Fylogeneze a diverzita obratlovců

Zdeněk Řehák

Inovace výuky tohoto základního předmětu bakalářského studia spočívá v první řadě v aktualizaci obsahu přednášek na základě nových poznatků. Toho není možné dosáhnout bez pořízení moderní literatury souběžně s využitím webových informačních zdrojů. Základním výstupem pro studenty jsou e-learningové materiály a výukové prezentace, dostupné mezi studijními materiály v informačním systému MU.

V průběhu zimy a jara 2011 proběhla inovace náplně přednášky:
studium odborné literatury (monografií i článků v odborných časopisech) k modernizaci obsahu
zachycení moderních trendů v nahlížení na systém nižších strunatců a obratlovců
selekce a skenování dendrogramů (vyjadřujících potenciální uspořádání skupin živočichů v přirozeném systému) a příprava dalších grafických podkladů
zařazení nových schémat, obsahová aktualizace a grafická modernizace výukových prezentací
revize a příprava nových zkušebních otázek korespondujících a inovovaným obsahem přednášky, kompletace otázek k přípravě písemné zkoušky

jarní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 21. 2.-20. 5.

V jarním semestru byla realizována výuka s využitím aktualizovaných materiálů k těmto skupinám živočichů: ryby v aktuálním rozdělení na třídy svaloploutvé (Sarcopterygii) a paprskoploutvé (Actinopterygii), ptáci (přepracované části systému ptáků - třídy Aves) a savci (třída Mammalia).
V závěru semestru bylo do výukových materiálů doplněno pojednání o vzniku želvího krunýře a obrazový materiál o vzniku, diverzifikaci a fylogenetickém vývoji ptačího peří.

V období od léta 2011 do jara 2012 proběhla inovace náplně přednášky na základě studia odborné literatury, mezinárodních periodik (Nature, Science) a nových učebnic:
novinky ve fylogenetickém systému obratlovců, konstrukce aktualizovaných dendrogramů
osídlování souše (Eusthenopteron, Tiktaalik)
raní tetrapodi (Acanthostega, Ichthyostega)
aktualizace prezentací věnovaných nižším strunatcům
aktuální vymezení taxonu obratlovci (versus lebečnatí = obratlovci + sliznatky)
revize fylogenetických vztahů vyšších taxonů bezčelistných obratlovců

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

Období léta a podzimu 2012 bylo věnováno
studiu nové literatury pro modernizaci obsahu předmětu: The evolution of organ systems (využití pérových kreseb a schémat pro ukázky fylogeneze orgánových soustav), Animal evolution (využití molekulárně genetických markerů při konstrukci fylogenetických stromů)
revizi a kompletaci nových otázek pro zkušební testy z tohoto předmětu

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

Před zahájením výuky v jarním semestru proběhla aktualizace dat a úprava výukových prezentací na základě studia odborné literatury, českých (Vesmír) i mezinárodních periodik (Nature, TREE, PlosONE).
Využití v přípravě výuky Fylogeneze a diverzity obratlovců nalézá též kniha Cicavce Slovenska.

Předměty