Systém a fylogeneze hmyzu

Jaromír Vaňhara (vyučující a garant předmětu), Igor Malenovský,  Rudolf Rozkošný (konzultace) ve spolupráci s externími specialisty

Systematický předmět, navazující na bakalářský předmět Základy entomologie, rozšiřuje nabídku výuky entomologie s využitím specialistů na jednotlivé řády hmyzu.
Přínosem je zasvěcený výklad, studijní materiály i kontakt s odborníky pro dané skupiny; princip takové spolupráce se zvanými, zejména externími, specialisty je již dlouhodobě vyzkoušen a s dobrým ohlasem u studentů, je počítáno s jeho širokým využitím i v dalších letech.

Rozsahem zapojení zvaných specialistů tento předmět zřejmě nemá ve studijních plánech zoologie obdoby. S ohledem na efektivitu využití jejich kapacity v poměru k počtu studentů je tak předurčen k vypsání v dvouletém cyklu - po pilotním úspěšném běhu v roce 2011 je tedy dále připravován pro jarní semestr 2013.

Nedílnou součástí výuky v kurzu zaměřeném na konkrétní skupiny hmyzu jsou i praktické ukázky konkrétních zástupců; k tomuto účelu byla provedena kontrola stávajících sbírek hmyzu používaných k výuce a analýza možností jejich doplnění a vylepšení. Na přípravě sbírek, představujících studentům zástupce jednotlivých probíraných skupin hmyzu, se spolu s vyučujícími a externími odborníky na konkrétní skupiny podílí Jan Sychra coby kurátor zoologických sbírek na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU. Tyto sbírky budou využívány pro studijní účely v rámci celého modulu Entomologie (popř. Zoologie bezobratlých, Magisterská státní zkouška apod.); nebudou tak zcela logicky budovány sbírky jen pro každý předmět zvlášť, protože tak budou šetřeny nejen ekonomické zdroje a vynaložené úsilí, ale zejména hmyz, který je zapotřebí nalovit.

jarní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 21. 2.-20. 5.

V jarním semestru 2011 proběhlo celkem 13 lekcí s touto náplní:
Systematika hmyzu. Vývoj systému hmyzu v historii vědy, milníky jeho chápání, současné teorie a klasifikace hmyzu, kontroverzní body. Fylogenetický původ hmyzu, vyhynulé fosilní řády.
Hexapoda (šestinozí):
Entognatha (skrytočelistní): Protura (hmyzenky), Campodeina (štětinatky), Japygina (škvorovky), Collembola (chvostoskoci)
Ectognatha, Insecta (jevnočelistní, hmyz): Archeognatha (chvostnatky), Zygentoma (rybenky), Pterygota (křídlatí)
Palaeoptera (starokřídlí): Ephemeroptera (jepice), Odonata (vážky)
Neoptera (novokřídlí): Plecoptera (pošvatky)
Polyneoptera (mnohožilní): Blattodea (švábi), Isoptera (všekazi), Mantodea (kudlanky), Zoraptera (drobnělky), Grylloblattodea (cvrčkovci), Mantophasmatodea, Phasmatodea (strašilky), Embioptera (snovatky), Dermaptera (škvoři)
Orthoptera: Ensifera (kobylky), Caelifera (saranče)
Hemiptera: Sternorrhyncha (mšicosaví), Cicadomorpha (křísi), Fulgoromorpha (svítilky)
Acercaria (Paraneoptera)
Psocodea: Psocoptera (pisivky), Amblycera (luptouši), Ischnocera (péřovky), Anoplura (vši), Rhynchophthirina (všiváci), Thysanoptera (třásněnky)
Heteroptera (ploštice): Gerromorpha, Nepomorpha, Cimicomorpha, Pentatomomorpha
Holometabola: Megaloptera (střechatky), Raphidioptera (dlouhošíjky), Neuroptera, Planipennia (síťokřídlí), Mecoptera (srpice)
Coleoptera (brouci)
Strepsiptera (řásnokřídlí), Siphonaptera (blechy), Trichoptera (chrostíci)
Lepidoptera (motýli)
Hymenoptera (blanokřídlí)
Diptera (dvoukřídlí)

Na vedení výuky se kromě kmenových učitelů předmětu podíleli Světlana Zahrádková (jepice), Veronika Konvičková (vážky), Jindřiška Bojková (pošvatky), Peter Fedor (třásněnky), Oldřich Sychra (další řády skupiny Psocodea), Petr Kment (ploštice), Jan Ševčík (střechatky, dlouhošíjky, síťokřídlí a srpice), Petr Komzák (chrostíci), Zdeněk Laštůvka (motýli) a Petr Bogusch (blanokřídlí). Na přípravě výuky (podkladů pro výuku a sbírek) se podíleli též Robert Vlk (řády skupiny Polyneoptera) a Edmund Sedlák (chrostíci).

