Chráněná území Brna a okolí 1 a 2

Pavel Veselý

Nově zavedený předmět vhodným způsobem doplňuje předmět Chráněná území ČR (zabývající se zejména velkoplošnými chráněnými územími v celostátním měřítku) o přehled maloplošných území jižní Moravy, především v bezprostředním okolí Brna. Reaguje tak na skutečnost, že po absolvování povinných terénních cvičení v 1. ročníku (kde se jedná o masu studentů různého zaměření s nutností omezení výkladu na základní penzum druhů rostlin a živočichů, navíc s takovým "stádem" není vhodné procházet chráněná území) již dále studenti botaniky a zoologie mají ve studijním plánu řadu předmětů, seznamujících je s flórou a faunou na území České republiky (případně i jiných oblastí za hranicemi), ale citelně zde chyběla možnost podrobnějšího poznání místně cenných lokalit v území, ve kterém se během studia trvale pohybují a v případě profesního setrvání v Brně zde budou i dlouhodobě pracovat. Poznání těchto lokalit (které navíc na relativně malém celkovém území představují široké spektrum biotopů se značnou diverzitou rostlinných a živočišných společenstev) a problematiky jejich ochrany je zejména pro studenty magisterského studia velmi žádoucí.

Výuka připravovaného předmětu bude v celém rozsahu rozdělena do dvou částí, alternujících v dvouletém cyklu (Chráněná území Brna a okolí 1 v jarním semestru lichých let, Chráněná území Brna a okolí 2 v jarním semestru sudých let).

jarní semestr 2011, výuka realizována v době 18. 3.-23. 6.

V průběhu jarního semestru byla uskutečněna výuka formou úvodní teoretické přednášky a jednodenních exkurzí na lokality vybrané pro první díl tohoto předmětu. Termíny jednotlivých exkurzí byly zvoleny především s ohledem na předpokládané fenologické optimum významných rostlin na daných lokalitách.

18. 3. Kamenný vrch, údolí Kohoutovického potoka
Step na vyvřelinách a metamorfitech, významná lokalita výskytu koniklece velkokvětého (největší populace na světě) a střevlíka uherského, inverzní údolí s výskytem bazifilní okrotice červené a acidofilních druhů.
25. 3. Medlánecké kopce, Medlánecká skalka, Netopýrky, Mniší hora
Step na vyvřelinách a metamorfitech významná lokalita stepní květeny, teplomilná doubrava s výskytem bramboříku nachového.
1. 4. údolí Chlébského potoka
Údolí v potoční nivě s masovým výskytem bledule jarní, významným fytogeografickým elementem v rámci Moravy.
8. 4. Černovický hájek (Ráječek), Rájecká tůň, Holásecká jezera
Poslední fragment lužního lesa v Brně (měkký i tvrdý luh), bohatý jarní aspekt, výskyt bledule letní, soustava několika jezer v jižní části Brna s výskytem stulíku žlutého a bobra evropského.
15. 4. Stránská skála, Bílá hora
Významné brněnské lokality stepní vegetace na vápencích s pěchavou vápnomilnou, koniklecem velkokvětým a kosatcem nízkým, významná paleontologická lokalita.
22. 4. Krumlovsko-Rokytenské slepence
Druhově bohatá skalní step s výskytem mediteránních a submediteránních druhů (devaterka poléhavá, pryskyřník ilyrský, tolice rozprostřená), lesostep a šípáková doubrava.
29. 4. Hády
Nejvýznamnější lokalita brněnské přírody, kdysi řazená mezi 3 nejvýznamnější lokality jižní Moravy. Step, lesostep a doubravy na vápencích, přírodně rekultivované lomy. Nejzápadnější lokalita výskytu hadince červeného a nejsevernější lokalita řady mediteránních a submediteránních druhů.
6. 5. Šlapanické slepence, Andělka a Čertovka, Velký hájek, Horka, Vinohrady, Velatická slepencová stráň, Santon
Zachovalé fragmenty teplomilné květeny jihovýchodně od Brna. Výskyt kosatce nízkého, divizny brunátné, pryskyřníku ilyrského a večernice smutné. V okolí významné lokality ohrožených teplomilných polních plevelů.
13. 5. Bosonožský hájek, Augšperský potok
Teplomilná doubrava na spraši, recentně jediná lokalita střevíčníku pantoflíčku na území Brna, výskyt mnoha dalších druhů orchidejí. Údolní niva potoka, lokalita kapraďorostu hadilky obecné.
1. 6. Pálava
Jedna z nejvýznamnějších jihomoravských lokalit teplomilné květeny na vápencích. Step, lesostep a světlé lesy , výskyt řady mediteránních a submediteránních druhů (paprska velkokvětá, devaterka poléhavá, hnědenec zvrhlý, šalvěj etiopská).
23. 6. Zázmoníky, Nosperk
Zachovalý komplex šípákových doubrav na spraších, mozaika lesa a světlin s výskytem řady jižních floroelemetů (koulenka prodloužená, hnědenec zvrhlý, včelník rakouský)

Studijní materiály k výuce jsou k dispozici na stránce http://sci.muni.cz/~pvesely/vyuka/.

jarní semestr 2012, výuka realizována v době 20. 2.-15. 6.

