Obhájené práce

Diplomové práce: 2020 | 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Diplomové práce 2009 - 2000

2009

 • (botanika) Běťák Jan: Mykofloristická a ekologická studie makromycetů v lesích západní části Chřibů.
 • (botanika) Dvořáková Jana: Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí.
 • (botanika) Gonda Marek: Variabilita rastlinných spoločenstiev s druhom Sesleria uliginosa na lokálnej a širokej geografickej mierke.
 • (botanika) Holánková Jana: Flóra území jižně od Zlína.
 • (botanika) Juříček Michal: Vliv hospodaření a podmínek prostředí na druhové složení flóry a vegetace rybníků.
 • (botanika) Kalusová Veronika: Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje.
 • (botanika) Michalcová Dana: Diverzita lesní vegetace Moravského krasu a přilehlého území.
 • (botanika) Myšková Zuzana: Prameništní vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra.
 • (botanika) Náhlíková Tereza: Vliv velikosti plochy na výskyt diagnostických druhů slatinných pramenišť.
 • (botanika) Nechojdomová Veronika: Rozrazily z okruhu Veronica anagallis-aquatica v České republice.
 • (botanika) Nejezchlebová Martina: Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí.
 • (botanika) Nová Jana: Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně.
 • (botanika) Semrádová Olga: Flóra okolí Kamenice u Jihlavy.
 • (botanika) Sůrová Vendula: Floristická studie území východně od Křtin.
 • (botanika) Thomayerová Jana : Thalictrum minus agg. v České republice.
 • (botanika) Vild Ondřej: Závislost struktury fytocenologických dat na designu jejich sběru.
 • (botanika) Vinikarova Alexandra: Vnitrodruhová karyologická variabilita: Senecio jacobaea (Asteraceae) v panonsko- karpatském prostoru.
 • (botanika) Wernerová Veronika: Vliv světla na vybrané druhy cévnatých rostlin xero- a mezofilních lesů JZ části Českého krasu.
 • (botanika) Žáková Kristýna: Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku.
 • (zoologie) Bína Pavel: Můrovití (Lepidoptera:Noctuidae) CHKO Žďárské vrchy, jejich ekologie a možný bioindikační význam.
 • (zoologie) Falková Lenka: Sezónní změny v noční letové aktivitě netopýra hvízdavého , Pipistrellus pipistrellus s.s.
 • (zoologie) Fornůsková Alena: Population genetic structure of two cryptic species of the genus Pipistrellus in Central Europe.
 • (zoologie) Guziurová Veronika: Sezónní dynamika makrozoobentosu intermitentního toku.
 • (zoologie) Heczková Kateřina: Velikostní struktura makrozoobentosu štěrkonosného toku: časo-prostorová dynamika.
 • (zoologie) Krajčová Jitka: Migrace makrozoobentosu v intermitentním toku.
 • (zoologie) Petráková Lenka: Interakce mezi Liometopum microcephalum (Formicidae) a jinými dominantními mravenci se sympatrickým výskytem.
 • (zoologie) Petrášová Ivona: Ekologie rybích společenstev národního parku Niokolo Koba v Senegalu.
 • (zoologie) Švaňhalová Blanka: Prostorová variabilita hyporheosu v toku s ovlivněným průtokovým režimem.
 • (zoologie) Zavadilová Jana: Životní strategie blešivce potočního (Gammarus fossarum) v podmínkách intermitentního toku.

