Znečišťování vod a ekologie technických zásahů

Jan Helešic

Nový předmět seznámí studenty se základními poznatky a problémy vyplývajícími z technických zásahů (regulací) v řekách a stojatých vodách, celých povodí. Velká část kurzu je věnována znečišťování vod. Kurz je založen na teoretických základech s uvedením aktuálních příkladů z ČR a celého světa. Jsou rozebírány dopady na ekosystémy a reakce organismů, populací a společenstev. Nedílnou součástí jsou teoretická a praktická východiska k restauraci a revitalizaci recipientů a celých povodí. Studenti tak získají informace k porozumění vlivu lidské činnosti na přírodní procesy ve vodním prostředí.

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

První běh předmětu proběhl v jarním semestru 2012 s tímto obsahem:
Technické zásahy v povodích a tocích
Globální změny v krajině a v povodí
Ovlivňování hydrologického režimu recipientů
- vodárenské odběry a derivační elektrárny
- ekologicky únosné minimální průtoky
• vodní stavby
- podélné a příčné regulace toků
- jezy a přehrady
- přerušení říčního kontinua a špičkování vodních elektráren
Přirozená a řízená restaurace a revitalizace vodních ekosystémů
Znečišťování vod
• globální znečištění
- acidifikace
- eutrofizace
- persistentní polutanty (těžké kovy a organické polutanty)
- radioaktivní izotopy
• lokální a regionální znečištění
- tepelné znečištění
- klasifikace odpadních vod
- typy a zdroje odpadních vod
- základní biologické účinky odpadních vod
• samočisticí schopnosti vod

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

Repríza nového předmětu - na aktuálních příkladech jsou rozebírány konkrétní vlivy na vodní ekosystémy.

Předměty