (zool.) Bielik Andrej: Letová aktivita netopierov z reprodukčnej kolónie Pipistrellus pygmaeus v laktačnom a postlaktačnom období s využitím telemetrie a detektoringu.
  • (zool.) Bučánková Alena: Biologie, vývoj a zoogeografie vybraných saproxylických skupin orientálních druhů čeledi Stratiomyidae.
  • (zool.) Francová Kateřina: Diverzita cizopasníků invazního druhu ryby Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) v povodí Dunaje.
  • (zool.) Konvičková Veronika: Studium makrozoobentosu tůní Karvinska se zaměřením na stav a funkci společenstva vážek.
  • (zool.) Košař Martin: Analýza vztahu variability vybraných MHC genů a infekce mnohobuněčnými parazity Carassius auratus gibelio, hostitele s netypickou reprodukční strategií.
  • (zool.) Košková Eva: Analýza vlivu environmentální zátěže modelových lokalit na společenstva vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus).
  • (zool.) Kunc Jiří: Vertikální distribuce máloštětinatců (Oligochaeta) v hyporeických vrstvách.
  • (zool.) Patzenhauerová Hana: Příbuzenská struktura a paternita v přírodní populaci solitérního rypoše Heliophobius argenteocinereus.
  • (zool.) Promerová Marta: The Role of MHC genes in the Mate Choice in the Scarlet Rosefinch (Carpodacus erythrinus).
  • (zool.) Satková Zuzana: Sezónní dynamika populací a společenstev vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.)

  2006

  • (bot.) Harkabusová Veronika: Floristická studie jižního okolí Bruntálu.
  • (bot.) Hájková Ludmila: Sinicová a řasová flóra revitalizovaných mokřadů v PR Chomoutovské jezero (CHKO Litovelské Pomoraví).
  • (bot.) Hettenbergerová Eva: Vliv kontaktních fytocenóz na druhové složení prameništních slatinišť
  • (bot.) Horodyská Eliška: Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny : srovnání historických a současných dat.
  • (bot.) Jarošová Lucie: Pulmonaria obscura a Pulmonaria officinalis v České republice.
  • (bot.) Krátká Kateřina: Festuca valesiaca v České republice - analýza ploidní variability.
  • (bot.) Laučíková Kateřina: Floristická studie květeny okolí Jemnice.
  • (bot.) Lvončík Samuel: Lesní vegetace Slezské pahorkatiny a Ostravské pánve.
  • (bot.) Masníková Jana: Floristická studie okolí Nových Heřminov.
  • (bot.) Merunková Kristina: Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů.
  • (bot.) Urbanová Zuzana : Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy.
  • (zool.) Brejrtová Jana: Morfometrická analýza lebek netopára hvízdavého (Pipistrelluss pipistrelluss sensu lato) z českých sbírkových fondů.
  • (zool.) Chalupa Anna: Spatial use and hunting behaviour of Eurasian otters (Lutra lutra) at selected sites within the Třeboňsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve.
  • (zool.) Dařenová Eva: Sociální modulace množství močových proteinů u myšice malooké a myšice temnopásé.
  • (zool.) Fránek Jan: Faunistická analýza vybraných druhů savců Moravského krasu.
  • (zool.) Gryc Lukáš: Akvatika natopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně - prehibernační období.
  • (zool.) Kalousková Naděžda: Referenční společenstva makrozoobentosu toků se specifickým charakterem: pískovcová sklalní města.
  • (zool.) Konečná Markéta: Příspěvek k úkrytové ekologii netopýra nejmenšího Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) osídlijícího netopýří budky.
  • (zool.) Lamková Karolína: Vztah imunokompetence jelce tlouště (Leuciscus cephalus) a parazitace mnohobuněčnými cizopasníky.
  • (zool.) Pátková Monika: Sezónní dynamika a distribuce mnohobuněčných parazitů hrouzka obecného (Gobio gobio L.) .
  • (zool.) Poláková Radka: Saproxylický hmyz jako potenciální potrava datla černého (Dryocopus martius) a strakapouda velkého (Denrocopos major) ve zralém porostu dubu zimního (Quercus petraea).
  • (zool.) Zemanová Barbora: Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v CHKO & BR Třeboňsko využitím neinvazní genetické metody.

