Vybrané kapitoly z krustaceologie

Marie Zhai

Jedná se o zavedení nového výběrového předmětu, který podá aktualizované informace o sladkovodních i mořských korýších z hlediska jejich diverzity, fylogeneze a ekologie. Je sestaven tak, aby navazoval na předměty Fylogeneze a diverzita bezobratlých, Speciální zoologie bezobratlých a Ekologie moří a oceánobiologie. Nový předmět je připravován k realizaci v akademickém roce 2013/2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že jeho cílem nebude kompletně pokrýt veškeré znalosti o korýších (jak by napovídal původně zamýšlený název Krustaceologie), ale spíše se selektivně zaměřit na různé aspekty jejich diverzity, fylogeneze a ekologie, bude finálně uveden pod přesnějším názvem Vybrané kapitoly z krustaceologie.

Úvod ní lekce (systematika, fylogeneze, přehled diverzity, stavba těla a anatomie korýšů) zpracovala Marie Zhai, jakož i výukové materiály o skupině klanonožců (Copepoda).
Do přípravy výuky dalších lekcí byli v jarním období 2013 zapojeni externí spolupracovníci:
Zdeněk Ďuriš - aktuální systém skupiny Decapoda, charakteristika a ekologie vybraných taxonů, biologie a diverzita krabů; doplnění podkladů pro přednášky o perokresby, fotografie a video + materiál krabů deponovaný ve sbírkách;
Veronika Sacherová - skupiny Mystacocarida, Remipedia, Cephalocarida, Tantulocarida, jejich morfologie, rozmnožování a vývoj, ekologie a areály, význam a využití člověkem;
Radka Symonová - třída Ostracoda, její fylogeneze a evoluce, zařazení v taxonomickém systému, obohacení o obrazový materiál;
Adam Petrusek - čeleď Astacidae, charakteristika raků, rozmnožování (asexualita a fakultativní partenogeneze), ekologie a diverzita, druhy v Evropě původní a druhy invazní, račí mor, další sladkovodní Decapoda v Evropě;
- třída Cladocera, charakteristika, fylogeneze a diverzita perlooček, jejich životní cyklus, rozmnožování a diapauza, ekologie (hlavní sladkovodní a mořské skupiny), Daphnia jako modelový organismus; doplnění materiálu pro praktické lekce a fotografií pro přednášku k oběma skupinám.

Cílem je podat souhrnný přehled o morfologii, biologii, diverzitě a fylogenezi korýšů; u vybraných skupin korýšů budou navíc probrána speciální, aktuálně zkoumaná témata. Zvláštní pozornost bude věnována skupinám: Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Stomatopoda, Caridea, Branchyura a některým málo známým skupinám mořských korýšů (Mystacocarida, Remipedia, Cephalocarida, Tantulocarida). Součástí budou i praktická cvičení, zaměřená na srovnání tělních typů (pitva) a prohlídku materiálu vybraných druhů krabů. Výuka je částečně vedena externími specialisty.
Součástí výuky je i praktické cvičení, zaměřené na prohlídku materiálu vybraných druhů krabů a srovnání tělních typů vybraných zástupců (pitva) - stavba těla a postup preparace Artemia franciscana (včetně líhnutí a chovu), Lepidurus apus (Notostraca), Asellus aquaticus, Gammarus fossarum, Pacifastacus leniuscus, Pacifastacus leniuscus.

Osnova:
1. Obecný úvod 1 - stručný přehled diverzity; systém a fylogenetické vztahy - Marie Zhai, Ph.D.
2. Obecný úvod 2 - anatomie, rozmnožování a vývojový cyklus - Marie Zhai, Ph.D.
3. Praktické cvičení - tělní stavba vybraných zástupců (pitva) - Marie Zhai, Ph.D.
4. Cladocera - doc. Adam Petrusek
5. Copepoda - přehled diverzity a současného stavu poznání fylogeneze; reprodukční strategie - Marie Zhai, Ph.D.
6. Ostracoda - Radka Symonová, Ph.D.
7. Stomatopoda, Caridea (symbiotické krevety) - prof. Zdeněk Ďuriš
8. Branchyura - včetně praktického cvičení (prohlídka materiálu Moravského zemského muzea) - doc. Zdeněk Ďuriš
9. Mystacocarida, Remipedia, Cephalocarida, Tantulocarida - Veronika Sacherová, Ph.D.

Předměty