Ekologie rašelinišť - cvičení

Michal Hájek a Michal Horsák

Hlavním cílem terénního cvičení z ekologie rašelinišť je poskytnout studentům poznání jednotlivých typů rašelinišť v nejširším slova smyslu, tj. od extrémně vápnitých typů se srážením uhličitanu vápenatého (travertinů) až po vrchoviště sycená jen srážkovou vodou. Dále demonstrovat hlavní indikační druhy cévnatých rostlin, mechorostů a bezobratlých živočichů, demonstrovat vývoj rašelinišť na základě vrtů rašeliništním sedimentem a demonstrovat metody ekologického výzkumu rašelinišť, včetně měření pH a konduktivity vody, vlhkosti půdy, zjišťování hloubky rašelinišť, survey jednotlivých taxonomických skupin apod. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedení exkurze do oblasti, kde je možné najít všechny ekologické typy rašelinišť na malém geografickém území, a aby jednotlivé lokality byly diferencovány nejen co do vápnitosti, ale i hloubky rašeliny a historického vývoje. To vyžaduje vést exkurzi do oblasti vnitrokarpatských kotlin, protože blíž k Brnu nelze takovou oblast nalézt. Tradice těchto exkurzí byla založena i dříve, díky inovaci předmětu však bylo možné exkurzi prodloužit a navštívit tak širší spektrum stanovišť.

podzimní semestr 2010, výuka realizována v době 6.-10. 10.

Na přípravě a vedení exkurze se podíleli lokální specialisté (dr. Daniel Dítě, SAV Bratislava a dr. Anna Koczur, PAN Krakow). Kromě nich se exkurze zúčastnili Tomáš Hájek, PhD (BF JČU České Budějovice, přední ekofyziolog rodu Sphagnum) a dr. B. Jiménez-Alfaro, PhD (specialista na germinační ekologii slatinných druhů a teplotní poměry slatinišť).

Exkurze se uskutečnila s tímto programem:

6. 10. (středa)
Stankovanské travertíny - demonstrována nejvápnitější lokalita s hlubokým sedimentem pozdněglaciálního stáří, se zachovalými ulitami šneků v profilu a s recentním výskytem reliktů zasolených slatin. Demonstrace trvalých teplotních dataloggerů a průběhů teplot ve srovnání s jinými lokalitami Evropy (dr. B. Jiménez-Alfaro)
Demänová - extrémně vápnitá slatina bez srážení pěnovce, ale stále bez rašeliníků. Demonstrace transplantačního experimentu a sledování pohybu iontů mechovým porostem podle iontoměničů (dr. T. Hájek). Demonstrace druhů extrémně vápnitých slatin (dr. D. Dítě).
7. 10. (čtvrtek)
Vrchoviště Pusczyzna Wielka - demonstrace jednoho z nejtypičtějších evropských čistě ombrotrofních rašelinišť a okolních laggů a sukcese po odtěžení (dr. A. Koczur)
Baligówka - demonstrace boreálního typu vápnitého slatiniště bez pěnovce, ale s výskytem význačných kalcikolních druhů rostlin a měkkýšů (dr. A. Koczur)
8. 10. (pátek)
Oravice - exkurze na soustavu rašelinišť různého stáří a vápnitosti v oblasti Oravic, demonstrace a praktické vyzkoušení metod ekologického a paleoekologického výzkumu (všichni vedoucí)
9. 10. (sobota)
Poľana Bialy Potok - velká lokalita s komplexem rašelinišť různé trofické úrovně, demonstrace přirozených šlenků na minerotrofních vápnitých slatiništích s výskytem glaciálních reliktů, demonstrace a praktické vyzkoušení metod ekologického a paleoekologického výzkumu (všichni vedoucí)
Pusczyzna Rakowianska - sukcese na odtěženém vápnitém slatiništi s výskytem glaciálních reliktů, demonstrace a praktické vyzkoušení metod ekologického a paleoekologického výzkumu (všichni vedoucí).
10. 10. (neděle)
Zimník - středně vápnité slatiniště s výskytem reliktů, ukázka sukcese rašelinných luk, včetně sukcesních pochodů, které jsou nežádoucí z hlediska ochrany biodiverzity (expanze rašeliníků, acidifikace, eutrofizace). Závěrečná poznávací zkouška a shrnutí exkurze.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v době 3.-7. 10.

