Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení

Jiří Schlaghamerský + přizvaní specialisté (vyučující předmětu) a Marcela Růžičková (laboratorní a technická výpomoc)

Předmět vznikl rozdělením dosavadního determinačního cvičení z bezobratlých na determinační cvičení z vodních bezobratlých a determinační cvičení ze suchozemských bezobratlých. Určovací kurz zaměřený na různé skupiny suchozemských organismů, přínosný pro studenty evertebratologického, entomologického a pedobiologického zaměření.
Předmět vhodným způsobem doplňuje další předměty entomologie a zoologie bezobratlých, zaměřené spíše na obecnou charakteristiku různých skupin organismů, jejich fylogenetické vztahy a ekologické nároky. Toto je v první řadě determinační cvičení, které má studenty naučit určovat konkrétní zástupce, se kterými se mohou setkat při zpracování bakalářské či diplomové práce i později v odborné praxi.

Determinační cvičení postihuje skupiny s vývojem (především) v suchozemském prostředí. Cílovou skupinou jsou zejména studenti entomologie a pedobiologie, cvičení však umožňuje seznámení s diversitou naší fauny suchozemských bezobratlých a získání základních vědomostí o jejich determinaci všem studentům systematické biologie a ekologie, případně i učitelství biologie. Zahrnuty budou skupiny relevantní z hlediska svého významu v ekosystémech střední Evropy nebo významu pro člověka, jejichž determinace po zvolenou (smysluplnou) taxonomickou úroveň je pro pokročilého studenta alespoň exemplárně zvládnutelná (např. žížaly, roupice, suchozemští stejnonožci, stonožky, mnohonožky, sekáči, pavouci, různé řády, podřády, resp. čeledi hmyzu).
Cílem je, aby absolventi přicházeli na pracovní trh s širokým přehledem a základním znalostním vybavením, které by jim umožnilo se samostatně zapracovat do determinace některé taxonomické skupiny. Zvyšuje se tak jejich flexibilita (přechod na jinou taxonomickou skupinu v rámci doktorského studia, práce ve výzkumných ústavech, v aplikované ochraně rostlin či půdy, v oblasti biomonitoringu, biologickém hodnocení, či ochrany přírody - např. zoolog na správě CHKO či NP).
Pro rozšířený kurz bylo zapotřebí získat nový materiál k determinaci a novou determinační literaturu. Byla vypracována obecná osnova cvičení, která je ve spolupráci s odborníky na jednotlivé taxonomické skupiny naplněna informacemi k daným skupinám. Vznikly tak pracovní listy - podkladový materiál, který studenti obdrží ke cvičení.

Vzhledem k omezené kapacitě odborníků na Ústavu botaniky a zoologie, což souvisí i se značnou taxonomickou diversitou středoevropských suchozemských bezobratlých, je více využíváno zapojení externích spolupracovníků do přípravy a realizace výuky. V říjnu 2010 byla předběžně projednána spolupráce na inovaci půdní biologie (viz též podzimní zprávu o přípravě předmětu Pedobiologie) a přípravě determinačního cvičení ze suchozemských bezobratlých s pracovníky Ústavu půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích.

V závěru roku 2010 proběhla jednání o rozdělení a provázání výuky mezi cvičení ze suchozemských bezobratlých a jiné předměty, kde nastává tematický překryv (jejich zájmem jsou stejné organismy žijící na stejných stanovištích nebo substrátech) - zejména jde o předměty entomologické.
V průběhu zimy 2010/2011 byl zahájen výběr suchozemských bezobratlých, které jsou do inovovaného předmětu zahrnuty, kontrola a výběr trvalých preparátů.
V průběhu zimy a jara 2012 byly připravovány trvalé preparáty pro determinační cvičení v nadcházejícím semestru.

Nový předmět je finálně připraven k realizaci v podzimním semestru. Měl by tak být nasazen střídavě se "sesterským" předmětem Determinace vodních bezobratlých - cvičení. Důvodem pro tuto volbu je rovnoměrné rozložení předmětů do obou semestrů akademického roku s ohledem na překryv oborů, pro které jsou tyto předměty primárně určeny. Vzhledem k tomu, že se jedná o časově náročná cvičení (čtyřhodinové bloky), bude pro studenty nespornou výhodou, nemusí-li je absolvovat současně (současný běh by se pravděpodobně odrazil i ve výběru jen jednoho z předmětů v rámci semestru a celkově nižším počtem studentů v obou), ale postupně v rámci jednoho kalendářního nebo akademického roku (na pořadí jejich absolvování nezáleží, jde o rovnocenné předměty, jejichž náplň se navzájem doplňuje).

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

Základem přípravy pilotního běhu předmětu bylo sestavení programu a domluva se zapojenými odborníky. Na vedení cvičení se nakonec podílelo 12 vyučujících z řad učitelů domovského pracoviště i externích specialistů na konkrétní skupiny organismů:
18. 9. Annelida: Enchytraeidae - roupice (J. Schlaghamerský, MU Brno)
2. 10. Chilopoda - stonožky (I. H. Tuf, UP Olomouc)
9. 10. Diplopoda - mnohonožky (K. Tajovský, ÚPB AVČR České Budějovice)
16. 10. Tardigrada - želvušky + Rotifera - vířníci (M. Devetter, ÚPB AVČR České Budějovice)
23. 10. Araneae - pavouci (S. Pekár, MU Brno)
30. 10. Isopoda: Oniscidea - suchozemští stejnonožci (K. Tajovský, ÚPB AVČR Č. Budějovice)
6. 11. Acari - roztoči (J. Starý, ÚPB AVČR České Budějovice)
13. 11. Annelida: Lumbricidae - žížaly (V. Pižl, ÚPB AVČR České Budějovice)
20. 11. Coleoptera: Carabidae - střevlíci (M. Horsák, MU Brno)
27. 11. Auchenorrhyncha - křísi (I. Malenovský, MU Brno)
30. 11. Orthoptera - rovnokřídlí (R. Vlk, MU Brno)
4. 12. Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae - kůrovci (J. Procházka, MU Brno)
11. 12. Hymenoptera: Formicidae - mravenci (K. a P. Bezděčkovi, Muzeum vysočiny Jihlava)
Jako bonus k podzimní výuce uskutečnil v lednu Igor Malenovský doplňkové cvičení determinace křísů (Auchenorrhyncha), věnované čeledi Cicadellidae.

K determinačnímu cvičení je připravován též srovnávací materiál pro jednotlivé skupiny bezobratlých. Tvorba srovnávacích vzorků probíhá zčásti již v rámci přípravy na jednotlivé lekce, ale souběžně je pilotní běh předmětu využit pro zjištění dalších potřeb. Pod rukama zapojených odborníků tak vznikají - na základě zjištění kolik jakých vzorků je záhodno připravit - i další srovnávací položky pro příští běhy tohoto předmětu.

Předměty