Theses

Bakalářské, diplomové, rigorózní a doktorské práce

Formuláře a pokyny

Pokyny pro vedoucí a oponenty
Podmínky externího vedení prací na ÚBZ

Požadavky a doporučení pro:

Při psaní BP/DP můžete využít šablonu a návod k šabloně, kterou najdete na stránkách PřF (Pokyny a šablony pro bakalářské a diplomové práce). BP a DP musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 3/2019.
Poznámky k šabloně:
Pracoviště: Ústav botaniky a zoologie (případně u některých učitelských prací Ústav experimentální biologie).
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie; Biologie se zaměřením na vzdělávání; Botanika; Zoologie; Ochrana přírody; Učitelství biologie pro střední školy
Odevzdání závěrečných prací: Práce musí být odevzdána v elektronické podobě uložením do IS MU v termínu stanoveném v Harmonogramu PřF a zároveň v jednom výtisku v trvanlivé vazbě do dvou pracovních dnů na sekretariát ÚBZ (UKB Kamenice 5, místnost D31/241). Po obhajobě je výtisk v trvanlivé vazbě archivován v knihovně ÚBZ (vyhněte se plastové kroužkové vazbě, časem se rozláme, není vhodná k archivaci). Student současně odevzdá přímo svému vedoucímu (a bez jeho upozornění) elektronické soubory se zdrojovými daty v jejich finální podobě a s výsledky všech analýz.
Obhajoba bakalářské a diplomové práce: Doporučená délka prezentace obsahu práce studentkou/studentem je 12 minut v případě bakalářské a 15 minut v případě diplomové práce.

Vypsaná témata

Zadávání prací na UBZ

Předběžné zadání:
Vedoucí práce (akademický pracovník ÚBZ, schválený neakademický pracovník nebo schválený externí vedoucí) může vložit do ISu do příslušného Rozpisu témat předběžné zadání bakalářské nebo diplomové práce, ke kterému se může student přihlásit. Vložení předběžného zadání je bez časového omezení.
Externí vedoucí (viz seznam schválený radou ÚBZ) projednají téma a obsah práce s vedoucím pracovní skupiny a domluví se na konzultantovi z řad zaměstnanců ÚBZ.
Seznam vedoucích bakalářských a diplomových prací na ÚBZ
Nový zájemce o vedení prací z řad neakademických pracovníků ÚBZ předloží životopis a po projednání a schválení Radou ÚBZ bude do seznamu doplněn (vyřizuje dr. Hodová).

Oficiální zadání:
Pokyny pro vedoucí prací k oficiálnímu zadání
Oficiální zadání bakalářských a diplomových prací je pouze v elektronické podobě.
V bakalářském studiu se do ISu vkládá oficiální zadání bakalářské práce na začátku 3. ročníku. Student má současně s vložením oficiálního zadání zapsán předmět Bakalářská práce I.
V navazujícím magisterském studiu se oficiální zadání diplomové práce vkládá do ISu na začátku 1. ročníku. Student má současně s vložením oficiálního zadání zapsán předmět Diplomová práce I.

V závěrečných pracích v cizím jazyce musí být název práce uveden v českém jazyce. V oficiálním zadání musí být uveden jazyk práce (čeština, slovenština, angličtina).

Harmonogram schvalování oficiálního zadání:

 • Vedoucí práce:
  Vedoucí práce vloží do ISu oficiální zadání práce. Termín: do 31. 10. 2023
  V ISu provede „Potvrzení zadání práce (vedoucím)“. Termín: do 31. 10. 2023
  K tématu přiřadí štítek pracovní skupiny, do níž patří (štítky: BIOSYSTEMATIKA ROSTLIN, VÝZKUM VEGETACE, EKOLOGIE RAŠELINIŠŤ, VÝZKUM TERESTRICKÝCH BEZOBRATLÝCH, VÝZKUM OBRATLOVCŮ, HYDROBIOLOGIE, PARAZITOLOGIE). Termín: do 31. 10. 2023
 • Vedoucí pracovní skupiny:
  Vedoucí pracovní skupiny schválí téma přiřazením štítku např. PARAZITOLOGIE – SCHVÁLENO. Termín: 1. 11. – 6. 11. 2023
 • Garant programu:
  Garant programu provede „Potvrzení zadání práce (garantem programu/správcem rozpisu)“ u témat s přiřazenými schvalovacími štítky od vedoucích pracovních skupin. Termín: 7. 11. – 11. 11. 2023
 • Student:
  Student vyjádří souhlas se zadaným tématem tím, že v ISu provede „Potvrzení zadání práce“. Termín: 12. 11. – 16. 11. 2023

Jeden výtisk oficiálního zadání bude uložen na sekretariátu ÚBZ (zajistí dr. Hodová).

Změna v zadání:
Student požádá o změnu v zadání přes Úřadovnu v ISu. Do žádosti uvede důvod změny a návrh změn v zadání. O žádosti rozhoduje proděkan pro studium. Současně student zajistí vyjádření vedoucího práce a návrh nového zadání (s vyznačením změn, o které žádal) a zašle je dr. Hodové (zástupce ředitele ÚBZ pro věci pedagogické) na adresu hodova@sci.muni.cz. Dr. Hodová zajistí po schválení žádosti proděkanem změnu zadání v ISu.
Pokud student žádá o změnu jazyka práce v oficiálním zadání, podává žádost přes IS.

Obhájené práce najdete zde

Další informace

Pro všechny studenty Ph.D. je zde motivační video
Pravidla pro psaní rukopisů