Terénní cvičení z entomologie

Michal Horsák, Igor Malenovský a externí spolupracovník Petr Kment

Náplní inovace terénního cvičení je rozšíření o laboratorní část, věnovanou determinaci nasbíraného materiálu a také změnu koncepce výuky v terénu. Inovace předmětu spočívala v odlišné organizaci výuky v terénu. Prezentace naloveného materiálu se odehrávala společně na předem zvolených bodech. Studentům byly před exkurzemi přiděleny taxonomické specializace, ve kterých studenti měli za úkol sledovat a detailně monitorovat nalezené zástupce. V laboratorní části si studenti osvojí preparaci jednotlivých skupin hmyzu, základní znaky tělní morfologie a prohloubí schopnost determinace jednotlivých taxonů. V rámci laboratorní části proběhnou také prezentace jednotlivých pozorovaných taxonů.

V rámci přípravy na terénní cvičení (březen až květen 2011) byla provedena následující práce:
nákup literatury, terénních a preparačních pomůcek (viz níže);
příprava tras a náplně exkurze na jednotlivých lokalitách;
zajištění možnosti vstupu do maloplošných chráněných území a spolupráce místních specialistů;
příprava preparačního praktika, organizace vypreparovaných zástupců hmyzu, determinace, štítkování a roztřídění určených zástupců vybraných k výukovým účelům.

jarní semestr 2011, výuka realizována v době 7.-20. 5.

Terénní cvičení se uskutečnilo s tímto programem:
7. 5. (sobota)
Mikulov, PR Svatý kopeček - jedná se zejména o rozmanitá společenstva skalních vápencových stepí a teplých nížinných lesů. Hlavní zájem byl soustředěn na lovení a pozorování hmyzu skalních stepí, kde se vyskytuje vysoká diverzita fytofágního hmyzu (křísů, ploštic, brouků a dalších taxonů). Mnoho vzácných a ohrožených zástupců bylo nalezeno ze skupiny ploštic, křísů a pavoukovců.
14.-15. 5. (sobota-neděle)
Hrabětice, NPR Travní dvůr - lokalita představuje cenný komplex měkkých a tvrdých lužních lesů, mokřadních luk a rákosin, často halofilní povahy, a dalších mokřadních biotopů. Pozornost byla soustředěna na mokřadní stanoviště, ukázka vodního hmyzu (jepic, vážek, ploštic, brouků a dalších skupin). Vzorkováno bylo také v řece Dyji a během sobotního večera byl instalován světelný lapač na ukázku odlovu hmyzu s noční aktivitou.
20. 5. (pátek)
Preparační praktikum - celodenní kurz sestával ze dvou bloků. V dopoledním bloku byly předvedeny běžné metody preparace hmyzu, každý student si v plném rozsahu samostatně vyzkoušel a osvojil tyto metody (preparace na špendlík, na štítek, na napínadlo, vyjmutí a konzervace kopulačních orgánů). V odpoledním bloku proběhla formou konferenčních příspěvků společná sumarizace a opakování pozorovaných zástupců. Studenti měli za úkol připravit prezentace v programu PowerPoint, při níž představili 20 pozorovaných zástupců ze své specializace. Pro doplnění znalostí byli zástupci nalezených druhů dále komentováni lektory kurzu. Poté proběhla ukázka determinace charakteristických zástupců za použití zakoupené literatury. K determinaci byl využit materiál, který byl vypreparován v dopoledním bloku. Odlov hmyzu, preparace, determinace a uskladnění materiálu byly umožněny díky pomůckám zakoupeným v rámci projektu.

Inovovaná podoba terénní výuky, při které jsou studentům přiděleny taxonomické specializace, ve kterých sledují a detailně monitorují nalezené zástupce, klade vysoké nároky jak na samotné studenty a jejich znalosti, tak i na odbornou erudici vedoucích exkurze. Na základě nabytých zkušeností z prvního běhu inovované výuky tak na straně vyučujících pokračuje odborná příprava pro další běhy terénního cvičení v následujících letech.

Konkrétně se v průběhu druhé poloviny roku 2011 jednalo o:
studium literatury k determinačně obtížným skupinám české fauny (rovnokřídlí, brouci tesaříkovití, střevlíkovití, hrotařovití, potemníkovití);
konzultace determinačně problematických zástupců se specialisty (ploštice);
zpracování sbírkového materiálu (obohacení o druhy získané v rámci přípravy a realizace jarních exkurzí).