  2005

  • (bot.) Božková Jana: Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky
  • (bot.) Helánová Klára: Autekologická studie taxonů polyploidního komplexu Polypodium vulgare
  • (bot.) Koloničná Martina: Diverzifikace nik slatinných zástupců rodu Drepanocladus s. l. v Západních Karpatech: Scorpidium cossonii, S. revolvens, Hamatocaulis vernicosus
  • (bot.) Kozáková Markéta: Dynamika společenstva rozsivek v biotopech malého horského povodí Lubná v CHKO Bílé Karpaty
  • (bot.) Králová Štěpánka: Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery
  • (bot.) Petrová Michaela: Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany
  • (bot.) Rozbrojová Zuzana: Indikace stanovištních podmínek prameništních rašelinišť pomocí chemického složení rostlin
  • (bot.) Špelinová Markéta: Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku
  • (bot.) Urbánková Jarmila: Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy
  • (zool.) Bednářová Jana: Ekologie Myotis bechsteinii v Moravském krasu.
  • (zool.) Bencová Věra: Sezónní změny skladby potravy kalouse ušatého (Asio otus) na jižní Moravě.
  • (zool.) Bojková Jindřiška: Vliv lesnických meliorací na společenstva vodních bezobratlých.
  • (zool.) Konečný Adam: Variabilita sekundárního poměru pohlaví ve volně žijících populacích hraboše polního (Microtus arvalis).
  • (zool.) Nyklová Eva: Ekologiský stav Klaperova potoka: hodnocení podle makrozoobentosu
  • (zool.) Omelková Markéta: Biologie a rozšíření jihomoravské populace mravence Limetopum microcephalum Panzer, 1798.
  • (zool.) Paták Ladislav: Morfometrie lebek a pánví hraboše polního (Microtus arvalis).
  • (zool.) Požgayová Milica: Reakcia penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) na medzidruhový hniezdny parazitizmus.
  • (zool.) Rybaříková Jana: Hniezdna bionómia drozda plavého a faktory ovplyvňujúce raprodukčnú úspešnosť.
  • (zool.) Staněk David: Ekologické aspekty hibernace netopýrů v jeskyních Moravského krasu.
  • (zool.) Šídová Adéla: Vliv chovu kopytníků na společenstva roupic (Clitellata: Enchytraeidae) lesních a lučních půd.
  • (zool.) Trnka Jaroslav: Metody výzkumu osobnosti u papoušků žako (Psittacus erithacus).

