Terénní exkurze k environmentálním problémům

Petr Pařil, Jan Sychra a Lubomír Tichý

Přínos nového předmětu spočívá v propojení teoretických znalostí získaných na univerzitě s praktickou aplikací v terénu. V rámci exkurzí budou studenti seznámeni s botanickými, zoologickými, krajinářskými, managementovými a dalšími aspekty v konkrétních biotopech a s konkrétními soudobými environmentálními problémy v terénu. Studenti budou odevzdávat a obhajovat na konci cvičení návrh řešení environmentálního problému.

V období podzimu 2010 až jara 2011 proběhla teoretická příprava:
vyhledání dostupné odborné literatury a internet. zdrojů, tvorba databáze literatury k předmětu;
literární rešerše pro přípravu materiálů k výuce;
sběr podkladů z projektů neziskových organizací, třídění materiálů vhodných pro terénní výuku;
příprava a digitalizace podkladů pro terénní exkurze; výběr lokalit pro jednotlivé exkurze;
příprava exkurze na lokalitu Hády, materiály týkající se jejího managementu, návštěva lokality
pokračování literární rešerše (geomorfologická a geologická charakteristika, historický vývoj území, obhospodařování v minulosti a současný management, druhové seznamy vybraných lokalit)
zpracování tematických okruhů pro praktickou přípravu, vytipování hlavních problémových okruhů;
příprava podkladů pro teoretickou práci studentů před zahájením vlastního terénního cvičení;
Souběžně byla realizována i praktická příprava jednotlivých exkurzí:
screening vhodných území pro plánované exkurze na lesní společenstva, vodní společenstva, ruderální společenstva (brownfields);
zpracování podkladů k náplni jednotlivých exkurzí (s využitím botanických, zoologických a hydrobiologických dat);
výběr konkrétních tras a zájmových bodů pro demonstraci různých typů environmentálních problémů;
příprava prezentací k jednotlivým trasám a tématům, která budou na konkrétních exkurzích akcentována;
příprava úkolů pro studenty (pro zpracování konkrétní problematiky na daných lokalitách z botanického, zoologického a hydrobiologického pohledu).

jarní semestr 2011, výuka realizována v době 29. 4.-20. 5.

Na vedení exkurzí se spolu s vyučujícími předmětu podíleli externí spolupracovníci, kteří poskytli cenné informace ke konkrétním lokalitám, jejich využívání, ohrožení a ochraně.
Terénní cvičení se uskutečnilo s následujícím programem:
29. 4. (pátek) Černovický hájek, Holásecká jezera (garanti exkurze P. Pařil, J. Sychra, spoluvedoucí exkurze Václav Čermák)
 • problémy s realizací managementu chráněných či nechráněných území na území města
 • řeka Svitava - regulovaná řeka protékající městem, odstraněné břehové porosty; průchodnost pro ryby, znečištění, morfologie a hydrologie, biokoridor (za jakých podmínek)
 • zemědělsky využívaná krajina - ruderální biotopy, plevely, bezobratlí a obratlovci polních kultur
 • PR Černovický hájek - historický kontext, poslední zbytek lužního lesa (aluvium Svitavy), organismy vázané na tento biotop, management dřevin (cizokrajné druhy - javory, akát), vodní režim a jeho ohrožení, souvislost zanesení vody z blízké černovické skládky a průmyslových areálů, možnosti revitalizace, výkup pozemků ČSOP Veronica
 • PP Rájecká tůň - lužní tůně, zánik návaznosti na řeku; zánik slavné hydrobiologické lokality (provalení Černovickým potokem), možná řešení obnovení původního stavu (revitalizace)
 • PP Holásecká jezera - rybniční hospodaření, jeho intenzifikace a její vliv na biotu, koupání a využití území pro rekreaci, výskyt bobra (střety zájmů), problematika chatových osad a zahrádek
8. 5. (neděle) Černovická terasa (garant exkurze J. Sychra, spoluvedoucí Pavel Ondráček)
 • problémy ochrany biotopů ruderálních příměstských ploch a jejich bioty (těžební prostory, skládky, průmyslové zóny apod.)
 • Staré letiště v Černovicích - historický kontext (první letiště v Brně), stepní biotopy (největší nezastavěná plocha blízko brněnského centra) a na ně vázaná biota, přeměna polního letiště na průmyslovou zónu (co je veřejný zájem?), typická příměstská "halová" zástavba (nový biotop a pro koho?), vztah ke krajině a zodpovědnost za ni
 • Černovická pískovna - historický kontext (původ písečné terasy, historie těžby), těžba písku jako specifický management, specifické biotopy (raná sukcesní stádia, ruderály), sukcese vs. zavážení odtěžených jam v pískovně, budoucnost pískovny jako "Ekologický park Černovická terasa", novodobý přístup k suburbii (rekreace), skládka a navážky (vliv na biotu)
 • Švédské Valy - historický kontext (pravěké osídlení, vápencový útes, v současnosti v soukromém vlastnictví), vápencový útes překrytý slévárenskou struskou (specifické biotopy), motokros jako management nebo hrozba pro některé živočichy, majetkoprávní vztahy vs. chráněné druhy, možnosti podpory mokřadních živočichů na ČT
16. 5. (pondělí) Holedná, Žebětínský rybník (garant exkurze P. Pařil, spoluved. Jaroslav Pištěk)
 • oborní hospodaření, lesní rezervace, regulace vodních cest
 • Svratka a potok Vrbovec - příčné stavby, fragmentace toku, podélné opevnění toku a trasování, tok jako migrační koridor, příčiny a důsledky úprav na vodní ekosystémy, vliv změny hydrologie na oživení
 • obora Holedná - chované druhy zvěře (daněk, muflon, prase, další druhy), myslivecká zařízení, přikrmování, důsledky intenzivního chovu z hlediska botanika a zoologa, malé vodní plochy a prameny (oživení, funkce, ohrožení)
 • rezervace Pekárna - rozdílný typ "hospodaření" oproti oboře Holedná, střety s rekreačními zájmy - "hippoturistika", okolní zemědělská krajina, vzájemné ovlivňování
 • Žebětínský rybník - rybniční hospodaření, refugium obojživelníků (migrace), splachy a eutrofizace
 • sídlištní lada a úhory - druhy ladních biotopů, ohrožení a management
 • migrace krajinou - různé typy bariér, vhodné typy migračních cest pro různé skupiny organismů
20. 5. (pátek) Hády (garant exkurze L. Tichý, spoluvedoucí exkurze Eliška Pigulová)
 • management chráněných území stepního charakteru (PP Kavky, PP Velká Klajdovka, NPP Hádecká planinka), konflikty zájmů v druhové ochraně
 • rekultivace lomu (Růženin lom, Lom Džungle)
 • přirozená versus řízená sukcese ve vápencovém lomu (Etážový lom)
 • vysoká návštěvnost, narušování přírodního prostředí (Růženin lom, Hádecká planinka)
 • odpady a jejich kumulace (Kavky a okolí)
 • zarůstání úhorů (pod Kavkami)
 • podnikatelské aktivity v chráněném území (Velká Klajdovka)
 • absence vhodného hospodaření v lesních CHÚ (NPR Hádecká planinka) - konflikt mezi zastánci biodiverzity a zastánci bezzásahovosti
 • vedení tras naučných stezek, cyklistika a pěší turistika v lesích
 • rychlost zarůstání disturbovaných ploch, záchrana druhů jejich kultivací

