Chráněná území ČR 1 a 2

Jan Roleček

Náplň předmětu, seznamujícího studenty s tematikou ochrany přírody ve velkoplošných chráněných územích České republiky, je v celém rozsahu rozdělena do dvou částí, alternujících v dvouletém cyklu (Chráněná území ČR 1 v jarním semestru sudých let, Chráněná území ČR 2 v jarním semestru lichých let).
Inovace předmětu spočívá v aktualizaci teoretických přednášek a především v doplnění o terénní exkurzi po vybraných chráněných územích napříč Českou republikou (viz níže).

jarní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 21. 2.-20. 5.

V průběhu zimy a jara bylo provedeno:
studium odborných podkladů a shromažďování informací o velkoplošných chráněných územích v České republice;
výběr trasy exkurze a její konzultace s odborníky z jiných univerzit, regionálními znalci a pracovníky vybraných CHKO;.
rešerše odborné literatury, příprava informačních materiálů pro studenty;
zjišťování možností dopravy, vhodného ubytování a odborného doprovodu v zájmových územích.

V průběhu jarního semestru proběhla přednáška tematického celku Chráněná území ČR 2, poskytující hlubší informace o vybraných územích: CHKO Žďárské vrchy, CHKO Železné hory, CHKO Blaník, CHKO a biosférická rezervace Třeboňsko, CHKO Blanský les, národní park, CHKO a biosférická rezervace Šumava, CHKO Slavkovský les, CHKO České středohoří, CHKO a biosférická rezervace Křivoklátsko, CHKO Český kras, CHKO Kokořínsko, CHKO Jizerské hory.

terénní exkurze doplňující výuku jarního semestru 2011, realizována v době 12.-16. 9.

Zásadní inovací výuky je doplnění o terénní exkurzi po vybraných chráněných územích napříč Českou republikou (jednou za dva roky vždy po proběhnutí druhého z alternujících dílů přednášky). V průběhu pětidenní exkurze se studenti přímo v terénu seznamují s přírodními fenomény chráněnými v těchto územích a s problematikou jejich ochrany.

Exkurze v září 2011 zavedla studenty do západních a severních Čech a seznámila je s CHKO Slavkovský les, CHKO České středohoří a několika maloplošnými zvláště chráněnými územími v okolí a při cestě zpět do Brna. Navštíveno bylo biologicky cenné území Doupovských hor, nepřímo chráněné formou vojenského újezdu. Podrobný program exkurze byl následující:
Pondělí, 12. 9. 2011: PR Vladař u Žlutic (pravěké hradiště, teplomilné doubravy, suché trávníky, mokřad, sukcese křovin). NPR Soos v doprovodu Vladimíra Melichara ze Správy CHKO Slavkovský les (minerální prameny, mofety, křemelinový štít, slanomilná vegetace, vrchoviště, přechodové rašeliniště, rašelinný bor).
Úterý, 13. 9. 2011: CHKO Slavkovský les v doprovodu V. Melichara, zde návštěva NPP Křížky (hadcová flóra a vegetace) a NPP Upolínová louka pod Křížky (přechodové rašeliniště, vrba borůvkovitá), rašeliniště Tajga v NPR Kladské rašeliny (vrchoviště, blatkový bor, nález vřesovce čtyřřadého - nového druhu pro CHKO), PR Vlček (hadcový bor a smrčina) a PR Mokřady pod Vlčkem (přechodové rašeliniště až slatiniště), PP Hořečková louka na Pile (květnatá vlhkosuchá louka, hořeček drsný, hnědásek chrastavcový).
Středa, 14. 9. 2011: průjezd jižním a východním okrajem Doupovských hor (typická krajina vojenských prostorů se zarůstacími stadii pastvin, luk a polí, skalní výchozy neovulkanitů stratovulkánu Doupovských hor, květnaté suché trávníky a teplomilné doubravy na Dubovém vrchu), NPR Úhošť u Kadaně (pravěké hradiště, suché trávníky, skalní stepi, teplomilné doubravy). CHKO České středohoří, NPR Raná (drnové stepi, skalní stepi, teplomilná ruderální vegetace).
Čtvrtek, 15. 9. 2011: NPR Lovoš (teplomilné a kyselé doubravy, skalní stepi, kamenná moře, ruderalizace přemnoženou zvěří), PR Kalvárie (pravěké hradiště, skalní a drnové stepi, teplomilné doubravy, eutrofizace lesní vegetace), PP Babinské louky (květnaté mezofilní a vlhké louky, zvonovec liliolistý).
Pátek, 16. 9. 2011: soutok Labe s Vltavou, PR Úpor, NPP Hrabanovská černava (slatiniště, bazifilní rákosiny s mařicí pilovitou, revitalizované tůně), PP Báň (bílá stráň, suché trávníky, šipáková doubrava).