Pro jarní semestr 2012 je připravena výuka druhé části, během které jsou navštíveny jiné lokality v bližším i vzdálenějším okolí Brna. I tato výuka byla uskutečněna formou úvodních teoretických přednášek a jednodenních exkurzí na lokality vybrané pro druhý díl tohoto předmětu. Termíny jednotlivých exkurzí jsou opět zvoleny především s ohledem na předpokládané fenologické optimum významných rostlin na daných lokalitách.

25. 3. Ransko
V NPR o rozloze téměř 700 hektarů se nachází obrovská populace bledule jarní, pozoruhodná je též geologie území - hadcové skály pozvolně klesající k aluviu řeky Doubravy.
30. 3. Obřanská stráň
Jedna z nejmenších brněnských stepí, výskyt koniklece velkokvětého a pěti druhů kavylů. Ukázkový příklad obnovy stepní vegetace na ploše bývalé zahrady.
14. 4. U Brněnky, Velký Hornek, Zadní Hády, Údolí Říčky
Lesy na krasové plošině jižní části Moravského krasu, skalní stepi a lesostepi inverzního údolí Říčky. Výskyt kosatce nízkého a posledních jedinců hlaváčku jarního na území Brna.
15. 4. Březina, Babí lom
Teplomilné doubravy na kyselejších a velmi kyselých substrátech, geologicky pozoruhodná lokalita křemenných slepenců devonského stáří.
20. 4. Čebínka, Malhostovická pecka, Drásovský kopeček, Zlobice
Opuštěný vápencový lom s rozhlednou, vápencové bloky skal s vyvinutou stepní vegetací, lokalita koniklece velkokvětého, zachovalé doubravy a dubohabřiny s množstvím ohrožených druhů (např. lýkovec vonný)
4. 5. Špice
Zachovalý fragment kulturní stepni jižně od Brna. Geologická stavba území - spraš a třetihorní vápence - poskytují dobré podmínky pro výskyt katránu tatarského. Nedaleko území roste kriticky ohrožený bytel rozprostřený jako na jediné recentní lokalitě v Česku.
8. 5. Okolí brněnské přehrady (Skalky u Přehrady, Kůlny, Junácká louka, Na Skalách, Břenčák)
Lesy na skalách, skalní stepi, suťové lesy a suché trávníky na kyselých i bazických horninách. Výskyt mnoha vzácných druhů rostlin, které zde mají v okolí Brna jedinou lokalitu (večernice lesní, penízek horský, brambořík nachový)
11. 5. Větrníky
Jedna z nejvýznamnějších lokalit drnových stepí na spraši, ostrov zachovalé stepní vegetace v zemědělské krajině. Výskyt mnoha ohrožených druhů rostlin (starček celolistý, pelyněk pontický, hadí mord nachový, hlaváček jarní, ...).
20. 5. Zázmoníky, Nosperk
Zachovalý komplex šípákových doubrav na spraších, mozaika lesa a světlin s výskytem řady jižních floroelemetů (koulenka prodloužená, hnědenec zvrhlý, včelník rakouský). Bonusová exkurze (lokalita navštívena již v prvním dílu předmětu), letos uskutečněná v období, kdy kvete právě včelník rakouský.
1. 6. Šiberná
Ostrov teplomilné doubravy na kopečku v polích severně od Brna. Výskyt řady vzácných druhů rostlin (růže keltská, jetel červenavý, hlaváček letní, medovník meduňkolistý, ...)
15. 6. Svídovec, Květnice
Geologicky pestrá území s převahou vápenců, výskyt druhově bohatých suchých trávníků a skalních stepí. Lokality řady ohrožených druhů (vratička měsíční, okrotice červená, oman oko Kristovo, dub šípák) a mezní bod výskytu řady jižních druhů rostlin a živočichů.

Mimo výše uvedené exkurze probíhala příprava prezentací k lokalitám, které nebyly zařazeny do letošního programu, ale mohou být navštíveny v příštím roce v rámci dalšího běhu předmětu Chráněná území Brna a okolí 1 - Pekárna, Žebětínský rybník, Červený kopec (území v západní části Brna) a Pouzdřanská step (suchý biotop, rentabilita návštěvy této lokality závisí na vývoji vegetace v průběhu jara).

V dalším období probíhá sběr a pořizování fotografií rostlin z různých lokalit jižní Moravy, na které povedou exkurze v rámci dalších běhů předmětů Chráněná území Brna a okolí 1 a 2. Vedle kratších návštěv na dílčích lokalitách (i více menších lokalit během dne) šlo zejména o celodenní návštěvy Melatína (údolí na hranici Brna u Soběšic), okolí Tišnova (PP Svídovec, PP Šiberná), Ketkovic (poslední území v oblasti s výskytem jazýčku jadranského), NPP Švařec (místo výskytu kriticky ohroženého švihlíku krutiklasu) a CHKO Pálava (pořízení fotodokumentace v podzimním aspektu).