Pilotní běh předmětu (svou náplní značně rozsáhlého) přinesl řadu zkušeností a podnětů pro zlepšení a doplnění jeho náplně pro další roky. V dalším průběhu pokračuje revize a vylepšování výukových podkladů a sbírek. Revizí v roce 2011 prošly výukové podklady v těchto tématech:
Charakteristika hmyzu a základní znaky, podíl hmyzu na světové fauně
Původ hmyzu a vyhynulé fosilní skupiny
Molekulární hodiny, historický vývoj a paleontologické doklady, nejstarší fosilie a podobnost s Entognathy, masivní rozvoj v permu a křídě
Diverzita skutečná a teoretická, druhy popsané a nepopsané
Evoluční přednosti hmyzu, příčiny druhové rozmanitosti
Ekologické vztahy k rostlinám
 
Korýši a hmyz, vývojové konsekvence a podobnosti v ultrastruktuře, skupina Pancrustacea
Vztah ke skupině Tracheata a stonožkovcům
Příbuzní hexapodů, mořské formy, akvatické a terestrické formy
Hexapoda a Insecta, tagmatizace těla, 1 pár tykadel a typické ústní ústrojí
Vznik křídel a metamorfóza hmyzu jako dvě zásadní evoluční novinky
3 páry nohou, redukce abdominálních končetin
Vývoj nervové soustavy, funkce Hox-genů
 
Vývoj systému (Aristoteles, Swammerdam, Linné, Fabricius) a pojetí fylogeneze hmyzu (Handlisch, Tillyard, Martynov, Hennig, Kristensen)
Pojetí recentních řádů, přehled systému
Třída Entognatha, hlavová kapsula a další znaky
Collembola (Poduromorpha, Entomobryomorpha, Symphypleona, Sminthuridae), redukce zadečkových článků, skákací furka, ommatidia, redukce vzdušnic, pravidelné svlékání, potravní preference, konvergence habitu, ekologie a ekomorfózy, vývoj a rozšíření
Protura, anamorfie, rudimenty abdominálních končetin, redukce břišní nervové pásky
Třída Ectognatha, bezkřídlé řády ze skupin Archaeognatha a Zygentoma
Vyšší klasifikace Pterygot (křídlatých) a fosilní řády hmyzu
V průběhu roku 2012 pokračuje revize a doplnění výukových podkladů v následujících tématech:
Vidličnatky - Campodeina a Japygina - znaky, biologie a rozšíření
 
Třída Entognatha - základní morfologické znaky, ústní ústrojí, tykadlo, nohy a terminálie
- přehled okřídleného hmyzu, fosilní řády, Polyneoptera a Endopterygota
- Palaeodictyopterida, 4 vyhynulé řády z karbonu a permu, fosilní doklady z různých částí světa
 
Skupina Archaeognatha - složené oči, monocondylia, čelistní makadla, terminální štět, kyčelní váčky a styly, jednoduché terminálie; rozmnožování, vývoj, biologie, rozšíření
 
Palaeoptera vs. Neoptera, vztahy uvnitř skupiny Endopterygota
Odonatoptera a skupiny současných vážek
Ephemeroptera - úprava prezentace, rozšíření sbírkových materiálů
 
Polyneoptera a přehled řádů skupiny
synapomorfie Dictyopter, skupina Protorthoptera
Titanoptera, Caloneurodea a Paraneoptera, příbuzenské vztahy
Skupina Paraneoptera: Psocodea, Thysanoptera a Hemiptera
 
Nové pojetí řádu Psocoptera oproti dřívější parafyletické skupině
- Amblycera, Liposcelididae, Troctomorpha, Anoplura, Rhynchophthirina a Ischnocera
 
Thysanoptera - morfologie, hypognátnní ústní ústrojí, úzká křídla, apterie, kladélko, remetabolie, ekologie, fytofágové a dravci, hospodářský význam
 
