Herbář

O herbáři | Sběratelé | Kurátoři | Počty dokladů | Výpůjčky

O herbáři

Herbář je umístěn v podzemí pavilonu A32, v Univerzitním kampusu, na adrese Kamenice 5, Brno - Bohunice.

Herbář Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně je v mezinárodním Indexu herbariorum registrován pod akronymem BRNU. Vznikl v roce 1921 spojením soukromých sbírek prof. Josef Podpěry, zakladatele univerzitního botanického ústavu, a prof. Heinricha Lause. Podpěra dokázal využít svých dlouholetých zkušeností s výměnou herbářových dokladů a kontaktů s četnými botaniky v tehdejším Československu i v zahraničí pro výměnu a nákupy herbářů k rychlému růstu ústavní sbírky. Koncem roku 1921 už herbář botanického ústavu čítal 31 986 položek.

Nejrychleji rostl herbář před druhou světovou válkou, a to zejména během první dekády své existence. Od konce čtyřicátých let sbírka rostla ročně asi o 3500–4000 položek. Zdrojem těchto přírůstků byly jak vlastní sběry členů katedry botaniky, tak nákupy a výměna. Zpočátku se dařilo získat finanční podporu ministerstva školství; za tyto prostředky byly pořízeny sbírky z majetku soukromníků a různých botanických institucí. Taky bylo získáno např. Dörflerovo Herbarium normale a Kneuckerovy Cyperaceae (excl. Carices) et Juncaceae exsiccatae, jakož i soukromé herbáře Františka Malocha a Franze Petraka. V roce 1925 byl zakoupen herbář německého Přírodovědného spolku v Brně (Naturforschender Verein in Brünn). Ústav dále získal – zčásti dědictvím nebo darem – celoživotní sbírky amatérských botaniků Karla Rotheho, Františka Poláška, Václava Spitznera, Josefa Vitouška a Johanna Wiesbaura.

Mimořádný význam pro budování herbáře měla exsikátová sbírka Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae. Centurie I–XIII byly před druhou světovou válkou vydávány téměř každoročně, a to v letech 1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 a 1938. Po roce 1945 byla finanční podpora pro vydávání exsikátové sbírky podstatně omezena. Avšak díky úsilí prof. Miroslav Smejkala, tehdejšího kurátora herbáře, vyšly v letech 1957, 1965, 1972 a 1978 další čtyři centurie (XIV–XVII). Jim v roce 1947 předcházela samostatná centurie mechorostů. Díky výměně vlastní exsikátové série s různými evropskými a světovými botanickými institucemi tak herbář získal mnoho cenných herbářových dokladů cévnatých rostlin z různých části světa, především však z Evropy.

Po druhé světové válce získal herbář z pozůstalosti velké sbírky dr. Alberta Latzela, Františka Čouky a dr. Antona Fröhlicha. Současně se na růstu herbáře významně podílely i vlastní sběry členů katedry, hlavně prof. Miroslava Smejkala, prof. Jiřího Vicherka, dr. Anežky Hrabětové a dr. Františka Dvořáka; jejich sběry pocházejí jak z mnoha míst bývalého Československa, tak s exkurzí, především do jihovýchodní Evropy. Od roku 1965 jsou významným zdrojem růstu sbírky herbářové doklady studentů k floristickým a taxonomickým diplomovým pracím.

V prosinci 2008 obsahoval herbář BRNU víc než 597.000 dokladů, z toho 507.000 listů cévnatých rostlin, 58.000 položek mechorostů, 15.000 položek hub, 15.000 položek lišejníků a 2.000 položek řas. Herbář Ústavu botaniky a zoologie je čtvrtým největším herbářem v České republice, a to po Herbářových sbírkách Univerzity Karlovy v Praze (PRC), herbáři Botanickém oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze (PR) a herbáři botanického oddělení Moravského zemského muzea v Brně (BRNM). Množství dokladů ke květeně českých zemí je však ve všech těchto sbírkách podobné.

Typová sbírka, zčásti uložená odděleně, obsahuje hlavně typy bývalých pracovníků ústavu a členů katedry, a to dr. A. Hrabětové-Uhrové (Crataegus a Cotoneaster), prof. M. Smejkala (Epilobium) a doc. M. Dvořákové (Minuartia). Dále se v herbáři nacházejí typové doklady mnoha taxonů, které popsali prof. J. Podpěra (zejména jména mnoha infraspecifických taxonů uveřejněná ve třech dílech Květeny Moravy) a dr. F. Dvořák, jakož i isotypy jmen taxonů publikovaných např. na etiketách exsikátové sbírky Gerbarij Flory SSSR, které jsou však vesměs zařazeny v hlavní sbírce.

Herbář je uspořádán podle Englerova systému, a to na základě rodových čísel podle díla K. W. Dalla Torreho & H. Harmse Genera Siphonogamarum, ad systema Englerianum conscripta (1900–1907); uvnitř rodů jsou druhy uspořádány abecedně. Kapraďorosty a mechorosty jsou uspořádány výhradně abecedně.