Příroda ve čtvrtohorách

Michal Horsák a Jan Roleček

Předmět Příroda ve čtvrtohorách nahradí od jarního semestru 2013 dosavadní předmět Základy paleoekologie, v uplynulých letech zajišťovaný externím vyučujícím. Nejedná se o pouhé převzetí výuky učiteli ústavu, ale o vytvoření nové struktury předmětu, zaměřeného dosud zejména na výstupy palynologických analýz a holocénní vývoj české přírody.
Aktuální pojetí předmětu významnou měrou rozšíří povědomí o vývoji této oblasti v pleistocénním období. Studentům by měla být představena historie výzkumu kvartérní bioty a používaných metod, podán přehled klimatických cyklů od konce třetihor po současnost a vyložena chronologie vývoje přírody v pleistocénu a holocénu. Čtvrtohorní vývoj přírody a osídlené krajiny na území České republiky je zasazen do evropského kontextu.

Léto a podzim 2012 byly věnovány rozpracování syllabu předmětu, studiu literárních zdrojů, přípravě podkladů a nových výukových materiálů v následujících oblastech:
aktuální pohledy na historii kvartéru, stratigrafie;
kvartérní uloženiny
Milankovičovy parametry
klimatické výkyvy v minulosti

Souběžně jsou připravovány i materiály (literatura, fotografie, prezentace) pro navazující cvičení Metody paleoekologie.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

Pro první běh předmětu v přepracované podobě byla připravena přednáška s touto náplní:
1) Historie výzkumu kvartéru, stručně kvartérní sedimenty a základní paleoekologické metody
2) Změny klimatu v historii Země: podrobné změny od mladších třetihor a jejich příčiny, členění kvartéru, geologické procesy
3) Kvartérní klimatický cyklus: glaciály vs. interglaciály obecně, geografické rozdíly v zalednění, příroda posledního interglaciálu v Evropě
4) Příroda posledního glaciálního maxima v Evropě její moderní analogie
5) Glaciální refugia rostlin a živočichů: jižní vs. severní kryptická
6) Pozdní glaciál a přechod k holocénu: klimatické změny a vymírání na konci pleistocénu
7) Stratigrafické členění holocénu, holocenní šíření teplomilných dřevin a lesa v Evropě a ČR
8) Ekosystémy raného holocénu, přetrvávání bezlesí a vliv mezolitického člověka v Evropě a ČR
9) Ekosystémy středního holocénu a vliv neolitického zemědělství v Evropě a ČR
10) Ekosystémy mladšího holocénu (od doby bronzové po středověkou kolonizaci)
11) Stepní otázka: holocenní refugia glaciálních druhů, novodobé šíření (stepních) druhů
12) Původ a staří současných biotopů a vegetace: ohrožení a management
Pro další běh předmětu v následujících letech jsou doplněny materiály pro přednášku (excerpce literárních poznatků, obrázky, schémata a mapový doprovod, grafické zpracování úprava a animace prezentace) k následujícím tématům:
- moderní analogie evropské přírody ve vrcholném období poslední doby ledové (LGM - last glacial maximum);
- kryptická refugia, přežívání různých druhů v refugiích a jejich následné šíření z refugií;
- pozdní glaciál.

V rámci nové struktury výuky kvartérní ekologie je přednáška Příroda ve čtvrtohorách doplněna praktickým předmětem Paleoekologické metody. Výuka zde kombinuje přednášku a cvičení, obsáhne podrobnější přehled historie výzkumu kvartéru a části věnované metodám palynologie, analýze rostlinných makrozbytků, krytenkám, měkkýšům, pakomárům, teoretické metody datování a další. Výuku vede převážně Petra Hájková, některé paleobotanické lekce Barbora Lučeničová, malakologickou část Michal Horsák a lekci na obratlovce Eva Řičánková z Jihočeské univerzity (příprava Paleoekologických metod již není zařazena do končícího projektu OPVK a zapojení externích specialistů bude hrazeno z jiných zdrojů).
Kurz je primárně určen magisterským studentům botaniky a zoologie, případně bakalářským studentům s tématem práce zaměřeným na paleoekologii.

Předměty