Sternorrhyncha, znaky, jiný typ tykadel, 1-2 články chodidla, Psyllinea, zadní nohy skákací, škůdci ovocných stromů a zeleniny
- Aleyrodinea, voskové vrstvy, puparia, výskyt ve sklenících
- Aphidinea, voskové poprašky, polymorfie, polyfágie, migrace, dicyklické druhy, hospodářský význam
- Coccinea, nápadný dimorfizmus, přisedlé larvy a samice, na kůře a listech, peckoviny
Auchenorrhyncha - základní znaky, štětinatá tykadla, 3 články chodidla, Fulguroidea a Cicadoidea
Heteroptera - obecné znaky, hypognátní nebo prognátní hlava, ústní stylety, polokrovky, zápašné žlázy, typy nohou, asymetrické pohlavní orgány
- paurometabolie a epimetabolie, ekologické skupiny, druhy fytofágní, dravé a krevsající, druhy vodní, na povrchu vody, suchozemské a štěnice
- hospodářský význam, druhy na kulturních rostlinách, vektoři, parazité ptáků, netopýrů a člověka
- pravé ploštice a skupiny Homopter, rozdílné systematické pojetí
současné názory na systém Homopter, srovnání skupin, příbuzenské vztahy a morfologické rozdíly,
- ekologie, biologie a vývoj Homopter, adaptace fytofágních škůdců, ústní ústrojí, přisedlé formy, voskové poprašky, rhinaria, skákací nohy, hálky a symbionti
- ekologické skupiny: výskyt na rostlinách, v mechu, pod kůrou, na kořenech
 
Holometabola - základní společné znaky, typy metamorfózy, tendence k vytváření klidového stadia, systematické členění
Megaloptera - ortognátní hlava, kousavé ústní ústrojí, specifická žilnatina, chybějící kladélko, typická vajíčka, larvy ve vodě, dravý hmyz, přehled našich druhů
Raphidioptera - ortognátní hlava, 2-3 ocelli, kousavé ústní ústrojí, tyčinkovitý prothorax, křídlo s plamkou, samice s kladélkem, dravé terestrické larvy, pohyblivé pochvy kusadel u kukel, vylézání před emergencí, rozlišovací znaky našich 10 druhů
Planipennia - hustá žilnatina křídel, nitkovitá nebo paličkovitá tykadla, přední nohy někdy loupeživé, kladélko chybí, vajíčka někdy na stopkách, dravé kampodeoidní larvy, 80 druhů v 8 čeledích
- Mantispidae: pakudlanka jižní, přední nohy připomínají kudlanku, 2 teplomilné druhy s nápadnou kresbou a tykadly na konci rozšířenými
- Myrmeleontidae: velké druhy, síťovitá žilnatina, dravé larvy
- Coniopterygidae: zjednodušená žilnatina, hmyz převážně lesních biotopů, rozlišovací znaky našich 14 druhů
- Osmylidae a Sisyridae: čeledi s vodními larvami, jediný druh strumičníka se skvrnitými křídly, 3 druhy vodnářek, larvy ve sladkovodních houbách
- Chrysopidae a Hemerobiidae: predátoři mšic, základní znaky, biologie, rozšíření, naše fauna
Mecoptera - prodloužená hlava, hustá žilnatina, speciální genitál samců, dravci, ostnité larvy v půdě, rody Boreus, Bittacus, Panorpa
Trichoptera - ortognátní hlava, nitkovitá tykadla, thyridium na křídlech, na nohách struhy, u samců gonopody, přehled našich druhů, jejich ekologie a rozšíření
- dravé larvy, typ kampodeoidní a eruciformní, schránky endogenní a exogenní, volné larvy (různá sklerotizace hrudi a typ žaber), ekologie larev, bioindikační význam
Siphonaptera - adaptace k ektoparazitismu, ploché tělo, krátká tykadla, bodavě savé ústní ústrojí, ktenidia, homonomní členění hrudi, abdomen 10 článků, nejvýznamnější naše druhy a jejich hostitelé

Pro potřeby praktické výuky byly v rámci tohoto kurzu renovovány demonstrační sbírky jednotlivých skupin, blížší informace zde.