Na každé lokalitě zpracovali konkrétní studenti environmentální studii z pohledu botanického, hydrobiologického, společenstev obratlovců i suchozemských bezobratlých. Tyto studie jsou následně hodnoceny učiteli a jejich úspěšné obhájení je podmínkou udělení zápočtu.

Pilotní běh v předchozím roce přinesl řadu cenných zkušeností ohledně vedení exkurzních tras a řešení konkrétních problémů na vytipovaných lokalitách. Na základě těchto zkušeností, vlastních poznatků vyučujících i analýzy zpráv, které studenti vypracovali v rámci řešení zadaných úkolů, jsou pro další rok chystány mírně modifikované trasy. Kromě osvědčených lokalit (Černovická terasa, Černovický hájek, Hády) jde o další vhodné lokality s aktuálními environmentálními problémy (např. na Žebětínský rybník se v prvním běhu dostalo pouze okrajově, ale ukazuje se, že si zaslouží být hlavním cílem exkurze).

S ohledem na značný "přetlak" v nabídce botanických, zoologických i ekologicky zaměřených terénních cvičení v jaroletním období přistoupili vyučující na návrh studentů přesunout environmentální exkurze na začátek podzimního semestru.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v době 25. 9.-11. 12.

Pro podzimní semestr roku 2012 je tedy přichystán druhý běh nově zavedeného environmentálního předmětu, po jehož absolvování by měli být studenti schopni posoudit rizika ohrožení a potenciál území z hlediska zájmů ochrany přírody, získávat podklady a zdroje k posouzení environmentálních rizik a navrhovat základní směry přístupu k managementu lokalit.

Během úvodního přípravného semináře byla studentům zadána témata pro jednotlivé exkurze - ta si pak dle dostupných materiálů dopředu připravují a prezentují na zvolené exkurzi:
5. 10. (pátek) Hády (garant exkurze L. Tichý, spoluvedoucí exkurze Václav Izák)
exkurze zaměřená na problematiku lomů, rekultivací a aktivity nevládních organizací
12. 10. (pátek) Černovický hájek, Holásecká jezera (garanti exkurze P. Pařil, J. Sychra, spoluvedoucí exkurze David Veselý)
exkurze zaměřená na říční, rybniční a lužní ekosystémy
15. 10. (pondělí) obora Holedná, rezervace Pekárna a Žebětínský rybník (garant exkurze. P. Pařil, spoluvedoucí exkurze Jaroslav Pištěk)
exkurze zaměřená na lesní hospodářství, obornictví, lesní rezervace a střety s rekreačními aktivitami
11. 11. (neděle) Černovická terasa (garant exkurze J. Sychra, spoluvedoucí exk. Pavel Ondráček)
exkurze zaměřená na průmyslové areály, sekundární stepi, pískovny a skládky a jejich sukcesi

Uzavření výuky probíhá formou obhajob závěrečných zpráv a prezentací studentů, připravených k problematice konkrétních stanovišť a taxonomických skupin.

Ačkoli významný podíl v náplni exkurzí má samostatná práce studentů, základem jsou odborné podklady připravené vyučujícími. Vzhledem k tomu, že v zájmových územích jsou jejich správci realizována managementová opatření, jsou pro příští běh exkurzí sledována aktuální opatření a zahrnuta do podkladů pro studenty.
Pro jaro 2014 je v návaznosti na zjištěné změny chystána i úprava tras exkurzí a schématu zpráv, představujících závěry samostatné práce studentů.

Předměty