Po úspěšném rozšíření několikadenního cvičení o laboratorní část, věnovanou determinaci nasbíraného materiálu, byla předpokládána realizace terénního cvičení dle stejného modelu i v jarním semestru 2012.
V rámci přípravy na terénní cvičení byla prováděna příprava na určování determinačně obtížné skupiny střevlíkovitých brouků v terénu (určovací literatura) a v laboratoři (preparace a determinace sebraných jedinců, štítkování a řazení materiálu do entomologických krabic).

S ohledem na nízký počet zapsaných studentů (zřejmě i zde se projevil obvyklý efekt zásadní inovace v minulém roce, kdy většina studentů se zájmem o tuto problematiku absolvovala první běh rozšířeného předmětu a došlo tím k určitému vyčerpání počtu možných zájemců) nebylo Terénní cvičení z entomologie v roce 2012 oficiálně vypsáno.

Pro několik studentů, kteří projevili zájem o cvičení i v tomto roce, byly uskutečněny exkurze v tomto rozsahu:
1. 5. (úterý): Černovický hájek (lužní porost na okraji Brna) a Černovická terasa (suchý ruderální či stepní biotop na písčitém substrátu)
11.-13. 5. (pátek-neděle): Žitný ostrov (jižní Slovensko), ostrov Veľký Lel a okolí obce Zlatno na Ostrove - koryto Dunaje, podunajské luhy, Číčovské mrtvé rameno (vodní biotopy, mokřady a lužní lesy), Čenkovská step (stepní biotop)

jarní semestr 2013, výuka realizována v době 1.-17. 5.

Terénní cvičení se uskutečnilo s tímto programem:
1. 5. (středa)
Sedlec, PP Skalky u Sedlece - předmětem exkurze byl průzkum a předvedení etomofauny rozmanitých společenstev stepních trávníků a křovinatých stanovišť na vápnitém podkladu. Hlavní zájem byl soustředěn na lovení a pozorování hmyzu v jarním aspektu lokality s vysokou diverzita fytofágního hmyzu (rovnokřídlých, ploštic, síťokřídlých a dalších taxonů). Mnoho specifických a ohrožených zástupců bylo nalezeno ze skupiny ploštic, suchozemských plžů a majkovitých brouků. K odlovu materiálu byly studenty využity zakoupené pomůcky.
11.-12. 5. (sobota-neděle)
Mohelno, NPR Mohelenská hadcová step - lokalita představuje unikátní komplex společenstev kamenitých stepí a křovin na specifickém hadcovém podkladu. Součástí rezervace jsou dnes i suťové lesy na granulitovém podloží na protějším svahu kaňonu řeky Jihlavy, kde proběhl první den exkurze. Naše pozornost byla soustředěna na srovnání společenstev suťových lesů a stepních biotopů, a i vodních zástupců makrozoobentosu řeky Jihlavy. Během druhé dne bylo na vlastní stepi učiněno několik pozoruhodných nálezů, například jeden druh vzácné kněžice byl pro Moravu pozorován po 61 letech. K odlovu materiálu byly využity i další zakoupené pomůcky, z důvodu deště však některé metody lovu nebylo možno aplikovat.
17. 5. (pátek)
Preparační praktikum - celodenní kurz ze dvou bloků: V dopoledním bloku byly předvedeny běžné metody preparace hmyzu, každý student si v plném rozsahu samostatně vyzkoušel a osvojil tyto metody (preparace na špendlík, na štítek, na napínadlo, vyjmutí a konzervace kopulačních orgánů). V odpoledním bloku proběhla formou konferenčních příspěvků společná sumarizace a opakování pozorovaných zástupců (studentské prezentace, v nichž představili 20 pozorovaných zástupců ze své specializace) s komentářem lektorů kurzu. Poté proběhla ukázka determinace charakteristických zástupců s využitím materiálu, který byl vypreparován v dopoledním bloku.

Na přípravě materiálů, vedení terénních exkurzí i preparačního praktika se opět podílel externí spolupracovník Petr Kment.

Předměty