Doporučení pro psaní rukopisů

Diplomanti, doktorandi,
napsali jste odborný text (rukopis článku, seminární, diplomovou či dizertační práci). Než ho dáte ke kontrole učiteli nebo kolegovi, případně před odesláním do redakce, odškrtejte si v následujícím seznamu, že jste splnili všechny formální náležitosti.

Obecně

 • rukopis byl v textovém editoru zkontrolován "check-spellerem" a byly opraveny zjištěné překlepy
 • mezi řádky jsou dostatečně velké mezery (řádkování 1,5 nebo 2), aby recenzent/editor měl místo na vpisování poznámek
 • rukopis má očíslované stránky

Typografická úprava

 • interpunkční znaménka následují bez mezery za předcházejícím slovem (, . : ; ! ?) a v textu jsou vždy následována mezerou
 • pomlčka (dlouhá čárka) se píše s mezerou před a mezerou za, spojovník (krátká čárka) se píše bez mezer; spojovník se používá mj. pro psaní jmen syntaxonů, např. Carici pilosae-Fagetum, nikoliv Carici pilosae - Fagetum; u číselných rozsahů se používá pomlčka bez mezer , např. 1992–1998, nikoliv 1992 - 1998 nebo 1992-1998; dlouhá čárka se na počítači vytvoří stiskem kombinace kláves Alt 0150
 • text v závorkách je psán (xxxx yyyy), nikoliv ( xxxx yyyy )
 • jednotky měr a vah jsou od číslovek odděleny mezerou (3 km, nikoliv 3km)
 • za jednotkami mír a váh se nedělá tečka; zejména metry nad mořem jsou m n. m., nikoliv m. n. m.
 • stupně Celsia s píší ve formě 18 °C, nikoliv 18°C
 • v číslovkách se nikde nepoužívá velké písmeno O místo číslice 0
 • pozor na dvojité mezery v textu - lze se jich jednoduše zbavit hromadnou záměnou, při které se nahradí dvojité mezery jednoduchými mezerami; trojité mezery se odstraňují dvojím provedením této operace

Speciální pravidla odborných textů

 • vědecká jména taxonů nebo syntaxonů se vždy uvádějí v 1. pádě
 • u prací, kde je citováno více rostlinných jmen, je nomenklatura sjednocena podle jednoho pramene a ten je citován v kapitole Metodika nebo Methods
 • jakékoliv zkratky jsou v textu někde vysvětleny, např. při prvním použití; je-li zkratek větší množství, měl by být např. v kapitole Metodika/Methods uveden jejich seznam s vysvětlením
 • obrázky a tabulky jsou průběžně číslovány, např. obr. 1, Fig. 1, tab. 1, Table 1
 • fotografie, mapky a grafy jsou číslovány jako obrázky, tedy např. obr. 3, nikoliv foto 3, map. 3, graf 3
 • nepoužívá se obr. č. 1, tab. č. 1, ale obr. 1, tab. 1 apod.
 • každý obrázek a tabulka jsou doprovázeny popisem, který je stručný, ale přitom obsahuje všechny informace nutné k pochopení jejich obsahu, aniž by čtenář musel nahlížet do hlavního textu
 • vědecká jména taxonů nebo syntaxonů jsou vysázena kurzívou, výrazy jako sp., subsp., agg., s. str., s. lat., cf. a podobně jsou vysázeny stojatě

U rukopisů podávaných do tisku

 • adresa autora se vztahuje k instituci, nikoliv k bydlišti
 • v klíčových slovech (keywords) se neopakují slova z názvu článku
 • v odstavci Poděkování/Acknowledgements nechybí odkaz na příslušný grant nebo výzkumný záměr
 • obrázky a tabulky jsou umístěny na samostaných listech zařazených na konci rukopisu, nikoliv vloženy do textu
 • na listech s obrázky je uvedeno číslo obrázku; text ke všem obrázkům je umístěn na zvláštním listu
 • text k tabulkám je uveden v záhlaví tabulek

