Ekologie obojživelníků a plazů

Lumír Gvoždík (vyučující předmětu) a Zdeněk Řehák (garant předmětu)

Magisterské studium v modulu Vertebratologie obohatí zavedení předmětu zaměřeného na poznání plazů a obojživelníků. Zařazení výuky specializovaného předmětu v oborech, které dosud ve studijním programu nebyly plně pokryty, doplní již vyučované předměty ichtyologii, ekologii ryb, ornitologii, ekologii ptáků a mammaliologii.
Obojživelníci a plazi se vyznačují obrovskou druhovou diverzitou a s tím související rozmanitostí vztahů s jejich prostředím. Vzhledem k této rozmanitosti obě skupiny obratlovců slouží jako modelové systémy pro studium řady otázek evoluční ekologie, jako např. evoluce termoregulace, endotermie, způsobu rozmnožování, suchozemského způsobu života nebo determinace pohlaví. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s různými aspekty ekologie obojživelníků a plazů, zejména s ekologickými vztahy bezprostředně ovlivňujícími reprodukční zdatnost jedince. Zvláštní pozornost je věnována termální ekologii a energetice, protože teplota a alokace energie zásadním způsobem ovlivňuje všechny znaky životních historií u ektotermních organismů. Kromě základního výzkumu je zdůrazněn i praktický význam tohoto oboru v ochraně druhů nebo pro chov v lidské péči.

bloková výuka zařazená k podzimnímu semestru 2011, realizována 3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1. 2012

Vzhledem k vedení externím přednášejícím je výuka realizována blokově. S ohledem na kapacitní možnosti poslucháren a jejich vytížení v průběhu podzimního semestru (do kterého je předmět formálně zařazen) je optimálním řešením zařazení této výuky do zimního zkouškového období - reálně výuka proběhla ve čtyřech blocích v průběhu měsíce ledna 2012 (s ohledem na možnosti vyučujícího vždy jednou týdně).

Připravená přednáška pokrývá následující témata:
1. Úvod: zdroje informací, konceptuální rámec
2. Klasifikace a diverzita: charakteristiky hlavních skupin, nejdůležitější čeledi
3. Fyziologická ekologie: termální biologie, výkonnost, energetika, hospodaření s vodou
4. Rozmnožování a životní historie: gametogeneze a oplodnění, typy rozmnožování, pohlavní a nepohlavní rozmnožování, pohlavní dvojtvárnost, péče o potomstvo, proměnlivost životních historií
5. Behaviorální ekologie: prostorové uspořádání, pohyb, orientace, komunikace a sociální chování, potravní ekologie a potrava, obrana a útěk
6. Ekologie populací a společenstev: charakteristiky populací, populační struktura a růst, společenstva, geografie populací
7. Aplikovaná ekologie: ochranářská biologie, teraristika
8. Ekologické metody: odchyt a manipulace, techniky značení, sběr dat, experimentální design
Výukové materiály jsou studentům dostupné v informačním systému MU.

bloková výuka zařazená k podzimnímu semestru 2012, realizována 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. 2013

Druhý, aktualizovaný běh nového kurzu, během kterého studenti získávají informace o pozoruhodné ekologické rozmanitosti obojživelníků a plazů. Získané znalosti jsou užitečné nejen v základním výzkumu, ale také v aplikovaných oblastech jako například ochrana přírody nebo chov v zajetí.
Obdobně jako v prvním roce proběhla výuka ve čtyřech blocích v průběhu měsíce ledna 2013 (s ohledem na možnosti vyučujícího vždy jednou týdně).

S výhledem na další období je předpokládána výuka pod vedením dr. Gvoždíka v prvních dvou letech (tedy ještě jeden běh v příštím akademickém roce) a následně převzetí výuky garantem předmětu.

Předměty