2008

 • (botanika) Jiroušek Martin: Koncentrace živin v hlavičkách vrchovištních rašeliníků ve vztahu k hlavním vegetačním gradientům.
 • (botanika) Kutková Hana: Floristická studie květeny území severně od Brna mezi obcemi Bílovice nad Svitavou, Adamov a Lelekovice.
 • (botanika) Nováková Eva: Flóra okolí Mořkova.
 • (botanika) Runkasová Jana: Flóra dolního toku Želetavky.
 • (botanika) Šalanská Hana: Botanická exkurze pro střední školy v Brně a blízkém okolí.
 • (botanika) Veselý Pavel: Herbarium vivae icones: elektronický výukový herbář.
 • (zoologie) Bejdák Petr: Variabilita a využití DNA markerů při studiu fylogeneze dvoukřídlých (Diptera) na různých taxonomických úrovních.
 • (zoologie) Černohorská Nicole: Analýza vztahu druhové bohatosti měkkýšů (Mollusca) a velikosti vzorkovací plochy na minerotrofních slatiništních.
 • (zoologie) Džingozová Žaneta: Aktivita a druhová diverzita společenstev netopýrů v lesních biotopech: vliv fragmentace lesních porostů.
 • (zoologie) Horák Petr: Epigeičtí střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) vybraných stanovišť v horní části údolí Rakovce.
 • (zoologie) Konečná Gabriela: Metoda opakovaných odlovů pro hodnocení rybích společenstev.
 • (zoologie) Křoupalová Vendula: Prostorová variabilita makrozoobentosu: srovnání dvou minerálně odlišných pramenišť.
 • (zoologie) Kubová Nela: Habitatové preference pijavic (Hirudinida) ve stojatých vodách.
 • (zoologie) Maňák Vítězslav: Společenstvo saproxylických brouků tvrdého luhu na lokalitě Dlouhý hrúd zjištěné odchytem do nárazových pastí.
 • (zoologie) Mašová Šárka: Hlístice vybraných druhů studenokrevných obratlovců západní Afriky.
 • (zoologie) Měráková Eva: Vývojová plasticita termálně fyziologických znaků u čolka horského.
 • (zoologie) Novotná Hana: Fylogeneze druhů rodu Tachina (Tachinidae, Diptera) západu palearktické oblasti - srovnání analýzy morfologických a molekulárně-genetických znaků.
 • (zoologie) Puharičová Helena: Změny v diverzitě společenstev drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) na základě analýzy vývržků sovy pálené (Tyto alba) v závislosti na charakteru zemědělské krajiny.
 • (zoologie) Růžičková Sylvie: Faktory ovlivňující sukcesi lesních malakocenóz na území CHKO Bílé Karpaty.
 • (zoologie) Rymešová Dana: Genetická analýza vybraných populací sýce rousného (Aegolius funereus).
 • (zoologie) Simprová Petra: Letová aktivita společenstva netopýrů v rozdílných typech lesního prostředí.
 • (zoologie) Slavíková Kateřina: Nízkofrekvenční hlasy netopýra druhu Plecotus Auritus a jejich ekologický význam.
 • (zoologie) Švanyga Jan: Struktura plůdkovitého společenstva ryb v podélném profilu řeky Labe.

2007

 • (botanika) Cieslarová Jaroslava: Travinobylinná vegetace Jablunkovska.
 • (botanika) Dvořáková Soňa: Rozšíření druhu Hieracium umbellatum v České republice.
 • (botanika) Effmertová Jitka: Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice.
 • (botanika) Kneřová Jana: Variabilita velikosti genomu Eleocharis uniglumis subsp. sterneri.
 • (botanika) Konečný Jiří: Pylová viabilita u středoevropských druhů rodu Cirsium a jejich kříženců.
 • (botanika) Koubková Tereza: Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích.
 • (botanika) Moltašová Helena: Rozšíření druhu Hieracium racemosum v České republice.
 • (botanika) Navrátilová Lydie: Paleoekologická studie okolí Malého mechového jezírka na Rejvízu.
 • (botanika) Smetana Martin: Diverzita poloprirodzenej a prírode blízkej vegetácie v Podhradskej doline v Strážovských vrchoch.
 • (botanika) Strnadová Petra: Rozšíření druhu Hieracium sabaudum v České republice.
 • (botanika) Vala Josef: Floristická studie okolí Třebelovic.
 • (botanika) Veselá Irena: Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny.
 • (botanika) Vymazalová Marie: Fenologická studie CHKO Moravský kras.
 • (zoologie) Bielik Andrej: Letová aktivita netopierov z reprodukčnej kolónie Pipistrellus pygmaeus v laktačnom a postlaktačnom období s využitím telemetrie a detektoringu.
 • (zoologie) Bučánková Alena: Biologie, vývoj a zoogeografie vybraných saproxylických skupin orientálních druhů čeledi Stratiomyidae.
 • (zoologie) Francová Kateřina: Diverzita cizopasníků invazního druhu ryby Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) v povodí Dunaje.
 • (zoologie) Konvičková Veronika: Studium makrozoobentosu tůní Karvinska se zaměřením na stav a funkci společenstva vážek.
 • (zoologie) Košař Martin: Analýza vztahu variability vybraných MHC genů a infekce mnohobuněčnými parazity Carassius auratus gibelio, hostitele s netypickou reprodukční strategií.
 • (zoologie) Košková Eva: Analýza vlivu environmentální zátěže modelových lokalit na společenstva vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus).
 • (zoologie) Kunc Jiří: Vertikální distribuce máloštětinatců (Oligochaeta) v hyporeických vrstvách.
 • (zoologie) Patzenhauerová Hana: Příbuzenská struktura a paternita v přírodní populaci solitérního rypoše Heliophobius argenteocinereus.
 • (zoologie) Promerová Marta: The Role of MHC genes in the Mate Choice in the Scarlet Rosefinch (Carpodacus erythrinus).
 • (zoologie) Satková Zuzana: Sezónní dynamika populací a společenstev vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.)