  2004

  • (bot.) Baričáková Terezie: Carex remota v České republice
  • (bot.) Čechurová Petra: Rozšíření druhů Trichophorum alpinum, Trichophorum cespitosum a Milium effusum v České republice.
  • (bot.) Černá Lenka: Využití neuronových sítí pro klasifikaci vegetace
  • (bot.) Dvořák Daniel: Lžičkovcovité a korálovcovité houby České republiky
  • (bot.) Fajmon Karel: Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech
  • (bot.) Hložková Irena: Biologie, ekologie a rozšíření druhů Astragalus excapus, Hypericum elegans a Crepis pannonica na Moravě
  • (bot.) Lučeničová Barbora: Vybrané aspekty populační biologie tří příbuzných druhů rodu Viola
  • (bot.) Mikysková Jitka: Změny vegetačního pokryvu vrchu Děvín v Pavlovských vrších: srovnání časové řady leteckých snímků a intepretace archivních pramenů
  • (bot.) Rozmahelová Soňa: Rozšíření druhů Hordelymus europaeus a Eleocharis quinqueflora v České republice
  • (bot.) Saulová Jana: Rozšíření druhů Eleocharis acicularis a Eleocharis ovata v České republice
  • (bot.) Simonová Deana: Vegetace zdí na jižní a západní Moravě
  • (bot.) Straková Jana: Paseková vegetace jižní Moravy
  • (bot.) Šílová Daniela: Floristicko-geobotanická studie vybraného území u Svojanova (okr. Svitavy)
  • (bot.) Zogatová Kateřina: Rozšíření Carex sylvatica v České republice
  • (zool.) Balabánová Kateřina: Ekologie populací živorodých monogeneí rodu Gyrodactylus parazitujících na mřence mramorované (Barbatula barbatula).
  • (zool.) Dozbabová Martina: Monogenoidea ryb Neotropické oblasti jako potencionální zdroj introdukcí a nákaz akvarijních ryb ve střední Evropě.
  • (zool.) Dušková Markéta: Analýza společenstev cizopasníků modelových druhů ryb v podmínkách habitatu s rozdílnou diverzitou ichtyocenóz.
  • (zool.) Flíčková Jana: Vnější faktory ovlivňující druhové složení a dynamiku larev vážek (Odonata).
  • (zool.) Kobetičová Klára: Půdní společenstva roupic (Enchytraeidae) vybraných travinných biotopů v Bílých Karpatech.
  • (zool.) Krupová Magdaléna: Letová aktivita a echolokační chování netopýra severního, Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839).
  • (zool.) Kubošová Klára: Dynamický věkově-strukturovaný model pro populační fluktuace hrabošovitých hlodavců.
  • (zool.) Kučírek Jan: Eko-etologická charakteristika sezónních hejn vybraných druhů sýkor v přírodě.
  • (zool.) Kvardová Hana: Základní funkční schéma a struktura společenstva makrozooplanktonu přirozených a umělých tůní v NP Podyjí.
  • (zool.) Marsová Kateřina: Využití vybraných čeledí dvoukřídlých (Diptera) pro stanovení kvality přírodních ekosystémů.
  • (zool.) Mikula Ondřej: Morfometrická analýza hybridní zóny mezi Mus musculus a Mus domesticus v západních Čechách.
  • (zool.) Musilová Naďa: Monogenoidea ryb Orientální oblasti jako potenciální zdroj introdukcí a nákaz akvarijních ryb ve střední Evropě.
  • (zool.) Petřivalská Karla: Dynamika makrozoobentosu drobného vodního toku v CHKO Poodří.
  • (zool.) Řezníčková Pavla: Makrozoobentos Gránického potoka: ekologický stav toku.
  • (zool.) Růžičková Kateřina: Drobní zemní savci různých stanovišť dobývacího prostoru lomu Kotouč u Štramberka - Faunisticko-ekologická studie.
  • (zool.) Sychra Jan: Hnízdní biologie a analýza příčin hnízdní neúspěšnosti potápek (Podicipediformes) na Náměšťských rybnících.
  • (zool.) Syrovátka Vít: Analýza faktorů určujících prostorovou distribuci larev pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) na úrovni mesohabitatau.
  • (zool.) Šašinková Renata: Hnízdní biologie synantropní populace kosa černého Turdus merula.
  • (zool.) Večeřová Petra: Crustaceoplankton tůní typu plesiopotamon a paleopotamon v inundačním území řeky Dyje.
  • (zool.) Zehnalová Amélie: Analýza společenstev mnohobuněčných parazitů hrouzka obecného (Gobio Gobio L.).

