Fauna obratlovců ČR

Zdeněk Řehák

Průběžná inovace obsahu předmětu odráží vývoj nových poznatků o distribuci a ekologii jednotlivých druhů obratlovců žijících na území České republiky. V kontextu s rozšířením v Evropě je hodnoceno rozšíření druhů v ČR a okolních zemích. Na základě distribučních změn je posuzován stupeň ohrožení a ochrana jednotlivých druhů. Pozornost je zaměřena i na vývoj početnosti populací jednotlivých druhů v ČR a na analýzu příčin jejího poklesu, příp. nárůstu. U vzácných druhů jsou uvedeny lokality výskytu, okolnosti nálezu. Je hodnocena i míra rizika introdukcí a zavlečení nepůvodních druhů, zejména druhů invazivních. Je diskutován i ekonomický význam mnohých druhů. Obsah předmětu je průběžně doplňován o nové poznatky se systematické zoologie, jsou uváděny příbuzenské vztahy mezi blízkými druhy a jejich postavení v moderním fylogenetickém systémy. Předmět navazuje na Systém a evoluci obratlovců a je svázán s Determinačním cvičením z obratlovců ČR, kde jsou probírány morfologické charakteristiky druhů s důrazem na determinační znaky. Po technické stránce je pro studenty předmětu vytvářen e-learningový materiál (dostupný mezi studijními materiály v informačním systému MU).

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

V období do konce roku 2010 byla provedena úprava a aktualizace přednáškových prezentací, studium literárních pramenů, výběr poznatků a jejich zabudování do inovovaných studijních materiálů, průběžně využitých v jednotlivých přednáškách. V průběhu října byla provedena aktualizace distribučních dat (údajů o rozšíření konkrétních živočichů).

Aktuální inovace v průběhu roku 2011 vychází z informací, které zazněly na konferenci Zoologické dny, konané v Brně 17.-18. února tohoto roku. Příspěvky na této konferenci přinesly řadu nových poznatků o výskytu a rozšíření různých skupin obratlovců a jsou tak neocenitelným zdrojem údajů, na jejichž základě byla provedena aktuální úprava distribučních dat konkrétních druhů. Vzhledem k tomu, že jádrem přednášky Fauna obratlovců ČR není systém (ten již mají mít studenti "v malíku" ze základní přednášky), ale právě přehled našich domácích druhů obratlovců a jejich výskytu v rámci republiky, jedná se o cennou aktualizaci základních informací, které tato přednáška studentům má poskytnout.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

Pro druhý běh inovované výuky v podzimním semestru 2011 byla náplň předmětu v průběhu léta a podzimu doplněna zejména o aktualizace distribučních dat (poznatky načerpané z literárních podkladů). Konkrétně se inovace náplně týká především těchto kapitol:
rozšíření mihulí a chrupavčitých ryb (doplnění nových poznatků);
status ohrožení a stupně ochrany původních druhů mihulí a ryb v české a slovenské legislativě;
ryby (doplnění obrazového materiálu, výměna distribučních dat);
ptáci (doplnění poznatků z ornitologické literatury).

Do prezentací byly doplněny některé nové nálezy z ČR, některé taxony byly revidovány na základě nových taxonomických studií. Pozornost byla věnována zejména nejpočetnější skupině obratlovců - ptákům. Prezentace byly doplněny o nové distribuční mapy z území ČR a také mapy rozšíření v Evropě. Pozornost byla věnována zejména dlouhodobým populačním trendům a změnám v ohrožení některých taxonů. Pro vysoký počet taxonů byly hodnoceny jen druhy hnízdící na našem území.

Pro využití ve výuce předmětů Fauna obratlovců ČR, Mammaliologie a Fylogeneze a diverzita obratlovců v podzimním semestru 2012 jsou do náplně těchto přednášek zařazeny nové poznatky z dalšího ročníku konference Zoologické dny, konané v Olomouci 9.-10. února 2012.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

Další běh výuky, obohacené o revizi některých taxonů na základě nových taxonomických studií, distribuční data a mapy rozšíření, populační trendy a změny v ohrožení některých obratlovců.

Aktuální příprava pro podzimní semestr 2012 zahrnula:
studium literárních zdrojů pro doplnění faunistických údajů - časopisy (Lynx, Vespertilio), sborníky z konferencí;
aktualizace distribučních dat (nové údaje o rozšíření konkrétních druhů v ČR);
příprava nového zkušebního testu.
Jarní období 2013 bylo věnováno průběžné aktualizaci podkladů pro další běh výuky:
využití informačních zdrojů pro doplnění faunistických údajů:
nová literatura a odborné časopisy (periodika věnovaná savcům - Lynx, Vespertilio),
poznatky z konferencí: Zoologické dny Brno, sborníky ze Slovenska;
doplnění informací a novinek z uvedených zdrojů:
popisy, rozšíření, ekologie, ochrana konkrétních druhů,
aktualizace distribučních dat, nové údaje o rozšíření konkrétních druhů v ČR, rozšíření záběru inovací o doplnění faunistických dat z území Slovenska,
zařazení skenů distribučních map (ČR i SR),
aplikace nových dat a konstrukce map rozšíření savců na Slovensku,
kumulace dat o výskytu ryb, obojživelníků a plazů na Slovensku,
vyhledání nových dat o rozšíření ptáků na území ČR a SR, aktualizace map výskytu ptáků v ČR a konstrukce distribučních map pro Slovensko.
Aktuálně jsou připraveny výukové materiály s následující strukturou:
1. Úvod
2. Mihule a ryby I. (mihule; jeseteři, kostnatí - holobřiší, bezostní, máloostní: kaprovití, pakaprovcovití)
3. Ryby II. (máloostní: sekavcovití, mřenkovití, trnobřiší, sumci, štikotvaří, lososotvaří, hrdloploutví, halančíkovci, volnoostní, ropušnicotvaří, ostnoploutví, platýsi)
4. Obojživelnící
5. Plazi
6. Savci I. (Euarchontoglires: hlodavci a zajíci)
7. Savci II. (Laurasiatheria: hmyzožravci, letouni, sudokopytníci, šelmy)
8. Ptáci I. (hrabaví, vrubozobí)
9. Ptáci II. (dravci, sovy, potápky, veslonozí, brodiví)
10. Ptáci III. (krátkokřídlí, dlouhokřídlí, měkkozobí, kukačky, lelkové, srostloprstí, svišťouni, šplhavci, pěvci)

podzimní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 16. 9.-20. 12.

V průběhu srpna a září 2013 proběhla aktualizace výukových materiálů:
studium literárních zdrojů, aktualizace dat, doplnění stupně ohrožení a ochrany obratlovců na Slovensku;
taxonomická a systematická revize - aktualizace současného odborného názvosloví.
Výsledné výukové materiály jsou studentům k dispozici v informačním systému MU.

Předměty