Publicita

(1) V červnu vyšla v univerzitním časopise muni.cz speciální příloha věnovaná realizaci projektů OP VK na MU. Projekt Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie zde byl představen článkem "Botanika a zoologie inovuje studium" na čtvrté straně této přílohy.

(2) Informačním materiálem je studijní katalog Biologie, vydávaný pravidelně pro každý školní rok v tištěné formě a souběžně zveřejněný v PDF formátu na internetových stránkách fakulty. V tomto katalogu jsou zveřejněny aktuální studijní plány, odrážející inovace a zařazení nových předmětů v jednotlivých letech.
V tomto materiálu je na str. 3 (první za titulním listem) uveden text "Bakalářské a magisterské studijní programy Biologie jsou průběžně inovovány a doplňovány o nové kurzy v rámci projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky:" s uvedením konkrétních projektů, v našem případě "Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0204, studijní obor Systematická biologie a ekologie)".

(3) Vzdělávací materiály - v první řadě výukové prezentace k jednotlivým předmětům, v menší míře pak textové dokumenty nebo ilustrované materiály, případně jejich PDF verze. V těchto případech je podpora tvorby daných materiálů z prostředků ESF prezentována uvedením názvu projektu "Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie" a užitím rozšířeného logolinku na titulní stránce jednotlivých prezentací nebo textových dokumentů. Pokud jsou na titulním listu uvedena též loga Přírodovědecké fakulty, resp. Ústavu botaniky a zoologie, nejsou (v souladu s Příručkou, resp. Manuálem) součástí logolinku, ale jsou umístěna v jiné části, typicky spolu s názvem a registračním číslem projektu.
V případě tiskem vydaného (v podobě kopií pro účastníky, nikoli oficiální publikace) průvodce k Zahraniční botanické exkurzi je na druhé straně logolink doplněn textem "Realizace zahraniční botanické exkurze 2011 je podpořena v rámci projektu Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie (CZ.1.07/2.2.00/15.0204) operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

(4) Rozšířeným logolinkem jsou opatřeny rovněž prezenční listiny, kterými je dokládán počet podpořených studentů.

(5) Se zahájením projektu byly vytvořeny samostatné internetové stránky za účelem podání komplexních informací o jeho náplni a průběžného informování o stavu plnění záměrů projektu a průběhu konkrétních inovací v rámci jednotlivých klíčových aktivit. V aktuální podobě představují výukový portál, na kterém jsou představeny jednotlivé specializační moduly (s kompletním přehledem předmětů pro danou specializaci); u konkrétních předmětů jsou zde odkazy do informačního systému MU, kam učitelé standardně vkládají vytvořené studijní materiály. Podrobnější informace.jsou uvedeny k novým nebo inovovaným předmětům, vyučovaným v průběhu akademického roku 2010/2011, aktuality představují předměty pro rok 2011/2012.  Stránky jsou umístěny na serveru Přírodovědecké fakulty MU a provázány odkazy s titulní stránkou Ústavu botaniky a zoologie (viz http://botzool.sci.muni.cz/opvk). Kromě informací o specializačních modulech a jednotlivých předmětech podávají též základní informace o projektu a jeho realizačním týmu.

(6) Umístění plastové informační desky poskytující základní informace o projektu, jeho cíli a způsobech realizace. Tyto desky jsou umístěny ve vestibulu budovy Ústavu botaniky a zoologie v Brně-Řečkovicích, na dveřích výukové budovy v témže areálu a na patře detašovaného oddělení parazitologie v areálu PřF MU na Kotlářské 2.

(7) Na hlavní nástěnce ústavu ve vstupním vestibulu je informace "Na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU je realizován projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie", doplněná rozšířeným logolinkem a informací o personálním obsazení hlavních pozic. V ústředním prostoru 1. patra téže budovy (poblíž vstupů do výukových místností pro praktická cvičení) je pak umístěna nástěnka věnovaná přímo projektu modularizace, průběžně informující o průběhu projektu a nabídce nových/inovovaných předmětů. Na nástěnce je užita zmenšená verze informační desky zmíněné v předchozím bodu.

(8) Vstupní dveře sekretariátu ústavu, coby řešitelského pracoviště, jakož i dveře kanceláří osob podílejících se na řízení projektu, jsou opatřena vizitkou informující o zapojení do projektu, resp. úloze konkrétní osoby.

(9) S ohledem na skutečnost, že datum Dne Evropy termínově koresponduje se státním svátkem České republiky 8. května, považujeme za vhodné při této příležitosti vyvěsit současně evropskou i českou státní vlajku. Vzhledem k tomu, že letos vyšly 8. a 9. květen do různých týdnů, byly vlajky vyvěšeny na budově Ústavu botaniky a zoologie (kde probíhá převážná část realizace projektu) v průběhu těchto dvou týdnů. Centrálně bylo zajištěno vyvěšení evropské vlajky na rektorátu MU (příjemce dotace) a v areálech Přírodovědecké fakulty a Univerzitního kampusu (kde je realizována část výuky podpořené v rámci projektu).

(10) V průběhu roku jsou na akcích, jejichž konání je v rámci projektu podpořeno, na příhodném místě umístěny stolní vlajky ČR a EU; spolu s umístěním vlajek jsou účastníci informováni o tom, že výuka v rámci daného předmětu je takto podpořena. V druhém monitorovaném období se jednalo o přednášky externích specialistů, jejichž účast je pokryta z projektových prostředků, a terénní cvičení, jejichž náklady jsou taktéž hrazeny z projektového rozpočtu. Mimo aktuální akce jsou vlajky umístěny na sekretariátu ústavu a v pracovně manažera projektu.

Fotogalerie

Předměty