  2003

  • (bot.) Bravencová Lýdie: Současný stav vegetace v národní přírodní rezervaci Čertoryje
  • (bot.) Davidová Hana: Praktická cvičení k tématu systém a fylogeneze rostlin na střední škole
  • (bot.) Hammerová Marcela: Florografická studie území jihovýchodně od Velkého Meziříčí
  • (bot.) Husáková Martina: Rozšíření druhů Alopecurus geniculatus, A. aequalis a A. myosuroides v České republice
  • (bot.) Kotouč Libor: Vegetace skal a sutí v Pustém a Suchém žlebu v Moravském krasu
  • (bot.) Křížová Petra: Botanické exkurze pro střední školy v Brně a blízkém okolí - Bystrcké lesy, Hornek + údolí Říčky
  • (bot.) Krulová Jana: Floristická studie území mezi Bílovicemi nad Svitavou a Adamovem
  • (bot.) Kučerová Kateřina: Využití rozsáhlé fytocenologické databáze k testování vlastností indikačních hodnot pro jednotlivé druhy rostlin
  • (bot.) Špičáková Simona: Botanické exkurze pro střední školy v Brně a blízkém okolí - údolí Ponávky, údolí U Antoníčka, Stránská skála
  • (bot.) Volfová Martina: Testy středoškolských vědomostí, jejich typy a míra věrohodnosti při přijímacích zkouškách z biologie
  • (bot.) Vylíčilová Simona: Senecio aquaticus a Senecio eraticus v České republice
  • (bot.) Wünschová Andrea: Biologie, ekologie a rozšíření druhů Iris humilis ssp. arenaria, Laser trilobum a Scrophularia vernalis na Moravě
  • (zool.) Chadim Michal: Sezónní společenstva frugivorních ptáků ve vztahu k plodům jeřábu ptačího.
  • (zool.) Cíchová Dana: Analýza populací lovné zvěře v jihozápadních Čechách.
  • (zool.) Dvořák Jan: Vliv kvality potravy na behaviorální a morfologickou plasticitu pulců.
  • (zool.) Habartová Jana: Hnízdní strategie motáka pochopa (Circus aeruginosus) v kulturní krajině.
  • (zool.) Hubálková Soňa: Sezónní dynamika populace blešivce Gammarus roeselii v řece Rokytné.
  • (zool.) Hýbner Martin: Sezónní dynamika společenstev nálevníků (Ciliophora) v Žěbětínském rybníce.
  • (zool.) Janáč Michal: Metodika odlovu 0+ juvenilních ryb v tekoucích vodách.
  • (zool.) Krausová Alexandra: Hydrobiologie řeky Ploučnice v bývalém Vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, Česká Lípa.
  • (zool.) Lichtenbergerová Lucie: Diverzita parazitů okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v podmínkách fragmentovaných habitatů.
  • (zool.) Novák Vít: Adaptace vejce a mláděte kukačky obecné (Cuculus canorus) k hnízdnímu parazitizmu.
  • (zool.) Nováková Michaela: Biologie ryb malé umělé tůně.
  • (zool.) Peštová Dana: Sezónní dynamika společenstva nálevníků (Ciliophora) v podélném profilu malého potoka.
  • (zool.) Starcová Blanka: Amphipoda povrchových tekoucích vod České republiky.
  • (zool.) Straka Michal: Hydrobiologie drobných toků v oblasti útlumu těžby uranu v území Drahonín-Olší na Českomoravské vrchovině.
  • (zool.) Tlustá Šárka: Selekce hnízdního prostředí a reprodukční úspěšnost pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla).
  • (zool.) Tomanová Sylvie: Hodnocení metod vzorkování makrozoobentosu (část I.)a rekolonizace míst ovlivněných vzorkováním (část II.).

  2002

  • (bot.) Bulová Taťána: Biologie, ekologie a rozšíření druhů Artemisia pancicii, Cardamine parviflora a Gladiolus palustris na Moravě
  • (bot.) Čeplová-Kopáčová Natálie: Expanze Arrhenatherum elatius do suchých trávníků v okolí Brna
  • (bot.) Gejdošová Lenka: Floristická studie vymezeného území jihozápadně od Frýdku-Místku
  • (bot.) Kalužík Stanislav: Floristická studie v okolí obce Mikulčice
  • (bot.) Mokroš Petr: Ekobiologická studie Dianthus moravicus Kovanda a Saxifraga rosacea Moench
  • (zool.) Bartušek Pavel: Jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera) a chrostíci (Trichoptera) CHKO Moravský kras (faunistika a ochrana).
  • (zool.) Brůna Jiří: Vývoj skeletu u žab rodu Discoglossus (Anura: Discoglossidae).
  • (zool.) Dávidová Martina: Formovanie parazitofauny juvenilných rýb v podmienkach tečúcich vôd.
  • (zool.) Kernstocková Markéta: Skladba potravy sovy pálené (Tyto alba) v hnízdním období a její vliv na hnízdní úspěšnost.
  • (zool.) Konečná Pavlína: Historie ichtyologického výzkumu v povodí řeky Moravy.
  • (zool.) Kořínková Karina: Životní strategie vybraných zástupců rodu Dactylogyrus ve vztahu k jejich distribuci na žaberním aparátu ryb.
  • (zool.) Krejčí Jitka: Potravní ekologie kuny skalní - Martes foina Erxleben, 1777.
  • (zool.) Kučera Pavel: Životní strategie ruduch v biotopech tekoucích vod.
  • (zool.) Lučeničová Šárka: Distribuce drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) na území rozšířené Biosférické rezervace UNESCO Pálava.
  • (zool.) Mazourková Martina: Výskyt morfologických abnormalit příchytného aparátu zástupců čeledi Diplozoidae Palomi, 1949.
  • (zool.) Mazurová Edita: Biometrická studie vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus).
  • (zool.) Nováková Martina: Morfologiské aspekty distribuce vybraných zástupců rodu Dactylogyrus na žaberním aparátu ryb.
  • (zool.) Přikrylová Iva: Morfometrická variabilita přichycovacích struktur Paradiplozoon homoion (Bychowsky et Nagibina, 1959) u vybraných druhů hostitelských ryb.
  • (zool.) Sonnek Radim: Využití konfokální mikroskopie pro studium svalové soustavy Eudiplozoon nipponicum (Monogenea: Diplozoidae).
  • (zool.) Šicha Václav: Diskriminační schopnosti hostitelů vůči kukačce obecné (Cuculus canorus) jako hnízdnímu parazitu.
  • (zool.) Valová Zdenka: Srovnání společenstev 0+juvenilních ryb dolních úseků řeky Moravy a Dyje.
  • (zool.) Vinšálková Tereza: Hybridizace larev čolků Triturus carnifex a T. dobrogicus.