2006

 • (botanika) Harkabusová Veronika: Floristická studie jižního okolí Bruntálu.
 • (botanika) Hájková Ludmila: Sinicová a řasová flóra revitalizovaných mokřadů v PR Chomoutovské jezero (CHKO Litovelské Pomoraví).
 • (botanika) Hettenbergerová Eva: Vliv kontaktních fytocenóz na druhové složení prameništních slatinišť
 • (botanika) Horodyská Eliška: Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny : srovnání historických a současných dat.
 • (botanika) Jarošová Lucie: Pulmonaria obscura a Pulmonaria officinalis v České republice.
 • (botanika) Krátká Kateřina: Festuca valesiaca v České republice - analýza ploidní variability.
 • (botanika) Laučíková Kateřina: Floristická studie květeny okolí Jemnice.
 • (botanika) Lvončík Samuel: Lesní vegetace Slezské pahorkatiny a Ostravské pánve.
 • (botanika) Masníková Jana: Floristická studie okolí Nových Heřminov.
 • (botanika) Merunková Kristina: Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů.
 • (botanika) Urbanová Zuzana : Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy.
 • (zoologie) Brejrtová Jana: Morfometrická analýza lebek netopára hvízdavého (Pipistrelluss pipistrelluss sensu lato) z českých sbírkových fondů.
 • (zoologie) Chalupa Anna: Spatial use and hunting behaviour of Eurasian otters (Lutra lutra) at selected sites within the Třeboňsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve.
 • (zoologie) Dařenová Eva: Sociální modulace množství močových proteinů u myšice malooké a myšice temnopásé.
 • (zoologie) Fránek Jan: Faunistická analýza vybraných druhů savců Moravského krasu.
 • (zoologie) Gryc Lukáš: Akvatika natopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně - prehibernační období.
 • (zoologie) Kalousková Naděžda: Referenční společenstva makrozoobentosu toků se specifickým charakterem: pískovcová sklalní města.
 • (zoologie) Konečná Markéta: Příspěvek k úkrytové ekologii netopýra nejmenšího Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) osídlijícího netopýří budky.
 • (zoologie) Lamková Karolína: Vztah imunokompetence jelce tlouště (Leuciscus cephalus) a parazitace mnohobuněčnými cizopasníky.
 • (zoologie) Pátková Monika: Sezónní dynamika a distribuce mnohobuněčných parazitů hrouzka obecného (Gobio gobio L.) .
 • (zoologie) Poláková Radka: Saproxylický hmyz jako potenciální potrava datla černého (Dryocopus martius) a strakapouda velkého (Denrocopos major) ve zralém porostu dubu zimního (Quercus petraea).
 • (zoologie) Zemanová Barbora: Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v CHKO & BR Třeboňsko využitím neinvazní genetické metody.

