Cvičení z půdní zoologie

Jiří Schlaghamerský

Tento nový předmět vzniká v návaznosti na přednášku Pedobiologie. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti získané na této přednášce (lze jej ale absolvovat i nezávisle na ní) především po praktické stránce. Studenty seznamuje s metodami užívanými v daném oboru a to částečně formou malého projektu: popis a hodnocení stanoviště - např. typ půdy, humusová forma; stanovení půdní struktury, textury, reakce a vodní kapacity; sběr půdní fauny, resp. odběr půdních vzorků a extrakce půdních živočichů z nich; třídění a determinace získaného materiálu; základní zpracování získaných dat až po závěrečnou zprávu. Absolventi cvičení si mají osvojit základní pedozoologické pracovní postupy či metody. Tyto práce si na menších odborných pracovištích odborníci stále často provádějí sami - na druhé straně tam, kde jsou částečně prováděny technickým personálem uvnitř či vně vlastního pracoviště (či kde jsou údaje přebírany z literatury), je potřeba, aby půdní zoolog získal alespoň základní představu o jejich praktickém provádění, náročnosti, možných chybách, kterým mohou být data zatížena apod. Absolventi cvičení tak získají lepší představu o charakteru půdně zoologické práce, získají konkrétní znalosti a dovednosti a zvýší se jejich komunikační schopnost (mimo jiné tímto absolventi získají určitý společný základ s absolventy aplikovaně zaměřených pedologických či pedobiologických směrů). To vše zvýší jejich schopnost se uplatnit jak na odborných pracovištích, tak také v aplikované sféře.
Nový předmět je připravován k realizaci v jarním semestru 2014. S ohledem na počet studentů pedozoologického zaměření, hranici efektivity výuky pro menší počet osob a vyrovnání možných výkyvů počtu zájemců z roku na rok se tak jeví jako optimální budoucí výuka Cvičení z půdní zoologie v dvouletém cyklu.

Předměty