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

V průběhu jarního semestru proběhla přednáška tematického celku Chráněná území ČR 1, poskytující hlubší informace o vybraných územích Moravy a východní části Čech: Krkonošský národní park, CHKO Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Jeseníky, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Poodří, CHKO Beskydy, CHKO a biosférická rezervace Bílé Karpaty, CHKO Pálava, biosférická rezervace Dolní Morava a Národní park Podyjí.

Během jara byly připraveny podklady pro inovaci lekcí věnovaným NP Pálava a CHKO Moravský kras. Do posledně jmenovaného území pak vedla jednodenní exkurze, doplňující program výuky o konkrétní ukázky biotických i abiotických zajímavostí a problematiku jejich ochrany.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

V průběhu jarního semestru proběhla přednáška tematického celku Chráněná území ČR 2, poskytující hlubší informace o vybraných územích: CHKO Žďárské vrchy, CHKO Železné hory, CHKO Blaník, CHKO a biosférická rezervace Třeboňsko, CHKO Blanský les, národní park, CHKO a biosférická rezervace Šumava, CHKO Slavkovský les, CHKO České středohoří, CHKO a biosférická rezervace Křivoklátsko, CHKO Český kras, CHKO Kokořínsko, CHKO Jizerské hory.

Během zimy a jara byly revidovány prezentace k lekcím věnovaným CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory.
Výukové materiály jsou studentům k dispozici v adresáři http://botzool.sci.muni.cz/study/chucr2/.

terénní exkurze doplňující výuku jarního semestru 2013, realizována v době 9.-13. 9.

Exkurze v září 2013 zavedla studenty na severní Moravu a do severovýchodních Čech a seznámila je s CHKO Poodří, CHKO Orlické hory, CHKO Broumovsko a s několika maloplošnými zvláště chráněnými územími v okolí a při cestě zpět do Brna. Podrobný program exkurze byl následující:

Pondělí, 9. 9. 2013: Ráno odjezd z Brna, přesun do CHKO Poodří, zde návštěva PP Bažantula u Studénky (extenzivně obhospodařovaný plůdkový rybník s hojným výskytem vodních makrofyt) a nivy Odry (meandrující střední tok řeky, nivní louky). Poté návštěva Správy CHKO ve Studénce s výkladem a diskusí. Navečer přesun do Štramberka, ubytování a podvečerní návštěva PP Kamenárka (vápencový lom s fragmenty teplomilných trávníků).

Úterý, 10. 9. 2013: Ráno výprava do NPP Šipka (vápnomilné bučiny a suťové lesy, unikátní skalní společenstva na pozůstatcích vrchu Kotouč z větší části odtěženého etážovým lomem, jeskyně Šipka se stopami pravěkého osídlení). V poledne přesun do NPP Skalická Morávka a PP Profil Morávky na nejlépe zachované pozůstatky podbeskydského divočícího toku s jeho typickými rostlinnými společenstvy a jeho degradované stadium po regulaci. Odpoledne přesun do Orlického Záhoří (ubytování) v CHKO Orlické hory s krátkou zastávkou v PR Zemská brána (průlom Divoké Orlice hřbetem Orlických hor).

Středa, 11. 9. 2013: Ráno odjezd do PR Trčkovská louka (podhorské louky, rašelinné louky), odtud výstup přes pralesovitou NPR Trčkov (horská jedlobučina, bystřina, prameniště) na nejvyšší vrchol Orlických hor (Velká Deštná), odtud post-imisními výsadbami (smrk ztepilý, smrk pichlavý, kleč) do PR Jelení lázeň (sedlové rašeliniště) a do sedla Šerlich. Poté přesun na polskou stranu hor do rezervace Torfowisko pod Zieleńcem (největší vrchoviště v polských Sudetech, blatkový bor, pramen Divoké Orlice). Večer návrat do Orlického Záhoří (nocleh).

Čtvrtek, 12. 9. 2013: Ráno odjezd do CHKO Broumovsko přes polské Góry Stolowe (nejvýše položená pískovcová skalní města ve střední Evropě), návštěva kulturně reliktního okolí obce Machov (pískovcová Sypací skála, pastviny, přechodové rašeliniště Řeřišný, Božanovský Špičák - nejvyšší vrchol NPR Broumovské stěny), večer ubytování v Polici nad Metují.

Pátek, 13. 9. 2013: Ráno návštěva Správy CHKO Broumovsko (výklad, diskuse). Poté odjezd do PR Dubno (východopolabské slatinné a bezkolencové louky) a na vodní nádrž Rozkoš (obnažená dna, vodní makrofyta). Odpoledne přesun do PR Peliny (údolí Tiché Orlice u Chocně zaříznuté do opuk, teplomilná společenstva, skalní výchozy). Navečer přesun do Brna, ukončení akce.

Předměty