Theses

Bakalářské, diplomové, rigorózní a doktorské práce
 

Obhajoby 2023

Bakalářské práce z Biologie se zaměřením na vzdělávání
Diplomové práce z učitelství biologie pro SŠ
Diplomové práce z zoologie

Státní závěrečné zkoušky 2023

Biologie se zaměřením na vzdělávání
Učitelství biologie pro střední školy
Bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie
Ekologická a evoluční biologie - Zoologie

Obhájené práce najdete zde

Vypsaná témata

Zadávání prací na UBZ

Předběžné zadání:
Vedoucí práce (akademický pracovník ÚBZ, schválený neakademický pracovník nebo schválený externí vedoucí) může vložit do ISu do příslušného Rozpisu témat předběžné zadání bakalářské nebo diplomové práce, ke kterému se může student přihlásit. Vložení předběžného zadání je bez časového omezení. Externí vedoucí (viz seznam schválený radou ÚBZ) projednají téma a obsah práce s vedoucím pracovní skupiny a domluví se na konzultantovi z řad zaměstnanců ÚBZ.

Oficiální zadání:
Pokyny pro vedoucí prací k oficiálnímu zadání
Oficiální zadání bakalářských a diplomových prací je pouze v elektronické podobě.
V bakalářském studiu se do ISu vkládá oficiální zadání bakalářské práce na začátku 3. ročníku. Student má současně s vložením oficiálního zadání zapsán předmět Bakalářská práce I.
V navazujícím magisterském studiu se oficiální zadání diplomové práce vkládá do ISu na začátku 1. ročníku. Student má současně s vložením oficiálního zadání zapsán předmět Diplomová práce I.

Harmonogram schvalování oficiálního zadání:

 • Vedoucí práce:
  vloží do ISu oficiální zadání práce, termín: do 31. 10. 2022
  v ISu provede Potvrzení tématu k obhajobě (vedoucím), termín: do 31. 10. 2022
  k tématu přiřadí štítek pracovní skupiny, do níž patří (štítky: BIOSYSTEMATIKA ROSTLIN, VÝZKUM VEGETACE, EKOLOGIE RAŠELINIŠŤ, VÝZKUM TERESTRICKÝCH BEZOBRATLÝCH, VÝZKUM OBRATLOVCŮ, HYDROBIOLOGIE, PARAZITOLOGIE), termín: do 31. 10. 2022
 • Vedoucí pracovní skupiny:
  Vedoucí pracovní skupiny schválí téma přiřazením štítku např. PARAZITOLOGIE – SCHVÁLENO. Termín: 1. 11. – 6. 11. 2022
 • Garant programu:
  Garant programu provede Potvrzení tématu k obhajobě (správcem rozpisu) u témat s přiřazenými schvalovacími štítky od vedoucích pracovních skupin. Termín: 7. 11. – 11. 11. 2022
 • Student:
  Student vyjádří souhlas se zadaným tématem tím, že v ISu provede Potvrzení přihlášení k obhajobě. Termín: 12. 11. – 16. 11. 2022

Jeden výtisk oficiálního zadání bude uložen na sekretariátu ÚBZ (zajistí dr. Hodová).

Změna v zadání:
Student písemně požádá o změnu v zadání (formulář obecné žádosti), uvede důvod změny, připojí vyjádření vedoucího práce a spolu s návrhem nového zadání pošle k vyjádření dr. Hodové (zástupce ředitele ÚBZ pro věci pedagogické). Finální rozhodnutí učiní proděkan pro studium. Žádost schválená proděkanem bude uložena u dr. Hodové, která také zajistí změny v ISu. Pokud student žádá o změnu jazyka práce v oficiálním zadání, je možné podat žádost přes IS.

Formuláře a pokyny

Pokyny pro vedoucí a oponenty
Podmínky externího vedení prací na ÚBZ

Požadavky a doporučení pro: bakalářské práce z Evoluční a ekologické biologie, bakalářské práce z učitelské biologie, diplomové práce z botaniky, zoologie a ochrany přírody, diplomové práce z učitelské biologie, rigorózní řízení v oboru Botanika, rigorózní řízení v oboru Zoologie.

Při psaní BP/DP můžete využít šablonu, kterou najdete na stránkách PřF (Pokyny a šablony pro bakalářské a diplomové práce). Šablona je univerzální pro celou MU a její součástí je obsáhlý návod. I při drobné chybě může snadno dojít k narušení formátování.
Z tohoto důvodu zde máte šablony desek a šablony povinných stran (vždy jednostranný tisk a strany jsou číslované neviditelně), které splňují požadavky Opatření děkana 3/2019.
Další strany BP/DP (tisk může být i oboustranný, zde již použijte viditelné číslování) si můžete naformátovat sami. Vycházejte z požadavků a doporučení uvedených výše.
Opatření děkana 3/2019
Šablona_desky BP, Šablona_desky DP, Šablona_povinné strany_BP_EEB, Šablona_povinné strany_BP_Biologie se zaměřením na vzdělávání, Šablona_povinné strany_DP_Zoologie, Botanika, Ochrana Přírody, Šablona_povinné strany_DP_UB

Další informace

Pro všechny studenty Ph.D. je zde motivační video
Pravidla pro psaní rukopisů