Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení

Jana Schenková (vyučující předmětu), Marcela Růžičková (laboratorní a technická výpomoc) a externí spolupracovnice zajišťující výrobu preparátů.

Inovace předmětu spočívá v přípravě většího množství nového konzervovaného zoologického materiálu, jehož znalost přispěje k rychlejšímu zapojení studentů do budoucí praxe. Zásadním přínosem pro tuto inovaci je výroba preparátů nových (dosud ve výuce nezastoupených) organizmů a pořízení materiálu pro jejich archivaci (nové boxy pro lepší a přehlednější ukládání preparátů).
Dále je rozšířena příruční knihovna o nové publikace především z řad determinačních klíčů.
Změna názvu předmětu je podrobněji rozebrána u předmětu Fylogeneze a diverzita bezobratlých.

Po zahájení projektu do konce prosince 2010:
byl proveden výběr a nákup laboratorního materiálu potřebného pro výrobu nových preparátů;
byla prostudována metodická literatura poskytující návody na speciální přípravu mikroskopických preparátů;
byl proveden výběr mikroskopických preparátů, které bude potřeba zhotovit;
proběhla první fáze shánění živočišného materiálu pro výrobu preparátů a mikroskopická prohlídka tohoto materiálu;
problematika výroby preparátů byla konzultována s kolegy a spolupracovnicemi, které budou preparáty vyrábět.

V průběhu doby trvání projektu probíhá výroba většího množství preparátů v letech 2011 a 2012. K zahájení jejich výroby směřuje výše popsaná příprava uskutečněná v uplynulých měsících.

V období první poloviny roku 2011:
byl realizován terénní sběr, prohlídka a třídění živočišného materiálu;
byly vyrobeny sady nových preparátů z těchto skupin bezobratlých živočichů:
- Foraminifera, Radiolaria, Testaceolobosia
- Entodiniomorphida (bachořci)
- Acanthocephala (vrtejši)
- Bivalvia (mlži) a jejich glochidie
- Scorpionida (štíři), Pseudoscorpionida
- Collembola (chvostoskoci)
probíhá studium literatury pro zjištění vhodných organismů, z nichž by v další etapě měly být vyrobeny další preparáty
proběhla příprava nově pořízeného skla, chemikálií a dalších pomůcek pro využití ve výuce;
potřebná studijní literatura byla doplněna o vybrané tituly.

V první polovině roku 2011 byla připravena první sada preparátů, kterou tak je možné využít pro výuku v podzimním semestru tohoto roku.
Na výrobě preparátů se rozhodující měrou podílely spolupracovnice Věra Opravilová, Eva Líznarová a Lenka Hubáčková.

Výroba preparátů spolu s pořízením potřebného vybavení (pro jejich zpracování a bezpečné uložení) průběžně pokračuje. V období druhé poloviny roku 2011 byly realizovány tyto aktivity:
konzultace k výběru organismů pro tkáňové řezy, získání fixačních tekutin;
sběr dalšího materiálu v terénu: Gordius aquaticus, Lumbricus terrestris, Erpobdella octoculata.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v době 19. 9.-22. 12.

Preparáty zhotovené v průběhu roku 2011 byly poprvé využity v rámci inovované výuky v podzimním semestru tohoto roku (spolu s laboratorním vybavením pořízeným v dosavadním průběhu projektu). Do programu výuky byl zařazen připravený materiál k těmto skupinám organismů: krytenky (Testaceolobosia: Arcella sp.) 39 preparátů, dírkonošci (Foraminifera) 25 preparátů, vrtejši (Acanthocephala: Acanthocephalus lucii) 3 preparáty, štírci (Pseudoscorpionida) 20 preparátů, štíři (Scorpionida) 1 preparát, mlži (Bivalvia: Unio sp., glochidium) 33 preparátů, chvostoskoci (Collembola: Sinella curviseta) 30 preparátů.

Výroba preparátů spolu s pořízením potřebného vybavení (pro jejich zpracování a bezpečné uložení) průběžně pokračuje. V období druhé poloviny roku 2011 byla připravena druhá sada nových preparátů z těchto skupin bezobratlých živočichů:
30 preparátů strunovců Gordius aquaticus (Nematomorpha)
30 preparátů pijavic Erpobdella octoculata (Hirudinida)
30 preparátů škrkavic Contracaecum sp. (Ascaridida)
30 preparátů kroužkovců Lumbricus terrestris (Annelida)
30 preparátů motolic (Trematoda)

Na výrobě druhé sady se v uvedeném období podílejí Gabriela Vágnerová, Iveta Hodová a externí spolupracovnice Iva Přikrylová.

V období první poloviny roku 2012 byla vyrobena další sada nových preparátů z těchto skupin bezobratlých živočichů:
- Testaceolobosia (krytenky), rod Nebela - 12 preparátů
- Porifera (houbovci) - 23 preparátů
- Cnidaria (žahavci) - 23 preparátů
- Ectoprocta, Phylactolaemata (mechovky)
- Crustacea (korýši)
- Acari (roztoči), rod Varroa - 30 preparátů

Tímto je završena dlouhodobá práce na výrobě nových preparátů a připravena poslední sada, kterou tak je možné využít pro výuku od podzimního semestru tohoto roku.
Na výrobě preparátů se rozhodující měrou podílely spolupracovnice Věra Opravilová a Lenka Hubáčková.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v době 17. 9.-21. 12.

Výuce s využitím všech sad preparátů předcházely (nebo byly souběžně realizovány) ještě tyto aktivity:
výběr, čištění a popsání preparátů pro výuku (třetí sada) - skupiny klíšťatovci (Ixodida), štírci (Pseudoscorpionida), mechovky (Phylactolaemata) a jejich statoblasty;
vyhledávání lokalit k nalovení živočichů pro nové preparáty, sběr materiálu (planktonní korýši, klanonožci - Copepoda);
příprava a výroba preparátů nezmarů (nezmar podélník - Hydra oligactis, obohacení materiálu z předchozího roku) a vší (veš dětská - Pediculus capitis; montování do kanadského balzámu)
příprava výuky, organizace materiálu se zařazením nových preparátů;
aktualizace prezentací ke cvičení s ohledem na zařazení nových preparátů (jednobuněčná Eukaryota, Porifera, Cnidaria, Acanthocephala a Platyhelminthes)

podzimní semestr 2013, výuka realizována v době 16. 9.-20. 12.

Ve výuce předmětu jsou využity sady nových preparátů, vytvořených v průběhu let 2011 a 2012.
V letním období roku 2013 byly aktualizovány výukové prezentace pro podzimní semestr, spolu s doplněním jejich náplně o novinky z aktuální literatury.
Pro poznání pavoukovců v dalších bězích cvičení může být využito též pexeso Naši pavouci (více viz u předmětu Arachnologie).

Předměty