2005

 • (botanika) Božková Jana: Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky
 • (botanika) Helánová Klára: Autekologická studie taxonů polyploidního komplexu Polypodium vulgare
 • (botanika) Koloničná Martina: Diverzifikace nik slatinných zástupců rodu Drepanocladus s. l. v Západních Karpatech: Scorpidium cossonii, S. revolvens, Hamatocaulis vernicosus
 • (botanika) Kozáková Markéta: Dynamika společenstva rozsivek v biotopech malého horského povodí Lubná v CHKO Bílé Karpaty
 • (botanika) Králová Štěpánka: Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery
 • (botanika) Petrová Michaela: Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany
 • (botanika) Rozbrojová Zuzana: Indikace stanovištních podmínek prameništních rašelinišť pomocí chemického složení rostlin
 • (botanika) Špelinová Markéta: Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku
 • (botanika) Urbánková Jarmila: Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy
 • (zoologie) Bednářová Jana: Ekologie Myotis bechsteinii v Moravském krasu.
 • (zoologie) Bencová Věra: Sezónní změny skladby potravy kalouse ušatého (Asio otus) na jižní Moravě.
 • (zoologie) Bojková Jindřiška: Vliv lesnických meliorací na společenstva vodních bezobratlých.
 • (zoologie) Konečný Adam: Variabilita sekundárního poměru pohlaví ve volně žijících populacích hraboše polního (Microtus arvalis).
 • (zoologie) Nyklová Eva: Ekologiský stav Klaperova potoka: hodnocení podle makrozoobentosu
 • (zoologie) Omelková Markéta: Biologie a rozšíření jihomoravské populace mravence Limetopum microcephalum Panzer, 1798.
 • (zoologie) Paták Ladislav: Morfometrie lebek a pánví hraboše polního (Microtus arvalis).
 • (zoologie) Požgayová Milica: Reakcia penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) na medzidruhový hniezdny parazitizmus.
 • (zoologie) Rybaříková Jana: Hniezdna bionómia drozda plavého a faktory ovplyvňujúce raprodukčnú úspešnosť.
 • (zoologie) Staněk David: Ekologické aspekty hibernace netopýrů v jeskyních Moravského krasu.
 • (zoologie) Šídová Adéla: Vliv chovu kopytníků na společenstva roupic (Clitellata: Enchytraeidae) lesních a lučních půd.
 • (zoologie) Trnka Jaroslav: Metody výzkumu osobnosti u papoušků žako (Psittacus erithacus).