V průběhu zimy a jara byla provedena revize a doplnění výukových podkladů v těchto tématech:
Diverzita hmyzu a její evoluce, původ hmyzu a příbuzné skupiny, systematika skupiny Hexapoda. Vývoj systému hmyzu v historii vědy, milníky jeho chápání, současné teorie a kontroverzní body.
Synapomorfie Hexapoda, Entognatha a Ectognatha, fylogenetické vztahy v rámci Entognatha (různé hypotézy), systematika a biologie řádů Collembola, Protura, Diplura, Archaeognatha a Zygentoma.
Synapomorfie Pterygota, různé fylogenetické hypotézy o vztazích Ephemeroptera, Odonata a Neoptera, systematika prvohorních vymřelých řádů Odonatoptera a Palaeodictyoptera.
Odonata (vážky) - synapomorfie a morfologické charakteristiky řádu, evoluce křídelní žilnatiny, morfologie nedospělých stadií, vývoj a reprodukce, diverzita a biogeografie světové fauny, základní systematické členění, přehled fauny ČR.
Polyneoptera - synapomorfie skupiny, vztah k ostatním řádům hmyzu;
- řády Zoraptera (drobnělky), Embioptera (snovatky), Phasmatodea (strašilky), Dermaptera (škvoři), Grylloblattodea (cvrčkovci), Mantophasmatodea (strašilkovci).
Paraneoptera - synapomorfie skupiny, vztah k ostatním řádům hmyzu;
- řád Thysanoptera (třásněnky), jeho systematika a biologie.
Hemiptera - skupiny Auchenorrhyncha (křísi) a Sternorrhyncha (mšicosaví).
Holometabola - skupiny Strepsiptera (řásnokřídlí), Siphonaptera (blechy) a Coleoptera (brouci).

