O knihovně

Knihovna Ústavu botaniky a zoologie je dílčí knihovnou v rámci systému knihoven Přírodovědecké fakulty MU, zastřešených Ústřední knihovnou PřF MU.
Počtem téměř 90 000 knihovních jednotek patří k nejrozsáhlejším ústavním knihovnám v rámci fakulty.

Historie a současnost

Knihovní fond katedry botaniky se značně rozrostl ve 20. letech 20. stol. díky uvědomělé činnosti pana prof. Podpěry. Ve 30. letech minulého století se růst knihovního fondu značně zpomalil a za války zcela zastavil. Větší rozvoj poté nastal v 60. letech 20. stol., v letech normalizace se rozšiřování fondu opět zpomalilo. Větším tempem fond knihovny začal narůstat až v 90. letech minulého století. A to především díky finančním prostředkům z grantových projektů a výzkumných záměrů, díky kterým do knihovny byly zakoupeny evropské flóry a přehledy vegetace a řada kvalitních učebnic a zahraničních periodik. Od té doby se fond nadále rozrůstá a naplňuje potřeby pro chod moderní vědy a výuky.
Knihovna Ústavu botaniky a zoologie tedy nenabízí jen přístup k tradičním nosičům dokumentů, ale také k bohaté škále elektronických informačních zdrojů.

Ve fondu českých časopisů je přitom tradičně kladen velký důraz na uchovávání lokálních a muzejních periodik. Knihovna tehdejšího Ústavu zoologického byla tvořena především z cenného daru pana profesora Vejdovského. Knižní fond byl již za období 2. světové války velmi bohatý, kromě titulů evropských nechyběla ani americká zoologická kompendia. Ústav odebíral řadu uznávaných domácích a zahraničních periodik. V důsledku různých událostí, jako např. opakované stěhování fondu, bohužel došlo k definitivnímu zničení nebo ztrátě mnoha dokumentů. Přesto to nejcennější zůstalo zachováno. Fond této knihovny se nadále rozrůstá tak, aby plně vyhovoval potřebám zaměstnanců, studentů a splňoval dostupnost tradičních i elektronických zdrojů pro účely studijní podpory výuky a vědecké činnosti.

V lednu roku 2006 došlo ke spojení Katedry botaniky s Katedrou zoologie a ekologie a vznikl tak Ústav botaniky a zoologie. Tím došlo také ke sloučení knihoven obou kateder, jejichž knihovní fondy se pro lepší správu a vyhledávání dokumentů ponechávají odděleny. Fondy jsou samostatně vedeny a zpracovávaný především z důvodu odlišného předchozího systému vedení daného fondu, který je v současnosti vzájemně neslučitelný. Botanický knihovní fond má od svého začátku jasně danou strukturu stavby fondu. Proto je složité do funkčního a nastaveného systému fondu zasahovat.

Knihovna slouží především zaměstnancům a studentům Ústavu botaniky a zoologie. Je však otevřena i odborné veřejnosti.