2004

 • (botanika) Baričáková Terezie: Carex remota v České republice
 • (botanika) Čechurová Petra: Rozšíření druhů Trichophorum alpinum, Trichophorum cespitosum a Milium effusum v České republice.
 • (botanika) Černá Lenka: Využití neuronových sítí pro klasifikaci vegetace
 • (botanika) Dvořák Daniel: Lžičkovcovité a korálovcovité houby České republiky
 • (botanika) Fajmon Karel: Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech
 • (botanika) Hložková Irena: Biologie, ekologie a rozšíření druhů Astragalus excapus, Hypericum elegans a Crepis pannonica na Moravě
 • (botanika) Lučeničová Barbora: Vybrané aspekty populační biologie tří příbuzných druhů rodu Viola
 • (botanika) Mikysková Jitka: Změny vegetačního pokryvu vrchu Děvín v Pavlovských vrších: srovnání časové řady leteckých snímků a intepretace archivních pramenů
 • (botanika) Rozmahelová Soňa: Rozšíření druhů Hordelymus europaeus a Eleocharis quinqueflora v České republice
 • (botanika) Saulová Jana: Rozšíření druhů Eleocharis acicularis a Eleocharis ovata v České republice
 • (botanika) Simonová Deana: Vegetace zdí na jižní a západní Moravě
 • (botanika) Straková Jana: Paseková vegetace jižní Moravy
 • (botanika) Šílová Daniela: Floristicko-geobotanická studie vybraného území u Svojanova (okr. Svitavy)
 • (botanika) Zogatová Kateřina: Rozšíření Carex sylvatica v České republice
 • (zoologie) Balabánová Kateřina: Ekologie populací živorodých monogeneí rodu Gyrodactylus parazitujících na mřence mramorované (Barbatula barbatula).
 • (zoologie) Dozbabová Martina: Monogenoidea ryb Neotropické oblasti jako potencionální zdroj introdukcí a nákaz akvarijních ryb ve střední Evropě.
 • (zoologie) Dušková Markéta: Analýza společenstev cizopasníků modelových druhů ryb v podmínkách habitatu s rozdílnou diverzitou ichtyocenóz.
 • (zoologie) Flíčková Jana: Vnější faktory ovlivňující druhové složení a dynamiku larev vážek (Odonata).
 • (zoologie) Kobetičová Klára: Půdní společenstva roupic (Enchytraeidae) vybraných travinných biotopů v Bílých Karpatech.
 • (zoologie) Krupová Magdaléna: Letová aktivita a echolokační chování netopýra severního, Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839).
 • (zoologie) Kubošová Klára: Dynamický věkově-strukturovaný model pro populační fluktuace hrabošovitých hlodavců.
 • (zoologie) Kučírek Jan: Eko-etologická charakteristika sezónních hejn vybraných druhů sýkor v přírodě.
 • (zoologie) Kvardová Hana: Základní funkční schéma a struktura společenstva makrozooplanktonu přirozených a umělých tůní v NP Podyjí.
 • (zoologie) Marsová Kateřina: Využití vybraných čeledí dvoukřídlých (Diptera) pro stanovení kvality přírodních ekosystémů.
 • (zoologie) Mikula Ondřej: Morfometrická analýza hybridní zóny mezi Mus musculus a Mus domesticus v západních Čechách.
 • (zoologie) Musilová Naďa: Monogenoidea ryb Orientální oblasti jako potenciální zdroj introdukcí a nákaz akvarijních ryb ve střední Evropě.
 • (zoologie) Petřivalská Karla: Dynamika makrozoobentosu drobného vodního toku v CHKO Poodří.
 • (zoologie) Řezníčková Pavla: Makrozoobentos Gránického potoka: ekologický stav toku.
 • (zoologie) Růžičková Kateřina: Drobní zemní savci různých stanovišť dobývacího prostoru lomu Kotouč u Štramberka - Faunisticko-ekologická studie.
 • (zoologie) Sychra Jan: Hnízdní biologie a analýza příčin hnízdní neúspěšnosti potápek (Podicipediformes) na Náměšťských rybnících.
 • (zoologie) Syrovátka Vít: Analýza faktorů určujících prostorovou distribuci larev pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) na úrovni mesohabitatau.
 • (zoologie) Šašinková Renata: Hnízdní biologie synantropní populace kosa černého Turdus merula.
 • (zoologie) Večeřová Petra: Crustaceoplankton tůní typu plesiopotamon a paleopotamon v inundačním území řeky Dyje.
 • (zoologie) Zehnalová Amélie: Analýza společenstev mnohobuněčných parazitů hrouzka obecného (Gobio Gobio L.).

2003

 • (botanika) Bravencová Lýdie: Současný stav vegetace v národní přírodní rezervaci Čertoryje
 • (botanika) Davidová Hana: Praktická cvičení k tématu systém a fylogeneze rostlin na střední škole
 • (botanika) Hammerová Marcela: Florografická studie území jihovýchodně od Velkého Meziříčí
 • (botanika) Husáková Martina: Rozšíření druhů Alopecurus geniculatus, A. aequalis a A. myosuroides v České republice
 • (botanika) Kotouč Libor: Vegetace skal a sutí v Pustém a Suchém žlebu v Moravském krasu
 • (botanika) Křížová Petra: Botanické exkurze pro střední školy v Brně a blízkém okolí - Bystrcké lesy, Hornek + údolí Říčky
 • (botanika) Krulová Jana: Floristická studie území mezi Bílovicemi nad Svitavou a Adamovem
 • (botanika) Kučerová Kateřina: Využití rozsáhlé fytocenologické databáze k testování vlastností indikačních hodnot pro jednotlivé druhy rostlin
 • (botanika) Špičáková Simona: Botanické exkurze pro střední školy v Brně a blízkém okolí - údolí Ponávky, údolí U Antoníčka, Stránská skála
 • (botanika) Volfová Martina: Testy středoškolských vědomostí, jejich typy a míra věrohodnosti při přijímacích zkouškách z biologie
 • (botanika) Vylíčilová Simona: Senecio aquaticus a Senecio eraticus v České republice
 • (botanika) Wünschová Andrea: Biologie, ekologie a rozšíření druhů Iris humilis ssp. arenaria, Laser trilobum a Scrophularia vernalis na Moravě
 • (zoologie) Chadim Michal: Sezónní společenstva frugivorních ptáků ve vztahu k plodům jeřábu ptačího.
 • (zoologie) Cíchová Dana: Analýza populací lovné zvěře v jihozápadních Čechách.
 • (zoologie) Dvořák Jan: Vliv kvality potravy na behaviorální a morfologickou plasticitu pulců.
 • (zoologie) Habartová Jana: Hnízdní strategie motáka pochopa (Circus aeruginosus) v kulturní krajině.
 • (zoologie) Hubálková Soňa: Sezónní dynamika populace blešivce Gammarus roeselii v řece Rokytné.
 • (zoologie) Hýbner Martin: Sezónní dynamika společenstev nálevníků (Ciliophora) v Žěbětínském rybníce.
 • (zoologie) Janáč Michal: Metodika odlovu 0+ juvenilních ryb v tekoucích vodách.
 • (zoologie) Krausová Alexandra: Hydrobiologie řeky Ploučnice v bývalém Vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, Česká Lípa.
 • (zoologie) Lichtenbergerová Lucie: Diverzita parazitů okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v podmínkách fragmentovaných habitatů.
 • (zoologie) Novák Vít: Adaptace vejce a mláděte kukačky obecné (Cuculus canorus) k hnízdnímu parazitizmu.
 • (zoologie) Nováková Michaela: Biologie ryb malé umělé tůně.
 • (zoologie) Peštová Dana: Sezónní dynamika společenstva nálevníků (Ciliophora) v podélném profilu malého potoka.
 • (zoologie) Starcová Blanka: Amphipoda povrchových tekoucích vod České republiky.
 • (zoologie) Straka Michal: Hydrobiologie drobných toků v oblasti útlumu těžby uranu v území Drahonín-Olší na Českomoravské vrchovině.
 • (zoologie) Tlustá Šárka: Selekce hnízdního prostředí a reprodukční úspěšnost pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla).
 • (zoologie) Tomanová Sylvie: Hodnocení metod vzorkování makrozoobentosu (část I.)a rekolonizace míst ovlivněných vzorkováním (část II.).