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

V jarním semestru 2013 proběhla podruhé výuka nového systematického předmětu s využitím specialistů pro jednotlivé řády hmyzu - celkem 13 lekcí s touto náplní:
1. Známá druhová diverzita hmyzu, odhady skutečného množství druhů na Zemi. Možné příčiny evoluční úspěšnosti hmyzu, evoluce křídla a proměny dokonalé jakožto zásadních evolučních novinek. Hexapoda (šestinozí, hmyz v širším slova smyslu), synapomorfie skupiny, příbuzenské vztahy v rámci Arthropoda, hypotézy Tracheata (Atelocerata) a Pancrustacea (Tetraconata). Nejstarší dochované fosilie hmyzu. Historický vývoj chápání systému hmyzu, současné hypotézy o fylogenezi a řádová klasifikace Hexapoda.
- Třída Entognatha (skrytočelistní): synapomorfie, hypotézy o fylogenetických vztazích v rámci skupiny. Řád Collembola (chvostoskoci): synapomorfie, stavba těla, vývoj, nepřímý přenos spermatu, anhydrobióza, ekomorfóza, způsob života, diverzita, fylogeneze a klasifikace, podřády Poduromorpha, Entomobryomorpha, Symphypleona, příklady zástupců ve fauně ČR. Řád Protura (hmyzenky): synapomorfie, stavba těla, vývoj, způsob života, diverzita, fylogeneze a klasifikace. Řád Diplura (vidličnatky): synapomorfie, stavba těla, způsob života, diverzita, fylogeneze a klasifikace, charakteristika podřádů Campodeina (štětinatky) a Japygina (škvorovky), fauna ČR.
- Třída Ectognatha (jevnočelistní, hmyz v užším slova smyslu), synapomorfie, stavba ústního ústrojí, tykadel, kráčivých končetin, kladélka, terminální štět. Řád Archaeognatha (chvostnatky): stavba těla, pohlavních orgánů, rozmnožování, způsob života, diverzita. Dicondylia: synapomorfie, dikondylní mandibuly. Řád Zygentoma (rybenky): stavba těla, způsob života, diverzita, fauna ČR, fylogenetické postavení druhu Tricholepidion gertschi.
2. Pterygota (křídlatí): synapomorfie, stavba báze křídla, fylogenetické vztahy na bázi skupiny, hypotézy Palaeoptera, Metapterygota a Chiastomyaria, problémy interpretace morfologických a molekulárních znaků. Nadřád Odonatoptera: fosilní řády Geroptera a Odonatoptera, recentní Odonata (vážky): synapomorfie, evoluce křídelní žilnatiny, stavba těla dospělce a nymfy (najády), přímé létací svaly, stavba primárních a sekundárních kopulačních orgánů, kopulační chování, vývoj, ekologie a význam vážek, diverzita recentní světové fauny, fylogeneze, podřády Zygentoma (stejnokřídlice, motýlice), Epiprocta, infrařády Epiophlebioptera a Anisoptera (různokřídlice šídla), fauna vážek ČR, přehled čeledí a vybraných druhů vyskytujících se v ČR. Vymřelý nadřád Palaeodictyopterida, řády Palaeodictyoptera, Megasecoptera a Diaphanopterodea. Ŕád Ephemeroptera (jepice): synapomorfie, stavba těla dospělce a nymfy, subimago, vajíčka, typy nymf a způsob pohybu, rozmnožování a vývoj, potrava, dýchání, fylogeneze a klasifikace, rozšíření, přehled vybraných čeledí.
3. Nadřád Neoptera. Kohorta Polyneoptera (mnohožilní): synapomorfie skupiny, fylogenetické vztahy mezi řády. Řády Zoraptera (drobnělky), Embioptera (snovatky), Phasmatodea (strašilky), Grylloblattodea (cvrčkovci), Mantophasmatodea (strašilkovci) a Dermaptera (škvoři): morfologická charakteristika, způsob života, rozšíření, diverzita, klasifikace, fauna škvorů ČR. Plecoptera (pošvatky): stavba těla dospělce a nymfy, vajíčka, diverzita, fylogeneze, podřády Antarctoperlaria a Arctoperlaria, chování a bioakustika, přehled čeledí světové fauny, zástupci v ČR.
4. Dictyoptera: řád Blattodea (švábi), stavba těla, vývoj, způsob života, přehled čeledí, fauna ČR, vybraní zástupci světové fauny, Isoptera (všekazi, termiti), fylogenetické vztahy k ostatním švábům, biologie, diverzita a rozšíření, západopalearktická fauna; řád Mantodea (kudlanky), stavba těla, vývoj, chování, diverzita, evropská fauna. Řád Orthoptera (rovnokřídlí), stavba těla, vývoj, chování, podřády Ensifera (kobylky) a Caelifera (saranče), přehled světové a české fauny.
5. Kohorta Paraneoptera: synapomorfie, vývojové tendence, fylogenetické vztahy mezi řády. Řád Psocodea (pisivky), tradiční a současná klasifikace na základě fylogeneze, polyfylie Phthiraptera; morfologie neparazitických skupin, podřády Trogiomorpha, Psocomorpha, Troctomorpha; morfologie, vývoj, hostitelé a klasifikace parazitických skupin: Rhynchopthirina (všiváci), Anoplura (vši), Ischnocera (péřovky), Amblycera (luptouši); hospodářsky a medicínsky významní zástupci, hostitelská specifita, koevoluce, sběr a preparace. Řád Thysanoptera (třásněnky): morfologická charakteristika, vývoj, způsob života, klasifikace, diverzita, podřády Terebrantia a Tubulifera, přehled čeledí, hospodářský význam.
