Taxonomie rostlin

Petr Bureš

Bakalářský předmět, který představuje základ pro studenty magisterského modulu Biosystematika rostlin. Výuka tohoto předmětu seznamuje studenty s problematikou a důležitějšími principy klasifikace a pojmenování rostlinných organismů. Hlavní pozornost je věnována klasifikačním kriteriím (jejich výběru, hodnotě a použití), metodám studia těchto kriterií, důležitějším klasifikačním schématům a zásadám botanické nomenklatury. Základním předmětem studia jsou druhy a jejich populace a smyslem inovace je zahrnout do tohoto předmětu biosystematické aspekty, integrující taxonomický a evoluční přístup. V tomto typu studia jsou jeho předmětem procesy a zákonitosti spojené se vznikem druhů či poddruhových taxonů: mezidruhová hybridizace, polyploidizace, adaptivní radiace; taxony samotné pak představují modely pro takové studium. Další inovace spočívají v zařazení dosud málo využívaných přístupů ke studiu fenologie a květní biologie.

V rámci inovace předmětu je připravována výuková prezentace, zahrnující problematiku rostlinné taxonomie z výše popsaných aspektů. V průběhu léta a podzimu 2011 byla zpracována tato témata s doplněním aktuálních poznatků:
nomenklatura rostlin;
vikariance;
hodnocení vnitrodruhové variability a fenotypové plasticity;
reprodukční bariéry.

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

V jarním semestru 2012 byla uskutečněna připravená výuka zahrnující následující témata:
Proměnlivost rostlin; jednotky a taxony, pojem druhu a poddruhových taxonů u vyšších rostlin.
Statické vymezení druhu: znaky habituální, morfologické, anatomické, karyologické, genomové a molekulární.
Dynamické pojetí druhu: variabilita versus fenotypová plasticita, reproduktivní systémy, fenologie a květní biologie, klimatické, ekologické a cenologické preference, geografická distribuce druhu, vikariance a způsoby šíření.
Metody studia a způsoby detekce mezidruhové hybridizace, metody studia a způsoby detekce polyploidizace.
Základní principy botanické nomenklatury a fytografie (pojmenování taxonů, mezinárodní kód botanické nomenklatury, popis, diagnóza, synonymika, zásady priority a typizace, nomenklatorické kombinace, různé typy jmen; aplikace kódu, důležitější úsloví a zkratky v taxonomických pracích, jejich význam a použití, praktická řešení úloh z nomenklatoriky).
Taxonomická literatura: příručky, monografie, konspekty, květeny, určovací klíče a jejich konstrukce, enumeratia, časopisy a internetové zdroje zaměřené na taxonomii, biosystematiku a nomenklaturu rostlin.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

Další běh přednášky zaměřené na problematiku proměnlivosti rostlin, pojetí druhů i nižších taxonů, hybridizace a polyploidizace, doplněné o seznámení se základními informačními zdroji pro taxonomii a principy botanické nomenklatury.

Předměty