Historie

Historie Ústavu botaniky a zoologie

Obory botanika a zoologie byly součástí Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity od jejího vzniku v roce 1920. Ve stejném roce vznikl Ústav zoologický, vedený prof. Janem Zavřelem, a o rok později Ústav botanický, vedený prof. Josefem Podpěrou. V průběhu 20. století prošla fakulta a její ústavy a katedry různými organizačními změnami. Ústavy byly různě slučovány a zase rozdělovány, až se na přelomu let 2005/2006 tehdejší katedra botaniky a katedra zoologie a ekologie sloučily do současného Ústavu botaniky a zoologie.

Významné osobnosti, které vedly botaniku a zoologii v meziválečné, poválečné a polistopadové éře

Josef Podpěra (1878–1954) – všestranný botanik, znalec evropské i sibiřské flóry cévnatých rostlin a mechorostů. Založil Ústav botanický, jeho herbář, knihovnu a botanickou zahradu.
Jan Zavřel (1879–1946) – zakladatel Ústavu zoologického, entomolog se specializací na pakomárovité a všestranně zaměřený pedagog.
Jan Šmarda (1904–1968) – učitel poválečné generace, skvělý terénní botanik s širokým rozhledem, expert zejména na horskou a teplomilnou vegetaci a neúnavný zastánce ochranářského přístupu k přírodě.
Sergej Hrabě (1899–1984) – uznávaný specialista na vodní kroužkovce, autor popisu 88 nových druhů z celého světa, autor řady učebnic a určovacích klíčů.
Jiří Vicherek (1929–2019) – vynikající fytocenolog, zkoumal zejména vegetaci písčin, slanisk a suchých trávníků, obnovil botanické pracoviště na Masarykově univerzitě po jeho devastaci v době komunismu.
Jiří Gaisler (1934–2014) – světově uznávaný mammaliolog, zabýval se zejména výzkumem netopýrů.

Publikace o historii botaniky a zoologie na fakultě

Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity podrobně popisuje kniha Dějiny psané přírodovědci (2022). Kapitoly týkající se Ústavu botaniky a zoologie:

BotanikaZoologie

Starší zpracování historie botaniky a zoologie na PřF MU vyšlo v letech 2001 a 2003:
Dějiny oboru botanika (r. 2001) a Dějiny oboru zoologie (r. 2003)