Determinace vodních bezobratlých - cvičení

Jana Schenková s kolektivem spolupracovníků (vyučující předmětu) a Marcela Růžičková (laboratorní a technická výpomoc)

Specializovaný předmět, který vznikl na bázi dřívějšího determinačního cvičení z bezobratlých (rozdělením na determinační cvičení zaměřené na poznání vodních bezobratlých a determinační cvičení ze suchozemských bezobratlých). Určovací kurz zaměřený na různé skupiny vodních organismů, přínosný pro studenty evertebratologického, entomologického a hydrobiologického zaměření.
Předmět vhodným způsobem doplňuje další předměty entomologie a zoologie bezobratlých, zaměřené spíše na obecnou charakteristiku různých skupin organismů, jejich fylogenetické vztahy a ekologické nároky. Toto je v první řadě determinační cvičení, které má studenty naučit určovat konkrétní zástupce, se kterými se mohou setkat při zpracování bakalářské či diplomové práce i později v odborné praxi.
Rozšířené pojetí předmětu zaměřeného na vodní bezobratlé umožní postihnout víc skupin do hlubší úrovně poznání. Studenti zaměření hydrobiologickým směrem budou odcházet do výzkumných institucí i do praxe s dobrou znalostí determinace všech významných taxonů vodních bezobratlých.
Pro rozšířený kurz bude kromě nového obsahu zapotřebí získat i nový materiál k determinaci a novou determinační literaturu pro skupiny, které doposud nebyly náplní cvičení, i pro rozšíření znalostí o stávajících skupinách.

Základním cílem cvičení je určování zástupců různých skupin vodních živočichů. Bez této schopnosti se absolvent nemůže v praxi uplatnit, ať už v odborné či aplikované sféře. Náplní cvičení je tedy determinace živého i fixovaného materiálu, dospělců i larválních stadií. Jako pracovní pomůcky jsou využity určovací materiály (klíče k určování jednotlivých taxonů), vydané v literatuře nebo připravené učiteli předmětu přímo pro tento účel.
V průběhu roku 2011 proběhl výběr skupin vodních bezobratlých, které budou do inovovaného předmětu zahrnuty, s ohledem na význam jednotlivých skupin a případně možnosti získat pro výuku specialisty na vybrané skupiny.
Konkrétně byl v daném období zpracován výběr zástupců (s ním spojené determinační literatury) a zahájena příprava výuky pro skupinu Clitellata (Hirudinida - pijavice, Oligochaeta - máloštětinatci) - determinace vybraných zástupců a příprava výukových prezentací.
Na přípravě materiálu pro tento předmět (který mohl být zčásti využit již pro stávající determinační cvičení z bezobratlých) se podílel externí spolupracovník Petr Kment.
V návaznosti na přípravu materiálu pokračovala příprava organizace výuky a zajištění zapojení externistů.

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

V jarním semestru 2012 bylo v rámci předmětu procvičeno určování těchto skupin bezobratlých:
"Oligochaeta" (máloštětinatí kroužkovci) - 22. 2., J. Schenková
Diptera (dvoukřídlí) mimo čeleď Chironomidae - 29. 2., P. Pařil
Ephemeroptera (jepice) - 7. 3., S. Zahrádková
Mollusca (měkkýši) - 14. 3., M. Horsák
Planktonní "Crustacea" (korýši) - 21. 3., M. Zhai
Hirudinida (pijavice) - 28. 3., J. Schenková
Plecoptera (pošvatky) - 4. 4., J. Bojková
Diptera: čeleď Chironomidae (pakomáři) - 11. 4., V. Syrovátka
Odonata (vážky) - 18. 4., M. Straka
Trichoptera (chrostíci) - 25. 4., E. Sedlák
Heteroptera (ploštice) - 2. 5., P. Kment
Coleoptera I (brouci čeledí Elmidae, Hydraenidae a dalších) - 9. 5., M. Straka
Coleoptera II (brouci čeledí Dytiscidae, Hydrophilidae a dalších) - 16. 5., J. Sychra
V letním a podzimním období roku 2012 byly
aktualizovány výukové materiály dle aktuálně dostupných literárních a informačních zdrojů:
- jepice (dle nově vyšlé monografie Bauernfeind et Soldán: Ephemeroptera of Europe): čeledi Baetidae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Ephemerellidae, Ephemeridae, Caenidae;
připraven materiál pro cvičení - pro ukázkovou pitvu a přípravu trvalých preparátů jepic.
Na přípravě těchto materiálů se podílela Světlana Zahrádková, která má "pod palcem" i výuku této skupiny v rámci determinačního cvičení.
Další doplnění materiálů během zimy a jara 2013:
aktualizace prezentací, zařazení nových fylogenetických poznatků
- "Oligochaeta" (máloštětinatí kroužkovci)
- Hirudinida (pijavice)
příprava nového materiálu pro praktickou výuku (trvalé preparáty)
- vodní opaskovci
- larvy pakomárovitých (podčeledi Diamesinae, Tanypodinae, Orthocladiinae)

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

V jarním semestru 2013 bylo v rámci druhého běhu předmětu procvičeno určování těchto skupin bezobratlých:
"Oligochaeta" (máloštětinatí kroužkovci) - 20. 2., J. Schenková
Diptera (dvoukřídlí) mimo čeleď Chironomidae - 27. 2., P. Pařil
Ephemeroptera (jepice) - 6. 3., S. Zahrádková
Plecoptera (pošvatky) - 13. 3., J. Bojková
Coleoptera (brouci), dospělci - 20. 3., J. Sychra
Coleoptera (brouci), larvy - 27. 3., M. Straka
Hirudinida (pijavice) - 3. 4., J. Schenková
Diptera: čeleď Chironomidae (pakomáři) - 10. 4., V. Syrovátka
Odonata (vážky) - 17. 4., M. Straka
Trichoptera (chrostíci) - 24. 4., E. Sedlák
Heteroptera (ploštice) - 15. 5., P. Kment

Jak vidno z uvedeného přehledu, na vedení výuky se kromě pracovníků mateřského ústavu podíleli externí spolupracovníci Michal Straka, Edmund Sedlák a Petr Kment.

Fotogalerie předmětu

Předměty