2002

 • (botanika) Bulová Taťána: Biologie, ekologie a rozšíření druhů Artemisia pancicii, Cardamine parviflora a Gladiolus palustris na Moravě
 • (botanika) Čeplová-Kopáčová Natálie: Expanze Arrhenatherum elatius do suchých trávníků v okolí Brna
 • (botanika) Gejdošová Lenka: Floristická studie vymezeného území jihozápadně od Frýdku-Místku
 • (botanika) Kalužík Stanislav: Floristická studie v okolí obce Mikulčice
 • (botanika) Mokroš Petr: Ekobiologická studie Dianthus moravicus Kovanda a Saxifraga rosacea Moench
 • (zoologie) Bartušek Pavel: Jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera) a chrostíci (Trichoptera) CHKO Moravský kras (faunistika a ochrana).
 • (zoologie) Brůna Jiří: Vývoj skeletu u žab rodu Discoglossus (Anura: Discoglossidae).
 • (zoologie) Dávidová Martina: Formovanie parazitofauny juvenilných rýb v podmienkach tečúcich vôd.
 • (zoologie) Kernstocková Markéta: Skladba potravy sovy pálené (Tyto alba) v hnízdním období a její vliv na hnízdní úspěšnost.
 • (zoologie) Konečná Pavlína: Historie ichtyologického výzkumu v povodí řeky Moravy.
 • (zoologie) Kořínková Karina: Životní strategie vybraných zástupců rodu Dactylogyrus ve vztahu k jejich distribuci na žaberním aparátu ryb.
 • (zoologie) Krejčí Jitka: Potravní ekologie kuny skalní - Martes foina Erxleben, 1777.
 • (zoologie) Kučera Pavel: Životní strategie ruduch v biotopech tekoucích vod.
 • (zoologie) Lučeničová Šárka: Distribuce drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) na území rozšířené Biosférické rezervace UNESCO Pálava.
 • (zoologie) Mazourková Martina: Výskyt morfologických abnormalit příchytného aparátu zástupců čeledi Diplozoidae Palomi, 1949.
 • (zoologie) Mazurová Edita: Biometrická studie vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus).
 • (zoologie) Nováková Martina: Morfologiské aspekty distribuce vybraných zástupců rodu Dactylogyrus na žaberním aparátu ryb.
 • (zoologie) Přikrylová Iva: Morfometrická variabilita přichycovacích struktur Paradiplozoon homoion (Bychowsky et Nagibina, 1959) u vybraných druhů hostitelských ryb.
 • (zoologie) Sonnek Radim: Využití konfokální mikroskopie pro studium svalové soustavy Eudiplozoon nipponicum (Monogenea: Diplozoidae).
 • (zoologie) Šicha Václav: Diskriminační schopnosti hostitelů vůči kukačce obecné (Cuculus canorus) jako hnízdnímu parazitu.
 • (zoologie) Valová Zdenka: Srovnání společenstev 0+juvenilních ryb dolních úseků řeky Moravy a Dyje.
 • (zoologie) Vinšálková Tereza: Hybridizace larev čolků Triturus carnifex a T. dobrogicus.

