Ekologie moří a oceánobiologie

Marie Zhai a Jan Helešic

V novém pojetí je od jarního semestru 2012 připravena přednáška věnovaná základnímu přehledu mořských organizmů - nikoli jednotlivé organizmy podle systému, ale po typických společenstvech uspořádaných do tematických celků, ze kterých jsou lépe zřejmé ekologické souvislosti.
Zvláštní pozornost bude věnována fauně Středozemního moře, kterou budou mít studenti možnost sami pozorovat na praktickém kurzu mořské biologie pořádaném Karlovou univerzitou (viz dále).

V období let 2010 a 2011 proběhla přípravná fáze - studium odborné literatury a příprava podkladů o planktonních organismech ze skupin Coccolitophoridales, Dinoflagellata, Foraminifera, Radiolaria, Cubozoa, Scyphozoa (Semaeostomae).
V první polovině roku 2011 na tuto práci navázalo studium literatury a příprava podkladů o dalších skupinách planktonních organismů: Scyphozoa (Rhizostomae, Coronatae), Hydrozoa, Ctenophora, Copepoda, Malacostraca (Eucarida), Tunicata (Apendicularia, Thaliacea: Pyrosomida, Doliolida, Salpida), meroplankton, hlubokomořský plankton.
Na hlubokomořský plankton přímo navazuje svět organismů mořských hlubin, jako jsou hlavonožci a hlubokomořské ryby (adaptace, zástupci - Lophiiformes) se specifickou ekologií některých míst (hydrotermální vývěry a jejich fyzikálně-chemické podmínky).

Do finále dospěla příprava podkladů počátkem roku 2012. Aktuálně byla do náplně přednášky doplněna společenstva následujících oblastí:
Mořské hlubiny
- hydrotermální vývěry: živočichové skupin "Pogonophora", Mollusca, "Polychaeta", Decapoda, Cephalopoda, ryby;
- abysální pláň: živočichové skupin Cnidaria, Porifera, Echinodermata (Ophiuroidea, Crinoidea, Asterioidea, Holothuria, Echinoida), paryby a ryby, dekompozitoři.
Fauna a flóra Středozemního moře
- obecná charakteristika;
- zonace skalnatého pobřeží, příbojová a přílivová zóna;
- infralitorál včetně měkkého podloží a podmořské louky: chaluhy, zelené řasy, skupiny Sarcoglossa, Cnidaria, Porifera, Mollusca, Annelida, Crustacea, Echinodermata, ryby, zástupci v prekoraliku
Korálové útesy
- obecný úvod, zástupci ze skupin Hexacorallia a Octocorallia, epifauna, korálové ryby

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

Výuka v jarním semestru byla obohacena o blok přednášek externího spolupracovníka doc. Adama Petruska k jednotlivým mořským habitatům. U každého habitatu je probrána:
- jeho základní charakteristika;
- dominantní formy primárních producentů a konzumentů a jejich biologie;
- příklady charakteristických druhů a jejich interakcí;
- geografický výskyt na Zemi;
- význam pro okolní ekosystémy a člověka, faktory ohrožující daný habitat.
 
Estuáry - gradienty abiotických podmínek, struktura potravních sítí
biologické invaze - procesy a příklady
Chaluhové lesy - příklad top-down regulace a dopad odstranění klíčového predátora
vertikální struktura habitatu
Mořské louky - interakce s invazními druhy
Mangrovy - mechanismy fungování mangrovníků v anoxickém sedimentu a mořské vodě
mechanismy dekompozice listového opadu

Přednášku doplnilo představení středomořské exkurze (představující cvičení k tomuto předmětu) - její historie, úskalí organizace, vývoj vybavení, nejzajímavější nálezy, skloubení mořské a terestrické části, požadavky na účastníky.

Zmíněná exkurze představuje praktický kurz mořské biologie pořádaný Karlovou univerzitou na pobřeží Středozemního moře. Zapojení do tohoto kurzu je studentům MU umožněno v rámci předmětu Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení (viz tento předmět).

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

Výuka v aktuálním semestru (s využitím loňských inovací témat mořských hlubin, korálových útesů a bioty Středozemního moře) studentům představila
základy oceánografie a mořské biologie;
mořské organismy a jejich funkce a prostředí:
- organismy otevřeného moře a procesy v otevřeném moři;
- organismy mořského dna, prostředí dna pobřeží a procesy na dně od pobřeží do hlubin oceánů;
vliv člověka na mořské ekosystémy.

Na teoretickou výuku naváže praktický kurz mořské biologie na pobřeží Jaderského moře (zapojení do tohoto kurzu je studentům MU opět umožněno v rámci předmětu Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení), v roce 2013 ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Předměty