6. Řád Hemiptera (polokřídlí): synapomorfie, stavba a funkce ústního ústrojí, fylogeneze a systematické členění, způsob obživy a příslušné adaptace fytofágních skupin, filtrační komora, endosymbionti, voskotvorné žlázy, hospodářský význam. Podřád Sternorrhyncha (mšicosaví), charakteristika, systematické členění. Nadčeleď Psylloidea (mery): morfologická charakteristika dospělců a nymf, hostitelská specializace, hálky, lerps, životní cyklus středoevropských druhů, fylogeneze a systematické členění, fauna ČR, hospodářsky významné druhy, sběr, monitoring, preparace a určování. Nadčeleď Aleyrodoidea (molice): morfologie dospělců a nymf, diverzita a systematické členění, fauna ČR, introdukovaní skleníkoví škůdci, sběr, preparace a determinace. Nadčeleď Aphidoidea (mšice): morfologická charakteristika, životní cykly, ekologie, diverzita a systematické členění, přehled čeledí se zvláštním zřetelem k fauně ČR a hospodářsky významným druhům, sběr,preparace a determinace. Nadčeleď Coccoidea (červci): morfologie samců a samic, vývoj, diverzita a systematické členění, přehled čeledí se zvláštním zřetelem k fauně ČR a hospodářsky významným druhům, sběr, preparace a determinace. Podřád Auchenorrhyncha (křísi): morfologická charakteristika, vývoj, infrařády Fulgoromorpha (svítilky) a Cicadomorpha (křísi), morfologická charakteristika a přehled čeledí, způsob života, zvukotvorný orgán (tymbál), brochosomy, sběr, preparace a determinace. Podřád Coleorhyncha: morfologická charakteristika, diverzita a rozšíření.
7. Podřád Heteroptera (ploštice): morfologie dospělce, stavba hlavy, hrudi, pachové žlázy, polokrovky, pterygopolymorfismus, rozmnožování a vývoj, bioakustika, způsob života na souši a ve vodním prostředí, diverzita, fylogeneze, systematické členění, infrařády Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Gerromorpha, Nepomorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha, Pentatomorpha, morfologická a biologická charakteristika, přehled čeledí světové fauny se zvláštním zřetelem k fauně ČR.
8. Kohorta Holometabola (Endopterygota): synapomorfie skupiny, fylogenetické vztahy mezi řády. Řád Megaloptera (střechatky): morfologická charakteristika dospělců, larev a kukel, způsob života, rozšíření, diverzita, přehled čeledí, fauna ČR. Řád Raphidioptera (dlouhošíjky): morfologie dospělců a larev, způsob života, přehled čeledí, fauna ČR. Řád Neuroptera (síťokřídlí): morfologie, dospělců, larev a kukel, způsob života, diverzita, přehled čeledí se zvláštním zřetelem k fauně ČR.
- Skupina Antliophora. Řád Mecoptera (srpice): morfologie dospělců, larev a kukel, způsob života, přehled čeledí se zvláštním zřetelem k fauně ČR.
9. (pokračování skupiny Antliophora) Siphonaptera (blechy): synapomorfie, fylogenetické vztahy k Mecoptera, morfologie dospělců, adaptace k parazitickému způsobu života, vývoj, morfologie larev, ekologie a klasifikace, medicínský význam, přehled významných druhů, přenos patogenních mikroorganismů a parazitů. Ŕád Strepsiptera (řasnokřídlí): charakteristika řádu, systematické postavení v rámci Holometabola, morfologie samců, samic a larev, životní cyklus, hostitelská specializace, diverzita, manipulace hostitele, fylogeneze a klasifikace, přehled fauny ČR.
- Řád Trichoptera (chrostíci): morfologie dospělců, larev, kukel a vajíček; sběr, konzervace a determinace; fosilní záznam, fylogeneze a systematické členění, příbuzenské vztahy skupiny v rámci hmyzu (Amphiesmenoptera).
10. Řád Lepidoptera (motýli): charakteristika řádu, morfologie dospělců, vajíček, larev a kukel, historie výzkumu skupiny, systematické členění, diverzita fauny ČR a stav jejího poznání, přehled čeledí a vybraných druhů, migrující druhy, izolované a reliktní výskyty, vymizelé druhy na území ČR.
11. Řád Coleoptera (brouci): diverzita, habitatová specializace, morfologie dospělců a larev, fylogeneze a systematické členění. Podřády Archostemmata, Myxophaga, Adephaga a Polyphaga: morfologická charakteristika, diverzita a přehled čeledí, způsob života, rozšíření, se zvláštním zřetelem k fauně ČR.
12. Řád Diptera (dvoukřídlí): morfologie dospělců, larev a kukel, metody sběru, determinační znaky, tradiční systematické členění a fylogeneze, skupiny Nematocera (dlouhorozí) a Brachycera (krátkorozí), přehled čeledí se zvláštním zřetelem k fauně ČR.
13. Řád Hymenoptera (blanokřídlí): synapomorfie skupiny, fylogenetické vztahy k ostatním řádům hmyzu, morfologie dospělců, larev a kukel, vývoj, tradiční systematické členění a současná hypotéza o fylogenezi, skupiny Symphyta (širopasí) a Apocrita (štíhlopasí), přehled nadčeledí a čeledí, jejich morfologická charakteristika, způsob života a diverzita se zvláštním zřetelem k fauně ČR.

Na vedení výuky se kromě kmenových učitelů předmětu podíleli Světlana Zahrádková (jepice), Oldřich Sychra (pisivky), Robert Vlk (švábi, kudlanky a rovnokřídlí), Petr Kment (ploštice), Jan Ševčík (střechatky, dlouhošíjky, síťokřídlí a srpice), Petr Komzák (pošvatky a chrostíci), Zdeněk Laštůvka (motýli) a Petr Bogusch (blanokřídlí).

Fotogalerie předmětu

Předměty