Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod

Světlana Zahrádková, Vít Grulich (vyučující předmětu) a Marcela Růžičková (laboratorní a technická výpomoc)

Předmět se zabývá principy bioindikace ve vodním prostředí, používanými metodami a jejich aplikací v programech monitoringu ekologického stavu povrchových vod v evropských podmínkách se speciálním zaměřením na ČR. Pozornost je věnována různým složkám bioty využívaných při monitoringu povrchových vod tekoucích i stojatých s důrazem na teoretické i praktické aspekty.

Zásadní inovací předmětu je jeho rozšíření do podoby teoretické přednášky a tří praktických bloků: dvoudenní výuka v terénu v jarním období + exkurze do Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., pobočka Brno.

Průběžně probíhá vyhledávání podkladů pro inovaci přednášek, studium literárních pramenů a příprava výukových materiálů k následujícím tématům:
typologie
- tekoucích vod
- stojatých vod
stanovení referenčních podmínek
- vlastnosti referenční lokality
- konstrukce sítě referenčních lokalit
- referenční podmínky v evropských ekoregionech
- mezinárodní interkalibrační skupiny
metody odběru, zpracování a hodnocení vzorků bioty tekoucích vod
- fytobentosu
- makrozoobentosu
- ryb
problematika hodnocení nebroditelných toků
- odběr a zpracování vzorků
- vypovídací schopnost výsledků získaných z různých habitatů (stanovišť nebo substrátů)
- výběr vhodných dat pro hodnocení a jejich interpretace, možnosti přenosu německého přístupu do ČR
principy hodnocení ekologického stavu
- obecné zásady
- přehled metrik potenciálně využitelných pro hodnocení, výhody a nevýhody jednotlivých typů metrik, dostupnost výchozích podkladů pro výpočty, výběr optimální sady metrik pro hodnocení
- nastavení hranic tříd ekologického stavu - postupy
- interkalibrace výsledků hodnocení ekologického stavu: principy, makrozoobentos
přehled evropských a českých norem souvisejících s hodnocením ekologického stavu vod

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

Výstupem je přednáškový cyklus pokrývající následující témata:
Principy bioindikace obecně, systémy hodnocení, typologie vod
Přehled složek bioty a stresorů a používaných metod hodnocení, referenční podmínky
Tekoucí vody - metody odběru, zpracování a hodnocení vzorků fytobentosu a fytoplanktonu, makrofyt, makrozoobentosu a ryb
Stojaté vody - typologie, metody odběru a hodnocení: fytoplankton a fytobentos, makrofyta, zooplankton, makrozoobentos, ryby
Programy biomonitoringu povrchových vod v ČR.

K přednáškám je aktuálně připraveno terénní cvičení, v rámci kterého studenti vstřebají základní metody a dovednosti: zajištění potřebného vybavení a pomůcek pro terénní práci, výběr vhodných lokalit a odběrových úseků, měření a zjišťování abiotických proměnných hodnocených lokalit, studium zoosložky a fytosložky ekosystému v konkrétních biotopech.

Terénní cvičení zaměřené na zoosložky (především makrozoobentos a zooplankton) i fytosložky (fytobentos a fytoplankton) se uskutečnilo 4. 5. v oblasti jižní Moravy. Pracovníci podniku Povodí Moravy (Větříček, Komzák) předvedli na dolním toku řeky Jihlavy rutinní odběr makrozoobentosu a fytobentosu v tekoucích vodách. Na blízkém rybníku (Nohavice) pak byli studenti seznámeni s různými technikami odběru vzorků ze dna, z volné vody i příbřežní vegetace (instruktáž prováděl dr. Sychra za pomoci Mgr. Poláška).
Cvičení v terénu, orientované na vodní makrofyta, se uskutečnilo 17. 5. na rybnících v blízkosti Hodonína. Cvičení vedl doc. Grulich za pomoci Mgr. Dřevojana. Studenti si vyzkoušeli techniku odběru, zpracování vzorků v terénu (třídění, fixace, signace) a procvičili si též příslušnou agendu (vyplnění terénního protokolu, včetně měření a hodnocení různých proměnných prostředí).

Odborné zajištění exkurze do Výzkumného ústavu vodohospodářského v Brně, která se konala 10. 5., měla na starost vedoucí oddělení hydrobiologie tohoto pracoviště, dr. Němejcová. Studenti byli seznámeni s procesem laboratorního zpracovávání odebraných vzorků bioty, především s algologickými metodami (ing. Sedláček), dále s vývojem hodnotících systémů a jejich principy, s příklady hodnocení ekologického stavu jednotlivých biologických složek (dr. Kokeš), sumárním hodnocením a problematikou mezinárodní interkalibrace metod hodnocení ekologického stavu vod (dr. Němejcová).

Předměty