Citace literatury

 • všechna fakta uváděná v textu a získaná jinak než vlastním výzkumem autora jsou doprovázena citacemi
 • běžné počítačové programy (hlavně produkce Microsoftu) se necitují; u speciálních programů, např. statistických, se cituje manuál jako kniha
 • v textu jsou autoři citováni v 1. pádě
 • citace v textu jsou uvedeny v závorkách, podle větného kontextu ve formátu White (1995) nebo (White 1995)
 • zkratka křestního jména autora a případně údaj o editorství se označují jen u citací v seznamu literatury, ne v textu, tzn. v seznamu literatury se píše Rodwell J. (ed.) (1990) a v textu jen Rodwell (1990)
 • citace s et al. jsou v textu pojeny se slovesem v plurálu, tedy např. White et al. (1995) uvádějí nebo White et al. (1995) suggest, nikoliv White et al. (1995) uvádí nebo White et al. (1995) suggests
 • za et, ex a viz se nepíše tečka
 • při spojování více autorů lze použít buď et (dnes spíše zastaralý způsob) nebo &, je však nutné to v celém textu jednotit; pokud je používán znak &, mělo by být et zachováno ve vazbě et al. a v autorských citacích taxonů nebo syntaxonů
 • u všech citovaných knih je sjednocen způsob citace, tj. buď Vydavatel, Místo vydání, Počet stran (nejpreciznější) nebo Vydavatel, Místo vydání (nejběžnější) nebo jen Místo vydání (nedoporučovaná cesta nejmenšího odporu)
 • u citací článků je sjednoceno používání zkratek: buď jsou všechny časopisy s víceslovným názvem psány zkratkami nebo jsou všechny názvy vypisovány celé; v případě zkracování jsou zkratky jednotné, nejlépe sjednocené podle Botanico-periodicum-huntianum, případně podle Seznamu vybraných botanických periodik a jejich zkratek (Zpr. Čs. Bot. Společ., Příl. 1979/1), a všechna slova zkráceného jména jsou psána s velkým počátečním písmenem
 • časopisy jsou jednotně citovány buď všechny s údajem místa vydání nebo všechny bez tohoto údaje
 • je-li rukopis nabízen k publikaci, jsou předchozí tři body upraveny podle zvyklostí příslušného periodika
 • citacím v textu přesně odpovídají citace v seznamu literatury a naopak
 • citace autorů u syntaxonů musí obsahovat jméno autora a letopočet, nikoliv jen jméno autora, jako je tomu u idiotaxonů

Zrádná slova v češtině

 • výjimka, nikoliv vyjímka
 • stadium, nikoliv stádium

U anglických textů

 • je používána desetinná tečka, nikoliv desetinná čárka
 • datum je uváděno v anglickém formátu, např. 7 Feb 2000 nebo 2000/02/07
 • píše se Czech Republic, nikoliv Czech republic nebo Czech Republik
 • píše se occurrence, occurring, occurred, nikoliv occurence, occuring, occured
 • píše se heterogeneous a homogeneous, nikoliv heterogenous a homogenous
 • píše se Quaternary, nikoliv Quarternary
 • píše se Abstract, nikoliv Abstrakt
 • slova information a sheep nemají plurál, tzn. nepoužívají se tvary informations a sheeps
 • slovo dynamics je plurál, tzn. ve větě se píše dynamics are
 • jména pohoří, řek a víceslovné názvy států jsou uváděny s členem určitým the
 • v britsko-americkém kontextu obtížně srozumitelná slova xerothermic, geobotany, synecology, synmorphology, syndynamics, deuteroapophyte jsou podle kontextu nahrazena vhodným opisem
 • slovo floristika je podle kontextu přeloženo vhodným opisem, např. plant recording, nikoliv významově odlišným slovem floristics
 • slovo stand neznamená stanoviště, ale porost; anglickým ekvivalentem českého stanoviště je habitat
 • slovo areál je přeloženo jako distribution range
 • slovo fytocenologie (a odvozeniny) je přeloženo jako phytosociology
 • slovo relevé se píše s dlouhým é

Sestavil: M. Chytrý
Poslední úprava: 13. 7. 2000