Terénní cvičení z arachnologie

Stanislav Pekár

Terénní cvičení z arachnologie navazuje na teoretickou výuku předmětu Arachnologie. Cvičení bude uskutečněno v terénu, jako 5-denní kurz. Cílem cvičení je naučit studenty realizovat teoretické znalosti v řešení arachnologických výzkumných projektů. V průběhu kurzu budou studenti pracovat na projektech, tj. navrhnou design studie, nashromáždí data, vyhodnotí je a nakonec veřejně obhájí. K řešení projektů budou používat standardní sběratelské a analytické metody.
Toto cvičení je dobrovolné pro absolventy kurzu Arachnologie, tj. studenty magisterského studia, otevřené je i pro doktorandy. Jako didaktická pomůcka je vytvořené taxonomické pexeso; dále je ke kurzu vytvořena srovnávací sbírka pavouků, která má ulehčit studentům determinaci.

Byla provedena následující práce:
výběr fotografií reprezentujících 32 nejhojnějších čeledí pavouků vyskytujících se na našem území
definice jedinečného poznávacího znaku pro každou čeleď
zhotovení perokreseb těchto znaků
zhotovení determinačního klíče pro vybraných 32 čeledí

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžejními výstupy pro využití ve výuce terénního cvičení bude vydání didaktické pomůcky a vytvoření srovnávací sbírky, probíhá od počátku roku 2011 práce na jejich přípravě s nemalým podílem externích spolupracovníků.
Pořízení a zpracování fotografií pro připravovaný materiál zajistil Rudolf Macek; na přípravě sbírky pavouků a náplně chystaných skript se dlouhodobě podílejí Lenka Sentenská, Martina Martišová a Radek Michalko.

Ve dnech 25. 6. až 2. 7. 2011 absolvoval Stanislav Pekár odbornou stáž na terénní stanici hamburské univerzity v Pevestorfu. Náplní stáže byla účast na kurzu zoologie (behaviorální ekologie), který pořádali prof. T. Bilde z University of Aarhus a prof. J. Schneider z University of Hamburg. Kurzu se účastnilo 18 studentů z obou univerzit. Studenti byli rozděleni do 6 skupin a každá skupina pracovala na svém projektu. Témata projektu byla následující: optimální lov u mravenců, ochrana mšic mravenci před jejich predátory, poznávání potomstva u příbuzných hnízd mravenců, poznávání kokonů u snovaček, úloha svatebního daru u srpic, pohlavní výběr u mandelinek. První dva dny studenti měli promyslet hypotézy, které v projektech testovali. Pak nalézt vhodné druhy živočichů a navrhnout experimentální design. Další tři dny sbírali data z experimentu. Následující dva dny data analyzovali, vyhodnocovali, sepisovali protokol a připravili prezentaci. Poslední den pak odprezentovali projekty.
Hlavním přínosem kurzu bylo "know-how" jak takový kurz logisticky a teoreticky zabezpečit, tedy jaká témata vybrat, jaké materiálové zabezpečení připravit, kolik času je potřeba na provedení experimentů, jak postupovat a co od studentů požadovat. Terénní kurz arachnologie bude mít podobnou strukturu.

Při terénním cvičení bude využita nově vytvořená srovnávací sbírka pavouků. Tato sbírka poslouží
(a) jako srovnávací a učební materiál,
(b) jako pomůcka pro determinaci nalezených druhů pavouků.
V rámci sbírky lze pavouky zařadit podle typu vytvářených sítí či dalších způsobů lovu (orb-web, sheet web, space web, sensing web, ground hunters, ambush hunters, other hunters, specialists). Pro praktické použití je tento přístup ideální - umožní srovnat druhy s podobnou ekologií nebo rychle nasměrovat uživatele k určení druhů na základě terénního pozorování.
Na sestavení sbírky pracoval v jarním období 2012 externí spolupracovník Radek Michalko.

Pro využití při Terénním cvičení z arachnologie (stejně jako při základním Terénním cvičení ze zoologie, kde jsou pavoukovci též nezanedbatelnou složkou pozorované bioty) je připravováno ilustrované skriptum. Na přípravě tohoto skripta se v roce 2012 podíleli spolupracovníci:
Milan Řezáč - práce na obrazové dokumentaci ke skriptu (skupiny Pycnogonida, Aglaspidida, Merostomoidea, Xiphosura, Eurypterida, Chasmataspida, Arachnida, Scorpiones, Uropygi, Schizomida, Amblypygi, Palpigradi, Pseudoscorpiones, Solifugae, Opiliones, Ricinulei, Araneae, Opilioacarida, Holothyrida, Ixodida, Gamasida, Actinedida, Oribatida, Acaridida, Phalangiotarbida, Trigonotarbida, Haptopoda);
František Šťáhlavský - determinace a příprava preparátů (čeledí Neobisiidae, Larcidae, Chthoniidae, Chernetidae, Cheliferidae), tvorba ilustrací podle připravených preparátů (příprava skic, překreslení do podoby originálních pérovek) a grafická úprava pro tiskový podklad (skenování připravených obrázků ve vysoké kvalitě, retušování chyb ze skenování, optimalizace kontrastu, kalibrace měřítek, příprava definitivních tabulí, kompletace jednotlivých obrázků a popisek);
Martin Forman - zpracování textu (buněčný cyklus, stavba a klasifikace chromosomů, přestavby karyotypu a karyotypová evoluce, pohlavní chromosomy, meioza, přehled cytogenetických metod a cytogenetiky pavoukovců) a příprava obrazových příloh k těmto kapitolám;
Lenka Sentenská - zpracování textu týkajícího se rozmnožování pavouků, příprava obrazových příloh k této kapitole a obrazových materiálů k přednášce o pohlavním výběru u pavouků, konkrétně úprava pérovek a fotografií pohlavních orgánů pavouků; příprava determinačního klíče na úrovni čeledí našich druhů pavouků, tvorba ilustrací ke klíči.

předmět spadající do výuky jarního semestru 2012, realizován v době 17.-21. 9.

Terénní cvičení proběhlo v Mohelně jako pětidenní kurz. Centrum exkurze bylo zajištěno v objektu Mohelského mlýnu, který je kromě pokojů vybaven i velkou učebnou s dataprojektorem, která byla využita k prezentaci a diskusi výsledků. Ubytování pro letošní běh terénního cvičení bylo zdarma poskytnuto partnerem projektu, Ústavem biologie obratlovců.

Cvičení probíhalo následovně:

pondělí 17. 9.: začátek cvičení na Mohelně, příprava hypotéz a designu
- příjezd studentů
- ověření znalostí studentů o vybraném tématu
- seznámení s lokální arachnofaunou průzkumem několika typů biotopů
úterý 18. 9.: diskuse nad designem a příprava materiálu
- sběr vybraných druhů pavouků a jejich kořisti pro experimenty
- optimalizace navrženého designu
středa 19. 9.: vypracování projektů
- uskutečnění naplánovaných experimentů
- počítačové zpracování prvních naměřených dat
- práce studentů na individuálních úkolech
čtvrtek 20. 9.: analýza dát z projektů
- studium statistické literatury
- statistická analýza výsledků
- příprava prezentace výsledků projektu
pátek 1.6.: prezentace projektů, ukončení cvičení
- prezentace projektů v skupinách
- diskuse nad výsledky
- shrnutí a zhodnocení cvičení
- odjezd studentů.

Předměty