Úvod

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výchovy odborníků (v rámci bakalářského a magisterského studia) v oborech botaniky a zoologie v souvislosti s implementací nových poznatků a potřebami uplatnění absolventů v praxi. Hlavními okruhy jsou:
a) rozvoj a inovace integrované výuky v bakalářském stupni studia, která má poskytnout absolventům kvalitní společný základ v poznání systému a evoluce organismů a základů ekologie;
b) modularizace studia v magisterském stupni botaniky a zoologie ve smyslu rozrůznění studijních plánů pro jednotlivé odborné směry s nabídkou bloků specializovaných předmětů.
Cesta k dosažení spočívá v tématickém navázání předmětů a důsledném propojení poznatků v bakalářském studiu a v rozšíření nabídky odborných předmětů v návaznosti na inovaci náplně předmětů stávajících ve studiu magisterském. Plánované aktivity budou realizovat pracovníci Ústavu botaniky a zoologie PřF MU ve spolupráci s partnerskými pracovišti a externími specialisty.

Cíle projektu

Základním cílem projektu je zvýšení kvality a rozšíření výuky předmětů nabízených ve studijním oboru Systematická biologie a ekologie akreditovaného studijního programu Biologie na MU v Brně cestou inovací stávajících kurzů a významných doplnění nových kurzů, především v magisterském stupni, spolu s prohloubením spolupráce na úrovni vysokých škol i propojení s praxí.

Hlavní osy inovace jsou:

  • rozvoj integrované výuky botaniky a zoologie v bakalářském stupni s důrazem na propojení evolučně-systematické a ekologické problematiky (inovace výuky fylogeneze organismů o nové poznatky z evoluce, výuka ekologie v komplexním pojetí napříč systematickými skupinami);
  • posílení specializace absolventů modularizací magisterského studia (diferenciace studia v rámci jednotlivých modulů, zaměřených na problematiku konkrétních skupin organismů, jejich společenstev a vztahů v prostředí - podrobněji viz klíčové aktivity);
  • rozšíření nabídky specializovaných předmětů unikátních v jednotlivých modulech i se zapojením odborníků z jiných univerzit, partnerských institucí i praxe;
  • inovace náplně stávajících předmětů po obsahové i technické stránce.

Poskytnuté prostředky budou využity zejména na:

  • zavedení nových předmětů (materiální zabezpečení, účast externích lektorů, zisk know-how kmenových učitelů);
  • zlepšení materiálního vybavení pro účely praktické výuky;
  • posílení terénní složky výuky (zajištění exkurzí, představujících pro terénní obory nezastupitelnou součást studia).

Projekt tak pomůže zkvalitnit připravu plně erudovaného bakaláře v oboru systematické biologie a ekologie a v magisterském studiu připravit odborníky s vysokou specializací, ale zároveň se širokým rozhledem v základních oborech biologie. Absolventi s těmito vědomostmi a zkušenostmi se budou moci uplatnit lépe na trhu práce jak v ČR, tak i v zemích EU.

Základní dokumenty

Monitorovací zprávy

Fotogalerie

Předměty