Evoluční dynamika obratlovců

Ivan Horáček (vyučující předmětu) a Zdeněk Řehák (garant předmětu).

Kurz Evoluční dynamika obratlovců ozřejmuje peripetie rozhodujících evolučních transformací vývojové historie obratlovců, jejich interpretace v pojmosloví strukturní a vývojové biologie a kontextuálních souvislostí paleoekologických a paleogeografických. Jeho absolvent by měl být schopen odvodit příčinné souvislosti současné diversity jednotlivých skupin obratlovců (včetně diversity taxonově specifických adaptací) a posoudit roli jednotlivých vývojových mechanismů.

bloková výuka zařazená k podzimnímu semestru 2011, realizována 16. 1., 23. 1., 30. 1. 2012

Vzhledem k vedení externím přednášejícím je výuka realizována blokově. S ohledem na kapacitní možnosti poslucháren a jejich vytížení v průběhu podzimního semestru (do kterého je předmět formálně zařazen) je optimálním řešením zařazení této výuky do zimního zkouškového období - reálně výuka proběhla ve třech celodenních blocích v druhé polovině ledna 2012.

Připravená přednáška pokrývá následující témata:
Vstupní organisace Chordata (strunatců): ilustrace alternativních přístupů k hodnocení vývojových mechanismů a evoluční historie. Diversifikace strunatců, vývojová specifika Craniata (lebečnatých) a jejich zdroje.
Basální radiace Craniata a ustavování základního strukturního a organisačního rozvrhu podkmene: vznik hlavy, lebky, mineralisovaných tkání, přestava branchiální oblasti, stabilisace základních epigenetických modulů.
Vznik a časná historie Gnathostomata (čelistnatých), související organisační přestavby a jejich variantní řešení. Chondrichthyes (paryby): historie třídy, organisační pozadí a specifika stávající radiace.
Osteognathostomata ("kostnatí obratlovci"): vstupní rozvrh a jeho vývojové modifikace.
Evoluční dynamika Actinopterygyii (paprskoploutvých ryb), zvláštnosti Sarcopterygii (nozdratých ryb) a vznik Tetrapoda
Více zde: http://www.ivanhoracek.com/products/evolucni-dynamika-obratlovcu-prf-mu-brno-/

bloková výuka zařazená k podzimnímu semestru 2012, realizována 9. 1., 16. 1., 21. 1., 30. 1. 2013

Vzhledem k vedení externím přednášejícím je výuka realizována opět blokově, tentokrát ve čtyřech celodenních blocích v průběhu ledna 2013.

Pro aktuální semestr je připravena druhá část přednáškového cyklu, navazující na přednášky z počátku roku 2012 a kompletující tak náplň předmětu v celé šíři:
Tetrapoda: evoluční pozadí basálních divergencí. Specifika Lissamphibia (obojživelníků).
Amniota: vznik amniotní organisace, apomorfie amniotní organisace, radikální přestavba základní modulů časné embryogenese a vývojová platforma fylogenetické diversifikace Amniota
Sauropsida (plazí vývojová linie), peripetie vývojových přestaveb a historie jednotlivých úseků kladogenese. Lepidosauria (šupinatí a haterie): vývojové a organisační pozadí historie skupiny
Archosauria (krokodýli, dinosauři): vývojové a organisační pozadní historie skupiny. Vznik a diversifikace Aves (ptáci).
Synapsida (savčí vývojová linie): vstupní rozvrh a mechanismy ustavování savčí organisace a historie diversity savců.

S výhledem na další období je předpokládáno převzetí výuky garantem předmětu.

Předměty