Řasy a sinice v rozmanitých limnických biotopech

Rodan Geriš (externí vyučující)

Do studijního plánu botanického zaměření Fykologie a mykologie byl nově zařazen praktický předmět, zaměřený na poznání rozmanitých limnických biotopů na Moravě (okrajově i v Čechách) po algologické stránce. Ve srovnání s dalšími předměty, zaměřenými na řasy a sinice (Determinační kurz z fykologie, Diatomologie), je založen na determinaci živého materiálu, čerstvě odebraného z terénu. Živé preparáty jsou podle potřeby doplňovány materiálem z konzervovaných vzorků a trvalými rozsivkovými preparáty (i u rozsivek je ale základem determinace běžných druhů zaživa).
Základním výstupem je hodnocení konkrétních lokalit podle zastoupení a abundance jednotlivých řas a sinic po stránce ekologické, saprobiologické a trofické. Studenti jsou stručně seznámeni s využitím algologie v aplikované hydrobiologii, dostává se jim informace o základní determinační literatuře a specialistech na jednotlivé skupiny řas a sinic v ČR. Absolvent cvičení by měl být schopen orientace v jednotlivých skupinách řas a sinic ve fytobentosu a fytoplanktonu různých sladkovodních biotopů, poznat nejběžnější taxony a v případě potřeby umět vyhledat pomoc u specialisty na danou skupinu.
Přípravu a realizaci zajišťuje externí spolupracovník Rodan Geriš.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

Průběh cvičení v semestru:
25. 2. Fytoplankton a fytobentos líšeňských rybníků
4. 3. Jezírka botanické zahrady MU
11. 3. Růženin lom, oligotrofní prameniště a jezero
18. 3. Algoflóra rybníků Vodňanska I.
25. 3. Algoflóra rybníků Vodňanska II.- pozorování rozsivkových preparátů
Přednáška o bentických řasách údolních nádrží
8. 4. Jarní fytoplankton a fytobentos nádrží Znojmo a Vranov a drobné tůňky v Rudicích
15. 4. Algoflóra PP Černovický háj a Holáseckých rybníků
22. 4. Lesní rybníky v Lesné, fytobentos a fytoplankton
29. 4. Fytobentos říčky Býkovka, fytoplankton rybníků na Býkovce ležících a algoflóra nádrží v areálu Lysického zámku
6. 5. Mírně eutrofní přír. koupaliště Bobrovník, jeho fytoplankton a fytobentos, blízké rašeliniště
13. 5. Lednické rybníky a tůně v okolí
20. 5. Rašeliniště na Českomoravské Vysočině, nárosty, epipel

Předměty