Chiropterologie

Jan Zukal, Zdeněk Řehák a Jiří Gaisler

V rámci inovace je kurz Chiropterologie více zaměřen na práci v terénu se zařazením blokové výuky v CHKO Moravský kras (zimní sčítání netopýrů), jejíž součástí je seznámení s moderními metodami terénního ekologického výzkumu.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.,
praktická výuka realizována 18. 1. 2012

V období léta a podzimu 2011 byly aktualizovány přednáškové materiály (studium literárních zdrojů, příprava podkladů a obrazových příloh k aktualizovaným prezentacím). Změnilo se obsahové schéma předmětu:
1. Historie výzkumu netopýru ve světě a u nás.
2. Informační zdroje - knihy, periodika, Internet.
3. Charakteristika letounů - morfologie, distribuce, ekologie, etologie, diverzifikace hlavních linií
4. Fylogenetický systém letounů, přehled čeledí letounů a jejich zástupců, areál, ohrožení a ochrana, počet druhů a biodiverzita.
5. Naši netopýři - determinační klíč, přehled netopýrů ČR, jejich stručná morfologická, ekologická charakteristika.
6. Přehled metod studia netopýrů - terénní a laboratorní výzkum, zimní sčítání a letní monitoring
7. Let a letový aparát - morfologické parametry křídla ve vztahu k charakteru letu, selekci habitatů a loveckým strategiím,
8. Echolokace - bioakustika - charakter signálů, hlasy našich netopýrů, vztah echolokace k letu a loveckému chování, flexibilita echolokace, změny v akustické chování.
9. Úkrytová ekologie - hibernace, podmínky a fyziologické adaptace k zimování, úkryty letních kolonií, přechodné úkryty, časové změny ve využívání úkrytů, vliv ekologických faktorů, paraziti
10. Reprodukční ekologie - roční cyklus temperátních druhů letounů, letní kolonie - sociální struktura a komunikace, utajené oplození, utajená březost, ontogenetický vývoj,
11. Potravní ekologie - letová a lovecká aktivita, potravní chování, potravní oportunismus a specializace, složení potravy.
12. Populační ekologie - průměrný a maximální věk, mortalita, environmentální vlivy; behaviorální ekologie - rytmy aktivity, loviště a lovecké chování, změny v prostorové a časové aktivitě, radiotelemetrie, migrace a sezónní přelety; taxocenózy letounů, gildy
13. Praktické cvičení v Moravském krasu:
Bloková výuka praktické chiropterologie, zaměřená na zimní sčítání netopýrů a na ně navázané metody studia chiropterofauny, proběhla 18. ledna 2012 pod vedením Jana Zukala:
- teorie: sledování počtu druhů, dlouhodobé změny v početnosti, ohrožení a ochrana letounů na území CHKO Moravský kras (probíhá v budově Správy CHKO v Blansku);
- zimní sčítání netopýrů ve vybrané jeskyni: vizuální druhová identifikace, metodika sčítání a její unifikace, zdroje chyb, sledování WNS, "clustering", metodický experiment k prověření validity získaných výsledků (probíhá v Kateřinské jeskyni).

Předměty