Ekologie společenstev a makroekologie

Milan Chytrý

Předmět byl zaveden v roce 2009, kdy nahradil dosud roztříštěnou výuku tohoto oboru v dřívějších bakalářských předmětech Ekologie rostlin a Ekologie živočichů. V podzimním semestru 2010 byl přepracován na předmět pro magisterský stupeň studia s návazností na Základy ekologie. Je zaměřen na obecné aspekty ekologie společenstev, které jsou společné rostlinných i živočišným společenstvům.
Aktuální inovace předmětu vychází z prvních zkušeností z jeho výuky, zkoušení studentů a vyhodnocení studentské ankety. Na základě této zpětné vazby je předmět průběžně doplňován a rozšiřován zejména o současné makroekologické poznatky, které jsou i v moderních učebnicích zatím nedostatečně pojednány.

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

Pro přednášky v podzimním semestru 2010 byl inovován studijní materiál v kapitolách:
sukcese, dynamika společenstev;
měření diverzity, ekvitabilita;
vztah mezi diverzitou, produktivitou a disturbancí;
latitudinální a altitudinální gradient diverzity;
neutrální modely;
biologické invaze.
Výstupem je výuková prezentace pokrývající následující tématiku:
1. Pojem společenstvo: jeho vymezení, struktura a způsoby popisu (klasifikace a gradientová analýza), vztah mezi lokálními a regionálními procesy, cíle ekologie společenstev a makroekologie, individualistické a organismální pojetí společenstva, sdružovací pravidla;
2. Změny společenstev v čase: typy a mechanismy sukcese, klimax, raně a pozdně sukcesní druhy a jejich vlastnosti, cyklické změny společenstev;
3. Měření diverzity: druhová bohatost, indexy diverzity, ekvitabilita a beta diverzita;
4. Lokální druhová bohatost: teorie niky a kompetitivního vyloučení, závislost druhové bohatosti na produktivitě a disturbanci, regionální vlivy na lokální druhovou bohatost, species pool;
5. Globální biodiverzita: odhady počtu druhů na Zemi, stabilita vs. nárůst, hromadná vymírání, adaptivní radiace, současné globální změny biodiverzity;
6. Biodiverzita ostrovů: teorie ostrovní biogeografie a její zobecnění;
7. Vztah mezi počtem druhů a velikostí plochy;
8. Latitudinální a altitudinální gradient biodiverzity: hypotézy vysvětlující velkou tropickou biodiverzitu, altitudinální gradient a efekt středu domény, gradienty stanovištní heterogenity;
9. Relativní abundance druhů: její statistické a biologické modely, vzácnost druhů
10. Nulové modely v makroekologii: Hubbellova neutrální teorie;
11. Metabolická teorie ekologie: vztah energie a rychlosti biologických procesů včetně evoluce a sukcese;
12. Biologické invaze: základní pojmy invazní ekologie, rozdíly v invadovanosti velkých území a biotopů, teorie invazibility, druhová bohatost vs. invazibilita.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

Pro podzimní semestr 2011 bylo v rámci inovace výukových materiálů uskutečněno studium nově pořízené literatury, příprava fotografického materiálu, inovace a úprava výukových prezentací.

Výstupem je studijní materiál doplněný o nové poznatky v problematice
klasifikace a pojetí společenstev;
změn společenstev v čase a průběhu sukcese směrem ke klimaxovému stadiu;
rozdělení relativních četností;
Hubbellovy teorie biodiverzity a biogeografie;
metabolické teorie ekologie.
species-area křivky

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

Výstupem inovace v období do prosince 2012 je materiál doplněný o další poznatky v problematice:
neutrální modely společenstva;
rozložení druhových abundancí;
metabolická teorie ekologie.

Fotogalerie předmětu

Předměty