V roce 2012 byla exkurze rozšířena o širší spektrum lokalit - k oblasti Oravic v Podtatranské brázdě a přilehlým oblastem Polska přibylo zahrnutí extrémních, rovněž geologicky významných a unikátních travertinů ve Spišské kotlině, v okolí obce Ždiar na východním okraji Tater

Při exkurzi bylo využito služeb specialistů - na přípravě a vedení exkurze se podíleli lokální specialisté dr. Daniel Dítě (SAV Bratislava) a dr. Anna Koczur (PAN Krakow). Kromě nich se exkurze zúčastnili dr. Bjorn Robroek, PhD (University Utrecht, Nizozemí & EPFL Lausanne, Švýcarsko), přední odborník na funkční a experimentální ekologii a biogeochemii rašelinišť, dr. Tomáš Hájek, PhD (BF JČU České Budějovice, přední ekofyziolog rodu Sphagnum), dr. B. Jiménez-Alfaro, PhD (specialista na germinační ekologii slatinných druhů a teplotní poměry slatinišť), dr. Pawel Pawlikovski, PhD (University of Warszawa), specialista na vegetaci a hydrochemii perkolátních slatinišť, Mgr. Petra Hájková, PhD (paleoekologie, stratigrafie rašelinišť a makrozbytky) a Mgr. Katarzyna Marcisz (University of Poznań), specialistka na krytenky a jejich využítí pro biondikaci a paleorekonstrukci.

Exkurze se uskutečnila s tímto programem:

3. 10. (středa)
přesun na Oravice, ubytování, úvodní prezentace a představení programu exkurze
4. 10. (čtvrtek)
Poľana Bialy Potok - velká lokalita s komplexem rašelinišť různé trofické úrovně, demonstrace přirozených šlenků na minerotrofních vápnitých slatiništích s výskytem glaciálních reliktů, demonstrace a praktické vyzkoušení metod ekologického a paleoekologického výzkumu (všichni vedoucí a pozvaní specialisté)
Oravice - exkurze na soustavu rašelinišť různého stáří a vápnitosti v oblasti Oravic, demonstrace a praktické vyzkoušení metod ekologického a paleoekologického výzkumu (Daniel Dítě a všichni vedoucí)
večerní prezentace, demonstrace a určování sebraného materiálu mechorostů a měkkýšů
5. 10. (pátek)
Vrchoviště Pusczyzna Wielka - demonstrace jednoho z nejtypičtějších evropských čistě ombrotrofních rašelinišť a okolních laggů a sukcese po odtěžení (dr. A. Koczur), demonstrace ekohydrologie těžbou narušeného rašelinného tělesa (dr. Bjorn Robroek), praktický zápis vegetačních ploch a měření ekologických faktorů.
Pusczyzna Rakowianska - sukcese na odtěženém vápnitém slatiništi s výskytem glaciálních reliktů, demonstrace a praktické vyzkoušení metod ekologického a paleoekologického výzkumu (A. Koczur a všichni vedoucí).
Přesun na ubytování do Ždiaru, večer demonstrace a určování sebraného materiálu mechorostů, měkkýšů a krytenek (Mgr. K. Marcisz).
6. 10. (sobota)
Belanské lúky - demonstrace největší slovenské vápnité slatiny, příklad typické Karpatsko-Alpské vegetace Caricetum davallianae v mozaice s vápnitými šlenky s výskytem reliktních druhů. Demonstrace výsledků obnovného experimentu a ekohydrologických problémů spojených s obnovou (dr. Daniel Dítě) a trvalých ploch moniturujících výskyt ohrožených mechorostů (dr. Daniel Dítě). Demonstrace unikátního holocenního vývoje s výskytem makrozbytků vrchovištního Sphagnum fuscum na bázi (Preboreál) a vápnité slatiny v recentní vrstvě (dr. Petra Hájková, dr. Michal Horsák). Praktický zápis vegetačních ploch a měření ekologických faktorů.
Sivá brada - demonstrace extrémního travertinového slatiniště s výskytem halofytních druhů a vzácných reliktů z období posledního glaciálu (všichni vedoucí), demonstrace mechanismů srážení travertinů (dr. M. Horsák, dr. Tomáš Hájek).
Dreveník - demonstace kvartérních změn v intenzitě srážení travertinů (dr. M. Horsák a všichni vedoucí)
7. 10. (neděle)
Stankovanské travertíny - demonstrována nejvápnitější lokalita s hlubokým sedimentem pozdněglaciálního stáří, se zachovalými ulitami šneků a makrozbytků v profilu (M. Horsák, P. Hájková) a s recentním výskytem reliktů zasolených slatin v kombinaci s druhy rašelinišť a rákosin (všichni vedoucí). Demonstrace evropsky významných biotopů Natura 2000. Demonstrace trvalých teplotních dataloggerů a průběhů teplot ve srovnání s jinými lokalitami Evropy (dr. B. Jiménez-Alfaro). Závěrečná poznávací zkouška a shrnutí exkurze.

Předměty