Státní závěrečná zkouška ze zoologie

Přípravu zajišťují Michal Horsák, Jana Schenková a Jan Sychra (zkušební komisaři pro SZZ a vyučující zoologických předmětů magisterského studia) a Marcela Růžičková (technická výpomoc).

Pro potřeby magisterských státních závěrečných zkoušek jak v odborném, tak učitelském studiu je vytvářena prezenční sbírka bezobratlých organizmů, která bude základní učební pomůckou pro studenty magisterského studia, kteří se budou připravovat na SZZ. Zároveň bude vystaven seznam taxonů v ní obsažených na webu ústavu.
Práce na přípravě sbírky spočívá v sestavení a vypracování strukturovaného seznamu vybraných taxonů, jejich sběru, konzervaci, determinaci a preparaci s postupným doplněním chybějících taxonů. Významným přínosem sbírky pro studenty je stálá možnost studia kritických taxonů pro praktickou poznávací část státní zkoušky.
S využitím sbírky je počítáno i pro studium kritických taxonů živočichů v dalších předmětech připravovaných modulů Entomologie, Arachnologie nebo Půdní zoologie.

V období do konce prosince 2010 proběhla tvorba seznamu taxonů vybraných k zařazení do sbírky, byla zpracována praktická koncepce sbírky (v jaké podobě bude sbírka fungovat, v jakém médiu budou jednotlivé taxony konzervovány, uložení sbírky a pod.), povětšinou ze staršího terénního materiálu byly vybrány požadované taxony, část z nich byla nově determinována, u vybraných taxonů průběžně probíhala jejich preparace. Ke konci roku bylo ve sbírce pro SSZ přítomno již 60 taxonů ze zamýšlených cca 130.

V období první poloviny roku 2011 byl průběžně prováděn sběr, determinace a preparace dalších vybraných druhů bezobratlých živočichů (pijavic, různých zástupců hmyzu) a konzultace s experty na jednotlivé taxonomické skupiny.

Ke zpracování sbírky v uvedeném období významnou měrou přispěli externí spolupracovníci Jan Budka a Jiří Procházka.

V období druhé poloviny roku 2011 byla průběžně prováděna preparace živočichů, kontrola připravených preparátů, doplnění a opravy popisků především k těmto skupinám: měkkýši, ploštěnci, kroužkovci, ploštice, jepice, chrostíci, vodní a suchozemští brouci; v menší míře se uvedená práce týkala i dalších skupin suchozemských živočichů.

zakončení jarního semestru 2012, zkouška realizována ve dnech 20. a 21. 6. (Systematická biologie a ekologie) a 11. 6. (Učitelství biologie pro střední školy)

Dva roky byla budována a postupně doplňována prezenční sbírka bezobratlých organizmů pro poznávací část státní závěrečné zkoušky; v připravené podobě byla poprvé použita pro završení magisterského studia zoologických oborů v červnu 2012 (SZZ jsou ve studijních plánech biologie na MU vedeny jako samostatné předměty pro studium odborného i učitelského zaměření)

V období první poloviny roku 2012 byla postupně dokončena příprava podkladů, determinace a doplnění preparátů, třídění a popisování nového materiálu. Přehled taxonů současné sbírky bezobratlých (strany 7-9).

Na základě konzultací s kolegy z jiných vysokých škol v České republice za účelem proběhlo srovnání obsahu státnicové sbírky s obdobnými sbírkami na jiných školách (pokud je mají vytvořené) a případné zjištění, které druhy je vhodné do sbírky doplnit.

V průběhu léta a podzimu 2012 byla sbírka průběžně doplňována o zástupce pijavek, vodních brouků, vážek, vodních ploštic - konkrétně jde o preparaci a opatření preparátů jmennými štítky.

V průběhu zimy a jara 2013 přibyli do sbírky zástupci mlžů (slávky, škeblovití) a pijavek (čelistnatky). Průběžně jsou též doplňovány nové kusy (výměna za lepší exempláře) a zpřesňována determinace ve stávající sbírce.

zakončení jarního semestru 2013, zkouška realizována ve dnech 13. a 14. 6. (Ekologická a evoluční biologie) a 27. 6. (Učitelství biologie pro střední školy)

Postupně doplňovaná sbírka (obohacená o další materiál získaný v průběhu terénní práce a cvičení během roku) pak byla využita v roce 2013.

Na budování zoologických sbírek (kromě zde uvedené též sbírky pro entomologické předměty) se v průběhu zimy a jara podíleli spolupracovníci Jan Budka a Jiří Procházka.

Předměty