Aplikovaná entomologie

Jaromír Vaňhara

Inovace výuky spočívá v postupné přeměně kurzu do typu výuky s velkým objemem samostatné praktické práce studentů (po 3 roky). Kurz je také průběžně aktualizován se zřetelem na praktické využívání poznatků. Výstupem je studijní materiál, který je nejen aktuální, ale i  využívající jako zaklad digitalizaci prezentovaných podkladů, které mají studenti k dispozici.

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

V průběhu semestru byly realizovány inovované lekce k následujícím tématům: Vstup do problematiky; Exobiologie, Bioindikace; Bionika, opylovači; Vojenská, politická, Forensní entomologie; Kulturní entomologie; Lékařská a veterinární entomologie; Zemědělská entomologie; Lesnická entomologie. Entomofauna potravinářských provozoven, skladišť a domácností; Snižování početnosti hmyzu nechemickou cestou; Hmyz a biologie ochrany přírody, selhání biol. ochrany.

Na přípravě materiálu pro výuku se spolu s vyučujícím podílel doc. Vladimír Ptáček, který zajistil exkurzi do chovné laboratoře se čmeláky a připravil výukový materiál:
studijní prezentace "Samotářské včely", "Včela medonosná" a "Čmeláci"
studijní sbírkové výukové krabice s opylovači

K tématu Nechemická ochrana - "hlístovky" vystoupil dr. Pavel Hyršl,  rovněž ve smluvní spolupraci. S oběma specialisty se počítá v budoucí výuce.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

Do digitalizované podoby byly pro studenty dokončenynásledující inovované textové bloky odpovídající jednotlivým lekcím (viz výše):

I. Historie (Entomologie v datech). Vstup (Úvod k Aplikované entomologii. Mezioborové vazby. Evoluční úspěch hmyzu. Vzájemné interakce hmyzu a člověka).
Využívání hmyzu člověkem
II. Paleoentomologie. Exobiologie.
III. Biodiagnostika (Indikace kvality životního prostředí).
IV. Opylovači.
V. Bionika.
VI. Armádní entomologie. Politická entomologie. Soudní entomologie.
VII. Suroviny (Zdroje obnovitelných surovin).
Vliv hmyzu na člověka
VIII. Lékařská a veterinární entomologie.
XI-X. Zemědělská entomologie.
XI. Lesnická entomologie.
XII. Sklady (Entomofauna potravinářských provozoven, skladišť a domácností, synantropové).
Vliv člověka na hmyz
XIII. Snižování početnosti hmyzu nechemickou cestou. Hmyz a biologie ochrany přírody. Kurz je vždy zakončován závěrečným vystoupením (prezentací) všech studentů.

Na přípravě materiálu pro výuku se spolu s vyučujícím opět podíleli externí spolupracovníci Pavel Hyršl, který připravil výukové materiály k tématu XIII. Snižování početnosti hmyzu (Biologický boj a využití hlístovek proti škodlivému hmyzu), a Vladimír Herber, jehož zkušenosti z přípravy e-learningových programů byly využity pro konzultaci digitalizace výuky Aplikované entomologie.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

Předměty