Průběžně jsou též doplňovány informace z literatury k náplni obou alternujících částí dvouletého cyklu (Obřanská stráň, U Brněnky, Údolí Říčky, Velký Hornek, Na Skalách, Krnovec, Břenčák, Kůlny, Šiberná, Zlobice, Malhostovická pecka, Pekárna, Babí lom, Větrníky, Špice, Květnice, Svídovec, Pouzdřanská step-Kolby).

jarní semestr 2013, výuka realizována v době 18. 3.-20. 6.

Druhý běh první části (Chráněná území Brna a okolí 1), opět formou úvodních teoretických přednášek a jednodenních exkurzí na vybrané lokality.

18. 3. Kamenný vrch, údolí Kohoutovického potoka, Červený kopec
Step na vyvřelinách a metamorfitech, významná lokalita výskytu koniklece velkokvětého (největší populace na světě) a střevlíka uherského, inverzní údolí s výskytem bazifilní okrotice červené a acidofilních druhů.
5. 4. Medlánecké kopce, Medlánecká skalka, Netopýrky, Mniší hora
Step na vyvřelinách a metamorfitech významná lokalita stepní květeny, teplomilná doubrava s výskytem bramboříku nachového.
12. 4. Černovický hájek (Ráječek), Rájecká tůň, Holásecká jezera
Poslední fragment lužního lesa v Brně (měkký i tvrdý luh), bohatý jarní aspekt, výskyt bledule letní, soustava několika jezer v jižní části Brna s výskytem stulíku žlutého a bobra evropského.
13. 4. údolí Chlébského potoka
Údolí v potoční nivě s masovým výskytem bledule jarní, významným fytogeografickým elementem v rámci Moravy.
19. 4. Stránská skála, Bílá hora
Významné brněnské lokality stepní vegetace na vápencích s pěchavou vápnomilnou, koniklecem velkokvětým a kosatcem nízkým, významná paleontologická lokalita.
21. 4. Krumlovsko-Rokytenské slepence
Druhově bohatá skalní step s výskytem mediteránních a submediteránních druhů (devaterka poléhavá, pryskyřník ilyrský, tolice rozprostřená), lesostep a šípáková doubrava.
26. 4. Hády
Nejvýznamnější lokalita brněnské přírody, kdysi řazená mezi 3 nejvýznamnější lokality jižní Moravy. Step, lesostep a doubravy na vápencích, přírodně rekultivované lomy. Nejzápadnější lokalita výskytu hadince červeného a nejsevernější lokalita řady mediteránních a submediteránních druhů.
7. 5. Bosonožský hájek, Augšperský potok
Teplomilná doubrava na spraši, recentně jediná lokalita střevíčníku pantoflíčku na území Brna, výskyt mnoha dalších druhů orchidejí. Údolní niva potoka, lokalita kapraďorostu hadilky obecné.
9. 5. Šlapanické slepence - Andělka a Čertovka, Velký hájek, Horka, Vinohrady, Velatická slepencová stráň, Santon
Zachovalé fragmenty teplomilné květeny jihovýchodně od Brna. Výskyt kosatce nízkého, divizny brunátné, pryskyřníku ilyrského a večernice smutné. V okolí významné lokality ohrožených teplomilných polních plevelů.
1. 6. Váté písky
Hlavním důvodem ochrany je výskyt významných pískomilných společenstev v bezlesém protipožárním pruhu kolem železniční trati Břeclav-Přerov. Vyskytují se zde chráněné a ohrožené druhy rostlin, živočichů (zvláště hmyzu) otevřených písčin.
15. 6. Zázmoníky, Nosperk, Trkmanec
Zachovalý komplex šípákových doubrav na spraších, mozaika lesa a světlin s výskytem řady jižních floroelemetů (koulenka prodloužená, hnědenec zvrhlý, včelník rakouský). Halofilní mokřad s posledním výskytem pcháče žlutoostenného v ČR.
19. 6. Pálava
Jedna z nejvýznamnějších jihomoravských lokalit teplomilné květeny na vápencích. Step, lesostep a světlé lesy, výskyt řady mediteránních a submediteránních druhů (paprska velkokvětá, devaterka poléhavá, hnědenec zvrhlý, šalvěj etiopská).
20. 6. Hády v letním aspektu
Druhá návštěva nejvýznamnější brněnské lokality, tentokrát v pozdější fenologii umožňující spatřit mnoho ohrožených druhů v době optima (hadinec červený, pcháč panonský, chruplavník větší, okrotice červená, oman mečolistý)

V dalším období probíhá sběr a pořizování fotografií rostlin z různých lokalit jižní Moravy, na které povedou exkurze v rámci dalších běhů předmětů Chráněná území Brna a okolí 1 a 2. V létě 2013 šlo především o celodenní návštěvy: PR Údolí Říčky (na východním okraji Brna), NPP Švařec u Koroužného (poblíž Štěpánova nad Svratkou), PR Templštejn, PP Černice a okolí Mohelna v evropsky významné lokalitě Údolí Jihlavy.

Předměty