Ochrana živočišných druhů

Petr Pařil a Jan Sychra

Seznámení studentů s různými přístupy k záchraně konkrétních druhů v návaznosti na celkový přehled o příčinách jejich ohrožení. Inovativnost předmětu spočívá v praktické aplikaci znalostí ze zoologických předmětů v praxi ochranářského managementu ohrožených druhů, obsahuje různé přístupy k záchraně konkrétních druhů i celkový přehled o příčinách jejich ohrožení. To vše jak z pohledu ekologie jednotlivých druhů či společenstev, tak z pohledu současné ochrany přírody a dalších sociálních aspektů.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v době 19. 9.-22. 12.

V průběhu léta a podzimu 2011 byla v rámci přípravy nového předmětu vykonána tato práce:
vyhledání literatury a webových informačních zdrojů, screening materiálu k případovým studiím, k okruhu záchranných programů v České republice a v zahraničí, screening webových databází státní správy a stránek s tematikou ochrany druhů;
příprava osnovy předmětu, rozdělení garancí za konkrétní náplň přednášek a příprava podkladů k dílčím tématům (řazeno podle jednotlivých přednášek):
  1. úvod k ochraně živočišných druhů, priority ochrany přírody, biodiverzita, příčiny změn druhové bohatosti, druhová bohatost v Evropě a v ČR, ochranářsky významné druhy, červené knihy a seznamy, obecné principy ohrožení druhů, vymírání druhů, konkrétní způsoby ochrany druhů (obecně), druhová ochrana v ČR, ochrana populací, využití genetických metod, zakládání a posilování populací, záchranné chovy a přenosy
  2. ochrana vodních bezobratlých v České republice: principy ohrožení, tekoucí vody - mlži, raci, vodní hmyz, invazní druhy, stojaté vody - typy biotopů a jejich ohrožení, vodní brouci, vážky, měkkýši, lupenonozí korýši, invazní druhy
  3. ochrana suchozemských bezobratlých v České republice: principy ohrožení, ohrožené druhy se zaměřením na lesní i nelesní (především luční a stepní) stanoviště, brouci, motýli, měkkýši ad.
  4. ochrana ryb a mihulí v České republice: příčiny ohrožení, vymizelé druhy, ohrožené druhy podle biotopů (horní, střední, dolní úseky toků), opatření pro populace ryb a mihulí, rybí přechody, invazní druhy
  5. ochrana obojživelníků a plazů v České republice: ohrožení obojživelníků, doprava a obojživelníci, chytridiomykóza, možnosti ochrany obojživelníků, budování a obnova tůní, migrace, bariéry, "nová divočina", změny klimatu, ohrožení plazů, možnosti ochrany plazů záchranný program užovky stromové, nepůvodní druhy
  6. ochrana ptáků v České republice: hlavní příčiny ohrožení, lov, invazní druhy, klimatické změny, ptáci v Evropě a jejich ochrana, Ptačí oblasti, ohrožení ptáci v ČR, vodní ptáci - degradace biotopů, myslivost, konfliktní druhy (kormorán), lesní ptáci a dravci - degradace biotopů, dutinoví ptáci, horské lesy, ochrana dravců, otravy, reintrodukce, ptáci otevřené a antropogenní krajiny - ptáci zemědělské krajiny, pesticidy, překážky v otevřené krajině - el. vedení, větrné elektrárny, zánik luk, nová divočina, konfliktní druh (špaček), ptáci ve městech
  7. ochrana savců v České republice: příčiny ohrožení savců v Evropě, vyhynulé druhy v ČR, savci a doprava, ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce, velké šelmy, konfliktní druhy - vydra, bobr, obornictví, ochrana netopýrů, záchranný program sysla obecného, nepůvodní druhy
  8. CITES: klady a zápory CITES, přílohy, mezinárodní fungování, legislativa CITES v EU a v ČR, Registrační list, typy značení, dovoz a vývoz v ČR, způsoby pašování, bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, neživé exempláře, zoologické zahrady
  9. filosofie ochrany přírody a současná situace ochrany přírody u nás: historické pojetí přírody a zvířat, hodnota druhu, koncepce kritizující ochranu přírody, které druhy chránit, kulturní konsekvence ve světě a v ČR, nové perspektivy, stav ochrany přírody v ČR, možnosti a výzvy ochrany druhů v ČR

podzimní semestr 2012, výuka realizována v době 17. 9.-21. 12.

V průběhu léta a podzimu 2012 byla připraveno další vylepšení náplně pro první reprízu předmětu, který úspěšně spojuje zoologickou teorii s ochranářskou praxí.
suchozemští bezobratlí: základy obecné ochrany terestrických bezobratlých, hmyz, měkkýši, dynamika disturbancí a jejich vliv na terestrické bezobratlé, moderní trendy v managementu jejich lokalit;
vodní bezobratlí: obecná ochrana, tekoucí vody, vodní měkkýši, raci a jejich ochrana, invazní druhy;
ryby;
obojživelníci a plazi;
ptáci;
savci;
filosofie ochrany druhů;
genetika v ochranářské praxi, genetika populací, příklady vhodného a nevhodného genetického managementu populací;
praktická ochrana živočichů v ČR.

Jako nový tématický okruh byly na základě požadavků studentů do výuky zařazeny příkladové studie ochrany druhů v praxi - legislativa, kompetence orgánů ochrany přírody, doporučené postupy v konkrétních situacích. Vedle odborných studií a legislativních podkladů byly při jejich přípravě využity i konzultace s odborníky na danou problematiku. Stěžejní konzultaci k legislativní problematice poskytla v listopadu externí spolupracovnice Pavla Říhová.

podzimní semestr 2013, výuka realizována v době 16. 9.-20. 12.

V průběhu léta 2013 byla připravena inovovaná verze přednášek týkajících se vodních bezobratlých. Na základě screeningu internetových zdrojů a konzultací s odborníky je do výukových materiálů zařazena aktuální verze legislativy ve vztahu k CITES a seznamům chráněných druhů živočichů v ČR.

Předměty