Ochrana přírody

Jiří Schlaghamerský

Cílem předmětu je, aby studenti získali široký přehled o ochraně přírody jako lidské činnosti se svou ideí, historií, teorií (vycházející především z ekologie a příbuzných vědních disciplín) i praxí. Přitom mají být studenti vedeni k pochopení jak je ochrana přírody propojena s poznatky jejich vlastního oboru, tedy biologie (zpravidla), a mají se seznámit s moderním přístupem tzv. ochranářské biologie čili biologie ochrany přírody (conservation biology). Vzhledem k zájmu o tento předmět ze strany studentů jiných oboru než je (systematická) biologie (a ekologie), i ke skutečnosti, že i zapsaní studenti biologie za sebou mají zpravidla pouze základní přednášku z ekologie, je věnován určitý prostor také relevantním poznatkům ekologie a populační biologie či genetiky.
Výuka předmětu je inovována především z hlediska věcné náplně a optimalizace času věnovanému jednotlivým částem látky. Do předmětu Ochrana přírody je ve větší míře zabudována problematika ohrožení biosféry procesy jako je eutrofizace a acidifikace ekosystémů, vliv dalšího znečištění prostředí (především moří a sladkovodních ekosystémů), globální oteplování, odlesňování a degradace půdy v subtropických a tropických oblastech. Včlenění této látky vyžaduje ušetření času věnovaného dosud jiným tématům. Proto je revidováno současné curriculum přednášky. Je opětovně porovnán obsah předmětu Legislativa ochrany přírody a životního prostředí (přednáší externista dr. J. Zahrádka, garantuje J. Schlaghamerský) a následně upraven rozsah problematiky legislativy v samotném předmětu Ochrana přírody (pokud student absolvuje pouze předmět Ochrana přírody, měl by mít základní povědomí o současné české legislativě v dané oblasti, její vazbě na na EU a mezinárodní úmluvy; zevrubnější znalosti si může osvojit ve výše uvedeném prohlubujícím předmětu).
Další inovace se bude týkat učebních textů a formy prezentací k přednášce. V plánu je pořízení českých i zahraničních učebnic jak pro přípravu náplně přednášky na straně vyučujícího, tak pro potřeby studentů. Důvodem je nejen potřeba se při inovaci náplně přednášky inspirovat větším počtem zdrojů, ale především také značný zájem zahraničních studentů o tento předmět a potřeba jim dát k dispozici učební text i v angličtině. Již nyní je při přednáškách využita česko-anglická verze prezentací. Z didaktických důvodů budou z této verze - po inovaci náplně - vytvořeny dvě samostatné jazykové verze - česká a anglická.

Počátkem října 2010 a v únoru až srpnu 2011 se vyučující předmětu během svých stáží na University of Minnesota seznámil s osnovou výuky ochranářské biologie na této univerzitě a příslušnými studijními materiály. Poznatky zde získané umožňují srovnání pojetí výuky tohoto oboru v Evropě a Americe a představují cenný příspěvek pro přípravu inovované přednášky na MU.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

Od září do prosince byly postupně přepracovány náplně přednášek tak, aby byly konkrétní prezentace k dispozici pro danou přednášku (v případě potřeby bylo později ještě přistoupeno k drobným opravám a doplnění); vznikly tak tyto prezentace (některé zabraly méně času než jednu dvouhodinovou přednášku, některé naopak značně delší, předpokládá se další doladění):
Úvod: vymezení obsahu předmětu a doporučená literatura, historie oboru
Ohrožení druhů lovem, resp. sběrem (původní prezentace k přímému pronásledování člověkem, zaměřená na historické případy dokonaného či nedokonaného vyhubení druhů, byla doplněna o nové části týkající se současného ohrožení pytlačením a mezinárodním obchodem, dále byla spojena s dřívější prezentaci o využívání volně žijících či rostoucích populací - vlivu lovu živočichů, resp. sklizně rostlin, způsoby regulace)
Ohrožení přírody introdukcí nepůvodních druhů
Ohrožení přírody fragmentací a destrukcí biotopů (doplnění údajů k situaci Aralského jezera, vyhledání vhodných grafů a map, příkladové studie k destrukci habitatu páchníka hnědého)
Degradace biotopů znečištěním životního prostředí (acidifikace a eutrofizace vod a půd, organické i chemické znečištění sladkých vod a moří, radioaktivní znečištění, globální oteplování - ohrožení polárních ekosystémů, bělení korálových útesů)
Co je biodiversita?
Využití populační biologie v ochraně přírody
Reintrodukce druhů do volné přírody
Nástroje ochrany přírody (inventarizace, monitoring, sledování, indikátorové druhy a společenstva, postup při plánování a optimalizace výzkumu v ochraně přírody, mapování, červené seznamy)
Legislativa k ochraně přírody (mezinárodní úmluvy, program UNESCO MaB, směrnice EU a Natura 2000, zákon 114/92 Sb, zvláště chráněná území v ČR, klasifikace chráněných území podle IUCN, plány péče, organizace státní ochrany přírody v ČR).

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

V průběhu podzimního období 2012 byla v přednáškách doplněna následující témata a aktualizovány údaje v prezentacích:
ohrožení živočichů přímým pronásledováním;
introdukované a invazní druhy (příklad havajského šatovníka amakihi, foto boigy hnědé);
destrukce a fragmentace biotopů.

Možnost hlubšího seznámení se s aktuálními problémy ochrany přírody v ČR poskytuje setkání Fora ochrany přírody, které se konalo na České zemědělské univerzitě v Praze. Udržování kontaktu s praxí (legislativa, státní správa, práce nevládních organizací apod.) v rámci akcí nedávno ustanoveného Fora ochrany přírody je jedinečnou příležitostí se setkat s dalšími odborníky a konzultovat s nimi různé otázky, brání odtržení od reality a umožňuje zohlednit ve vlastní výuce předmětu Ochrana přírody současnou situaci i vývoj v dané oblasti.

Předměty