Kdo jsme

Botanika a zoologie jsou pořád základem biologických věd; každý graduovaný biolog by měl znát alespoň základní zástupce naší flóry a fauny, jejich biologii a ekologii. Současná botanika, zoologie a ekologie se již dávno nenachází v poznávací fázi, ale jsou ve fázi sofistikovaných analýz a syntéz vysvětlujících procesy a vztahy v přírodě.

Ústav botaniky a zoologie je moderní pracoviště, zaměřené na výzkumné a výukové aktivity v biosystematických a ekologických oborech. V rámci jednotlivých pracovních skupin řeší problematiku fylogenetických vztahů a klasifikace organismů, jejich diverzity na lokální i kontinentální úrovni, ekologické vazby jednotlivých druhů, jejich populací a společenstev v návaznosti na přirozené i člověkem vyvolané změny v celých ekosystémech.
Jakožto řešitelské pracoviště je ústav nositelem desítek grantových projektů zaměřených na základní i aplikovaný výzkum.

Ústav zajišťuje výuku ve studijním programu Ekologická a evoluční biologie, v magisterském stupni pak rozděleném na obory Botanika (specializace Biosystematika rostlin, Ekologie rostlin, Fykologie a mykologie), Zoologie (zaměřemí Zoologie bezobratlých, Vertebratologie, Parazitologie a Hydrobiologie) a Ochrana přírody s botanickou a zoologickou specializací. Souběžně s odborným studiem zajišťuje též výuku Učitelství biologie pro střední školy.
V bakalářském stupni je kladen důraz na integrovanou výuku, poskytující společný základ v poznání fylogeneze a evoluce organismů, základů ekologie a metodiky vědecké práce. Odborné zaměření magisterského studia pak nabízí široké spektrum specializovaných předmětů, umožňující diferenciaci studia v rámci jednotlivých směrů, zaměřených na problematiku konkrétních skupin organismů, jejich společenstev a vztahů v prostředí.
Vrchol specializace pak nabízí doktorské studium v oborech Botanika, Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie. Do výuky jsou zapojeni i externí učitelé z dalších vysokých škol a Akademie věd ČR. Nedílnou součástí výuky jsou determinační praktika a terénní cvičení v České republice i v zahraničí.