Management ohrožených ekosystémů

Petr Pařil, Jan Sychra a Lubomír Tichý

Přínos nového předmětu spočívá v propojení znalostí z jednotlivých předmětů zoologie a botaniky s praxí ochranářského managementu, v jeho náplni bude i řešení případových studií na konkrétních lokalitách. Absolventi předmětu by měli být vybaveni teoretickými i praktickými znalostmi nejen pro případ působení v ochranářské praxi.
Nový předmět je připravován k realizaci v jarním semestru 2013.

Rok 2011 se nesl ve znamení teoretické i praktické přípravy:
srovnání managementových přístupů v různých krajích;
studium managementu suchých stanovišť, vlhkých stanovišť, lesních porostů (od nižších poloh po horské lesy), lučních porostů, vodních makrofyt, rašelinné vegetace;
shromažďování a studium plánů péče pro nelesní chráněná území a lesní rezervace v okolí Brna;
sběr podkladů, shánění materiálů týkajících se projektů neziskových organizací;
získávání podkladů od neziskových organizací působících v ochraně přírody na Brněnsku;
diskuze s vedoucími projektů neziskových organizací Rezekvítek a ZO ČSOP PS Hády;
výběr, kopírování a digitalizace získaných podkladů;
třídění materiálů vhodných pro terénní výuku.
V období roce 2012 byly připraveny přednášky k následujícím tématům:
silně a kriticky ohrožené druhy lesních ekosystémů, lučních a stepních stanovišť a jejich senzitivita k sukcesním procesům a managementovým zásahům
příklady chybného managementu vedoucího k zániku ohrožených společenstev
šíření ohrožených druhů na nová stanoviště, bariéry
rostlinné invaze a nově vznikající biotopy
invazní druhy a jejich vliv na ekosystémy a původní rostlinná společenstva
invazní potenciál lesních a nelesních stanovišť, likvidace invazních druhů z lesních a nelesních ekosystémů
lesní stanoviště
vodní biotopy
krajinný ráz
péče o chráněná území
Součástí výuky bude i uplatnění teoretických poznatků v praxi, resp. v odborných studiích pro nalezení optimálního managementu konkrétních ekosystémů:
excerpce literatury: Péče o chráněná území (Petříček et al. 1999)
vyhledávání příkladů polních pokusů ukazujících vliv chemizmu půdy na složení vegetace
sběr materiálů pro ekologii obnovy - lomy, pískovny, výsypky
Počátkem roku 2013 byly vyladěny přednášky k obecným tématům i konkrétním biotopům (vodní a terestrické ekosystémy):
krajinná ekologie - principy, definice, předmět studia, vývoj krajiny střední Evropy od neolitu po současnost
ochrana krajiny, mechanismy, možnosti v ČR
alpínské bezlesí - management z hlediska rostlin a živočichů
management horských lesů (smrčiny, bučiny)
management lesa nižších a středních poloh z hlediska bezobratlých živočichů a obratlovců, obornictví a myslivosti, vhodného hospodaření pro nízký a střední les
management pro obratlovce vázané na louky
management rašelinišť a slatinišť
management stojatých vod
revitalizace toků - typy technických zásahů, nápravná opatření z hlediska bezobratlých i obratlovců
ekologie obnovy z hlediska živočichů (nejvýznamnějších skupin bezobratlých a obratlovců) - výsypky, těžební jílů a lomy, štěrkovny a pískovny, brownfieldy
legislativa ve vztahu k plánům péče, nejčastější střety ochrany přírody a dalších souvisejících zákonů (zákon lesní, vodní, stavební atd.), právní aspekty managementu území a ochrany druhů (rešerše literárních i internetových zdrojů, odborné konzultace)

Při přípravě výukových materiálů pro Management ohrožených ekosystémů (současně i pro doplnění materiálů pro Ochranu živočišných druhů) využili učitelé předmětu možnosti odborných konzultací s externími odborníky Vlastou Škorpíkovou (ochrana ptáků a jejich hnízdišť) a Pavlem Nesvatbou (právní aspekty managementu území a ochrany druhů).

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

V konečné podobě pokrývá přednáška tato témata:
Historie ovlivňování přírody člověkem ve středoevropské krajině a jeho důsledky.
Změny ekosystémů, biotopů a populací druhů.
Typy managementu u chráněných druhů a území.
Vztah managementu a kategorií chráněných území.
Krátký přehled souvislosti managementu s plány péče, ÚSES, krajinným rázem a legislativou.
Konkrétní postupy při plánování managementu ohrožených území a jeho praktické výstupy.
Hodnocení úspěšnosti zásahů vzhledem k plánování dalšího přístupu.
Monitoring vývoje lokalit a populací.
Priority v ochraně konkrétních biotopů.
Prosazování a propagace managementu ve spolupráci s veřejností a státní správou (PR).
Case studies - soudobé problémy v ochraně přírody: lesnické hospodaření, myslivost, nelegální lov a otravy zvířat, rybníkářství (kormorán, vydra, eutrofizace apod.), zemědělství (např. špaček), stavby na zelené louce, větrné elektrárny, výstavby průmyslových, rekreačních a sportovních areálů.
Teorie udržitelného rozvoje a její aplikace v ochraně přírody.
Praktické náležitosti posudků v ochraně přírody pro státní správu.
Hlavní přínos předmětu pro studenty se ukázal v propojení teoretických poznatků s konkrétními příklady z praxe. Na základě této zpětné vazby byly pro další běh výuky doplněny a rozšířeny následující okruhy témat:
projekty revitalizací, renaturací a protipovodňová opatření;
zapracování vhodných typů managementu ohrožených území do plánů péče;
zásady projektování Územních systémů ekologické stability a péče o ně;
zásady plánování zásahů do lesních ekosystémů v souladu s Lesním hospodářským plánem;
projekty opatření v lomech, pískovnách a těžebnách;
projekty managementu industriálních území se zaměřením na haldy, stuskoviště, popílkoviště a odvaly;
projekty managementu v oblasti městských brownfieldů;
projekty managementu extenzivních a intenzivních typů pastvin a luk;
opatření v horském pásmu se zaměřením na sjezdovky, turistické a cyklistické stezky;
aktuální změny legislativy ve vztahu k chráněným částem přírody ČR a zdrojům financování.
Souběžně probíhá příprava případových studií z konkrétních území a realizace péče o tato území.

Předměty