  2001

  • (bot.) Derková Marie: Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů
  • (bot.) Dvořáková Hana: Fytopatogenní plísně a sněti na území města Brna
  • (bot.) Ernestová Jana: Floristická studie vymezeného území jihozápadně od Jindřichova Hradce
  • (bot.) Karkanová Vendula: Floristická studie území jihovýchodně od Boskovic
  • (bot.) Kopřivová Pavla: Rozšíření rzí na Tišnovsku - mykofloristická studie
  • (bot.) Kučerová Eva: Florografická studie území jihozápadně od Brna
  • (bot.) Nejedlá Šárka: Floristické poměry území severovýchodně od Havlíčkovy Borové
  • (bot.) Pokorná Pavlína: Rozšíření druhů Iris pseudacorus L. a Iris sibirica L. v České republice
  • (bot.) Ruprechtová Lucie: Květena intravilánu a okolí Hradce Králové z hlediska alergologického
  • (bot.) Stoneberg Holt Sierra Dawn: Srovnání středoevropských a severoamerických populací Poa pratensis agg.
  • (bot.) Šmarda Petr: Středoevropské taxony Festuca L. ser. Psammophilae M. Pawlus
  • (bot.) Veselá Lenka: Floristické poměry území severozápadně od Žďáru nad Sázavou
  • (bot.) Vymyslický Tomáš: Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek
  • (zool.) Berková Hana: Ekologie společenstva netopýrů v Kateřinské jeskyni.
  • (zool.) Burýšková Blanka: Letové schopnosti mláďat motáka pochopa (Circus aeruginosus) v období pohnízdní závislosti.
  • (zool.) Horsák Michal: Příspěvky k poznání malakofauny České republiky.
  • (zool.) Horsáková Jana: Nové poznatky o vývoji a biologii středoevropských druhů čeledi Sciomyzidae (Diptera).
  • (zool.) Hřebíček Jiří: Společenstva třásněnek (Thysanoptera) na obilninách, se zřetelem na rozšiřující se druh Limothrips cerealium Haliday, 1836.
  • (zool.) Jánová Eva: Určování stáří a věková proměnlivost v populaci hraboše polního.
  • (zool.) Kantorová Jana: Chování šimpanzů (Pan troglodytes) v zajetí se zvláštním zaměřením na jejich lokomoci.
  • (zool.) Kašný Martin: Larvální stádia motolic pod vlivem enviromentálního stresu.
  • (zool.) Kment Petr: Společenstva klešťanek v závislosti na vybraných abiotických faktorech prostředí.
  • (zool.) Malenovský Igor: Společenstva křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha) a mer (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea) na jetelových a jetelotravních polích.
  • (zool.) Mückstein Petr: Volně žíjící pisivky (Psocoptera) v CHKO Žďárské vrchy.
  • (zool.) Omesová Marie: Planktonní Cladocera a Copepoda vybraných tůní Biosférické rezervace Pálava.
  • (zool.) Ottová Eva: Vliv polutantů na životní cyklus vybraných druhů motolic.
  • (zool.) Prümmerová Magda: Jezevec lesní (Meles meles
  • (zool.) Sychra Oldřich: Některé aspekty potravního a agresivního chování strakapoudů Picoides syriacus a Picoides major.
  • (zool.) Sychrová Vendula: Změny v chování samce a samice motáka pochopa (Circus aeruginosus) v průběhu hnízdění.

