Fylogeneze a diverzita bezobratlých

Michal Horsák

Do roku 2011 byl předmět tradičně vyučován pod názvem Systém a evoluce bezobratlých. V moderním pojetí bakalářské výuky je kladen důraz na fylogenetické vztahy v pestrém světě živých organismů - toto pojetí, připravované v posledních letech, je uplatněno v rámci nově akreditovaného studijního programu Ekologická a evoluční biologie. Základní předměty bakalářského studia, představující diverzitu organismů v celé šíři, jsou tak v aktuálních studijních plánech zařazeny pod novými názvy - v případě tohoto předmětu Fylogeneze a diverzita bezobratlých.
(Termín "bezobratlí" v striktním pojetí označuje sběrnou skupinu živočichů, které spojuje jen to, že nepatří mezi obratlovce, resp. strunatce. Náplň předmětu zahrnuje i skupiny "prvoků", heterotrofních jednobuněčných organismů, které nepatří mezi živočichy, ale náleží k různým vývojovým liniím jednoduchých eukaryot. V případě názvu předmětu je však kladen důraz na jednoduché a jasné vyjádření stěžejní části jeho obsahu.)

Základem inovace je aktualizace stávající náplně výuky podle nejnovějších poznatků fylogeneze mnohobuněčných živočichů (Metazoa). Výstupem jsou prezentace přednášek v programu Powerpoint, zpracované formou výukových skript (tzn. veškeré požadované informace pro řádné složení zkoušky budou studentům dostupné z těchto materiálů, včetně schémat a fotografií probíraných taxonů). Prezentace budou studentům dostupné ve formě pdf ve studijních materiálech předmětu v informačním systému MU.
V rámci výuky předmětu je také inovován interaktivní e-learningový program, který obsahuje aktuální fylogenezi eukaryot a fotografie či schémata všech probíraných taxonů s jejich aktuálním fylogenetickým postavením. Také je průběžně doplňován o digitalizované videosekvence konkrétních organizmů v jejich přirozeném prostředí. Tento e-learningový materiál je paralelně využíván na cvičení z Fylogeneze a diverzity bezobratlých (Bi1030c) i z Fylogeneze a diverzity živočichů (Bi2000c). Také jej budou moci studenti používat při přípravě na státní závěrečnou zkoušku (SZZ) ve všech třech základních úrovních studia (Bc., Mgr., Ph.D.).

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

V průběhu semestru byla provedena úprava a aktualizace textů přednášek k následujícím tématům:
jednobuněčná Eukaryota - organismy z říší Amoebozoa, Excavata, Rhizaria, Chromalveoleata;
systém a zástupci bazálních skupin taxonu Metazoa;
systém a zástupci vybraných skupin vývojové linie Bilateria, sladkovodních korýšů a hmyzu s proměnou nedokonalou;
systém a zástupci vybraných skupin druhoústých, Xenoturbellida, Echinodermata.
Novinky během jara 2011:
vyhledávání a studium literatury pro inovaci pojetí fylogeneze mnohobuněčných živočichů, skenování a úprava obrázků pro přípravu prezentace;
zpracování inovace fylogeneze mnohobuněčných živočichů (bazální linie, Bilateria, Ecdysozoa), příprava výukové prezentace k vzájemné příbuznosti taxonů a koncepci jejich pojetí;
inovace prezentace o fylogenezi, systému a zástupcích měkkýšů (Mollusca)
příprava výukových materiálů k problematice sběracích systémů u chapadlovců;

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

V rámci přípravy inovované výuky byla v průběhu dalšího semestru doplněna:
příprava výukových materiálů k problematice sběracích systémů u chapadlovců;
vyhledání aktuálních vědeckých studií o problematice fylogeneze eukaryot a bezobratlých:
- nové pohledy na vzájemné postavení eukaryotických říší a bazálních skupin živočichů (Metazoa);
- nové poznatky o fylogenezi Mollusca, Spiralia, Cycloneuralia a dalších skupin na úrovni kmenů
zpracování inovace fylogeneze mnohobuněčných živočichů do výukové prezentace - změny v pojetí fylogeneze Cycloneuralia, postavení skupin Excavata a Choanoflagellata;
příprava podkladů pro zapracování aktuálních fylogenetických poznatků do interaktivního přehledu fylogeneze (Cycloneuralia, Excavata, Choanoflagellata, pelagické chobotnice, Acanthocephala)

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

Průběžně pokračuje práce na inovaci přednášky, její doplnění o nové poznatky a zapracování novinek do studijního materiálu s využitím ve výuce v podzimním semestru tohoto roku.
V rámci přípravy inovované výuky byly v monitorovaném období - na základě studia odborné literatury a nejnovějších informací k fylogenezi živočichů (Metazoa) - zařazeny poznatky o bazálních liniích této říše a skupinách Annelida, Rotifera, Acoelomorpha, Mollusca.
Souběžně je sledována aktuální taxonomická literatura jako zdroj informací pro tento bakalářský i specializované magisterské předměty.

Aktuální studijní materiály jsou studentům k dispozici v informačním systému MU; interaktivní e-learningový materiál je dostupný na https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2011/Bi1030c/um/fylogeneze/index.html.

Fotogalerie předmětu

Předměty