Biologie vodních bezobratlých

Světlana Zahrádková a Petr Pařil

Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s biologií sladkovodních bezobratlých se zaměřením na faunu ČR v těchto okruzích: rozmnožování a ontogeneze, potravní biologie, pohyb, dýchání, bionomie jednotlivých taxonů.

V podzimním období roku 2012 byly inovovány přednášky k následujícím tématům:
úvod do biologie sladkovodních živočichů;
ekologické preference, přehled a vysvětlení obecně užívaných pojmů;
Porifera (houbovci);
Cnidaria (žahavci);
Platyhelminthes (ploštěnci);
Ectoprocta (Kamptozoa, mechovnatci);
Rotifera (vířníci);
Nemertea (pásnice);
Clitellata (opaskovci): Oligochaeta (máloštětinatci), Hirudinida (pijavice) a Branchiobdellida (potočnice);
Nematomorpha (strunovci);
Nematoda (hlístice);
Tardigrada (želvušky);
Coleoptera (brouci): Adephaga (masožraví) a Polyphaga (všežraví).
V období zimy a jara 2013 byly inovovány přednášky k následujícím skupinám živočichů (biologické vlastnosti, ekologické nároky a rozšíření konkrétních taxonů):
Annelida (kroužkovci) se zaměřením na skupiny "Oligochaeta" (máloštětinatci), Hirudinida (pijavice) a Branchiobdellida (potočnice);
Branchiopoda (žábronožci): Conchostraca a Cladocera (perloočky);
Malacostraca (rakovci): Bathynellacea, Isopoda (stejnonožci), Amphipoda (různonožci), Decapoda (desetinožci);
Ephemeroptera (jepice);
Odonata (vážky): Anisoptera (šídla) a Zygoptera (motýlice);
Plecoptera (pošvatky); Megaloptera (střechatky): Sialidae;
Hemiptera (polokřídlí): Nepomorpha, Gerromorpha;
Planipennia (síťokřídlí);
Trichoptera (chrostíci): Annulipalpia, Integripalpia
Lepidoptera (motýli);
Coleoptera (brouci);
Diptera (dvoukřídlí): Brachycera (krátkorozí), Nematocera (dlouhorozí).

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

První běh inovované výuky předmětu, který poskytuje základní znalosti o vodních bezobratlých budoucím diplomantům hydrobiologického, evertebratologického, případně entomologického zaměření.

V letním období 2013 byly
finalizovány prezentace pojednávající o habitatových preferencích různých skupin bezobratlých;
pro další běh přednášek doplněny taxonomické a nomenklatorické změny ve skupinách Oligochaeta (máloštětinatí kroužkovci), Coleoptera (brouci) a Diptera (dvojkřídlí)

Předměty