Obecná mykologie

Petr Hrouda

Cílem inovace v průběhu realizace projektu je vypracování studijního materiálu v podobě elektronického skripta pro předměty Obecná mykologie a Ekologie a význam hub. Základ materiálu pro předmět Obecná mykologie je průběžně připravován v podobě textu (publikovaného na webové stránce www.sci.muni.cz/botany/mycology/mykolog.htm) a výukových prezentací, průběžně obohacovaných o nové poznatky a obrazový doprovod.

V průběhu zimy a jara byla provedena aktualizace výukových materiálů, především obrazové složky spolu s kompletací údajů o zdrojích fotografií nebo ilustrací.

Dne 18. 2. 2011 byla uskutečněna pracovní cesta za účelem konzultace k tématům týkajícím se předmětů Obecná mykologie a Ekologie a význam hub s dr. O. Koukolem, vyučujícím obdobných předmětů na katedře botaniky PřF UK v Praze. Přínosem cesty bylo obohacení náplně předmětů o některé nové poznatky a doplnění obrazového doprovodu výukových materiálů.

jarní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 21. 2.-20. 5.

Výsledkem práce jsou aktuální výukové materiály pokrývající následující témata:
Vymezení pojmů "houby" a "mykologie"
Historický výskyt a teorie o původu hub
Stavba houbové buňky (cytoplazma, organely, jádro a buněčný cyklus, buněčná stěna)
Výživa a obsahové látky hub
Vegetativní stélka hub (nemyceliální houby, hyfy, hyfové útvary, pletivné útvary, stélka lišejníků, růst houbové stélky)
Rozmnožování hub (vegetativní, nepohlavní, pohlavní)
Genetika hub
Plodnice hub (sporokarpy, askokarpy, bazidiokarpy, anatomie plodnic, hymenofor, hymeniální elementy)
Spory hub (typy a stavba, šíření a klíčení)
Nomenklatura hub
Sběr, určování a konzervace hub

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

Základní náplň předmětu, který seznamuje studenty se stavbou houbových těl (od buněčné po pletivnou úroveň), různými typy vegetativních i generativních struktur, výživou, rozmnožováním a šířením (s doplněním o poznatky o původu hub či "právničinu" jejich nomenklatury) je v aktuálním období doplněna o praktické lekce, které navazují na závěrečnou kapitolu, popisující metody sběru, určování, kultivace a konzervace hub.

Výuku izolace a kultivace stopkovýtrusých hub připravil a vedl externí spolupracovník Michal Tomšovský. V rámci praktické lekce se studenti seznámili s metodami kultivace na pevných agarových a tekutých maltextraktových médiích, přípravou kultury z řízku plodnice (Agaricus sp.), očkováním myceliální kultury (Ganoderma sp.) a následnou kultivací v třepačce ("třepaná kultura"). Tyto metody si studenti sami vyzkoušeli a v následujícím týdnu pak proběhla kratší (zhruba půlhodinová) lekce věnovaná prohlídce a vyhodnocení jednotlivých kultur.

Další praktickou lekci věnovanou mikroskopickým houbám (spájivé houby, imperfektní vřeckaté houby, kvasinky) připravila a vedla Monika Laichmanová. V rámci výuky byli studenti seznámeni s různými metodami studia houbových mikroorganismů: metoda přímého výsevu, stěry z prostředí, izolace a příprava čisté kultury. Součástí lekce byla i vlastní příprava mikroskopických preparátů s využitím demonstrovaných metod, a to jak z připravených čistých kultur, tak i z "nečistých" povrchů vyskytujících se v běžném prostředí (potraviny). I v tomto případě následovala za týden lekce věnovaná prohlídce nárostů vláknitých hub z různých substrátů.

Závěrečné praktická lekce věnovaná určování makroskopických hub dle mikroskopických znaků a metodice jejich herbarizace proběhla v červnu (termín byl posunut vzhledem k exkurzím a terénním výjezdům studentů od půlky května) pod vedením Daniela Dvořáka.

Předměty