  2000

  • (bot.) Bělíková Veronika: Floristické poměry území jižně od Bystřice nad Pernštejnem
  • (bot.) Dvořáčková Kamila: Floristicko-fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky
  • (bot.) Filippov Petr: Taxonomická studie druhů Schoenoplectus lacustris (L.) Palla a Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmelin) Palla v České republice a přilehlých územích
  • (bot.) Havlová Marcela: Lesní vegetace Chřibů
  • (bot.) Hustáková Karin: Ekobiologická studie druhů Crocus albiflorus Kit. ex Schult. a Conringia orientalis (L.) Dumort
  • (bot.) Ježková Jana: Rozšíření druhu Cirsium palustre (L.) Scop. a jeho kříženců v České republice
  • (bot.) Jirmásková Olga: Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky
  • (bot.) Juřička Jiří: Ekobiologická studie ohrožených druhů: Buphthalmum salicifolium L. a Veratrum nigrum L.
  • (bot.) Kalová Hana: Floristická studie Malého a Velkého Chlumu a přilehlého území (střední část Boskovické brázdy)
  • (bot.) Konvičná Martina: Floristické poměry území severovýchodně od Jablůnky nad Bečvou (okr. Vsetín)
  • (bot.) Kořístek Jan: Květena území na horním toku Svitavy severně od Letovic
  • (bot.) Kratochvílová Kateřina: Floristická studie širšího okolí obce Kuřim
  • (bot.) Němec Jiří: Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat
  • (bot.) Pikner Radim: Příspěvek k cytogeografii Eleocharis subser. Eleocharis se zvláštním zřetelem k území jihovýchodní Evropy
  • (bot.) Radvanová Irena: Rozšíření druhu Cirsium oleraceum (L.) Scop. a jeho kříženců v České republice
  • (bot.) Salabová Lenka: Srovnávací studie rostlinných společenstev říčních údolí jihozápadní Moravy
  • (bot.) Samsounková Petra: Rozšíření druhu Artemisia campestris L. v České republice
  • (bot.) Uhlířová Jana: Floristická studie okolí obce Jezeřany-Maršovice
  • (bot.) Uhlířová Monika: Floristické poměry území severně od Hluku
  • (bot.) Vaďura Marek: Floristické poměry v území SZ od Kunštátu na Moravě
  • (bot.) Vítková Pavlína: Rozšíření druhů Cirsium eriophorum (L.) Scop. a Cirsium pannonicum (L. fil.) Link. v České republice
  • (zool.) Baroň Ivo: Sezónní změny v letové aktivitě vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) ve vchodu jeskyně.
  • (zool.) Blažek Radim: Distribuce a sezónní dynamika glochidií v populaci ryb na vybraných lokalitách jižní Moravy.
  • (zool.) Borovec Roman: Bionomie čmeláka polního (Megabombus pascuorum Scopoli, 1973).
  • (zool.) Feikusová Kateřina: Relativní denzita velkých býložravců a využívání letorostů keřového patra v lesním prostředí.
  • (zool.) Filipová Dagmar: Bentická fauna toku Nedvědička na Českomoravské vrchovině.
  • (zool.) Komzák Petr: Populační dynamika vybraných druhů chrostíků (Trichoptera) Oslavy a Chvojnice.
  • (zool.) Kučerová Alena: Struktura společenstva drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) na lokalitě Mniší hora - areál ZOO Brno.
  • (zool.) Langrová Radka: Stereotypní chování mědvědů hnědých (Ursus arctos) v podmínkách chovu v ZOO.
  • (zool.) Meixnerová Olga: Květilkovití (Anthomyiidae, Diptera) Biosférické rezervace Pálava.
  • (zool.) Němcová Jana: Makrozoobenthos řeky Jihlavy - stav po 20 letech provozu vodního díla Dalešice-Mohelno.
  • (zool.) Ondračková Markéta: Společenstva mnohobuněčných cizopasníků plůdku kaprovitých ryb.
  • (zool.) Šugerková Monika: Prostorové chování hraboše polního (Microtus arvalis) v roce jeho vrcholové hustoty.
  • (zool.) Urbánková Markéta: Xylofilní druhy Brachycer (Diptera) lužního lesa.
  • (zool.) Vařecha Daniel: Vířníci (Rotatoria) vybraných tůní Biosférické rezervace Pálava.