2001

 • (botanika) Derková Marie: Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů
 • (botanika) Dvořáková Hana: Fytopatogenní plísně a sněti na území města Brna
 • (botanika) Ernestová Jana: Floristická studie vymezeného území jihozápadně od Jindřichova Hradce
 • (botanika) Karkanová Vendula: Floristická studie území jihovýchodně od Boskovic
 • (botanika) Kopřivová Pavla: Rozšíření rzí na Tišnovsku - mykofloristická studie
 • (botanika) Kučerová Eva: Florografická studie území jihozápadně od Brna
 • (botanika) Nejedlá Šárka: Floristické poměry území severovýchodně od Havlíčkovy Borové
 • (botanika) Pokorná Pavlína: Rozšíření druhů Iris pseudacorus L. a Iris sibirica L. v České republice
 • (botanika) Ruprechtová Lucie: Květena intravilánu a okolí Hradce Králové z hlediska alergologického
 • (botanika) Stoneberg Holt Sierra Dawn: Srovnání středoevropských a severoamerických populací Poa pratensis agg.
 • (botanika) Šmarda Petr: Středoevropské taxony Festuca L. ser. Psammophilae M. Pawlus
 • (botanika) Veselá Lenka: Floristické poměry území severozápadně od Žďáru nad Sázavou
 • (botanika) Vymyslický Tomáš: Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek
 • (zoologie) Berková Hana: Ekologie společenstva netopýrů v Kateřinské jeskyni.
 • (zoologie) Burýšková Blanka: Letové schopnosti mláďat motáka pochopa (Circus aeruginosus) v období pohnízdní závislosti.
 • (zoologie) Horsák Michal: Příspěvky k poznání malakofauny České republiky.
 • (zoologie) Horsáková Jana: Nové poznatky o vývoji a biologii středoevropských druhů čeledi Sciomyzidae (Diptera).
 • (zoologie) Hřebíček Jiří: Společenstva třásněnek (Thysanoptera) na obilninách, se zřetelem na rozšiřující se druh Limothrips cerealium Haliday, 1836.
 • (zoologie) Jánová Eva: Určování stáří a věková proměnlivost v populaci hraboše polního.
 • (zoologie) Kantorová Jana: Chování šimpanzů (Pan troglodytes) v zajetí se zvláštním zaměřením na jejich lokomoci.
 • (zoologie) Kašný Martin: Larvální stádia motolic pod vlivem enviromentálního stresu.
 • (zoologie) Kment Petr: Společenstva klešťanek v závislosti na vybraných abiotických faktorech prostředí.
 • (zoologie) Malenovský Igor: Společenstva křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha) a mer (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea) na jetelových a jetelotravních polích.
 • (zoologie) Mückstein Petr: Volně žíjící pisivky (Psocoptera) v CHKO Žďárské vrchy.
 • (zoologie) Omesová Marie: Planktonní Cladocera a Copepoda vybraných tůní Biosférické rezervace Pálava.
 • (zoologie) Ottová Eva: Vliv polutantů na životní cyklus vybraných druhů motolic.
 • (zoologie) Prümmerová Magda: Jezevec lesní (Meles meles
 • (zoologie) Sychra Oldřich: Některé aspekty potravního a agresivního chování strakapoudů Picoides syriacus a Picoides major.
 • (zoologie) Sychrová Vendula: Změny v chování samce a samice motáka pochopa (Circus aeruginosus) v průběhu hnízdění.

2000

 • (botanika) Bělíková Veronika: Floristické poměry území jižně od Bystřice nad Pernštejnem
 • (botanika) Dvořáčková Kamila: Floristicko-fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky
 • (botanika) Filippov Petr: Taxonomická studie druhů Schoenoplectus lacustris (L.) Palla a Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmelin) Palla v České republice a přilehlých územích
 • (botanika) Havlová Marcela: Lesní vegetace Chřibů
 • (botanika) Hustáková Karin: Ekobiologická studie druhů Crocus albiflorus Kit. ex Schult. a Conringia orientalis (L.) Dumort
 • (botanika) Ježková Jana: Rozšíření druhu Cirsium palustre (L.) Scop. a jeho kříženců v České republice
 • (botanika) Jirmásková Olga: Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky
 • (botanika) Juřička Jiří: Ekobiologická studie ohrožených druhů: Buphthalmum salicifolium L. a Veratrum nigrum L.
 • (botanika) Kalová Hana: Floristická studie Malého a Velkého Chlumu a přilehlého území (střední část Boskovické brázdy)
 • (botanika) Konvičná Martina: Floristické poměry území severovýchodně od Jablůnky nad Bečvou (okr. Vsetín)
 • (botanika) Kořístek Jan: Květena území na horním toku Svitavy severně od Letovic
 • (botanika) Kratochvílová Kateřina: Floristická studie širšího okolí obce Kuřim
 • (botanika) Němec Jiří: Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat
 • (botanika) Pikner Radim: Příspěvek k cytogeografii Eleocharis subser. Eleocharis se zvláštním zřetelem k území jihovýchodní Evropy
 • (botanika) Radvanová Irena: Rozšíření druhu Cirsium oleraceum (L.) Scop. a jeho kříženců v České republice
 • (botanika) Salabová Lenka: Srovnávací studie rostlinných společenstev říčních údolí jihozápadní Moravy
 • (botanika) Samsounková Petra: Rozšíření druhu Artemisia campestris L. v České republice
 • (botanika) Uhlířová Jana: Floristická studie okolí obce Jezeřany-Maršovice
 • (botanika) Uhlířová Monika: Floristické poměry území severně od Hluku
 • (botanika) Vaďura Marek: Floristické poměry v území SZ od Kunštátu na Moravě
 • (botanika) Vítková Pavlína: Rozšíření druhů Cirsium eriophorum (L.) Scop. a Cirsium pannonicum (L. fil.) Link. v České republice
 • (zoologie) Baroň Ivo: Sezónní změny v letové aktivitě vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) ve vchodu jeskyně.
 • (zoologie) Blažek Radim: Distribuce a sezónní dynamika glochidií v populaci ryb na vybraných lokalitách jižní Moravy.
 • (zoologie) Borovec Roman: Bionomie čmeláka polního (Megabombus pascuorum Scopoli, 1973).
 • (zoologie) Feikusová Kateřina: Relativní denzita velkých býložravců a využívání letorostů keřového patra v lesním prostředí.
 • (zoologie) Filipová Dagmar: Bentická fauna toku Nedvědička na Českomoravské vrchovině.
 • (zoologie) Komzák Petr: Populační dynamika vybraných druhů chrostíků (Trichoptera) Oslavy a Chvojnice.
 • (zoologie) Kučerová Alena: Struktura společenstva drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) na lokalitě Mniší hora - areál ZOO Brno.
 • (zoologie) Langrová Radka: Stereotypní chování mědvědů hnědých (Ursus arctos) v podmínkách chovu v ZOO.
 • (zoologie) Meixnerová Olga: Květilkovití (Anthomyiidae, Diptera) Biosférické rezervace Pálava.
 • (zoologie) Němcová Jana: Makrozoobenthos řeky Jihlavy - stav po 20 letech provozu vodního díla Dalešice-Mohelno.
 • (zoologie) Ondračková Markéta: Společenstva mnohobuněčných cizopasníků plůdku kaprovitých ryb.
 • (zoologie) Šugerková Monika: Prostorové chování hraboše polního (Microtus arvalis) v roce jeho vrcholové hustoty.
 • (zoologie) Urbánková Markéta: Xylofilní druhy Brachycer (Diptera) lužního lesa.
 • (zoologie) Vařecha Daniel: Vířníci (Rotatoria) vybraných tůní Biosférické rezervace Pálava.